Nozaru literatūra

 

Bormane, Anita. 
    Skaists bij' tas laiks... : Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 189.-190. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934154225.

 

Grēniņa, Aiga.

    Ceļojums medijpratībā : idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās / Aiga Grēniņa ; redaktore Ilze Stikāne ; grafiskais dizains Alise Štrause. - Rīga : Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, 2017. - 32 lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Bibliogrāfija: 25.-27. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Autors uz vāka nav uzrādīts.

        ISBN 9789934193965.

 

Danilāns, Anatolijs. 
    Dzīvo vesels! : profesora Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; ievads: Pēteris Strubergs. - Rīga : Jumava, [2017]. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas. - "Grāmatā izmantoti raksti no izdevniecības "Lauku Avīze", laikrakstiem "Diena", "Latvijas Avīze", un "Lauku Avīze", kā arī no žurnāliem "Aptiekāra padoms", "Aptiekāra Žurnāls", "Ārsts.lv", "Citādā Pasaule", "Doctus", "Latvijas Ārsts", "Veselība", "36,6°C" un "40 plus"" - Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934201684.

 

Eniņš, Guntis. 
    Koki mājas nepamet : Latvijas koki un likteņi gadsimtu gaitā / Guntis Eniņš ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; foto: Guntis Eniņš, Gunārs Janaitis, Jānis Deinats, Vilis Rīdzinieks. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 223.-[224.] lpp., Gunta Eniņa publikācijas par dižkokiem: 216.-222. lpp.
        ISBN 9789934154249.

 

Guļevska, Lia. 
    Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" - Latvijas fenomens / Lia Guļevska, Gunārs Jākobsons. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 239 lpp. : ilustrācijas, portreti. - Personu rādītājs: 228.-239. lpp.
        ISBN 9789934153662.

 

Hanters, Frensiss. 
    Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki : homeopātija tiem, kuri to lieto pirmo reizi, un viņu mīļdzīvniekiem / Frensiss Hanters, Stīvens Keins ; tulkojusi Vizma Zaķe ; redaktors Juris Jakušenoks. - Rīga : Homeopātiskās izglītības atbalsta fonds, 2016. - 115, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Peoples Are Pets.
        ISBN 9789934148866.

 

Kuzmina-Jukna, Guntra. 
    Sirdsgunteņa : [nošu burtnīcā] / Guntra Kuzmina-Jukna. - Rēzekne : Rēzeknes novada pašvaldība ; Bērzgales pagasta pārvalde, 2017. - 127 lpp. : il., notis.
        ISBN 9790900506702.

 

Marcinkēvičs, Alvis. 
    Ukrainas krīze : Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens / Alvis Marcinkēvičs ; zin. redaktori: Jānis Taurēns, Aldis Miņins. - Ķekava : Lasītava, 2017. - 296 lpp. : fotogrāfijas, kartes, diagrammas. - (las.ām).
        ISBN 9789934866487.

 

Melbārde, Indra. 
    Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārdu autori: Ilona Griboņika, Kaspars Bāliņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 238, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Soli pa solim). - Bibliogrāfija: 234. lpp. - Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs. . - Uz vāka un titullapā: NLP.
        2. grāmata. Mērķi ; Valodas maģija ; Metaprogrammas.
        ISBN 9789934073144.

 

Mikušina, Tatjana. 
    Imperators Nikolajs II : krusta ceļš / T. Mikušina, O. Ivanova, E. Iļjina ; no krievu val tulk., red. Marita Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 159, [1] lpp. : il., k., portr. - Bibliogrāfija: 156.-[160.] lpp. - Oriģ. nos.: Император Николай II: крестный путь.
        ISBN 9789984894706.

 

Paičs, Indulis. 
    Deviņi dvēseles uzdevumi : tuksneša tēvi un evolucionārā psiholoģija / Indulis Paičs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 240 lpp.
        ISBN 9789934073021.

 

Rancāne, Anna. 
    Rāznas nacionālajam parkam 10 gadu / Anna Rancāne ; foto: Andris Eglītis, Valdis Ošņš ; tulkojums angļu valoda Mārcis Ošiņš ; tulkojums krievu valora Larisa Podskočija ; dizains, makets Sandra Ošiņa ; redaktore, korektore Ilze Antēna. - Kaunata : Rāznas nacionālā parka biedrība, 2017. - 133, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934193248.

 

Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme : rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros / Rūdolfs Blaumanis ; Līvijas Volkovas rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un priekšvārds ; mākslinieks Māris Sīmansons ; redaktores Ieva Jansone (latv. val.), Ilona Pozņaka (vācu val.). - Rīga : Zinātne, 2017. - 671 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Teksts latviešu valodā, atsevišķas vēstules vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. - Personu rādītājs: [645.]-671. lpp. . - Prettitulā: "Rūdolfs Blaumanis Brakos", Augusta Annusa zīmējums.
        ISBN 9789934549380.

