Nozaru literatūra

 

Augstkalns, Alvils.   

    Darbu izlase / Alvils Augstkalns ; sast.: Ilga Jansone, Ieva Breņķe, Rūta Augstkalne ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts". - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - 559, [1] lpp., [16] lpp. il., ģīm. : ģīm., faks. - Bibliogr.: [18.-28.] lpp. un norādes parindēs. - Teksts latviešu, vācu val.
        ISBN 9789984742519.

 

Autors. Teksts. Laikmets 2. : 2. Starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / Rēzeknes Augstskolas reģionālais zinātniskais institūts. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2014. - 288 lpp.
        ISBN 9984727203.

 

Dambe, Vallija.    

    Darbu izlase / Vallija Dambe ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts" ; sast., zin. red. Ilga Jansone. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2012. - 485, [1] lpp., [4] lp. fotogr. : portr., fotogr., faks. - Bibliogr.: 19.-[26.]lpp. - Teksts latv. un krievu val.
        Saturā: Vallija Dambe (26.05.1912-15.10.1995). Fakti un atmiņas ; Bibliogrāfija ; Blīdenes vietvārdi kā pagātnes liecinieki ; Saknes bal(i), pal(i) - (skaņu mijā) ar slapjas vietas nozīmi vietvārdos ; Исследования по вопросам топонимики Латвийской ССР ; Vietvārdu vākšana un pētīšana Latvijas PSR ; О собирании и изучении топонимики Латвии и о подготовке топонимического словарья ; Некоторые наблюдения над гидронимией Латвийской ССР (гидронимия Земгале) ; Daži vērojumi Latvijas PSR dienvidrietumu daļas toponīmikā ; Литературная форма географических названий Латвийской ССР ; Актуальные проблеиы гидронимики и топонимики в Латвийской ССР ... [u.c.].
        ISBN 9789984742656.

 

Eiropas patība - vēsture, kultūra un politiskā identitāte : Belonging to Europe - History, Culture and Political Identity = Europaeische Zugehoerigkeit - Geschichte, Kultur und Politishe Identitaet = L'appartenance a l'Europe: histoire, culture et identite politique : konferences materiāli, 2009.gda 7.maijs Latvijas Universitāte, Rīga. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 112 lpp. - Teksts latv., angļu, vācu un franču val. . - Kopsav. angļu, latv. val.
        Saturs: Konferences programma ; Atklāšanas uzrunas / Vaira Vīķe-Freiberga, Mārcis Auziņš. Kultūrvēsturiskais mantojums un indentitātes ģeogrāfija Eiropā / Jānis Krēsliņš, Erhards Buseks, Eduardo Lorensu, Georgs Prevelakis. Eiropas kultūras stāsti / Reinīrs de Grāfs, Drago Jančars, Semihs Idizs, Žans Filips Tusēns, Ādolfs Mušgs. Kā veidot politiski vienotu Eiropu/ Kurp virzās Eiropas kopējā apziņa} / Vaira Vīķe-Freiberga, Kristofs Bērs, Žans Dominiks Džulijāni, Mišels Fušērs.

 

Giberts, Vitālijs. 

    Nākotnes modelēšana / Vitālijs Giberts ; tulk. I. Vaitmane. - Rīga : Vieda, 2013. - 275 lpp. - Oriģ. nos.: Моделирование будущего.
        ISBN 9789984782829.

 

Grīns, Anselms. 

    Līdzsvars tavā dzīvē : kā rast saskaņu starp ģimeni un darbu / Anselms Grīns ; tulkotāja Terēze Tamoviča. - [Rīga] : Jumava, [2011]. - 139 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Oriģ. nos.: Leben und Beruf.
        ISBN 9789984389325.

 

Ieraugi Baltijas jūru : mūsu vienīgo un kopīgo / Anda Ruskule u. c. ; tulk. Dace Vītiņa, Anda Ruskule. - Rīga : Baltijas Vides Forums, 2009. - 80 lpp. : il., kartes. - Bibliogrāfija: 77.-79. lpp. - Oriģ. nos.: See the Baltic Sea.
        ISBN 9789984989853.

