Nozaru literatūra

 

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas : Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums = Foreign investment: when law interacts : paper of the 74th scientific conference of the University of Latvia / redkolēģijas priekšsēdētājs: Jānis Rozenfelds ; redkolēģija: Ārija Meikališa u.c. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 419 lpp. : tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodās. - Virstitulā logo: Latvijas Universitāte, Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte.
        ISBN 9789934181573.

 

Borharts, Klauss Dīters. 
    ES tiesību ceļvedis / Klauss Dīters Borharts. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789279636714.

 

Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 3. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 358.-370. lpp.
        ISBN 9789934859069.

 

Eiropas Savienība : kas ir ES un ko tā dara / Eiropas Savienība. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 59 lpp.
        ISBN 9789279633881.

 

Es & ES : [Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta informācija iedzīvotājiem] / Eiropas Savienība. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. - 59, [2] lpp.
        ISBN 9789279640803.

 

Ieviņš, Ģederts. 
    Augu fizioloģija : funkcijas un mijiedarbība ar vidi / Ģederts Ieviņš ; zinātniskā recenzente Māra Vikmane ; redaktore Ieva Zarāne. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 607 lpp. : diagr., il., tab. ; 28 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Rādītāji: 589.-607. lpp.
        ISBN 9789934180910.

 

Iežu atsegumi un alas / galvenā redaktore: Ilze Čakare. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 96 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 5. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 5. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 88.-90. lpp.
        ISBN 9789934859083.

 

Latvijas Republikas Satversmei - 95 : Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte ; redkolēģija: priekšsēdētājs Dr.iur. Jānis Rozenfelds, vietniece Dr.iur. Annija Kārkliņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 398 lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, rakstu virsraksti paralēli arī angļu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934182464.

 

Laukos ir aizraujoši : [bērniem par dzīvi lauku saimniecībā Eiropā] / sagatavojis Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2014. - 22 lpp. - 5.-6.
        ISBN 9789279373466.

 

Ludza : [fotoalbums] / foto: A. Lebeds, A. Rugāte, J. Supovs, A. Stjade, Ludzas pilsētas domes foto arhīvs ; dizains A. Lebeds. - Ludza : Ludzas pilsētas dome, [201-]. - 52 lpp.

 

Meži / galvenā redaktore: Sandra Ikauniece. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 167 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 6. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 6. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 162.-167. lpp.
        ISBN 9789934859090.

 

Ozola, Agrita. 
    Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss = Берестяные письма из Сибири = Letters written in Siberia on birch bark = Lettres sibériennes sur écorce de bouleau / Agrita Ozola ; vēstuļu transkripcija latviešu un krievu valodā: Anita Neimane un Zinta Paševiča ; tulkojums krievu valodā: Inga Anita Berjoza ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums franču valodā: Dita Podskočija. - [Tukums] : Tukuma muzejs, 2018. - 265 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Teksts paralēli latviešu, angļu, franču un krievu valodā.
        ISBN 9789934846373.

 

Piejūra, smiltāji un virsāji / galvenā redaktore: Brigita Laime. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 1. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 1. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 183.-187. lpp.
        ISBN 9789934859045.

 

Priede, Jānis. 
    (No Tuvo) Austrumu perspektīvas : literatūrzinātne, reliģijpētniecība, Latvija / Jānis Priede. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 175 lpp. : tabula ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 150.-164. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Rādītājs: 171.-175. lpp.
        ISBN 9789934181306.

 

Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību 2017. gadā / Drošības policija ; ievada autors Normunds Mežviets. - Rīga : [b.i.], 2018. - 46 lpp. : il.
        ISBN 9789934194641.

 

Purvi, avoti un avoksnāji / galvenā redaktore: Agnese Priede. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 4. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 4. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 197.-202. lpp.
        ISBN 9789934859076.