 

Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sast. Lilita Vīksna ; māksl. Sarmīte Māliņa, Dace Egīte ; atbild. red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 272 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934201417.

 

Vaivade, Anita. 
    Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās : [monogrāfija] / Anita Vaivade ; rec.: Jānis Lazdiņš, Sergejs Kruks ; red. Gita Bērziņa ; angļu val. red. Džefrijs Grīnvalds ; franču val. red. Žans Žaks Rangnuārs. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. - 367 lpp. : sh., tab. - (Studia humanitarica). - Bibliogr.: 294.-307. lpp. un zemsv. piez. . - Pers. rād.: 308. lpp. . - Priekšm. rād.: 309.-312. lpp. - Kopsavilkums angļu un franču val.
        ISBN 9789984893242.

 

Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā / sastādītāja un teksta autore Irēna Vilčuka ; dizains: Silvija Berezovska ; foto: Vjačeslavs Fomins, Normunds Brasliņš ; priekšvārdu sarakstīja Osvalds Zvejsalnieks ; sadarbības partneri: Biedrība "Rēzeknes mākslinieku kopa", Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. - [Rēzekne] : Biedrība "Latgalieši", [2017]. - 199 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija piezīmēs: 194.-195. lpp. un personu rādītājs: 196. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums krievu un angļu valodā.
        ISBN 9789934193545.

 

Zalāne, Paulīne. 
    Dzīvniekiem ir dvēsele / Paulīne Zalāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 63 lpp. : il.
        ISBN 9789984293011.

 

Žēlsirdības gads : 08.12.2015. - 20.11.2016. - Uz vāka: Esiet žēlsirdīgi kā tēvs (sal. LK 6,36). - [B.v.] : Latvijas Bīskapu konference, 2015. - 73 lpp.

 

Блект, Рами. 
    Две жены : как быть счастливыми в личной жизни / Рами Блект. - Москва : АСТ, 2018. - 223 с. ; 20 см.
        ISBN 9785171060909.

 

Бушков, Александр Александрович. 
    Сталин. Красный монарх : хроники великого и ужасного времени / Александр Бушков. - Москва : [б. и.], 2017. - 413, [2] с. ; 22 см. - (Загадки истории). - Библиогр. в конце кн.
        ISBN 9785852478672.

 

Куриный бульон для души : 101 история о женщинах, которая заставит вас снова влюбиться в жизнь / Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Дженнифер Рид Хоуторн, Марси Шимофф ; пер. с англ. А. А. Малышевой, А. Андреева. - Москва : Э, 2017. - 382 с. - (Kуриный бульон для души). - Oriģ. nos.: Chicken Soup for the Soul.
        ISBN 9785699943777.

 

Рубенис, Юрис. 
    Она и он : любовь, отношения, секс / Юрис Рубенис ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; рисунки Инты Саркане. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 320 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 309.-315. lpp. un atsauces komentāros: 281.-308. lpp. - Ориг. назв.: Viņa un viņš. - Ziņas par autoru: 317.-318. lpp. . - Grāmatā iekļautas Māra Subačas pasakas.
        ISBN 9789934071980.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aussalīts. 
    Viršu ziedonī / Aussalīts ; redaktore Ilona Vītola ; vāka dizains Viesturs Reķis. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. - 251 lpp. : il.
        ISBN 9789984835914.

 

Avramčenko, Maruta 
    Skusteņš viejā / Maruta Avramčenko ; redaktore Maruta Latkovska ; Silvija Tuča, vāka dizains. - [Viļāni] : Maruta Avramčenko, 2017. - 160 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Dzejoļi paralēli latgaliešu un latviešu valodā. - Skusteņš viejā = Lakatiņš vējā.
        ISBN 9789934192203.

 

Elliss, Deivids. 
    Spriedums : [romāns] / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs, Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 480 lpp. - Edgara Alana Po balvas laureāts - Uz vakā.
        ISBN 9789984358871.

 

Koļesņikovs, Nikolajs. 
    Pēteris un Otīlija / Nikolajs Koļesņikovs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 109 lpp. : il.
        ISBN 9789984293004.

 

Raibīs. 
    Pistacejis / Raibīs ; red. Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Biedrība Kukuži, 2017. - 88 lpp. : il.
        ISBN 9789934193712.

 

Teilore, Lulū. 
    Salā sastingusī saule / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - Oriģ. nos.: The winter children.
        ISBN 9789984358918.

 

Tikai mazliet, bet no sirds : [veltījums jaukai dienai : dzeja] / Maruta Avramčenko, Agnese Ezerroze, Antoņina Logina, Sigita Sīle, Inta Špillere ; grāmatas idejas autore un sastādītāja Agnese Piļāne. - [Rīga] : Autorizdevums, 2017. - 97, [6] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934558245.

 

Užāne, Jette. 
    Jettes dienu grāmata / Jette Užāne, Elīna Apsīte ; redaktore Ieva Janaite ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] : VESTA-LK, 2017. - 366 lpp. : ilustrācijas, faksimili ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Grāmatas vāks ar magnētisko aizdari.
        ISBN 9789934511431.

