Nozaru literatūra

 

Bikova, Anna. 
    Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas" pieredzes stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre. - Rīga : Jumava, 2018. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934202568.

 

Fjodorova, Ludmila. 
    Frizūru veidošanas pamattehnika / Ludmila Fjodorova. - Rīga : Jumava, 2018. - 124, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 124.-125.lpp. . - Skaidrojošā vārdnīca: 119.-123.lpp.
        ISBN 9789934572074.

 

Kastanjeda, Marina. 
    Saprast homoseksualitāti / Marina Kastanjeda ; no franču valodas tulkojuši: Jurģis Sedlenieks un Liene Čakāne. - [Rīga] : b.i., [2017]. - 383, [2] lpp. ; 15 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Comprendre l'homosexualité.
        ISBN 9789934194276.

 

Laba redze : kā to saglabāt un kā ārstēt / sastādījusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, 2017. - 105, [5] lpp. : il. - (Mazā veselības bibliotēka).
        ISBN 9789934534508.

 

Sinsero, Džena. 
    Tu esi sasodīti lielisks / Džena Sinsero ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 253, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: You are a badass. - Uz vāka: "Pārstāj šaubīties par sevi un sāc dzīvot ar vērienu!".
        ISBN 9789934076701.

 

Skara, Nora. 
    Mazliet modes un svaiga gaisa : ceļš pie sevis / Nora Skara. - Rīga : Jumava, 2018. - 116, [3] lpp.
        ISBN 9789934202575.

 

Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību / sastādītāji: Evija Maļkeviča, Māra Mellēna, Guntis Pakalns ; redaktore: Rita Treija ; dizains: Vanda Voiciša ; priekšvārdi: Baiba Moļņika, Signe Pujāte, Rita Treija. - Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2018. - 144 lpp.
        ISBN 9789934855368.

 

Svilāns, Andrejs. 
    Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem / Andrejs Svilāns. - Rīga : Jumava, 2018. - 64 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789934202438.

 

Vēsture: avoti un cilvēki : humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli / atbildīgā redaktore Irēna Saleniece ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule ; Daugavpils Universitāte, 2017. - 440, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. - (Vēsture ; XX [20]). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. . - Īsas ziņas par autoriem: 439.-[441]. lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. - Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns.
    ISSN 1691-9297.

 

Zālītis, Pēteris. 
    Kokaudžu augšana mūsdienīgi veidotās jaunaudzēs = Tree Growth in Young Stands Formed According to Modern Scientific Findings / Pēteris Zālītis, Zane Lībiete, Jurģis Jansons. - Salaspils : Latvijas Valsts Mežzinātnes Institūts Silava ; Daugavpils : Saule, 2017. - 117 lpp.
        ISBN 9789984148052.

 

Rožkalne, Anita. 
    Kārļa Zariņa burvju aplis / Anita Rožkalne ; recenzenti Raimonds Briedis, Ieva Kalniņa, Jānis Zālītis ; redaktore Ieva E. Kalniņa. - Rīga : Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. - 511 lpp., [48] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka dizainam izmantota Kārļa Zariņa pildspalva no Talsu novada muzeja fondiem (TNM 10246/5) ; autores foto. . - Personu rādītājs: 483.-511. lpp.
        ISBN 9789984893167.

 

Раков, Павел. 
    Книга #непродур : [как стать девушкой на миллион] / Павел Раков. - Москва : АСТ ; Времена, 2018. - 316, [2] с. - (Карманный тренинг).
        ISBN 9785171101503.

 

Юуль, Еспер. 
    Дети страны хюгге : [уроки счастья и любви от лучших в мире родителей] / Еспер Юуль ; пер. с англ. Ирины Меркиной. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 250, [2] с. - (Хюгге. Уютные книги о счастье). - Dit kompetente barn: Oriģ. nos.
        ISBN 9785040954582.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Apškrūma, Kornēlija. 
    Latvija gaismas draudzē / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 x 18 cm. - Izmantoto fotogrāfiju autori: Māra Alševska, Laura Grīnvalde, Eduards Groševs, Vija Kilbloka, Vita Lēnerte, Mārtiņš Plotka, Ilze Šmite.
        ISBN 9789934076954.

 

Eivjārda, Viktorija. 
    Sarkanā karaliene : [romāns] / Viktorija Eivjārda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Red Queen.
        ISBN 9789934073830.

 

Grišams, Džons. 
    Informators : [romāns] / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 352 lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Whistler. - Īsas ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934073670.

