Nozaru literatūra

 

Ebens, Aleksandrs.
    Debesu valstības pierādījums : neiroķirurga ceļojums aizsaulē / Ebens Aleksandrs ; no angl. val. tulk. Dzintra Kalniņa. - Rīga : Avots, 2013. - 238 lpp.
        ISBN 9789984859668.

 

Artemjevs, Nikolā.
    Reiki simboli / Nikolā Artemjevs ; no krievu val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008. - 253, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Cимволы Рейки.
        Saturs: Simbolu virknes ; Klasiskie Reiki simboli ; Reiki skaņu virknes ; Reiki simbolu izmantošana ; Citās sistēmās izmantotie Reiki simboli.
        ISBN 9789984750576.

 

Ausmas zeme: enciklopēdisks izdevums skolēniem / Rēzeknes Augstskola ; autoru kolektīvs ; red. Sanita Lazdiņa. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 476 lpp. : il. - Bibliogr. katras nodaļas beigās. - Tas ir starpdisciplinārs enciklopēdisks izdevums vidusskolēniem par mūsdienu Latgali. Izdevuma struktūras pamatā ir 34 Latgales teritoriālās vienības (pilsētas un novadi) - izdevuma nodaļas, kuras veido 9-13 apakšnodaļas par nozīmīgākajām vietām, cilvēkiem, dabas objektiem, izdevumiem, uzņēmumiem, kultūrvēstures objektiem u. tml. Tie ir Latgales veiksmes stāsti.
        ISBN 9789984441122.

 

Berķis, Aivars.
    Finieris ikdienā un apbrīnā : lieluzņēmums mainīgā pasaulē / Aivars Berķis, Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2011. - 365, [1] lpp. : il., ģīm., faks. - Alf. rād.: 360.-[364.]lpp.
        ISBN 9789984389844.

 

Biznesa un finanšu izglītības izaicinājumi: Banku Augstskolai divdesmit gadi / 2012. - Rīga : Banku Augstskola, 2012. - 108 lpp.
        ISBN 9789984746135.

 

Bleiere, Daina.
    Eiropa ārpus Eiropas... . Dzīve Latvijas PSR / Inesis Feldmanis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 159 lpp. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka).
        ISBN 9789984455990.

 

Dekāde Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā: [albums] / diz. Madara Liepiņa. - [Rīga] : RDMV, 2012. - 95 lpp. : il.

 

Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos: [rakstu krājums] / sastādītājas un ievada autores: Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško. - Rīga : Zinātne, 2012. - 264 lpp. : tab., kartes. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.

        ISBN 9789984879253.

 

Izglītības ceļvedis, 2013: augstākā izglītība, izglītība ārzemēs, vidējā izglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība. - Rīga : Vitakon, 2013. - 174 lpp. : il.
        ISBN 9789934811135.

 

Juridiskā zinātne: Latvijas Universitātes žurnāls = Law : journal of the University of Latvia / Latvijas Universitāte ; redkolēģija: Kalvis Torgāns, Valentija Liholaja, Sanita Osipova, Kaspars Balodis, Daiga Rezevska u.c. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 208 lpp. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Raksti latviešu val., virsraksti paralēli latv. un angļu val.
        Nr. 1.
        ISBN 9789984452463.

 

Juridiskā zinātne: Latvijas Universitātes žurnāls = Law : journal of the University of Latvia / Latvijas Universitāte ; [redkolēģija: Kalvis Torgāns, Valentija Liholaja, Sanita Osipova, Kaspars Balodis, Daiga Rezevska ... [u.c.]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 180 lpp. : il. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
        Nr. 3.
    ISSN 1691-7677.

