Nozaru literatūra

 

Fintech : Latvijas izaugsmes iespēja : [ finanšu tehnoloģiju nozares pārskats] / Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija. - [Rīga] : Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, 2017. - 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti.

 

Īvāns, Dainis.
    Garaspēka zemes atgūšana / Dainis Īvāns ; grāmatas veidotāji: Dainis Īvāns, Ilmārs Znotiņš ; galvenais redaktors Artis Ērglis ; literārā redaktore Ingmāra Balode ; tulkotāja Margita Gailītis. - Rīga : Tautas frontes muzejs, 2013. - 229, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 28 cm. - Grāmata izdota Latvijas Tautas frontes 25. gadu jubilejas pasākumu ietvaros. Latvijas Tautas frontes ceļš mūsu vēsturē iezīmējies kā gaismas gājums pret tumsu. Kā saņemšanās, sadūšošanās un garaspēka laiks. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Atmodas notikumu hronoloģija: 215.-229. lpp.
     ISBN 9789934840227.

 

Kalniete, Sandra.
     Cinītis / Sandra Kalniete ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 360 lpp. : il., foto.
     ISBN 9789984236698.

 

Kara varoņi / Olga Kovalevska, teksta tulkojums ; Stella Elksne, vāku noformējums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 94 lpp. : portreti. - Bibliogrāfija: [93.]-94. lpp.
     ISBN 9789984292915.

 

Melderis, Jānis.
     6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados / Jānis Melderis ; redaktore Sarma Līne ; recenzents Ritvars Jansons. - Rīga : Latviešu virsnieku apvienība, 2015. - 571, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 536.-543. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789984497693.

 

Meža enciklopēdija / autoru kolektīvs Jāņa Aldoņa Broka un Jurģa Jansona vadībā ; Kristians Šics, mākslinieciskais izkārtojums. - Rīga : Zelta Grauds, 2015. - 269, [2] lpp. : il., tab., sh., kartes.

     2. sēj.

     ISBN 9789984986388.

 

Даули, Тим.
     Библейский атлас : пер. на рус. яз. / Тим Даули ; худож. Питер Уайарт ; фотогр. Тима Даули и Питера Уайарта ; ил. Ричарда Скотта, Джеймса Макдоналда. - 5-е изд. - Москва : Российское Библейское общество, 2016. - 96 с. : ил., карты, прилож.
     ISBN 9785855242270.

 

Международные Заволокинские чтения / Институт Староверия Латвии ; Балтийская Международная Академия. - Рига : Институт Староверия Латвии ; Балтийская Международная академия, 2016. - 671 с. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 650.-669. lpp. - Teksts krievu, latviešu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā.
     Сборник 4.
     ISBN 9789934149672.

 

Познавательная библия : Библия : книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета : канонические в русском переводе с иллюстрациями и приложением ; Популярная библейская энциклопедия / под ред. Тима Даули ; при участии Стивена Мотьера, Дэвида Пейна, Мэри Эванс и Роберта Бакхауса ; ил. Горация Ноулза. - Москва : Российское Библейское общество, 2008. - 1163, [5] с. : ил., карты, прилож.
     ISBN 9785855243659.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Cepīte, Inguna Ula.
     Ulsiks / Inguna Ula Cepīte ; pēcvārds: Anita Rožkalne ; pēcvārda tulkojums angļu valodā: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 254, [1] lpp. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā.
     ISBN 9789934546471.

 

Freimanis, Aivars.
     Katls : [romāns] / Aivars Freimanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 445 lpp.
     ISBN 9789934071041.

 

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem : 2017 / sastādītāja un redaktore Inese Zandere ; ilustrācijas Edmunds Jansons ; atdzejojumi, komentāri: Ingmāra Balode, Leons Briedis, Guntars Godiņš, Jānis Elsbergs, Juris Kronbergs ; dainu izlases sastādījums Kristīne Kārkle-Kalniņa. - Rīga : Ascendum, 2017. - 222, [1] lpp. : il. - XII. - Autori: Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš, Arnolds Auziņš, Ineta Atpile-Jugane, Anna Belkovska, Ērika Bērziņa, Leons Briedis, Indra Brūvere-Daruliene, Zane Brūvere-Kvēpa, Dagnija Dreika, Sanita Erharde, Valts Ernštreits, Inga Gaile, Arturs Goba, Semjons Haņins, Juris Kronbergs, Edvards Kuks, Maija Laukmane, Vidvuds Medenis, Marija Luīze Meļķe, Vladimirs Novikovs, Inese Paklone, Marts Pujāts, Anna Rancāne, Valdis Rūmnieks, Ieva Samauska, Gunta Šnipke, Ruta Štelmahere, Ilmārs Šlāpins, Sandra Vensko, Kārlis Vērdiņš, Andrejs Vīksna, Inese Zandere, Vizma Belševica, Pēters Brūveris, Valdis Grenkovs, Alberts Kronenbergs, Vitauts Ļūdēns, Jāzeps Osmanis, Andris Vējāns, Andris Zauers [u.c.].
     ISBN 9789934856051.

 

Nepateiktie vārdi : pārdomas vārsmās / Skaidrīte Grasmane, Jans Ikes (Jānis Lūciņš), Dzidra Melnudre, Lauma Migliņa, Ieva Puzirevska un vēl 2 autori. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2017. - 133 lpp. : ilustrācijas, portreti. - Autori arī: Ilze Ručevska, Ilva Šimone.
     ISBN 9789934555398.

