Šoreiz lasītavas krājumu papildina 12 jaunas grāmatas.


„Latgales sabiedrība attīstības lokos”

Šajā izdevumā ietverti Letonikas un otrā kongresa Daugavpils Universitātes sekcijas (Daugavpils, 2007. gada 12.-13. novembris) referātu materiāli, kā arī sekciju fotogrāfijas.Ir apskatītas šādas tēmas: oficiālās valodas interpretācija Latgalē 20.gs. 20.gadu sākumā; Latgales sabiedrība 1949. gada 25. marta deportācijas laikā, dzīvesstāstu un arhīva dokumentu liecības; Rēzeknes tautas konservatorija; pedagogi Jūlijs Rozītis un Vilis Švinka  dzīvesstāstos un audzēkņu atmiņās; Latgales jauniešu attieksme pret izglītību audzināšanas socioloģijas kontekstā; bezdarbs Latvijā; nodokļu likumdošanas īpatnības Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā; Eiropas Savienības politikas aktualitātes Latgales reģionā. 

„Neparastais mantojums”

Latvijā katru gadu Mantojuma dienas tiek veltītas kādai noteiktai tēmai, līdz šim – muižām, pilīm, baznīcām, pilskalniem, dārziem un parkiem. Šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta neparastajam mantojumam. Visam, kas pārsteidzošs un ne vienmēr tiek uztverts kā kultūras mantojuma objekts. Šoreiz tās ir leģendāras vietas, neparasti notikumi, savdabīgas vērtības.Grāmatā katrs interesents atradīs arī mūsu novada objektus, piem., par Baltinavas pagasta tiesas ēku, Lielo Muļķu svētavotu, Jersikas pareizticīgo baznīcu u. c. 

„Latvija. Pārskats par veselības aprūpes sistēmu”

Pirmo reizi lasītājiem, kuri ir medicīnas profesionāļi, tiek piedāvāts ieskats Latvijas veselības sistēmā latviešu valodā. Šī grāmata palīdzēs izvērtēt līdzšinējo veselības aprūpes sistēmas gaitu un izvērtēt tālākās Latvijas medicīnas organizācijas attīstības perspektīvas. 

„Latvijas statistikas gadagrāmata 2008”

Šī grāmata satura ziņā ir vispusīgākā no ikgadējām Centrālās statistikas pārvaldes statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajā jomā notiekošajiem procesiem valstī, kas iegūtas, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot valsts reģistros un citās informācijas sistēmās esošos datus. Dati galvenokārt apkopoti par 1990., 1995. gadu un 2000. – 2007. gadu. 

Ruberte I. „Senvārdu vārdnīca”

Mūsu valodu dzidru, skanīgu un lokanu saglabā folklora. Daudzi seni vārdi mūsdienu cilvēkiem kļuvuši sveši, pat nesaprotami. Talkā nāks šī nelielā vārdnīca, kurā atrodami vārdi, ko tagad lieto reti vai ar citu nozīmi. 

„Latvijas makroekonomika skaitļos 2008”

Statistisko datu krājumā ir apkopoti svarīgākie dati, kas raksturo mūsu tautsaimniecības attīstības tendences no 2002. gada līdz 2007. gadam, īpašu uzmanību veltot pēdējo gadu tendencēm. Līdztekus ir ievietota Eiropas Savienības statistikas pārvaldes sagatavotā informācija par Eiropas Savienību un attīstītām pasaules valstīm. Datu krājumā ir iekļauts galveno terminu skaidrojums, kas īsumā raksturo publicēto svarīgāko rādītāju saturu un aprēķinu metodes. 

„Latvijas makroekonomiskie rādītāji 2008\3”

Šajā biļetenā Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde publicē svarīgāko makroekonomisko aprēķinu rezultātus, balstoties uz operatīvo ceturkšņa informāciju. Makroekonomiskie rādītāji ir aprēķināti, vadoties pēc Apvienoto Nāciju un citu starptautisko organizāciju izstrādātās, 1993. gadā izdotās Nacionālo kontu sistēmas, 1996. gadā izdotās Eiropas Kontu sistēmas, kā arī izmantojot Eiropas Savienības Ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju. 

„Latvijas Valsts finanses”

Datu krājumā ir apkopoti svarīgākie dati, kas raksturo mūsu valsts finanses, to attīstības tendences no 1995. gada līdz 2007. gadam, īpašu uzmanību veltot pēdējo gadu tendencēm. Biļetenā ir ievietots galveno terminu skaidrojums, kas īsumā raksturo publicēto svarīgāko rādītāju saturu un aprēķinu metodes. 

„Pētniecības un jauninājumu (inovāciju) statistika”

Šajā datu krājumā sniegti dati par 2007. gadā notikušā ceturtā inovāciju apsekojuma rezultātiem, informācija par izdevumiem inovāciju jomā, par sadarbību inovāciju ieviešanā un faktoriem, kas to apgrūtina, pētniecības statistiku no 2002. gada līdz 2007. gadam par pētniecības darbiem uzņēmumos, strādājošo skaitu un izdevumiem pētniecībai, kā arī Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojuma rezultāti. 

„Konjuktūras un patērētāju apsekojumu rezultāti 2008. gada IV ceturksnī”

Biļetenā apkopoti konjunktūras apsekojumu rezultāti Latvijas rūpniecībā, mazumtirdzniecībā, pakalpojumu sektorā un investīciju sfērā, kā arī patērētāju aptaujas rezultāti par sociāli ekonomisko stāvokli Latvijā. Dots rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības, pakalpojumu sektora un patērētāju aptaujas apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs. Šo pētījumu rezultāti apkopoti vienā rādītājā, kas raksturo sociāli ekonomisko situāciju valstī. 

„Plakāts Latvijā”

Grāmatā reproducēti plakāti un afišas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un tās rokrakstu un reto grāmatu nodaļas afišu fondiem, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Rakstniecības teātra un mūzikas muzeja, Latvijas kara muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja, Latvijas Bankas un privātkolekcijām.  

Календарь Древлеправославной Поморской Церкви на 2009 год

Vecticībnieku kalendārs, kurā ir ievietoti materiāli par mūsu novada vecticībniekiem. Šajā izdevumā ir materiāli par Ciskādu baznīcas vēsturi, par V. Nikonova grāmatu. Ietverts arī vecā un jaunā stila kalendārs.

 

Līdzīgi raksti