Nozaru literatūra 

 

Birznieks, Jānis.
    Juridisko terminu vārdnīca : latviešu - angļu, angļu - latviešu / Jānis Birznieks. - Rīga : Multineo, 2009. - 152 lpp.
        ISBN 978-993-480-490-8.
 

Blūms, Pēteris.
    Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku īpašniekiem, lietotājiem, aprūpētājiem / Pēteris Blūms ; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. - Rīga : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2007. - 24 lpp. : krās. il. - Bibliogr.: 24. lpp. 

Ceļvedis pa represēto Rīgu, 1941. un 1949. gads / sast. Rihards Kalvāns. - Rīga : Tapals, 2006. - 227 lpp. ; 20 cm + 1 ats. lp. karte.
        ISBN 9984-7960-0-0.
 

Daizis, Jēkabs.
    Mūsu pasaules pagātne un nākotne / Jēkabs Daizis ; red. un priekšv. sarakst. Leonards Inkins ; Baibas Eichenbergas zīm. - [Rīga] : Latvietis, 2007. - 207 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 998496857X.
 

Eiropas Parlaments: ārējās un drošības politikas īstenotājs : [rakstu krājums] / Daunis Auers, Kārlis Bukovskis, Žaneta Ozoliņa, Gunda Reire, Toms Rostoks. - Rīga : Zinātne, 2008. - 172, [1] lpp. : diagr., tab. - Bibliogr. 171.-[173.] lpp. un norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8084-2-0.
 

Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām / projekta vad. Ilona Luste. - [Rīga] : Latvijas Sarkanais Krusts, [2008]. - 50 lpp. : il. 

Eiropas Savienības struktūrfondu gada grāmata, 2007 / sagat. Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Eiropas Savienības struktūrfondu vadošā iestāde. - Rīga : Apgāds Mantojums, [2007]. - 48 lpp. : krās. il., diagr., tab. 

Globālā sasilšana un Latvija : [buklets] / sag. Laura Kļaviņa, Māris Kļaviņš. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 15 lpp. : il. 

Grūtups, Andris.
    Observators : par mākslinieka Jurģa Skulmes tiesāšanu / Andris Grūtups. - Rīga : Atēna, 2009. - 198 lpp. - Rādītājs: 195.-198. lpp.
        ISBN 978-9984-343-32-7.
 

Harijs Sūna un latviešu deja / sast. Maruta Alpa. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2004. - 262 lpp. : il., notis. - (Latviešu dejas meistari).
        Saturā: Talkas dancis ; Piebaldzēni ; Pāvilostas dancis ; Šķindēja, dimdēja bāliņa solis ; Kurzeme ; Mēs bijām trīs māsiņas ; Meitas puišus dancināja ; Sadancošana Ludzā ; Pie Daugavas ; Sudmaliņas ; Ak, šis priekšautiņš ; Šķērsainis, krustainis.
        ISBN 9984-97410-3.
 

Hellēņu mantojums : Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa. Hellēnistikas centrs ; sast. un iev. sarakst.: Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 207 lpp. : diagr., tab., karte. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8257-7-9.
 

Jansons, Jānis.
    Latvijas Universitātes Fizikas institūts (1919-1944) un tā sagatavotie fiziķi / Jānis Jansons. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 219 lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogr.: 195.-199. lpp. (140 nos.) un rakstu beigās. - J. Jansona darbā ir aprakstīta Fizikas institūta attīstības vēsture tā pastāvēšanas laikā no 1919. līdz 1944. gadam. Liela uzmanība veltīta fizikas mācību spēku biogrāfijām. Tajās atspoguļojas katra darbinieka individuālais devums fizikas attīstībā.
        Saturs: Alfons Apinis, Pēteris Auziņš, Boriss Bružs, Andrejs Bumbērs, Jāzeps Čudars, Fricis Dravnieks, Pauls Ēks, Ilmārs Everss, Jānis Fridrichsons, Fricis Gulbis, Eduards Ģēliņš, Alma Jansone, Ludvigs Jansons, Vera Kacena, Roberts Krastiņš, Elza Krauliņa, Hermīne Krīgere, Arnolds Liberts, Marta Loja, Rūdolfs Meijers, Tālivaldis Purītis, Tajisa Putniņa, Cezars Serģis, Reinhards Siksna, Valerians Šmēlings, Fridrihs Treijs.
        ISBN 978-9984-450-50-6.
 