 

Latviešu valodas gramatika / Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, u. c. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013. - 1022, [1] lpp. : tab., sh. - Citētā lit.: 960.-[983.]lpp. un. . - Alf. jēdzienu rād.: 984.-[1015.]lpp. . - Alf. pers. rād.: 1016.-[1023.]lpp.
        Saturs: Fonētika un fonoloģija: Fonētikas un Fonoloģijas vispārīgs raksturojums / Ilze Auziņa, Dace Markus, Juris Grogorjevs. Latviešu valodas skaņu un fonēmu sistēma / Juris Grigorjevs. Latviešu valodas fonētiski fonoloģiskie procesi un likumi ; Zilbe un zilbju robeža ; Valodas suprasegmentālās jeb prosodiskās vienības / Ilze Auziņa. Galvenās latviešu valodas pareizrunas jeb ortoepijas problēmas / Dace Markus. Morfēmika / Anna Vulāne. Morfonoloģija / Andra Kalnača. Vārddarināšana / Anna Vulāne. Morfoloģija: Morfoloģijas vispārīgs raksturojums / Daina Nītiņa. Lietvārds (substantīvs) / Gunta Smiltniece. Īpašības vārds (adjektīvs) un adjektīvisks divdabis / Daina Nītiņa. Skaitļa vārds (numerālis) / Gunta Smiltniece. Vietniekvārds (pronomens) / Daina Nītiņa. Darbības vārds (verbs) / Andra Kalnača. Apstākļa vārds (adverbs) / Gunta Smiltniece. Priekšvārds (prepozīcija) / Daina Nītiņa. Saiklis (konjukcija) / Gunta Smiltniece. Partikulas / Ieva Breņķe. Izsauksmes vārds (interjekcija) / Gunta Smiltniece. Sintakse: Sintakses vispārīgs raksturojums ; Vienkāršs teikums kā monopredikatīva sintaktiska vienība ; Vienkārša teikuma formālā (strukturālā) organizācija ; Vienkāršā teikuma semantiskā struktūra / Ilze Lokmane. Vienkārša teikuma komunikatīvā struktūra / Baiba Volkovska, Ilze Lokmane. Vienkārša teikuma vai salikta teikuma komponentu paplašinājumi (paplašinātājas struktūras) ; Salikts teikums ; Teksta sintakse / Daina Nītiņa.
        ISBN 9789984742700.

 

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2013 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2013]. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789934834110.

 

Millere, Jeļena. 

    Risku mazināšana banku darbībā / Jeļena Millere ; no krievu val. tulk. Elga Tilta. - Rīga : Zinātne, 2014. - 184 lpp. : tab. - Bibliogr.: 172.-184.lpp. - Oriģ. nos.: Совершенствование организации труда в процессе минимизации банковских рисков / Е.В.Миллер.
        ISBN 9789984879598.

 

Osho. 

    Par seksu : no seksa līdz augstākajai apziņai / Osho ; tulk. Arita Piķe. - Rīga : Sētava, 2014. - 254 lpp. - Oriģ. nos.: Sex Matters : from sex to superconscoiusness.
        ISBN 9789934502101.

 

Rēzekne senajās fotogrāfijās = Резекне на старинных фотографиях = Rezekne in old photographs / sastād. un ievada aut. V. Nikonovs ; angļu teksta red. Svetlana Iļjina. - [B. v.] : Vladimirs Nikonovs, [2014]. - 255 lpp. : fotogr. + 1 karte.
        ISBN 9789984499628.

 

Rietuma, Dita.

    Film noir : no pagātnes līdz mūsdienām : monogrāfija / Dita Rietuma fototo: Juris Dzenis, Uldis Ofkants, Guntis Grunte u. c. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 254, [1] lpp. : foto, ģīm. - Piezīmes: 229.-242.lpp. . - Bibliogr.: 242.-[255.]lpp.
        Saturs: Jēdziens film noir vēsture un problemātika ; Film noir rašanās apstākļi un ietekmes ; Starp Rīgu un ASV. Film noir aizsācējs Boriss Ingsters ; Film noir stilistika ; Film noir pēc klasiskā cikla beigām ; Film noir un nacionālās kinematogrāfijas.
        ISBN 9789984887654.