 

Zālīte, Māra. 
    Paradīzes putni : [romāns] / Māra Zālīte ; Jānis Esītis, vāka dizains ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 310, [1] lpp. - Romāna " Pieci pirksti" otrā grāmata.
        ISBN 9789934546501.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Laima, Rita. 
    Skylarks & rebels : a memoir about the Soviet Russian occupation of Latvia, life in a totalitarian state, and freedom / Rita Laima ; cover design by Krišjānis Rozentāls ; photograph by Andris Krieviņš. - Stuttgart : Ibidem-Verlag, [2017]. - 535 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - (Edition Noëma‏). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9783838208541.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллингем, Марджери. 
    Полиция на похоронах ; Цветы для судьи : [сборник] / Марджери Аллингем ; пер. с англ. Е. Романовой, Т. Борисовой. - Москва : АСТ, 2016. - 539, [2] с. - (Золотой век английского детектива).
        ISBN 9785170912896.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Тринадцать ведьм : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699912001.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Яд персидской сирени : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2017. - 379 с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699998289.

 

Браун, Дэн. 
    Происхождение : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ. И. Болычева, М. Литвиновой-Комненич. - Москва : АСТ, 2018. - 572, [1] с. - (Величайший интеллектуальный триллер). - Oriģ. nos.: Origin.
        ISBN 9785171061500.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна). 
    Шпионы тоже лохи / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. ; 20 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - Продолжение романа "Вафли по-шпионски".
        ISBN 9785171005986. . - ISBN 9785171006051.

 

Джиолито, Малин Перссон. 
    Зыбучие пески : [роман] / Малин Перссон Джиолито ; пер. со швед. Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2017. - 351 с. - (Мастера саспенса). - Ориг. назв.: Störst av allt (Quicksand).
        ISBN 9785171016555.

 

Дойл, Адриан Конан. 
    Неизвестные приключения Шерлока Холмса : перевод с английского / Адриан Конан Дойл, Джон Диксон Карр. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171053710.

 

Задорнов, Михаил Николаевич. 
    Придумано в СССР / Михаил Задорнов. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 415 с. : ил.
        ISBN 9785227064714.

 

Пастернак, Борис Леонидович. 
    Стихотворения / Борис Пастернак. - Москва : Э, 2016. - 414 с. - (Золотая серия поэзии). (Всемирная библиотека поэзии). (Великие поэты мира).
        ISBN 9785699866175. . - ISBN 9785699807765. . - ISBN 9785699665662.

 

Платова, Виктория Евгеньевна. 
    Что скрывают красные маки / Виктория Платова. - Москва : Э, 2017. - 315, [2] с. - (Завораживающие детективы Виктории Платовой).
        ISBN 9785040885343.

 

Пшеничная, Вита. 
    Ничего задарма! : стихи, новеллы, эссе / Вита Пшеничная. - Псков : б.и., 2016. - 167 с.
        ISBN 9785437300718.

 

Себежанин, Александр. 
    В каждом слове с_ LOVE : поэзия любви / Александр Себежанин. - Псков : б. и., 2015. - 224 с.
        ISBN 9785945423251.

 

Словенское поле - 2017 : стихи / сост. Андрея Бениаминова. - Псков : Псковское региональное отделение Союза писателей России, 2017. - 151 с. - Поэтический фестиваль "Словенское поле", Изборск.
        ISBN 9785945423398.

 

Ферранте, Элена. 
    История о пропавшем ребенке : моя гениальная подруга : зрелость, старость / Элена Ферранте ; пер. с ит. О. Ткаченко. - Москва : СИНДБАД, 2018. - 479 с. - (Неаполитанский квартет ; Книга 4). - Ориг. назв.: Storia di chi fugge e di chi resta.
        ISBN 9785906837752.

 

Хилтон, Л. С. 
    Госпожа / Л. С. Хилтон ; пер. с англ. Наталии Пресс. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 380, [1] с. ; 21 см. - 2-я книга трилогии.
        ISBN 9785389128590.

 

Хоули, Ной. 
    Перед падением : [роман] / Ной Хоули ; пер. с англ. А. Загорского. - Москва : АСТ, 2017. - 415 с. - (Must read - Прочесть всем!). - Ориг. назв.: Before The Fall.
        ISBN 9785170943326.

 

Шафак, Элиф. 
    Сорок правил любви / Элиф Шафак ; пер. с англ. Людмилы Володарской. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 415 с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Forty Rules of Love.
        ISBN 9785389134300.

 

Шутить - не плакать : история в лицах : пародии, шутки, эпиграммы, посвящения, шаржи / сост. И. Панченко ; шаржи В. Кузнецова. - Псков : Стерх, 2017. - 111 с. - 50-летию создания Псковского отделения Союза писателей России посвящается.
        . 2.
        ISBN 9785895291368.

 

 

Līdzīgi raksti