Jerkins, Imants.
    Automodeļu sporta vēsture Latvijā : (kordas automodeļi) / Imants Jerkins. - Valmiera : [b.i.], 2008. - 116 lpp. : il., ģīm., tab.
        ISBN 978-9984-395-74-6.
 

Klimata pārmaiņas : izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē :[rakstu krāj.] / Stratēģiskās analīzes komisija ; zin. red. un priekšv. sarakst. Gunda Reire. - Rīga : Latvijas Valsts prezidenta kanceleja ; Zinātne, 2008. - 222 lpp., [4] lpp. krās. il. : diagr., tab. - Bibliogr. rakstu beigās.
        ISBN 978-9984-8083-4-5.
 

Ķuze, Ilze.
    Balto stārķu ligzdu pamatnes / Ilze Ķuze ; Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Ornitoloģijas biedrība. - Rīga : Dabas aizsardzības pārvalde, 2008. - 12, [1] lpp. : il. - (Putnu mākslīgās ligzdvietas). 

Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 297 lpp. : tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8257-5-5.
 

Latvijas iespējas starptautiskajās organizācijās : konferences materiāli, Rīga 2007. g. 20. dec. / Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ; priekšv. sarakst. Rolands Lappuķe. - Rīga : Zinātne, 2008. - 165 lpp.
        ISBN 978-9984-8084-0-6.
 

Latvijas Kara muzejs.
    Latvijas Kara muzeja gadagrāmata / Latvijas Kara muzejs ; sast. un iev. sarakst. Juris Ciganovs. - Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2002. - 200 lpp. : il., ģīm., faks., sh. - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latviešu, angļu val.
        3. [gadagr.].
        ISBN 9984-96570-8.
    ISSN 1691-0354.
 

Latvijas Kara muzejs.
    Latvijas Kara muzeja gadagrāmata / Latvijas Kara muzejs ; sast. Juris Ciganovs ; kopsav. tulk. Marianna Auliciema ; māksl. Gunta Plotka. - Rīga : Latvijas Kara muzejs ; Militārās literatūras apgādes fonds, 2005. - 240 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr. norādes parindēs. - Prettit., satura rād. un kopsav. angļu val.
        6. [gadagr.].
        ISBN 9984-96573-2.
 

Latvijas Kara muzejs.
    Latvijas Kara muzeja gadagrāmata : Yearbook. Latvian War Museum / Latvijas Kara muzejs ; sast. Juris Ciganovs ; kopsav. tulk. Rasma Mozere, Dainis Poziņš ; māksl. Mārtiņš Deģis. - Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2007. - 248 lpp. : il., ģīm., tab., kartes. - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latviešu un angļu val.
        8. [gadagr.].
        ISBN 978-9984-96576-5.
 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 94 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.
        742. sēj. Psiholoģija = Psychology.
        ISBN 978-9984-450-23-0.
    ISSN 1407-2157.
 

Litavniece, Lienīte.
    Kreditēšana Latgales reģiona attīstībā : promocijas darba kopsavilkums Ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Crediting in the development of the Latgale region : PhD Paper for the scientific degree of economical doctor (Dr.oec.) / Lienīte Litavniece ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2008. - 81 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 4. lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-7799-5-9.
 

Ludzas mūzikas pamatskola 50 : 1958 - 2008 / veid. Lolita Greitāne, Evita Podoļeca u.c. - [B.v. : b.i.], 2008. - 90 lpp. : il. 

