Nozaru literatūra

 

 

 

Ādama stāsts : Mazsalaciešu dzīve, ieradumi un tikumi Ā. Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā / sast. Sanita Reinsone. - Rīga : Zinātne, 2008. - 221, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8085-2-9.

 

 

Bākule, Irēna.
    Rīga ārpus nocietinājumiem : pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17.gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam = Riga Beyond the Walls : the city's planned growth and transformation from the 17th century to the First world war / Irēna Bākule, Arnis Siksna ; tulk., angļu teksta red. Valdis Bērziņš ; māksl. Zigmunds Lapsa, Sandijs Ruļuks. - Rīga : Neputns, 2009. - 247 lpp. : il., ģīm., kartes. - Bibliogr.: 238.-239.lpp. un nodaļu beigās. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        Saturs: Rīgas 17.gadsimta pilsētbūvniecība ; Rīgas 18.gadsimta pilsētbūvniecība ; Rīgas 19.gadsimta pirmās puses pilsētbūvniecība ; Rīgas 19.gadsimta otrās puses pilsētbūvniecība.
        ISBN 978-9984-8073-6-2.

 

 

Biezais, Haralds, 1909-1995.
    Dieva tēls latviešu tautas reliģijā / Haralds Biezais ; tulk. pirmapstrādi veikusi Margita Gūtmane. - Rīga : Zinātne, 2008. - 191 lpp. - Bibliogr. 173.-188.lpp. - Oriģ. nos.: Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion.
        Saturā: Vārda dievs pirmnozīme ; Teoloģiski un nacionālromantiski motīvi Dieva būtības meklējumos ; Debesu Dievs ; Dieva debesu saimniecība ; Dievs latviešu zemnieku sētā ; Universālas iezīmes Dieva būtībā.
        ISBN 978-9984-8085-3-6.

 

 

Gēbels, Volfgangs.
    Bērns : medicīniski un pedagoģiski padomi / Vilhelms Gebels, Mihaela Gloklere ; no vācu val. tulk. Jana Rudzīte. - Rīga : Nordik, 2009. - 540,[1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Kindersprechumde.
        ISBN 978-9984-7929-4-1.

 

 

Grīsle, Rasma.
    Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi / Rasma Grīsle ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2008. - 158, [1] lpp. : tab. - Bibliogr.: 147.-[159.] lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-8084-8-2.

 

 

Januška, Marina.
    Problēmjautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā ; Grāmatvedība un nodokļi nomas attiecībās : [praktisks palīglīdz.] / Marina Januška. - Rīga : Merkūrijs LAT, 2006. - 158 lpp. : tab. - (Aktuālie biznesa jautājumi).
        ISBN 9984-640-49-3.

 

 

Jegorovs, Aleksejs.
    Uzvedības atkarības / Aleksejs Jegorovs ; tulk. Ineta Dabiņa ; priekšv. aut. Lūcija Rutka. - Rīga : RaKa, 2009. - 229 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Psiholoģija izglītībai). - Bibliogr.: 186.-216. lpp. - Oriģ. nos.: Нехимические зависимости.
        ISBN 978-9984-460-55-0.

 

 