 

Santijas Pērkondieva Vēdas : Pērkondieva Viedas Grāmata : Pirmais aplis / etnosenās kultūras biedrība "Svaga" ; Radamiera un Darislavas tulkojums no mūsdienu krievu valodas. - B.v. : Svaga, 2016. - 56 lpp.

 

Stranga, Aivars. 
    Latvijas ārējie ekonomiskie sakari : 1919.-1940. gads : attiecības ar lielvalstīm (saimnieciskie, politiskie, diplomātiskie aspekti) = The foreign economic relations of Latvia, 1919-1940 : relations with the great powers (economic, political and diplomatic aspects) / Aivars Stranga. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 439 lpp.
        ISBN 9789934180774.

 

Šaicāne, Irēna. 
    Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiskajai medaļai / Irēna Šaicāne ; redaktore Ilona Vītola ; vāka dizains: Liene Šaicāne. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 583 lpp. : il., karte, tab. - Bibliogrāfija: 564.-565. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 567.-583. lpp.
        ISBN 9789984835983.

 

Šarmers, Klauss Otto. 
    U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 445, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [417.]-439. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [440.]-445. lpp. - Oriģ. nos.: Theory U: Leading from the Future as it Emergies. - Ziņas par autoru: [446.] lpp. . - Iesaka Integrālās izglītības institūts - Uz vāka.
        ISBN 9789934076534.

 

Untāls, Edgars. 
    Korporatīvās pasakas : tavas jaunās dzīves sākums / Edgars Untāls ; Lejnieces ilustrācijas un vāka dizains ; autora redakcijā. - Jauns, papildināts izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 300, [2] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [302.] lpp.
        ISBN 9789934057526.

 

Upes un ezeri / galvenais redaktors: Andris Viesturs Urtāns. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 2. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 2.sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 182.-186. lpp.
        ISBN 9789934859052.

 

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls = journal of the humanities / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Reģionālistikas zinātniskais institūts ; autoru kolektīvs. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. - 206 lpp. : il., portr., sh. - Ietver daļu teksta latgaliešu dialektā.
        Nr. 10.
    ISSN 1691-5569.

 

Vladislavs Rubulis / redaktore Valentīna Unda ; priekšvārda autors Jānis Krišāns. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 124 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 17 x 13 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789984293073.

 

Zaļumballes : tradīciju burtnīca / sagatavoja Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa "Serde", 2018. - 149, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934837982.

 

 

Europe. After 100 Before : conference : 7th of May 2018, Riga / editors: Aiva Rozenberga, Inna Šteinbuka, Žaneta Ozoliņa ; cover design by Kristīne Plūksna-Zvagule ; layout by Oskars Stalidzāns. - Rīga : Zinātne, 2018. - 255 p. : tab., diagr. - Bibliogr. nod. beigās.
        ISBN 9789934549502.

 

The Low Countries : arts and society in Flanders and the Netherlands : yearbook : 26 / chief editor Luc Devoldere ; Flemish-Netherlands association "Ons Erfdeel vzw". - Rekkem : Ons Erfeel vzw, 2018. - 315 p. : ill., portr., tab., photo. - (TLC ; 26).
        Contents: Hidden gems by 5 curators ; Architecture ; Fashion ; History ; Literature ; Music ; Politics ; Science ; Theatre ; Visual arts.
        ISBN 9789079705290.

 

Masiļūne, Ņina. 
    Latvian national cuisine / Ņina Masiļūne ; translated by Kārlis Streips. - Rīga : Jumava, 2010. - 252 p. : il.
        ISBN 9789984387857.

 

Nekhoda, Evgeniya. 
    Social responsibility and competition / Evgeniya Nekhoda, Vladimir Gaga ; Russian-English translation: Anita Grauduma. - [Rīga] : Zinātne, 2018. - 151 p. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Социальная ответственность и конкуренция.
        ISBN 9789934549472.

 

 

Jeść zdrowiej / Hanna Stolińska, Karol Okrasa, Daria Ładocha i inni... - Warszawa : Lidl, 2018. - 288 s.