Mākslinieki kā ražotāji. Publiskās telpas pārveidošana : konferences rakstu krājums, 2004.g. 15.-16.okt. Reitera nams, Rīga = Artists as producers. Transformation of public space : conference materials, 15-16 October 2004 Reutern's House, Riga / tulk.: Eduards Liniņš, Ilva Skulte ; fotogr. Aneta Šilaka. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. - 88 lpp. : il. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 9984-93759-3.
 

Mūsdienu utopija : Starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde : Valsts mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls, Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, 5.04.-20.05.2001 : katal. = Contemporary utopia : International contemporary art exhibition : Exhibition hall Arsenāls, Eduards Smiļģis Theatre museum, 5.04.-20.05.2001 : catalogue / Franks Vāgners, Dīdrihs Dīderihzens, Helēna Demakova, Māra Traumane ; tulk.: Andrea Skrima (angļu val.), Hjū Rorisons (angļu val.), Kristiāna Ābele (latviešu un angļu val.), Andris Mellakauls (angļu val.). - Rīga : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2001. - 131 lpp. : krās. il., il., ģīm. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 9984-93723-4.
 

Neiburga, Katrīna.
    Pārsteidzošā latviete / Katrīna Neiburga ; angļu val. tulk. Sabīne Ozola ; franču val. tulk. Kristīne Sniedze ; fotogr. Katrīna Neiburga, Mārtiņš Grauds, Andris Krieviņš, Gunārs Janaitis. - Rīga : [b.i.], 2006. - 83 lpp. : il., ģīm., faks. - Teksts paral. latviešu, angļu, franču val. 

Ojārs Vācietis : bibliogrāfija / Latvijas Nacionālā bibliotēka. Letonikas nodaļa ; sast. Māra Izvestnija ; sast. piedalījās un red. Agra Turlaja ; priekšv. XIII-[XIV] lpp. sarakst. Raimonds Briedis ; priekšv. Darbnīca, XV-XIX lpp., aut. Ludmila Azarova-Vāciete ; māksl. Ints Vikmanis ; Jura Poiša foto no L. Azarovas-Vācietes personīgā arhīva. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2008. - 765 lpp. : ģīm. - O. Vācieša dzejas alf. rād.: 627.-703. lpp.
        ISBN 978-9984-607-90-0.
 

Ozols, Dainis.
    Latvijas minerāli un ieži / Dainis Ozols, Latvijas Vides aizsardzības fonds ; māksl. Māra Briška. - Rīga : Jungas, 2008. - 44 lpp. : il. - Bibliogrāf.: 44. lpp. 

Pilsēta. Stāsti par Rīgu = The city. Stories about Riga : katalogs / Solvita Krese, Māra Trautmane, Sergejs Timofejevs, Alise Tīfentāle, Jānis Taurens, Helēna Demakova ; tulk. Kristiāna Ābele, Andris Mellakauls ; māksl. Ingrīda Zābere ; fotogr. : Brigitte Carnochan, Andrejs Grants, Kaspars Goba, Marcus Haydock, Gvido Kajons, Ingeborg Lockemann, Ebba Matz, Inta Ruka, Egons Spuris, Andris Priedītis, Ģirts Bišs, Edmunds Jansons. - Rīga : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2002. - 60, [1] lpp. : il., ģīm. - Teksts latviešu, angļu, vācu val.
        ISBN 9984-93757-7.
 

Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas : starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2005. gada 9.-12. novembris = Expanding borders: communities and identities : proceedings of International conference, Riga, November 9-12, 2005 / Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts ; Stratēģiskās analīzes komisija. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 460 lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu un angļu val.
        ISBN 9984-7838-6-3.
 

Salacgrīva 80 : rakstu krājums. - Salacgrīva : Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome ; Salacgrīvas muzejs, 2008. - 300 lpp. : il. 