 

Kiblere-Rosa, Elizabete.
    Aizejot : mirstošo cilvēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdzniekiem / Elizabete Kiblere-Rosa ; no angļu val. tulk. Velga Vīgante. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2012. - 254, [1] lpp. : sh. - Bibliogr.: 246.-[255.] lpp. - Oriģ. nos.: On Death and Dying.
        Saturs: Par bailēm no nāves ; Attieksme pret nāvi un miršanu ; Pirmā stadija. Noliegums un izolācija ; Otrā stadija. Dusmas ; Trešā stadija. Kaulēšanās ; Ceturtā stadija. Depresija ; Piektā stadija. Samierināšanās ; Cerība ; Pacienta ģimene ; Dažas intervijas ar nedziedināmi slimajiem ; Reakcija uz semināru par nāvi un miršanu ; Neārstējamo slimnieku terapija.
        ISBN 9789984869308.

 

Kuzina, Anna.
    Blaumaņu pavārgrāmata / Anna Kuzina ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2013]. - 150, [1] lpp.
        ISBN 9789984318905.

 

Laiku i myuža roksti [Elektroniskais resurss] : veļtiejums rakstnīkam Ontonam Rupaiņam / rež. V. Ivdris, video rež. M. Justs. - B.v. : b.i., 2012. - 1 DVD.

 

Melecis, Viesturs.
    Ekoloģija / Viesturs Melecis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 350 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija: 315. lpp., 317.-328. lpp. un rād.: 329.-350. lpp.
        ISBN 9789984454221.

 

Meža gadagrāmata, 2013/ sastād. Anita Jaunbelzere ; red. Ausma Mukāne. - [Rīga] : Latvija aug, [2012]. - 173 lpp.

 

Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā/ izdevumu sagatavoja Vita Žunda u.c. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013. - 56 lpp. : il. - (Val Net). - Bibliogrāfija: 54.- 56. lpp. - "Val Net : ES projekts "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide".
        ISBN 9789984850115.

 

Odiņa, Aija.
    Etiķete un protokols : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, AS "Latvijas Finieris" biznesa kontakti pasaulē un starptautiskā pieredze, vizītes, ceremonijas, tikšanās / Aija Odiņa. - [Rīga] : Zelta grauds, 2009. - 262 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 255.-[257]. lpp. - Ietver rād.: 258.-262. lpp.
        ISBN 9789984994529.

 

Ozola, Zanda.
    Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība / Zanda Ozola ; Latvijas Darba devēju konfederācija. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 77 lpp.

 

Priedīte, Aija.
    Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki : literatūrsocioloģiskais pētījums "Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki" / Aija Priedīte. - Rīga : Zinātne, 2012. - 254 lpp. - Bibliogrāfija: 249.-254. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        1. daļa.
        ISBN 9789984879314.

 

Rēzekne: pilsēta Latgales sirdī / idejas aut. Mareks Grišins ; fotogr. Aleksandrs Tolopilo, Andrejs Vasjukevičs, Anna Kuzmina ; Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs". Tūrisma attīstības centrs. - [B. v.] : Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs", [2013]. - [30]. lpp.

 

Rudzītis, Rihards.
    Skaistuma apzināšanās glābs / Rihards Rudzītis ; red. G.Rudzīte ; iev. sarakst. un vāku noform. A. Hartmanis. - 2. izd. - Rīga : Sirds gaisma, 2012. - 85 lpp. : ģīm. - Piel.: 65.-83. lpp.
        ISBN 9789934814259.

 

Strods, Pēteris.
    Pareizraksteibas vōrdneica / P. Strods. - Atkortots izd. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2013. - 403 lpp.
        ISBN 9789984292281.

 

Velde, Vilnis.
    Mēness atspulgā : meža apsardzības inženiera un dabas aizsardzības inspektora ikdienas darba atspoguļojums, gandrīz vai dienasgrāmata : aprakstīti galvenokārt maluzvejnieku un malumednieku ķeršanas gadījumi / Vilnis Velde. - [B. v.] : [b. i.], 2012. - 64 lpp. : il.
        ISBN 9789984495231.

 

Change management.- Amsterdam : Pergamon Press ; Boston, 2007. - 119 p. : ill. - (Management extra).
        ISBN 9780080489902.

 

The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations/ editor and introduction, p. 7-18, by Nils Muižnieks ; cover design: Agris Dzilna ; photo: Klinta Ločmele, Olga Procevska, Vita Zelče. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2011. - 238, [1] lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. norādes parindēs.