 

Sinoles grāmata / Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; sast., zin. red. un priekšv. sarakst. A. Stafecka ; iev. aut. Ilga Jansone. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 398, [1] lpp., [32] lpp. il., ģīm. : tab.
        ISBN 9789984742526.

 

Strubergs, Pēteris. 

    Dienvidamerikas odiseja : [Argentīna, Čīle, Bolīvija, Peru] / Pēteris Strubergs. - Rīga : Jumava, [2014]. - 206, [6] lpp., [16] lpp. iel. : il., kartes. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934115783. . - ISBN 9789934115653.

 

Zemzare, Daina. 

    Darbu izlase / Daina Zemzare ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts" ; sast., zin. red., priekšv. Ilga Jansone. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 557, [1] lpp. : faks. - Bibliogr.: 13.-[20.]lpp. . - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latv., kr., ig. val.
        Saturā: Atmiņas par valodnieci Dainu Zemzari / Maiga Putniņa. Daina Zemzare simtgadnieku pulkā / Beatrise Reidzāne. Valodas liecības par Lejasciema novadu ; Piezīmes par latviešu vēju nosaukumiem ; О названиях золота и серебра в балтийских и славянских языках ; О названии серебра в литовском и латышском языках ; О латышских и литовских названиях бабочки ; Pirkstu nosaukumi latviešu valodā ; Vai nosaukums rudzupuķe ir vecss ; Mušmire, gailene un bērzlape latviešu un lietuviešu valodā ; Sēnēm ir daudz nosaukumu... ; Par sēņu nosaukumiem ; Rakstīsim sēņu nosaukumus ; Kurš nosaukums labāks - dradži, grības, grimšļi, skrandžii ; Vai pazīstat vārdu lossG ... [u.c.].
        ISBN 9789984742618.

 

Economic Development of Latvia : report / Ministry of Economy, Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economy, Republic of Latvia, June 2011. - 142 p. : il.
    ISSN 1407-4109.

 

Latkovskis, Leonards. 

    Aglona : a history of the church and monastery / Leonhards Latkovskis ; English translation of the Latin text. - Rēzekne : Publishing House of the Latgalian Culture Centre, 2009. - 144 p. : il. - Bibliogrāfija: nod. beigās.
        ISBN 9789984291697.

 

Взгляни на Балтийское море : наше общее уникальное достояние / Анда Рускуле и др. ; перевод на русский язык Эльмиры Зайнагутдиновой. - Рига : Балтийский экологический форум, 2009. - 80 с. : ил., карты. - Содержит библиогр.: с. 77-79. - Авт. указаны на обороте тит.л.
        ISBN 9789984989877.

 

Франкл, Виктор. 

    Сказать жизни "Да!" : психолог в концлагере / Виктор Франкл ; пер. с нем. Д. Орловой, Д. Леонтьева. - 5-е изд. - Москва : Альпина нонфикшн, 2014. - 237 с.
        ISBN 9785916713138.

 

Хатчинс, Крис. 

    Путин : пер. с англ. / Крис Хатчинс, Александр Коробко. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 431 с. : ил., фотогр. ; 21 см.
        ISBN 9785373047678.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Caunītis, Ādolfs. 

    Mirkļa mūžība : veltījums skolotājai Veltai Neibergai / Ādolfs Caunītis, Nauris Gekišs, Ainārs Meškovskis. - [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 2014. - 218 lpp.
        ISBN 9789934844706.

 

Fīldinga, Helēna. 

    Bridžita Džounsa: saprāta robeža : romāns / Helēna Fīldinga ; no angļu val. tulk. D.Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 487 lpp.
        ISBN 9789984357201.

 

Kārkliņa, Guna. 