Vebsters, Ričards.
    Tavas dzīves sargeņģelis : sazinies ar savu neredzamo palīgu / Ričards Vebsters ; no angļu val. tulk. Guna Asare. - Rīga : Jumava, 2008. - 237, [1] lpp. - Bibliogr. un piezīmes: 224.-236. lpp. - Oriģ. nos.: Spirit guides & angel guardians.
        ISBN 978-9984-386-07-2.
 

Veselības aprūpes sistēmas pārejas periodā: Latvija : Latvija. Pārskats par veselības aprūpes sistēmu / Ellija Tragakes sadarbībā ar Ģirts Briģis, Jautrīte Karaškēvica, Aiga Rūrāne, Artis Stuburs, Evita Zušmane ; tulk.: Ingūna Beķere, Viktors Freibergs. - [Copenhagen] : WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies ; [Rīga] : LR Veselības ministrijas Medicīnas profesionālās izglītības centrs, 2008. - XXIV, 248 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 241.-246. lpp. 

Vilis Ozols - Zemgales deju ķēniņš. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2006. - 159 lpp. : il., notis. - (Latviešu dejas meistari).
        Saturā: Svinīgais solis; Veratiesi, vara vārti; Dzintarkrasta puiši; Lielas mucas, mazas mucas; Jāņu diena; Spriguļu sišana; Apinītis; Visi saka; Skatieties, jauni ļaudis!; Ko es jaunis nedarīju; Vecais Taizels; Klabdancis.
        ISBN 9984-97417-0.
 

Zviedrāns, Juris.
    Krāsas un apdares materiāli / Juris Zviedrāns ; dizains Rita Pranča. - Rīga : Latvijas Piļu un muižu asociācija, 2005. - 48 lpp. : il. - (Palīgs senu ēku īpašniekam). - Bibliogr.: 47.-48. lpp.
        ISBN 9984-98340-4.

100 social innovations from Finland / edited by Ilkka Taipale. - Helsinki : Baltic Sea Centre Foundation, 2007. - 108 p. : ill.
        ISBN 978-952-997721-5.
 

Latvia in International Organisations / Commission of Strategic Analysis ; scientific editor Žaneta Ozoliņa ; transl. Biruta Freimane. - Rīga : Zinātne, 2005. - 154, [2] p. - (Research papers ; 4(5)/2005). - Bibliogr. rakstu beigās.
        Content: Latvia in the United Nations and the Council of Europe. Using opportunities provided by international law / Ineta Ziemele. OSCE development scenarios. Options for Latvia / Dzintra Bungs. Future development of the European Union. A view from Latvia / Daunis Auers, Toms Rostoks. NATO development scenarios. Options for Latvia / Žaneta Ozoliņa. Development trends of the regional cooperation organisations in the Baltic Sea region. Latvia's strategy / Marika Laizāne-Jurkāne. Authors.
        ISBN 9984-7676-1-2.

Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe / published by the Eurydice European Unit. - Brussels : Eurydice, 2008. - 81 p. : il., kartes ; 27 cm. - (Eurydice). - Bibliogr. atsaucēs. - Education and Culture DG uz vāka.
        ISBN 978-92-7908-898-8.
 

School autonomy in Europe : policies and measures / Eurydice, the Information Network on Education in Europe. - Brussels : Eurydice, 2007. - 62 p. : il., karte ; 27 cm. - (Eurydice). - Bibliogr. atsaucēs. - Education and culture DG uz vāka.
        ISBN 978-92-7907-522-3.
 

Гольцман В.И.
    Оцифровываем и ретушируем свой фотоальбом / В. Гольцман. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 154 с. : ил. - (Домашний компьютер).
        ISBN 978-5-388-00078-1.
 

Деньги. Кредит. Банки : экспресс-курс : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2009. - 319 с. ; 24 см. - Авт. указаны на 8-й с.
        ISBN 978-5-390-00186-8.
 

Дрибноход, Юлия Юрьевна.
    Украшение тела в салоне красоты : новые стильные направления в эстетической косметологии / Ю. Дрибноход. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2007. - 151 с. : ил.
        ISBN 978-5-7905-4941-0.
 