        ISBN 9789984453231.

 

Leading teams.- Amsterdam : Pergamon Press ; Boston, 2008. - 128 p. : ill. - (Management extra).
        ISBN 9780080554815.

 

Manufacturing Enemy Images?: Russian media portrayal of Latvia / ed. Nils Muižnieks ; authors of articles: Toms Rostoks, Kristīne Doroņenkova, Dmitrijs Petrenko a.o. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2008. - 167 p. : diagr., tab., sh.
        Contents: Political Context and Historical Legacy: Relations between the Media and the State in Rissia / T. Rostoks. Latvia's Image in Russia : The Legacy of the 1990s / K.Doroņenkova. The Editorial Policy of Russia's Media and Journalists in Latvia / D.Petrenko, S.Denis ; Russian Media Portrayal of Latvia. 2002 to mid-2005: How Does the Russian Community Live in LatviaD / D.Petrenko. The Story with History / S.Denis. Latvia's Culture in Russia's Media / K.Doroņenkova. ... [a.o.].
        ISBN 9789984825885.

 

Wilcox, Dennis L.
    Public relations : strategies and tactics : study edition / Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron. - 8th ed. - Boston : Pearson, 2007. - xx, 620 p. ; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju [594].-600.lpp. - Ietver rādītāju [601].-610.lpp.
        ISBN 0205491685.

 

Беседы о страстях в вопросах и ответах/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2008. - 64 с.

 

Всем скорбящим утешение/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2011. - 104 с.

 

Вспомнись мне, смерть моя.../ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2007. - 68 с.

 

Гербер, Майкл Э.
    Малый бизнес: от иллюзий к успеху : возвращение к мифу предпринимательства / Майкл Э. Гербер ; перевел с английского К. Негинский. - Москва : Олимп-Бизнес, 2005. - ix, 224 с.
        ISBN 5901028937.

 

Гражданкина, Е. В.
    Краткий курс по микроэкономике / Е. В. Гражданкина. - Москва : Окей-книга, 2009. - 127 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс).
        ISBN 9785974505218.

 

День святой жизни, или Ответ на вопрос: как мне жить свято?/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2008. - 68 с.

 

Ефимова, Светлана Александрова.
    Краткий курс по бизнес-планированию / С. А. Ефимова. - Москва : Окей-книга, 2009. - 112 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс).
        ISBN 9785974504679.

 

К 100-летию первого Всероссийского съезда по образованию христиан-старообрядцев поморцев: сборник / сост. И. И. Иванова. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2011. - 24 с.

 

Как помочь душам умерших?/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2008. - 76 с.

 

Карпухина, Ольга Николаевна.
    Краткий курс по психологии / О. Н. Карпухина, Ю. Е. Крайнова. - Москва : Окей-книга, 2009. - 106 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс).
        ISBN 9785974505911.

 

Красавина, Елена Валерьевна.
    Дети и деньги. Растим миллионера / Е. Красавина, Е. Бродникова. - Санкт-Петербург : Питер ; Москва, 2013. - 255 с.
        ISBN 9785496002318.

 

Мудров, Александр Николаевич.
    Основы рекламы : учебник / А. Н. Мудров. - Москва : Экономистъ, 2005. - 320 с. : ил. - (Homo faber).
        ISBN 5981181125.

 

О грехе и покаянии/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2011. - 104 с.

 

О молитве/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2011. - 96 с.

 

О христианской надежде: надежде суетной и союзе трех добродетелей / ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2007. - 48 с.

 

О цели и смысле христианской жизни: надежде суетной и союзе трех добродетелей / ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2007. - 64 с.

 

Пашинин, Максим.
    Врач и христианин : судьба доктора И. М. Рошонка как пример жизненного пути латвийского старовера в 20 веке = Ārsts no Dieva / Максим Пашинин. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2011. - 63 с.

 

Сиринъ: староверская хрестоматия / составитель и автор отдельных глав В. С. Михайлов. - Вильнюс : Древлеправославие. Слово и книга, 2005. - 399 с. : ил. ; 30 см. - Включ. библиогр.
        ISBN 9986928346.

