Nozaru literatūra

 

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 109 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Aus Politik und Zeitgeschichte. - Raksti tulkoti no vācu valodas.
        ISBN 9789984850559.

 

Bērnam droša bērnība : izdevums vecākiem / Latvijas Republikas Labklājības ministrija ; galvenā redaktore I. Akmentiņa-Smildziņa, redaktore Līga Brūvere. - Rīga : Mammamuntetiem.lv, 201u. - 72 lpp.

 

Citrons : veselībai, uzturā, kosmētikā, mājsaimniecībā / sastādījusi Aina Cebura ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 99, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934534676.

 

ES investē planētas nākotnē: desmit iniciatīvas modernai un tīrai ekonomikai : Junkera vadītās Komisijas ieguldījums Vienas planētas samitā Parīzē 2017. gada 12. decembrī / Eiropas Savienības Publikāciju birojs. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 37 lpp. : il.
        ISBN 9789279780691.

 

Kalnietis, Guntis. 

    100 ārstniecības augu nerviem : psihohigiēna un fitoterapija / Guntis Kalnietis ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[239.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 223.-226. lpp.
        ISBN 9789984894799.

 

Kalniņš, Mārtiņš. 
    Spāres (Odonata) Latvijā : pētījumu vēsture, bibliogrāfija un izplatība no 18. gadsimta līdz 2016. gadam / Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš. - Sigulda : Zaļā upe, 2017. - 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 332.-347. lpp. un rādītāji: 350.-351. lpp. - Pamatteksts latviešu valodā, saīsināts teksts angļu valodā. - Grāmatas nodaļas "Spāru pētījumu Latvijā vēsturiskais apskats" līdzautors: M.iur. Ruslans Matrozis.
        ISBN 9789934192494.

 

Kultūras feminisms : feminisma terminu skaidrojošā vārdnīca = Cultural feminism : a glossary of feminist terms = Культурный феминизм : терминологический словарь / sastādītājas un zinātniskās redaktores Dr.philol. Ausma Cimdiņa un Dr.philol. Nataļja Šroma ; redaktores: Ieva Jansone (latv. val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Viktorija Koļļegova (krievu val.). - [Rīga] : Zinātne, 2017. - 221, [2] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [200.]-217. lpp. un šķirkļu beigās. - Teksts latviešu valodā, ievads un šķirkļu nosaukumi latviešu, angļu un krievu valodā, vārdnīcā iekļauto terminu saraksts latviešu un angļu valodā. - Uz grāmatas vāka Hildas Vīkas gleznas "Bārtiete. Pašportrets" (1936) reprodukcija.
        ISBN 9789934549403.

 

Latvija : zeme, daba, tauta, valsts / Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīna Apsīte-Beriņa u.c. ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš, PhD, Dr.h.c. Edmunds Valdemārs Bunkše ; redaktore Ieva Zarāne. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. - 751 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 725.-741. lpp. un personu rādītājs: 749.-751. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934182976.

 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai 25 / sastādītāji Ieva Jansone, Dace Pugača, Skaidrīte Naumova, Renāte Punka, Ingrīda Segliņa ; māksliniece Ilze Ramane. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 111 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934839412.

 

Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27. novembris) : referātu krājums / redkolēģija: Tālavs Jundzis, Ēriks Jēkabsons, Juris Ciganovs, Toms Rostoks, Jānis Bērziņš ; atbildīgais redaktors Edgars Engīzers ; priekšvārda autori: Andrejs Panteļējevs, Raimonds Graube, Michael Clemmensen ; grafiskais dizains un salikums: Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs. - Rīga : Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, 2015. - 159 lpp.

 

Pērvisa, Kārina. 
    Bērns jaunā ģimenē / Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija Laiona Sanšaina ; redaktors Guntis Kalns ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 267.-282. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 283.-288. lpp. - Oriģ. nos.: The Connected Child.
        ISBN 9789934072833.

 

Simtgade : žurnāls / Latvijas valsts simtgades informācijas centrs. - [Rīga] : Ascendum, 2018. - 70 lpp. : ilustrācijas. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789934856075.

 

Sviķis, Armands. 
    MATRIC tīklojums : oriģināls biznesa pārvaldības modelis / Armands Sviķis ; Romana Vitkovska karikatūras ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934073540.