    Klīnika / Guna Kārkliņa. - Rīga : Antēra, 2009. - 143 lpp. : il.
        ISBN 9789984719573.

 

Klīdzējs, Jānis. 

    Viss ir uz labo... / Jānis Klīdzējs ; sastād. Ināra Ducsaliete. - [Rēzekne] : Cilvēka bērns Biedrība, [2014]. - 71 lpp. : il.
        ISBN 9789934141300.

 

Krūze, Māris. 

    Jēkabpils reids / Māris Krūze ; il. Amanda Balode. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 239 lpp. : il. - (Lata romāns ; 4(178).
        ISBN 9789984878980.

 

Martinsons, Māris. 

    Oki okeāna vidū / Māris Martinsons. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 176 lpp.
        ISBN 9789984887708.

 

Valdena, Laura. 

    Lielo geizeru ielejā / Laura Valdena ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 389, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Im Tal der großen Geysire.
        ISBN 9789934043574.

 

Vergēze, Ābrahams. 

    Liktens deja / Ābrahams Vergēze ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 591, [1] lpp. : karte. - Bibliogrāfija: [592.] lpp. - Oriģ. nos.: Cutting for stone.
        ISBN 9789934042683.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аткинсон, Кейт. 

    Жизнь после жизни : роман / Кейт Аткинсон ; пер. с англ. Елены Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 541, [1] с. - (Азбука-бестселлер). - Oriģ. nos.: Life after Life.
        ISBN 9785389067967.

 

Борисова, Ариадна. 

    Когда вырастают дети : [сборник] / Ариадна Борисова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 313, [2] с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
        Содерж.: Сны старого двора ; Сон первый, комедийный: Здравствуй, папа, Новый год! ; Сон второй, сказочный: Рог тритона.
        ISBN 9785699710966.

 

Гейман, Нил.

    Океан в конце дороги : [сказка-миф] / Нил Гейман ; пер. с англ. Виталия Нуриева. - Москва : АСТ, 2014. - 310, [4] с.
        ISBN 9785170791583.

 

Ефимова, Марина Владимировна. 

    Влюбленный призрак : [роман] / Марина Ефимова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 282, [1] с. - (Знаки судьбы).
        ISBN 9785699716685.

 

Калинина, Дарья. 

    С царского плеча : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (Детектив-приключение Д. Калининой).
        ISBN 9785699710232.

 

Луганцева, Татьяна Игоревна. 

    Букет дурман-травы : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2014. - 317 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785170825028.

 

Март, Михаил. 

    Обратная оговорка : [роман] / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с. - (Мэтр криминального романа). (Жанры).
        ISBN 9785170840205.

 

Метлицкая, Мария. 

    Верный муж : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 283 с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
        Содерж.: Верный муж ; Пятый постулат ; Женщины в периоды дефицита и изобилия.
        ISBN 9785699710928.

 

Мюссо, Гийом. 

    Я возвращаюсь за тобой : [роман] / Гийом Мюссо ; пер. с фр. Сергея Нечаева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 347 с. - (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо).
        ISBN 9785699708574.

 

Орс, Ольга. 

    Блики жизни : [стихи] / Ольга Орс. - Резекне : [б. и.], [2014]. - 74 с.
        ISBN 9789934141515.

 

Рот, Вероника. 

    Избранная : роман / Вероника Рот ; пер. с англ. А. С. Килановой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 429, [1] с. - (Жестокие игры). - Oriģ. nos.: Divergent.
        ISBN 9785699586066.

 

Рот, Вероника. 

    Мятежная : роман / Вероника Рот ; пер. с англ. М. А. Новыша. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 445, [1] с. - (Жестокие игры). - Oriģ. nos.: Insurgent.
        ISBN 9785699605460.

 

Хансен, Эва. 

    Цвет боли: Бархат / Эва Хансен. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2014. - 350 с. - (Шведский БДСМ-детектив). - Четвертая книга из цикла "Цвет боли".
        ISBN 9785699713349.

 

Līdzīgi raksti