 

Фокс, Джеффри Дж.
    Как делать большие деньги в малом бизнесе : неочевидные правила, которые должен знать любой владелец малого бизнеса / Джеффри Дж. Фокс ; перевел с английского Т. Гутман. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 167 с. - (Коротко и по делу).
        ISBN 5961401405.

 

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Николы: 1886-2011 / сост. Василий Тришкин ; Даугавпилсская Гайковская старообряческая община. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община ; Даугавпилсская Гайковская старообряческая община, 2011. - 32 с.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ādmīdiņš, Reinis.
    Teitan un tagad : pilsētas un pagasta dzīves ainiņas / Reinis Ādmīdiņš. - Rīga : Didam, 2008. - 230, [1] lpp.
        ISBN 9789984755540.

 

Bērziņa, Elga.
    Brīnumam jātic : pasakas, puspasakas, pastāsti, redzējumi, miniatūras par cilvēkiem atvēlēto laiku, par atmiņām, par mīlestību pret apkārtējo pasauli - gan redzamo, gan tikai sajūtamo un nojaušamo / Elga Bērziņa ; Daiņa Kārkluvalka fotogr. - [B. v.] : [b. i.], [2013]. - 112 lpp. : il.
        ISBN 9789984497785.

 

Binghema, Šarlote.
    Sirds pārvērtības / Šarlote Binghema ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 493, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Change of heart.
        ISBN 9789934027963.

 

Levī, Marks.
    Vārdi, kurus viens otram nepateicām / Marks Levi ; no franču valodas tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2013. - 415, [2] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Toutes ces choses qu'on ne's est pas dites.
        ISBN 9789984356518.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Tīģeru cīņa ielejā / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2013. - 319 lpp.
        1. sējums.
        ISBN 9789984854441.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Tīģeru cīņa ielejā / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2013. - 286 lpp.
        2. sējums.
        ISBN 9789984854465.

 

Miķelsone, Liāna.
    Vai nāks Tava valstība? / Liāna Miķelsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 349, [2] lpp.
        ISBN 9789934034169.

 

Patersons, Džeimss.
    Privātdetektīvi : detektīvromāns / Džeimss Patersons, Maksīna Paetro ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 325, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private.
        ISBN 9789934028908.

 

Patersons, Džeimss.
    Privātdetektīvi. Spēles : [detektīvromāns] / Džeimss Patersons, Marks Salivans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 368 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Private games.
        ISBN 9789934027826.

 

Plūcis, Ričards.
    Ceļojums ar "Cerību vēju" : kriminālromāns / Ričards Plūcis. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 3 (165).
        ISBN 9789984878577.

 

Plūme, Ieva.
    Rēzus : stāstu krājums / Ieva Plūme. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 126, [1] lpp.
        Saturs: Mantra ; Satiksme ; Autentiskā realitāte ; Budisms+ ; Matricu mainītājs ; Mērfija meklējumos ; Hameleons: dokumentētais es ; Dēmoni vai dievības? ; Apmātība ; Advente ; Latviešu psihs ; Hamleta sindroms ; Pavedināšanas māksla ; Lietu sistēma ; Paaudžu kods.
        ISBN 9789984887258.

 

Railija, Lūsinda.
    Orhideju nams : [romāns] / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 494, [1] lpp. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: Hothouse flower.
        ISBN 9789934032783.

 

Repše, Gundega.
    Vīrs tapīrs un citas radības : [stāsti] / Gundega Repše ; redaktore Bārbala Simsone ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 128 lpp. : il.
        Saturs: Perlamutra olas ; Antonijas ielas sliekas ; Maijvaboles spirtā ; Lapseņu ferma ; Tēva baloži Žubītei ; Ezis atejā ; Uģis kā Rullis ; Vecmāmiņa un Tollis ; Kāzu ugunis ; Vecpiebalgas cūka un lidojošais šķīvītis ; Edgars uz zirga Zāļu vakarā ; Bullis Aglonā ; Vīriešu spēks ūdenszirnekļos ; Putns dekoltejā ; Mirušie taureņi ; Zivis likteņa pavērsieniem ; Brigaderes gulbis ; Vīrs Tapīrs ; Okupants Rems ; Kallasa un Labā vēsts ; Gaiļa dziesma ; Es biju delfīns.
        ISBN 9789934034367.