 

Uļanovska, Stefaneja. 
    Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta : etnografisks tēlojums / Stefaneja Uļanovska ; atbildīgais redaktors A. Juško-Štekele, A. Kļavinska. - [Faksimilizd.]. - Rēzekne : RTA, 2017. - 172 lpp. ; 21 cm. - Oriģin. nos.: Łotysze Inflant Polskich a w szczególności z gminy Wielońskiej powiatu Rzežickiego. - Teksts latgaliešu un poļu valodās. - Pirmizd.: 1891. g., Kraków.
        ISBN 9789984442082.

 

Valerjans, I. 
    Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija : valodniecisku materiālu krājums / I. Valerjans. - Olaine : Lāngala, 2015. - 499 lpp. : portreti, tabulas. - Bibliogrāfija: 485.-495. lpp. - Grāmatas pamatā ir autora filoloģijas maģistra darbs, kas bija izstrādāts 1995. gadā, bet LU Filoloģijas fakultātes un Baltu valodu katedras vadība neatļāva to aizstāvēt.
        ISBN 9789934146541.

 

Zelta ābele 2017 : grāmatu mākslas konkurss "Zelta ābele 2017" : katalogs / Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ; māksliniece Ilze Ramane ; foto: Didzis Grodzs, Madara Gritāne, Herta Pugača. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 55 lpp.

 

Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic States : international conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the Baltic States / scientific editor: Aija Abene, Juris Prikulis ; translation: Rīgas tulki, Aija Abene ; introduction: Dr.oec. Inese Vaidere ; conference organizers: Inese Vaidere, The Occupation of Latvia Research Society. - First edition in English. - Riga : The Occupation of Latvia Research Society, 2017. - 150 p. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā.

        ISBN 9789934836312.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Волхвы Руси / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2014. - 181 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 7).
        ISBN 9785903618965.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Йезей Крезтос и его исповедь / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2015. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 8).
        ISBN 9785990668713.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Обланин Изи О / Александр Саврасов. - Кемерова : Счастливый мир, 2017. - 205 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 10).
        ISBN 9785950047411.

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Разум Вселенной на службе у людей : Быль Руси / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2016. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 9).
        ISBN 9785990668799.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga. 
    Klūgu mūks [skaņu ieraksts] : romāna radio lasījumi / ideja, balss: Anta Rugāte ; režija: Juris Kalniņš ; mūzika: Juris Vaivods ; lomās: Juris Kalniņš (Francis Sebalds), Aija Dzērve (Terēze Augustīne Brunova, Zuzanna Brunova), Inga Misāne (Marija), Ainārs Ančevskis (Mazais Jezups), Uldis Anže (Jezups) u.c. ; ieraksta režisors: Anrijs Krenbergs. - [Pleikšņi] : ESTO, 2017.

 

Avotiņa, Daina. 
    Tāds laimīgs cilvēks / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 240 lpp.
        ISBN 9789934073854.

 

Bredforda, Barbara Teilora. 
    Kavendonas veiksme : romāns : triloģija / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 495, [1] lpp. ; 23 cm. - (Kavendonas hronikas ; 3). - Oriģin. nos.: The Cavendon Luck. - "Kavendonas veiksme" ir triloģijas trešā grāmata.
        3. grāmata.
        ISBN 9789934071683.

 

Bula, Rolanda. 
    Atpakaļceļš : [romāns] / Rolanda Bula. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 208 lpp. - (Lata romāns ; 3/2018 (225). (Romānu konkursa laureāts).
        ISBN 9789934154355.

 

Čaklais, Māris. 
    Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāri. - Rīga : Mansards, 2017. - 967, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 942.-954. lpp.
        1. sējums.
        ISBN 9789934121807.

 

Čemberlena, Diāna. 
    Nozagtā laulība : [romans] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - (New York Times Bestsellers). - Orģin. nos.: The stolen marriage.
        ISBN 9789984358970.

 

Dimzule, Iveta. 
    Bites deja / Iveta Dimzule. - [Varakļāni] : domuperles, 2018. - 186 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934555756.

 

Dravniece, Aina. 
    Ar mīlestību dvēselē : dzeja / Aina Dravniece ; redaktore Agnese Piļāne. - Rīga : Ainas Dravnieces pašizdevums, 2017. - 147, [6] lpp. : portrets.
        ISBN 9789934558160.

