Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gadā Rēzeknes Centrālā bibliotēka dāvinājumā no LKC izdevniecības ir saņēmusi  13 jaunas grāmatas. Bibliotēka pateicas izdevniecības vadītājam Jānim Elksnim par veiksmīgo sadarbību un daudzu gadu garumā dāvinātajām grāmatām! Turpinājumā ieskats LKC izdevniecības 2019. gada grāmatu devumā.

 

     Gadagrāmatā “Tāvu zemes kalendars 2020” apkopotas publikācijas par lauksaimniecību, medicīnu, arheoloģiju, vēsturi un kultūrvēsturi, valodniecību. Jāpiemin Latgales vēsturei veltītie raksti – arheologa Jura Urtāna raksti par Atašienes un Katlešu pilskalniem, par Pampelavas kapsētas senajiem kapakmeņiem, Kaunatas Mozgu kapsētas akmeni, Dzirkaļu pilskalnu, Valentīna Eduarda Klešnika arhīva pētījums “Arhīva dokumenti par Ludzas vēsturi”. Literatūras, kritikas, publicistikas daļā – Jūlija Tropa, Leonarda Rakicka, Ernesta Vilcāna, Lidijas Aglonietes, Ilzes Keišas, Voldemāra Vogula, Rūdolfa Linuža, Marutas Avramčenko, Pētera Meikstuma u. c. darbi. Literatūras almanahā “Olūts” var lasīt latgaliešu dzeju, prozu un dramaturģijas darbus. Izdevumā apkopota LKC izdevniecības darbu bibliogrāfija par 2018. – 2019. gadu.

 

     Latgaliešu rakstu valodā izdotais kultūrvēsturiski un reliģiski izglītojošo rakstu krājums „Mōras Zeme” (II daļa) aptver no 2001. gada laikraksta „Rēzeknes Vēstis” ielikumā „Mōras Zeme” publicētos rakstus. No 1997. gada laikraksta ielikumu veidojusi Anita Graudiņa, un tajā publicējušies daudzi autori. Annas Babres grāmatā “Mūža josta II” apkopotas publikācijas no preses, kas aizstāv Pētera Stroda ortogrāfiju, kā arī lasāma autores dienasgrāmata. Pielikumā ir vērtīgas fotogrāfijas, kas atspoguļo gan autores biogrāfiju, gan sava laika liecības.

 

     Dzejas cienītājus aicinām ielūkoties zinātnieces, fizioķīmiķes Valentīnas Slavinskas eseju un dzejas grāmatā “Laiks”. Grāmatas pirmajā nodaļā “Skaistums un harmonija – liecība par Dieva esību” apkopoti autores darbi par reliģiju. Būdama katoliete, caur savām dzejas un esejas rindām V. Slavinska slavē Dieva varenību un žēlastību, atgādina Kristus mācību un baušļus. Esejās lasāmas pārdomas gan par atvadīšanos no Pāvesta Jāņa Pāvila II un Benedikta V ievēlēšanu, gan celibātu, gan par pozitīvu domāšanu un citām dzīvē nozīmīgām lietām. Otrā nodaļa “Dzimtene nav tikai zeme” veltīta ne tikai dzimtajai zemei Latgalei, bērnībā piedzīvotajam, tēva mājām, konkrētām personām, bet arī pārdomām par dzejas rakstīšanu un sarunām ar Raini. Trešā daļa veltīta mīlestībai – gan dievišķajai, gan dzīvnieciski kvēlajai.

 

     Jūlija Augusta Tropa grāmatā “Vactāva pādūs īt” apkopoti dzejoļi, kas tapuši no 1969. līdz 2018. gadam. Grāmata izdota ar Harija Fridemaņa un “Daugavas Vanagi Latvijā” atbalstu. Jāņa Svenča grāmatā “Gadu ritumā” apkopoti 25 dzejoļi. Autors, būdams Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas absolvents, kopš 1992. gada sadarbojas ar LKC izdevniecību.  Arī dzejoļu krājumam “Gadu ritumā” ir autora noformējums.

 

     Venerandas Andžānes jaunajā grāmatā “Pēdas dzīves garumā” ir gan dzeja, gan proza, gan “Anekdotes iz dzīves”. Veronikas Grišānes grāmata “Mēs savai tautai II” turpina Rēzeknes medicīnas vēstures pētījumu ar vēl 60 agrāk vai pašlaik Rēzeknē strādājošu ārstu biogrāfijām

 

     Grāmata “Piemineklis un laiks” ir papildināts materiālu krājums par Latgales Atbrīvošanas pieminekli, ko tautā dēvē par “Latgales Māru”. Izdevuma sastādīja ir Irēna Vilčuka. Jāņa Cibuļska grāmatā “Veritas nostra est” apkopotas pārdomas, kas uzrakstītas laikā no 1951. līdz 1989. gadam. Grāmata ir paralēli gan latgaliešu, gan angļu valodā.

 

     Bērniem un viņu vecākiem būs aizraujoši lasīt Leontīnes Apšenieces jauno dzejoļu grāmatu “Kaķu simfonija”. Marijas Brokānes grāmatā “Brokānu dzimta” apkopoti savāktie materiāli par dzimtas likteņgaitām, bet Ivana Sircova grāmatā “Город Зилупе и Зилупский край” apkopoti raksti  par Zilupi un Zilupes novada vēsturi.

 

     Ikviens ir laipni  gaidīts bibliotēkā, kur pieejamas šīs un vēl daudz jo daudz citu LKC izdevniecības grāmatu!