 

 

Кэнфилд, Джек. 
    Цельная жизнь : главные навыки для достижения ваших целей / Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Лес Хьюитт ; пер. с англ. Н. Колесниченко. - Новое издание, перераб. и доп. - Москва : Бомбора™, 2018. - 344 с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - (Психологический бестселлер). - Алф. указ.: с. 341-344.
        ISBN 9785040915057.

 

Панц, Аркадий. 
    Беседы о любви / Аркадий Панц, Галина Панц-Зайцева. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 175, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9789934077289.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aizupe, Velta. 
    Uz gaismas pusi : dzejas izlase / Velta Aizupe. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 167 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm.
        ISBN 9789934554001.

 

Dzene, Broņislava. 
    Pa gaismas taku / Broņislava Dzene ; Veltas Brinzas priekšvārds. - [Svēte] : Zariņš & Co, 2017. - 167, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Ziņas par autori: [6.-7.] lpp.
        ISBN 9789934859359.

 

Ejam pa dzīvi : pārdomas vārsmās / Imants Gailis, Aija Mikele, Jānis Bruģis, Artūrs Dilevka, Ina Marks, Iveta Dimzule, Maruta Avramčenko, Arvīds Gļauda, Kristīne Gļauda, Dainis Krievāns, Elvīra Pinka, Ieva Trimalniece. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 197 lpp. : ilustrācijas, portreti.
        ISBN 9789934555978.

 

Hansone, Helma. 
    Pārdotais Saules kalns : [romāns] / Helma Judīte Hansone ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ; autores pēcvārds. - Rīga : Latvijas Medijs, 2018. - 169 lpp. : ilustrācijas. - (Lata romāns ; 9/2018 (231).
        ISBN 9789934155208.

 

Kinsela, Sofija. 
    Mana ne tik perfektā dzīve : [romāns] / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 380, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: My Not So Perfect Life. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934076213.

 

Kokle-Līviņa, Vēsma. 
    Dzīve mirkļu mainībā : dzeja, sajūtas un notis / Vēsma Kokle-Līviņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas, notis.
        ISBN 9789934200472.

 

Lapsa, Jānis. 
    Kapteiņu stāsti : [marīnistikas darbu izlase] / Jānis Lapsa ; sastādītājs, priekšvārda autors Gints Šīmanis. - Salacgrīva : Jāņa Lapsas piemiņas biedrība, 2017. - 277, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti.
        ISBN 9789934190094.

 

Lozda, Vitālijs. 
    Satikšanās : dzejoļi / Vitālijs Lozda ; redaktore Zane Brūvere. - [Latvija : b.i.], 2015. - 59, [1] lpp.

 

Meijere, Merisa. 
    Kresa : [romāns] / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 589, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: Cress.
        ISBN 9789934075797.

 

Mileiko, Vilis. 
    Manas dzīves stāsti / Vilis Mileiko. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2018. - 216 lpp. : il.
        ISBN 9789984293080.

 

Mopasāns, Gijs de. 
    Plūmīte un citas noveles / Gijs de Mopasāns ; no franču valodas tulkojusi Elija Kliene. - Rīga : Jumava, 2017. - 262, [2] lpp. : portrets ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Boule de suif.
        ISBN 9789934210112.

 

Ogriņš, Andris. 
    Debesu punkti : [dzeja] / Andris Ogriņš ; redaktore un priekšvārda autore Ingmāra Balode. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - 83 lpp.
        ISBN 9789984334431.

 

Puzirevska, Ieva. 
    Dzejā plaukstot : pārdomas vārsmās / Ieva Puzirevska ; teksta apstrāde, foto Daces Solovjevas. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - 56, [2] lpp. : ilustrācija, portrets ; 20 cm. - Ziņas par autori: [5.] lpp.
        ISBN 9789934555985.