Kļaviņš, Aldis, 1938-.
    Liepājas māksla gadsimtu vējos. Glezniecība = The Art of Liepāja in the Winds of Centuries. Painting / Aldis Kļaviņš ; tulk. Elīna Luca-Ratfeldere. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, [2008]. - 275 lpp. : il., ģīm. - (Liepājas māksla gadsimtu vējos ; 1). - Mākslinieki: 258.-270.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        Saturā: [Augusts Annuss ; Agita Ansule ; Hermanis Aplociņš ; Arturs Baumanis ; Liene Bernāte ; Benita Bitāne ; Egils Jānis Brūns ; Vilnis Bulavs ; Ēriks Caune ; Kārlis Celmiņš ; Guntis Cukurs ; Ēvalds Dajevskis ; Staņislavs Diņģelis ; Nora Drapče ; Aija Druvaskalne-Urdze ; Albīns Dzenis ; Skaidrīte Elksnīte ; Jānis Eltermanisr ; Zigurds Filics ; Jānis Gailis ; Visvaldis Garokalns ; Miķelis Golts ; Velga Gūtmane ; Kārlis Hartmanis ; Aivars Kleins ; Aldis Kļaviņš ; Pēteris Kļaviņš ; Daina Kopštāle ; Līvija Kuršinska ; Ineta Ķergalve ; Jānis Lauva ; Kārlis Lejnieks ; Valdis Mackars ; Vita Merca ; Andris Millers ; Maksimiliāns Mitrēvics ; Ansis Ozoliņš ; Andrejs Palka ; Andra Pelna ; Maija Pīlāga ; Brigita Pomerante ; Alvīne Priede ; Rūdolfs Miķelis Priede ; Egils Radziņš ; Uldis Rubezis ; Leonīds Sēlietis ; Ilona Slaidiņa ; Ginta Stavrovska ; Roberts Stārosts ; Jānis Sudmalis ; Kārlis Fridrihs Šaumanis ; Pēteris Taukulis ; Otto Tiliņš ; Māris Uldriķis ; Teodors Uldriķis ; Valters Uzticis ; Vilis Viduks ; Matīss Zavickis ; Jānis Rūdolfs Zuntaks ; Visvaldis Ziediņš ; Mārtiņš Zitmanis ; Guntars Zvaigzne].
        ISBN 978-9984-8093-2-8.

 

 

Konstante, Ilze.
    Jānis Osis, 1926-1991 / Ilze Konstante. - Rīga : Neputns, 2009. - 215 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (195.-203. lpp.) un personu rād. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8074-1-6.

 

 

Lancmanis, Imants.
    Piektais bauslis : revolūcija un karš : gleznu cikls = The Fifth commandment : revolution and war : a series of paintings, 2006-2009 / Imants Lancmanis ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; gleznu reprod. Ints Lūsis. - Rīga : Neputns, 2009. - 104, [3] lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-7-9.

 

 

Mārketings / no angļu val. tulk. Evija Rubene. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 145 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Oriģ. nos.: Harvard business review on marketing.
        Saturs: Zīmola vērtējums / Kevins Leins Kellers. Mirstoša zīmola atgriešana dzīvē / Menijs Džeksons. Kā cīnīties cenu karā / Akšejs Rao, Marks Bergens, Skots Deiviss. Kontekstuālais mārketings : patiesais interneta bizness / Deivids Kenijs, Džons Māršals. Globālā zīmola veidošanas vilinājums / Deivids Ākers, Ēriks Joakimštālers. Vai stratēģiskās zvaigznes ir sakārtotas labvēlīgi jūsu korporatīvajam zīmolam? / Mērija Džo Heča, Maikena Šulca. Spīdziniet savus pircējus (viņiem tas patiks) / Stīvens Brauns. Paaugstiniet savu mārketinga ieguldījumu ienesīgumu ar eksperimentālo dizainu / Ēriks Almkvists, Gordons Vainers.
        ISBN 978-9984-8265-5-4.

 

 

Pjatigorskis, Aleksandrs.
    Kas ir politikas filosofija : pārdomas un atziņas : lekciju cikls / Aleksandrs Pjatigorskis ; no krievu val. tulk. Ieva Janaite. - Rīga : Tapals, 2009. - 186, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Что такое политическая философия.
        ISBN 978-9984-7966-1-1.

 

 

Rācenāja, Ņina.
    Darba līgums kā tiesību avots / Ņina Rācenāja. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009. - 88 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 33). - Bibliogr.: 87.-88. lpp.
        ISBN 978-9984-8283-3-6.

 

 

Ruks, Māris.
    Lielzirneklis K : Latvija Valērija Kargina tīklā / Māris Ruks. - Rīga : Antava, 2009. - 240 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 222.-229. lpp.
        ISBN 978-9984-398-15-0.

 

 

Skulme, Marta.
    Marta Liepiņa-Skulme : [darbu katalogs] / sast. Gundega Cēbere, Laima Slava ; tekstu aut.: Ruta Čaupova, Ojārs Ābols, Džemma Skulme ; tulk. angļu val. Līva Ozola. - Rīga : Neputns, 2009. - 119 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 99. lpp. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-8-6.