 

Rota, Veronika.
    Citādie / Veronika Rota ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 412, [1] lpp. - (New York Times bestsellers). - Oriģ. nos.: Divergent.
        ISBN 9789934030253.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Власть маски : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 316 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699236244.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Время нашего страха : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 315 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699218257.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Джентльменское соглашение : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 316 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699211661.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Крах лицедея : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 315 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699245215.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Плата Харону ; Сколько стоит миллион ; Океан ненависти : [повести] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Астрель ; АСТ, 2008. - 317 с. ; 17 см.
        ISBN 9785170520916. . - ISBN 9785271203916.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Покушение на власть. Объект власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Астрель ; АСТ, 2006. - 347 с. ; 17 см.
        ISBN 9785170505678. . - ISBN 9785170505685.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Путь воина : роман / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Астрель ; АСТ, 2008. - 495 с. ; 17 см. - (Русский хит).
        ISBN 9785170506170. . - ISBN 9785271197956.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Три четверти его души : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. ; 17 см.
        ISBN 9785699271948.

 

Акунин, Борис.
    Азазель : [роман] / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2012. - 224 с. - (Приключения Эраста Фандорина).
        ISBN 9785815911314.

 

Алексин, Анатолий Георгиевич.
    Сага о Певзнерах : летописи испытаний человеческого духа / Анатолий Алексин. - Москва : Астрель, 2012. - 316, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785271437779.

 

Барановский, Василий(Василий Савич).
    Посвящение храму : к 350-летию староверия в странах Балтии и 250-летию Рижсского Гребенщиковского старообрядческого храма, основание которого в 1760 году благословил духовный отец Феодор Никифорович Саманский / Василий Барановский. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2011. - 79 с. : фото.
        ISBN 9789984491165.

 

Бачинская, Инна(Инна Юрьевна).
    Свой ключ от чужой двери : роман / Инна Бачинская. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 346, [1] с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699616015.

 

Варгас, Фред.
    Игра Нептуна : роман / Фред Варгас ; пер. с фр. Е. Клоковой. - Москва : Иностранка, 2006. - 475 с. - (Лекарство от скуки).
        ISBN 5941453574.

 

Грегори, Филиппа.
    Подкидыш / Филиппа Грегори ; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 349, [1] с. : ил. - (Орден Тьмы). - Ориг. назв.: Changeling.
        ISBN 9785699631827.

 

Громов, Александр Николаевич.
    Русский аркан : [роман] / Александр Громов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 475 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699247028.

 

Данилова, Анна Васильевна.
    Вспомни обо мне : [повесть] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 283, [1] с. ; 17 см. - (Crime & private).
        ISBN 9785699427055.

 

Казанцев, Кирилл.
    Бандитский доктор / Кирилл Казанцев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Воровская любовь).
        ISBN 9785699622511.

 

Контровский, Владимир.
    Страж звездных дорог : [роман] / Владимир Контровский. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2007. - 448 с. - (Батальон богов).
        ISBN 9785170421800. . - ISBN 9785936983450.

 

Мартин, Р. Р. Джордж.
    Пир стервятников : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель ; Полиграфиздат, 2012. - 698 с. : ил. - Ориг. назв.: A feast for crows. - 4-я книга цикла "Песнь льда и огня".
        ISBN 9785271404818.

 

Пиколт, Джоди.
    Особые отношения : [роман] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 510 с. - Ориг. назв.: Sing you home.
        ISBN 9789661436076. . - ISBN 9785991019996.

 

Удовиченко, Диана Донатовна.
    История бастарда. Императорский ястреб : роман / Диана Удовиченко. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 472 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 9785992202656.

 

Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна).
    Искренне Ваш Шурик : роман / Людмила Улицкая. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 447 с.
        ISBN 5699107746. . - ISBN 5699099999.

 

Līdzīgi raksti