Маккалистер, Рой.
    Всё о суккулентах : пер. с англ. : [свыше 600 цветных фотографий, более 800 видов суккулентных растений, особенности ухода и содержания в комнатных условиях] / Рой Маккалистер. - Санкт-Петербург : Кристалл ; Москва : ОНИКС, 2007. - 207 с. : цв. ил.
        ISBN 978-5-9603006-1-2.
 

Хессайон, Д.Г.
    Все о вечнозеленых растениях / Д.Г. Хессайон ; пер. с англ. О.И. Романовой. - Москва : Кладезь-Букс, 2008. - 128 с. : ил. - Алф. указ. растений: с. 124-128. - Ориг. назв.: The evergreen expert.
        ISBN 978-5-933953-22-7.
 

Хессайон, Д.Г.
    Все о саде, за которым легко ухаживать / Д.Г. Хессайон ; пер. с англ. О.И. Романовой. - 2-е изд., испр. - Москва : Кладезь-Букс, 2008. - 128 с. : ил. - Алф. указ. растений: с. 126-128. - Ориг. назв.: The easy care garden expert.
        ISBN 978-5-933951-34-6.
   

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Aljende, Isabella.
    Zorro : leģendas sākums : romāns / Isabella Aljende ; no spāņu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 389, [2] lpp. - Oriģ. nos.: El Zorro.
        ISBN 978-9984-407-54-8.
 

Hānbergs, Ēriks.
    Labāko stāstu izlase / Ēriks Hānbergs. - Rīga : Lauku Avīze, 2008. - 295 lpp. : il. - Bibliogr.: 294. lpp.
        Saturs: Nabassaite. Jēcītis. Govs uz jumta. Ķirbji. Taka rudzu laukā. Kartupeļu stāsti. Neviens jau tāpat netic. Klanītāji. Tauru svētki. Biķu alus. Paulis ar visu gultu karājas striķos. Sirds uztecināšana. Vakars ar odiem, manu sievu un Aloizu. Atceries Ernu.
        ISBN 978-9984-8271-6-2.
 

Keins, Toms.
    Versija : par princeses Diānas bojāeju : romāns / Toms Keins ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 413, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Accident man.
        ISBN 978-9984-354-57-6.
 

Kinsela, Sofija.
    Šopaholiķes slepenā sapņu pasaule : romāns / Sofija Kinsela ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 311, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Secret dreamworld of a shopaholic.
        ISBN 978-9984-408-14-9.
 

Koreckis, Daņils.
    Atgriešanās kods : [romāns] / Daņils Koreckis ; no krievu val. tulk. Maija Medne. - [Rīga : b.i., 2008]. - 478, [1] lpp. - (Krievu detektīvs).
        ISBN 9984-99013-2.
 

Koreckis, Daņils.
    Rokenrols Kremļa dzīlēs 2 : [detektīvromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu val. tulk. Maija Medne. - [Rīga : b.i., 2008]. - 365, [2] lpp. - (Krievu detektīvs).
        2. grām. Atrast spiegu.
        ISBN 978-9984-99014-9.
 

Kristi, Agata.
    Nezināmā virzienā : romāns / Agata Kristi ; no angļu val. tulk. Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Skarabejs, 2008. - 334, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Destination unknown.
        ISBN 978-9984-7804-1-2.
 

Makkens, Kolams.
    Dejotājs : romāns par vienu no visu laiku spožākajām zvaigznēm baleta pasaulē - Rūdolfu Nurijevu / Kolams Makkens ; no angļu val. tulk. Sarma Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 340, [2] lpp. : ģīm. - Oriģ. nos.: Dancer.
        ISBN 978-9984-407-84-5.

Meiere, Stefanija.
    Jauns mēness : [romāna "Krēsla" turpinājums] / Stefanija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 485 lpp. - Oriģ. nos.: New Moon.
        ISBN 978-993-400-521-3.
 

Rīda, Karmena.
    Puse no sirds : romāns / Karmena Rīda ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 381, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Did the earth move?.
        ISBN 978-9984-354-58-3.).
   

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Байкалов, Альберт Юрьевич.
    Операция "Цхинвал" / Альберт Байкалов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Спецназ).
        ISBN 978-5-699-32186-5.
 

Бакшеев, Сергей Павлович.
    Проигравший выбирает смерть : роман / Сергей Бакшеев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 319 с.
        ISBN 978-5-17-053524-8.
 

Вудивисс, Кэтлин.
    На все времена : роман / Кэтлин Вудивисс ; пер. с англ. Т.А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Everlasting.
        ISBN 978-5-17-052903-2.
 

Гурвич, Владимир.
    Спасительница мира / Владимир Гурвич. - Москва : АСТ ; Funky Inc., 2008. - 313 с. - (Новый русский бестселлер).
        ISBN 978-5-17-052179-1.
 

Деверо, Джуд.
    Герцогиня : роман / Джуд Деверо ; пер. с англ. Т.А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: The duchess.
        ISBN 978-5-17-054166-9.
 

Деверо, Джуд.
    Пленница любви : роман / Джуд Деверо ; пер. с англ. М.Л. Павлычевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: The temptress.
        ISBN 978-5-17-054144-7.
 

Джордан, Софи.
    Ночь перед свадьбой : роман / Софи Джордан ; пер. с англ. Е.П. Ананичевой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Once upon a wedding night.
        ISBN 978-5-17-054235-2.
 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
    Под маской хеппи-энда : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 378 с. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 978-5-699-30856-9.
 

Маккол, Мэри Рид.
    Когда тайна раскроется : роман / Мэри Рид Маккол ; пер. с англ. А.А. Помогайбо. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: The templar's seduction.
        ISBN 978-5-17-053059-5.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Долг самурая : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 315 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-052132-6.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Конец игры, или Личные счеты Кремнева : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2009. - 285 с. - (Непобедимый).
        ISBN 978-5-271-22603-8. - ISBN 978579023124.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Объявляется посадка на рейс... : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2008. - 252 с. - (Без права на неудачу).
        ISBN 978-5-271-22314-3.
 

Робертс, Нора.
    Яд бессмертия / Нора Робертс ; пер. с англ. А. Кабалкина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Immortal in death.
        ISBN 97866993311101.
 

Сергеева, Ирина.
    Точный расчет : расследование номер 97/101 / Ирина Сергеева. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 382 с. - (Детективное агенство "Вариант").
        ISBN 978-5-17-047250-5.
 

Скотт, Александрия.
    Во власти твоих глаз : роман / Александрия Скотт ; пер. с англ. Е.П. Ананичевой. - Москва : АСТ, 2009. - 316 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Southern seduction.
        ISBN 978-5-17-055972-5.
 

Стил, Даниэла.
    Удар молнии : роман : пер. с англ. / Даниэла Стил. - Москва : АСТ, 2005. - 382 с. - Ориг. назв.: Lightning.
        ISBN 5-17-004417-8.
 

Тислер, Сабина.
    Похититель детей : [роман] / Сабина Тислер ; пер. с нем. Ивана Немичева. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2008. - 525 с. - Ориг. назв.: Der kinder sammler.
        ISBN 978-5-9910049-9-2. - ISBN 978-966-14-0017-6.

Фолсом, Аллан.
    День исповеди : [роман] / Аллан Фолсом ; пер. с англ. А. Гришина. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 574 с. - (Топ-детектив). - Ориг. назв.: Day of confession.
        ISBN 978-5-699-28997-4.
 

Хантер, Мэдлин.
    Леди греха : роман / Мэдлин Хантер ; пер. с англ. О.И. Кондратьевой. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lady of sin.
        ISBN 978-5-17-048440-9.