 

Semeiko, Rita. 
    Sekvences / Rita Semeiko ; mākslinieks Raimonds Vindulis. - [Līvāni] : Rita Semeiko, 2016. - 71 lpp. : il.
        ISBN 9789934149337.

 

Sent-Ekziperī, Antuans de. 
    Mozais priņcs : autora orginaluos ilustracejis / Antuans de Sent-Ekziperī ; autora orginaluos ilustracejis ; tulkuotuoja Evika Muizniece. - Neckarsteinach : Edition Tintenfas, 2018. - 93, [3] lpp. : krās. il. - 5.-6.
        ISBN 9783946190738.

 

Sirdsliesmu vārdos : pārdomas vārsmās / Inese Apsāne, Jans Ikes (Jānis Lūciņš), Aivars Krūkliņš, Anita Orbidāne, Olga Pāvulsone, Ieva Puzirevska, Austra Zīle ; grāmatas idejas autore Dace Solovjeva. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - 187 lpp. : portreti ; 20 cm.
        ISBN 9789934555671.

 

Tora, Inese. 
    Tā tikai mīlestība prot... / Inese Tora ; sastādījusi Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 159 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934554018.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз. 
    Третий вариант / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Э, 2018. - 318, [1] с. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785040960040.

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна). 
    Последняя драма Шекспира : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] c. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785040955732.

 

Веденская, Татьяна (Татьяна Евгеньевна). 
    Ключ к сердцу Майи : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040960217.

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна). 
    Земля перестанет вращаться : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785040957644.

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна). 
    Поединок с мечтой : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Нет запретных тем).
        ISBN 9785040900008.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Мент в законе. Одиночество волка / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2018. - 318 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785040963553.

 

Коул, Дэниел. 
    Палач : [роман] / Дэниел Коул ; пер. с англ. Виктора Липки. - Москва : АСТ, 2018. - 447 с. - (Мастера саспенса).
        ISBN 9785171072452.

 

Леонов, Николай Иванович (Николай Иванович). 
    Ноу-хау палача : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Черная кошка). - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Ноу-хау палача ; Фантомная сила.
        ISBN 9785040957477.

 

Маринина, Александра Борисовна. 
    Горький квест : [роман : в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Э, 2018. - 381, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 1.
        ISBN 9785040969937.

 

Михайлова, Евгения. 
    Изменить одиночеству : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Э, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785040959792.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна. 
    Никому не нужна. Свободна : [сборник] / Людмила Петрушевская. - Москва : Э, 2018. - 316, [2] с. : [4] л. ил. ; 19 см.
        Содержание: Маленькая девочка из "Метрополя" ; Рассказы.
        ISBN 9785040958894.

 

Пикуль, Валентин Саввич. 
    Моонзунд : роман-хроника / Валентин Пикуль ; сост., коммент. А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2017. - 477, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785444458617. . - ISBN 9785444458488.

 

Пикуль, Валентин Саввич. 
    Три возраста Окини-сан : [роман] / Валентин Пикуль ; сост., коммент. А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785444458440. . - ISBN 9785444458488.

 

Ригби, Эл. 
    Иди на мой голос : [роман] / Эл Ригби. - Москва : АСТ, 2018. - 572, [1] с. - (#YoungDetective).
        ISBN 9785171108182.

 

Рот, Вероника. 
    Знак : [роман] / Вероника Рот ; пер. с англ. С. Резник. - Москва : Эксмо, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 20 см. - Ориг. назв.: Carve the Mark. - Дилогии 1-й роман.
        ISBN 9785040957941.

 

Тайлс, Лоне. 
    Девушки с английского парома : [роман] / Лоне Тайлс ; перевод с датского Е. А. Гуровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. - (Детектив на основе реальных событий). - Ориг. назв.: Pigerne fra Englandsbåden.
        ISBN 9785040914739.

 

Трауб, Маша. 
    Любовь со странностями и без : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785040965182.

 


Līdzīgi raksti