 

Mūrniece, Linda. 
    Gandrīz dienasgrāmata / Linda Mūrniece ; Aigara Truhina dizains ; tekstus sakārtojusi Solvita Velde ; Edija Pālēna, Mārtiņa Zilgalvja un Aigara Truhina foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934074899.

 

Neiburga, Natālija. 
    Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi / Natālijas Neiburgas dzīvesstāsts Anitas Mellupes redzējumā ; intervijas, materiāla atlase, redakcija un priekšvārds: Anita Mellupe. - [Siguldas novads] : Anita Mellupe, 2014. - 195 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm.
        ISBN 9789934142185.

 

Plūcis, Ričards. 
    Sieviete ar pistoli : [kriminālromāns] / Ričards Plūcis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 4/2018 (226).
        ISBN 9789934154720.

 

Railija, Lūsinda. 
    Pērļu māsa : Seses stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 558 lpp. - (Septiņas māsas ; 4. grāmata). - Romānu cikla "Septiņas māsas" 4. grāmata.
        ISBN 9789934075520.

 

Skalbe, Kārlis. 
    Gaismas pils pasakas [skaņu ieraksts] : klausāmgrāmata / Kārlis Skalbe. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - 1 CD (45:52) : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Klausāmgrāmata ; 1). - Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums. . - Uz apvāka anotācija latviešu valodā.
        Saturs : Vilkacis (7:35) ; Nogrimušā baznīca (10:06) ; Kalna gars un milzis (10:48) ; Pasaku pūķis (17:23).
        ISBN 9789984850467.

 

Šodere, Sabīne. 
    Mīlestība ir domāta idiotiem. Kā man : romans / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 317, [1] lpp. - Oriģin. nos.: Liebe ist was fur Idioten. Wie mich.
        ISBN 9789934572067.

 

Tirzmaliete. 
    Daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota : Tirzas periods (1876.VI-1912.IV) : darbi kā Andrai un Margotai / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2018. - 63 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934858055.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Gabris, Roberts.

    Latvian officer No. 35473 / Roberts Gabris ; translated by Evalds Lasis and Anita Lasis. - Rīga : LR Aizsardzības ministrija, 2014. - 343, [1] lpp.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси. 
    Без предела / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. Жигановой. - Москва : Гранд Мастер, 2018. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI века).
        ISBN 9785040910762.

 

Аткинсон, Кейт. 
    Витающие в облаках : комический роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 479 с. - (Азбука-бестселлер). (Мировой бестселлер). - Oriģ. nos.: Emotionally Weird.
        ISBN 9785389099722.

 

Блэдэль, Сара. 
    Забытые / Сара Блэдэль ; перевод с датского А. П. Ливановой. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с. - (Новая скандинавская сенсация).
        ISBN 9785040908332.

 

Брындза, Роберт. 
    Ночной охотник / Роберт Брындза ; перевод с английского Ирины Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171047474.

 

Джуэлл, Лайза. 
    День, когда я тебя найду : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Д. Лазаревой. - Москва : Э, 2017. - 319, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: I found you. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040887798.

 

Дюран, Сабин. 
    Запомни меня навсегда : [роман] / Сабин Дюран ; перевод с английского Дарьи Целовальниковой ; ред. Г. Горбовский. - Москва : АСТ, 2018. - 384 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Orģinālais nosaukums: Remember Me This Way.
        ISBN 9785170894239.

 

Калване, Екатерина. 
    Полынь и мёд : стихотворения / Екатерина Калване. - Резекне : б.и., 2017. - 351 с. : ил.
        ISBN 9789934194092.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Джульетта стреляет первой : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040903245.

 

Марсонс, Анжела. 
    Мертвые души : [роман] / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Ориг. назв.: Dead Souls.
        ISBN 9785040908721.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна). 
    Нет кузнечика в траве : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. : ил. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785170974580.

 

О'Фаррелл, Мэгги. 
    Там, где тебя ждут : роман / Мэгги О' Фаррелл ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Э, 2018. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Истории о нас). - На обл.: Когда нас любят, мы всегда становимся лучше.
        ISBN 9785040908967.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Свой, чужой, родной : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040916238.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич. 
    Любовь опрокинувшая троны / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).
        ISBN 9785040891856.


Līdzīgi raksti