 

 

Soida, Emīlija.
    Vārddarināšana : [monogrāfija] / Emīlija Soida. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 267 lpp. - Saīsinājumi un avotu saraksts: 266.-267.lpp.
        Saturs: Vārddarināšanas izveide par pastāvīgu valodniecības nozari. Vārddarināšanas teorija un prakse mūsdienu valodniecībā ; Sinhroniskā vārddarināšanas sistēma, tās elmenti un pamatvienības ; Adjektīvu darināšana mūsdienu latviešu valodā ; Verbu darināšana.
        ISBN 978-9984-450-66-7.

 

 

Šiliņa, Maruta.
    Pacientu izglītošana - māsas kompetence : mācību grāmata māsu programmas studentiem un praktizējošām māsām / Maruta Šiliņa, Ināra Dupure. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2009. - 107, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 106.-[108.] lpp.
        ISBN 978-9984-264-11-0.

 

Гульянц, Эвелина Карповна.
    Поделки из природных материалов в детском саду : книга для воспитателей детского сада / Э. К. Гульянц, Г. А. Широкова, И. Я. Базик. - 3-е изд., испр. и дораб. - Москва : МарТ ; Ростов-на-Дону, 2007. - 207 с. : ил., 16 л. цв. ил. - (Воспитателю детского сада).
        ISBN 978-5-241-00754-4.

 

 

Рафеенко, Владимир Данилович.
    Рыболовные самоделки / В.Д. Рафеенко, А.М. Смехов, Д.А. Зарайский. - Москва : ЭКСМО ; Донецк : Скиф, 2008. - 315 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-19357-8.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Bariko, Alesandro.
    Šis stāsts : romāns / Alesandro Bariko ; no itāliešu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Atēna, 2008. - 247, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Questa Storia.
        ISBN 978-9984-343-30-3.

 

Bērziņš, Uldis.
    Saruna ar Pastnieku / Uldis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2009. - 65, [2] lp. : il.
        ISBN 978-9984-8074-2-3.

 

Daulinga, Klēra.
    Trīs dienas Spānijā : romāns / Klēra Daulinga ; no angļu val. tulk. Inguna Gulbe. - Rīga : Kontinents, 2009. - 412, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Going it alone.
        ISBN 978-9984-354-69-9.

 

Gregorija, Filipa.
    Otra Boleinu meita : romāns / Filipa Gregorija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 387, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Other Boleyn girl.
        1. grām.
        ISBN 978-9984-354-71-2.

 

Gregorija, Filipa.
    Otra Boleinu meita : romāns / Filipa Gregorija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 410, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Other Boleyn girl.
        2. grām.
        ISBN 978-9984-354-74-3.

 

Igauņu zelta noveles : izlase / sast., iev. Līvija Vītola ; tulk.: Maima Grīnberga, Tamāra Vilsone, Džuljeta Plakidis ... [u.c.]. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 319 lpp. - Literatūrā gluži kā citos dzīves žanros teju vienīgie, ar ko varam reāli un jēgpilni salīdzināties, ir mūsu kaimiņi-igauņi un lietuvieši. Līvijas Vītolas sastādītā izlase sniedz ieskatu igauņu novelistikas 120 gados, tiesa, tikpat kā nav pārstāvēta jaunā literatūra un jaunie rakstnieki. Tie ir augstas raudzes tradicionāli, lielākoties psiholoģiskā reālisma ievirzes teksti. Līksmu ceļojumu igauņu literatūras pasaulē un salīdzināšanas degsmi!.
        Saturs: Rudais mulks / Eduards Vilde. Oheliku tēvoča Ziemassvētku noredzējums / Ernsts Petersons-Sergava. Popitis un Huhū / Frīdeberts Tuglass. Augusta gailīša nāve / Augusts Gailīts. Grozu pinēja Sīma laime / Pēts Vallaks. Svarīgā diena / Antons Hanzens Tammsāre. Kristus ar stikla acīm / Karls Ristikivi. Jānis bulle / Karls Rumors. Vīrs ar zaļo mugursomu / Arvo Valtons. Kranih! / Mati Unts. Elza Hermane / Mari Sāta. Mr. Diksits / Jāks Jeerī. Pusdienas pie Vulfiem / Mihkels Muts. Tik negaidītā un neērtā nāve / Tomass Vints. Ceļojums / Ēva Parka. Vīnes meitēns / Asta Peldmē. Res nostra / Matss Trāts. Tartu miers / Tīts Aleksejevs. Blaubarts / Reins Peders. Aizmirstie cilvēki / Maimu Berga. Ceļotājlaime / Mehiss Heinsārs.
        ISBN 978-9984-8272-3-0.