 

Puče, Armands.
     Kurtizānes apakšveļa / Armands Puče ; mākslinieks Edgars Švanks ; lit. redaktore Antra Rēķe. - Rīga : Armands Puče, 2017. - 350, [1] lpp.
     ISBN 9789984756134.

 

Rēzekne - 2017 : literāri-māksliniecisks almanahs : šis krājums ir veltīts Latgales kongresa simtgadei / sast. Olga Afanasjeva, Līvija Smirnova. - Rēzekne : [b. i.], [2017]. - 399, [1] lpp. : il. - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodās.
     ISBN 9789934862410.

 

Seiļs, Stepons.
     Dienasgrāmatas : 1924-1979 / sastādītāja Anna Seile ; atbildīgās par izdevumu, priekšvārda autores: Janīna Kursīte, Maija Burima ; redaktore Ligita Bībere ; S. Seiļa biogrāfiju sarakstīja Līga Stīvere ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2016. - 280 lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Mana universitāte). - Personu rādītājs: 261.-280. lpp.
     ISBN 9789984147741.

 

Teilora Bredforda, Barbara.
     Kavendonas sievietes : romāns : triloģija / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu val. tulk., red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. , ©2017. - 463, [1] lpp.
     2. grāmata.
     ISBN 9789934067556.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Астафьев, Виктор Петрович. 
     Царь-рыба : [роман] / Виктор Астафьев. - Москва : Вече, 2016. - 429, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений).
     ISBN 9785444452233.

 

Барановский, Василий (Василий Савич).
    Жил-был олень : проза разных лет / Василий Барановский ; рис. автора. - Даугавпилс : [б. и.], 2013. - 191 с.

 

Берсенева, Анна.
     Ангел-хранитель : роман-сценарий / Анна Берсенева, Владимир Сотников. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Супербестселлер Анны Берсеневой).
     ISBN 9785040041510.

 

Дакар, Даниэль.
     Легионер / Даниэль Дакар. - Санкт-Петербург : Издательский дом Ленинград, 2014. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Боевая фантастика). (Цикл Даниэля Дакара Темная для кошки).
     ISBN 9785516002700.

 

Доронин, Геннадий Николаевич.
     Везение на все времена : [роман, рассказы] / Геннадий Доронин. - Москва : Алгоритм, 2015. - 445, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785906798794.

 

Другие миры : [антология] / сост. Джон Шеска ; пер. с англ. Алексея Осипова ; ил. Грега Рута. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см.

     ISBN 9785170868612.

 

Карризи, Донато.
     Потерянные девушки Рима : [роман] / Донато Карризи ; пер. с ит. А. Миолюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 444, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
     ISBN 9785389125940.

 

Корольков, Иван (Иван Савельевич).
    Поэзия : стихотворения 1959-2010, переводы с украинского и латышского, лирические миниатюры 1965-2010 / Иван Корольков ; рис. автора ; сост., авт. вступ. статьи, коммент. и примеч. Петр Жаворонков ; ред. Галины Маслобоевой. - Виляны : [Русское культурное общество "Очаг"], [2017]. - 539, [14] c. : ил., портр.
     ISBN 9789934192517.

 

Коул, Дэниел.
     Тряпичная кукла : роман / Дэниел Коул ; пер. с англ. Виктора Липки. - Москва : АСТ, 2017. - 447 с. - (Мастера саспенса).
     ISBN 9785170993574.

 

Лабиринт Мёбиуса : повести / Ярослав Веров, Далия Трускиновская, Юлия Зонис, Юлиана Лебединская. - Луганск : Шико ; Москва : Снежный Ком М ; Вече, 2014. - 379, [2] с. - (Антология МиФа).
     ISBN 9785444422731. . - ISBN 9785904919887. . - ISBN 9789664923610.

 

Метлицкая, Мария.
     Я буду любить тебя вечно : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 344, [2] с. ; 21 см. - (За чужими окнами).
     ISBN 9785699990580.

 

Обожженые языки : [сборник] : пер. с англ. / составители: Чак Паланик, Ричард Томас, Деннис Уидмайер. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с. ; 21 см. - Книга содержит нецензурную брань.
     ISBN 9785170890286.

 

Приметы будущего : антология / А. Громов и др. ; ред. О. Шатохина. - Москва : Сандра ; TerraArt, 2017. - 437 с. : ил. ; 21 см. - (Terraart).
     ISBN 9785906859464.

 

Рубина, Дина Ильинична.
     На Верхней Масловке : [роман] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2017. - 398, [1] с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной).
     ISBN 9785699981199.

 

Тилье, Франк.
     Сновидение : [роман] / Франк Тилье ; пер. с фр. Нины Хотинской. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 446 с. - (Звезды мирового детектива).
     ISBN 9785389117082.

 

Федосеев, Григорий.
     По Восточному Саяну : [повесть] / Григорий Федосеев. - Москва : Вече, 2016. - 445, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений).
     ISBN 9785444445204.

 

Шекли, Роберт.
     В темном-темном космосе : [рассказы] / Роберт Шекли ; пер. с англ. Н. Абдуллина и др. - Санкт-Петербург : АЗБУКА ; Азбука-Аттикус, 2014. - 459, [1] с. ; 21 см. - (Звёзды мировой фантастики).
     ISBN 9785389058798.

 

Līdzīgi raksti:

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes