Nozaru literatūra

 

Alfejeva, Jeļena. 
    Apdrošināšanas tiesības : monogrāfija / Jeļena Alfejeva ; recenzenti Osvalds Joksts, Viktors Justickis. - Rīga : Turība, 2017. - 173 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 37).
        ISBN 9789934543111.

 

Bikova, Anna. 
    Patstāvīgs bērns vai kā kļūt par "Ideālu mammu" / Anna Bikova ; tulkojusi Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, 2017. - 260, [6] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934534614.

 

Feldmanis, Roberts. 
    Par sevi un sev : autobiogrāfija un dzeja / Roberts Feldmanis ; teoloģiskais redaktors: Dr.theol. Guntis Kalme ; literārā redaktore Dr.philol. Ieva Kalniņa ; māksliniece Agata Muze ; dzejoļu atlase un sagatavošana publikācijai Mg.philol. Ilona Miezīte. - Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2017. - 207 lpp., 96 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts un dzejoļi latviešu valodā, priekšvārdi tulkoti angļu un vācu valodā.
        ISBN 9789934838491.

 

Jansons, Mātiņš. 
    Elizabeth. Simtgade saules staros : Artūra Butovica nams (1899-1910), īres nams Elizabetes ielā 3 (1910-1940), ģimenes viesnīca (1940-1944), viesnīca "Daugava" (1944-1969), viesnīca "Bāka" (1969-1988), "Elizabeth" nams (2013-) / teksts: Mārtiņš Jansons, Marianna Kozlinska, Anna Gurova ; sastādītājs un redaktors Aleksejs Muraško ; ; fotogrāfiju autori: Aleksejs Muraško, Mārtiņš Zemlickis. - Rīga : Vivax Communication Group (VCG), 2013. - 62 lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogr.: 62. lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. - Grāmatu izstrādājusi un izdevusi kompānija VCG pēc aģentūras "Ordo Agency" speciāla pasūtījuma.
        ISBN 9789934140150.

 

Foksa Kabāne, Olīvija. 
    Harismas mīts : personiskā magnētisma māksla un zinātne, ko var apgūt ikviens / Olīvija Foksa Kabāne ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 286 lpp. - Bibliogrāfija: [255.]-256. lpp. un piezīmēs: [277.]-286. lpp. - Oriģ. nos.: The Charisma Myth.
        ISBN 9789934070884.

 

Lāce, Dzidra. 
    Zvārde gadsimtu griežos : fakti un atmiņu stāsti par Zvārdes pagastu / Dzidra Lāce ; galv. red. Vineta Jurevica ; lit. red. Daina Tursa ; priekšvārds Valdis Kārklis. - Zvārde, Saldus novads : "Vienoti Zvārdei" Biedrība, 2017. - 696, [7] lpp., 16 lpp. ielīmes : faksim., il., portr. + 2 pielikumi. - Bibliogr.: 695.-[697.] lpp. . - Māju un to īpašnieku rād.: [667]-690. lpp. - Pielikumā karte (1 salocīta lp.) un personu rādītājs (8 nenumurētas lp.).
        ISBN 9789934192197.

 

Matulis, Ēriks. 
    Ar mani runā kaija / Ēriks Matulis. - [Ogre] : Socializācijas klubs, 2017. - 338 lpp.
        ISBN 9789934193378.

 

Mežs, Ilmārs. 
    Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos : Latgale / Ilmārs Mežs ; priekšvārdu autori: Ilmārs Mežs, Muntis Auns, Otīlija Kovaļevska, Anna Stafecka ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Anna Stafecka. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017. - 343 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 311.-312. lpp. un rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Karšu materiālu sagatavojusi SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta".
        ISBN 9789984829494.

 

Petenbergs, Uve. 
    Vīrieša princips : kāpēc daži vīrieši ir laimīgi, bet citi joprojām atrodas meklējumos / Uve Petenbergs ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 235, [4] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Das Männer-Prinzip.
        ISBN 9789934210129.

 

Rukšāne, Dace. 
    Latviskais laimes kods / Dace Rukšāne. - Rīga : Zvaigzne, 2017. - 236 lpp.
        ISBN 9789934072819.

 

Saprast Baltkrieviju / sastādītājs Voldemārs Hermanis ; redaktors Guntis Feldmanis ; angļu valodas redaktore Dzintra Bungs. - Rīga : Zelta grauds, 2017. - 134 lpp.

        ISBN 9789934840289.

 

Tirzmaliete : periodikā un grāmatās publicētie darbi : Tirzas periods : saraksts - rādītājs / Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2017. - 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Tirzas periods (1876.-VI-1912.IV), saraksts - rādītājs. Aktīvās literārās darbības laiks Tirzā no 1899. gada līdz 1912. gadam" - Uz vāka.
        ISBN 9789934858048.

 

Vollēbens, Pēteris. 
    Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki - ieskats apslēptā pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 220.-[222.] lpp. - Oriģ. nos.: Das geheime Leben der Bäume.
        ISBN 9789934070815.

 

В педагоги я пошел... : (библиотечная поддержка молодых педагогов) : методико-библиографические материалы / сост. Г. О. Матюхина ; гл. ред. В. И. Павлова ; Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2016. - 48 с.

 

Кшесинская, Матильда Феликсовна. 
    Воспоминания / Матильда Кшесинская. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 414, [1] с., [20] л. ил., портр. ; 21 см.
        ISBN 9785952452824.

 

Нортроп, Кристиан. 
    Богини никогда не стареют / Кристиан Нортроп ; пер с англ. О. Фаррелл. - Москва : Э, 2017. - 444, [2] с. - (Лаборатория красоты). - Ориг. назв.: Goddesses Never Age.
        ISBN 9785699909735.

 

Прилепин, Захар (Захар Николаевич). 
    Взвод : офицеры и ополченцы русской литературы / Захар Прилепин. - Москва : Редакция Елены Шубиной ; АСТ, 2017. - 731, [1] с. : портр. - (Захар Прилепин: биографии). - Библиогр. в конце книги.
        ISBN 9785171008208.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina. 
    Liktenim tīk pajokot / Daina Avotiņa ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 237, [3] lpp. : ilustrācijas. - (Lata romāns ; 12/2017 (222).
        ISBN 9789934154133.

 

Bonilja, Huans. 
    Bez biksēm ienākt aizliegts : romāns par Majakovski / Huans Bonilja ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 270. lpp. - Oriģ. nos.: Prohibido entrar sin pantalones.
        ISBN 9789984236490.

 

Bonjērs, Jūnass. 
    Nozagt helikopteru un naudu / Jūnass Bonjērs ; no angļu valodas tulkojusi Anna Beļeviča. - Rīga : Lasītava ; las.ām, 2017. - 389 lpp. - (las.ām). - Oriģ. nos.: Helikopterranet.
        ISBN 9789934866494.

 

Berzinska, Lilija. 
    Pasaules centrs : pasaka pieaugušajiem / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934546495.

 

Falka, Rita. 
    Skābo kāpostu koma / Rita Falka ; no vācu val. tulk. Renāte Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 254, [1] lpp. - (Izmeklē Francis Eberhofers). - Oriģ. nos.: Sauerkrautkoma.
        ISBN 9789934070396.

 

Ficeks, Sebastians. 
    Astotā nakts : romāns / Sebastians Ficeks ; no vācu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2017. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Acht Nacht.
        ISBN 9789984358864.

 

Finns, A. Dž. 
    Sieviete logā : [romans] / A. Dž. Finns ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 431 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Woman In The Window.
        ISBN 9789984358581.

 

Judina, Dace. 
    Kad klusums kliedz / Dace Judina. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - 234, [5] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - (Latvijas simtgades romāni ; 3). - Bibliogrāfija: [238.] lpp. - "Tillmaņu dzimtas stāsts" - [238.] lpp. . - Ziņas par autori: [238.] lpp.
        ISBN 9789934154232.

 

Kings, Stīvens. 
    Tas : [romāns] / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 477, [1] lpp. ; 24 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934071539.

 

Mikele, Aija. 
    Kritušais eņģelis / Aija Mikele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 254 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934071744.

 

Sjouns.

    Skugabaldrs (Ēnu lapsa) : tautas pasaka / Sjón (Sjouns) ; no isl. val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Mansards, 2017. - 125, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Skugga-Baldur / Sjón.

        ISBN 9789934121814.

 

Zeibots, Andris. 
    Plēve : stāsti / Andris Zeibots ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 285, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934073656.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Архипов, Андрей Михайлович. 
    Волжане : Поветлужье ; Ветлужцы ; Ветлужская Правда / Андрей Архипов. - Москва : АСТ ; Ленинград, 2017. - 973, [2] с. ; 22 см. - (Боевая фантастикаfanta). (Цикл "Волжане").
        ISBN 9785179824947.

 

Бликер, Эмили. 
    Крушение : [роман] / Эмили Бликер ; пер. с англ. Н. В. Екимовой. - Москва : Э, 2017. - 382 с. - (Роман, пробуждающий сердца).
        ISBN 9785699994687.

 

Кун, Кристина. 
    Клуб понедельника. Первая жертва / Кристина Кун ; пер. с нем. А. Николаева. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - (Young adult. ТРИЛЛЕРЫ. Мировой бестселле).
        ISBN 9785699904266.

 

Макмахон, Дженнифер. 
    Остров потерянных детей : [роман] / Дженнифер Макмахон ; пер. с англ. А. Бушуева. - Москва : Э, 2017. - 317 с. - (Саспенс нового поколения).
        ISBN 9785040887811.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Время-судья : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2017. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040885794.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич. 
    Дорога цариц / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. ; 20 см. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).
        ISBN 9785699993895.

 

Ричмонд, Мишель. 
    Брачный договор : [роман] / Мишель Ричмонд ; перевод с английского Елены Матвеевой. - Москва : Э, 2017. - 475, [1] с. ; 20 см. - (New York Times bestseller). (Лучший психологический триллер).
        ISBN 9785699999989.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна. 
    Жили-были, ели-пили… : семейные истории / Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2018. - 431 с. : ил., портр., факс. ; 22 см.
        ISBN 9785040895618.

 

Рубанов, Андрей(Андрей Викторович). 
    Патриот : роман / Андрей Рубанов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2017. - 505, [1] с. - (Новая русская классика). - На обл. : Финалист премий Национальный бестселлер, Большая книга.
        ISBN 9785171018115.

 

Уэбб, Кэтрин. 
    Опускается ночь : [роман] / Кэтрин Уэбб ; пер. с англ. Татьяны Шушлебиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 446 с. - Ориг. назв.: The night falling.
        ISBN 9785389129719.

 

 

Līdzīgi raksti