 

Keins, Toms.
    Misija : romāns / Toms Keins ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 400 lpp.
        ISBN 978-9984-354-77-4.

 

Kivirehks, Andruss.
    Rijkuris jeb Novembris : romāns / Andruss Kivirehks ; no igauņu val. tulk. un pēcv. sarakst. Zane Balode. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 223 lpp. : il., ģīm. - (Lata romāns ; 8(122).
        ISBN 978-9984-8273-5-3.

 

Linka, Šarlote.
    Rožu kopēja : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 420, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Die Rosenzüchterin.
        ISBN 978-993-400-512-1.

 

Makkalova, Kolīna.
    Morgana ceļš : [romāns] / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009]. - 757, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Morgan's run.
        ISBN 978-993-400-542-8.

 

Outsa, Džoisa Kerola.
    Niagara : kādas ģimenes sāga : stāsts par liktenīgu mīlestību / Džoisa Kerola Outsa ; no angļu val. tulk. Agnese Mortukāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 539, [3] lpp. - Oriģ. nos.: The Falls.
        ISBN 978-9984-407-53-1.

 

Pikulis, Valentīns.
    Parīze uz trim stundām : [vēsturiskas miniatūras] / Valentīns Pikulis ; no krievu val.tulk. Edvīns Spriņģis un Armīns Voitkāns. - Rīga : Kontinents, 2008. - 352 lpp. - Oriģ.nos.: Париж на три часа.
        ISBN 978-9984-353-96-8.

 

Repše, Gundega.
    Stāsti par mācekļiem / Gundega Repše. - Rīga : Dienas grāmata, 2009. - 172, [3] lpp.
        Saturs: Magelāns. Para. Cik svarīgi būt Ernestam. Gaisa Īsinātājs. Izredzētie. Kiras Korintas prombūtne. Jūras velni. Citi mācekļi.
        ISBN 978-9984-8471-1-5.

 

Skalbe, Kārlis.
    Runas un raksti / Kārlis Skalbe ; sast. un iev. sarakst. Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 227, [1] lpp. - Bibliogr.: [225.] lpp.
        Saturā nod.: Mazās piezīmes. Pirmais posms (1917-1920). Mazās piezīmes. Otrais posms (1921-1924). Pārdomas un vērojumi (1923-1933). Pārdomas un vērojumi (1933-1938). Runas Satversmes sapulcē (1920-1922). Runas I un IV Saeimā (1923, 1931-1934). Raksti "Jaunākajās Ziņās" (1939-1940). Raksti Zviedrijas periodā (1944-1945).
        ISBN 978-9984-232-97-3.

 

Zālīte, Māra.
    Klusās vētras : dzeja = Тихие стихии : стихи / Māra Zālīte ; krievu val. atdzej. Ludmila Azarova ; pēcv. sarakst. Roalds Dobrovenskis. - Rīga : Jumava, 2008. - 150, [1] lpp. : il. - Paral. latviešu, krievu val.
        ISBN 978-9984-385-04-4.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бреннан, Сара Риз.
    Лексикон демона / Сара Риз Бреннан ; пер. с англ. Н. Парфеновой. - Москва : АСТ, 2009. - 349 с. - (Мир темной магии, колдунов и демонов!).
        ISBN 978-5-17-058819-0. - ISBN 978-5-403-01867-8.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Император деревни Гадюкино : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2009. - 380 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-37032-0.

 

Дымовская, Алла.
    Семь корон зверя : [роман] / Алла Дымовская. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 557, [2] с. - (The Bestseller).
        ISBN 517034290X. - ISBN 5-9713152-3-4. - ISBN 5-9578325-8-8.

 

Коул, Мартина.
    Любовь до смерти : роман / М. Коул ; пер. с англ. А. Борисова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 671 с. - Ориг. назв.: The ladykiller.
        ISBN 978-5-699-37150-1.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Любители варенья : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2009. - 317,[3] с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-271-24719-4. - ISBN 978-5-7390-2243-1. - ISBN 978-5-271-24720-0. - ISBN 978-5-7390-2244-8.