 

Grofa, Lorina. 
    Gaisma un niknums / Lorina Grofa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 430, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Fates and Furies. - Uz vāka: "Baraka Obamas 2015. gada mīļākā grāmata".
        ISBN 9789934071867.

 

Jūna, Nikola. 
    Viss, itin viss : [romāns] / Nikola Jūna ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Everything, Everything. - Īsas ziņas par autori un ilustratoru: [318.] lpp.
        ISBN 9789934074684.

 

Korija, Džeina. 
    Vīrs, kura nav : [romāns] / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 442 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The dead ex.
        ISBN 9789984359182.

 

Meiere, Stefanija. 
    Ķīmiķe : romāns / Stefānija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 543, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Chemist. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers ; Spraiga sižeta trilleris ; Valdzinoša galvenā varone.
        ISBN 9789934076510.

 

Moriartija, Laiena. 
    Neaizmirstamā gadadiena : [romāns] / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 474 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The last anniversary.
        ISBN 9789984359120.

 

Nesers, Hokans. 
    Cilvēks bez suņa / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 444, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti ; [1]). - Oriģ. nos.: Människa utan hund. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934069307.

 

Vīgante, Dace. 
    Tad redzēs : stāsti / Dace Vīgante ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 110, [2] lpp. ; 21 cm.
        Saturs: Sūtījums ; Eņģelis ; Oda putekļiem ; Sastingums ; Klusā daba ar zaļiem āboliem ; Bezmiegs ; Starp diviem krastiem ; Gika ; Tumsa.
        ISBN 9789934076855.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Все игрушки войны : антология / составитель А. Громов и др. - Москва : TerraArt ; Садра, 2017. - 466, [5] с. : ил. ; 21 см. - На обложке: Алекс Громов, Арти Д. Александер, Табаи Сейед Нассер, Карина Сарсенова, А. Санти, Амария Рай, Ольга Шатохина, Ольга Дыдыкина, Алексей Васенов, Мунован Муноди.
        ISBN 9785906859396.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
    Наука страсти нежной : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Э, 2018. - 282, [1] с. - (Искусство детектива . Романы Т. Гармаш-Роффе).
        ISBN 9785040928217.

 

Джуэлл, Лайза. 
    И тогда она исчезла : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского А. Осипова. - Москва : Э, 2018. - 379, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: Then she was gone. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040934454.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Гнездо перелетного сфинкса : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 283 c. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785040954926.

 

Карризи, Донато. 
    Подсказчик : [роман] / Донато Карризи ; пер. с итальянского Ирины Заславской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 474, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: Il suggeritore.
        ISBN 9785389145375.

 

Катишонок, Елена. 
    Против часовой стрелки : роман / Елена Катишонок. - 6-е изд., стер. - Москва : Время, 2018. - 480 с. - (Самое время!).
        ISBN 9785969117570.

 

Клевер, Алиса. 
    Два месяца и три дня : [трилогия] / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2016. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Романы Алисы Клевер). - 1-я книга трилогии.
        ISBN 9785699886722.

 

Клевер, Алиса. 
    Пятнадцатый рай : [трилогия] / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2016. - 379, [1] с. ; 17 см. - (Романы Алисы Клевер). - 3-я книга трилогии.
        ISBN 9785699914555.

 

Клевер, Алиса. 
    Четыре стороны света и одна женщина : [трилогия] / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2016. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Романы Алисы Клевер). - 2-я книга трилогии.
        ISBN 9785699905171.

 

Козлов, Юрий

(Юрий Вильямович). 
    Колодец пророков : [роман] / Юрий Козлов. - Москва : Вече, 2018. - 414, [1] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785448401275.

 

Крамер, Марина. 
    Силиконовая надежда / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
        ISBN 9785040959587.

 

Леонов, Николай Иванович (Николай Иванович). 
    Доза для тигра : [повести ] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Доза для тигра ; Древняя штучка.
        ISBN 9785040963560.

 

Линдсей, Джоанна. 
    Узы любви : [роман] / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа).
        ISBN 9785171106102.

 

Марклунд, Лиза. 
    Прайм-тайм : роман / Лиза Марклунд ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 383 с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).
        ISBN 9785227082145.

 

Метлицкая, Мария. 
    И все мы будем счастливы : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 345, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        Содерж.: И все мы будем счастливы ; Жить.
        ISBN 9785040965120.

 

Орс, Ольга. 
    Моя Вселенная : [стихи] / Ольга Орс ; дизайн обложки Игоря Маджулиса. - Резекне : б. и., 2018. - 71 с.
        ISBN 9789934862427.

 

Платова, Виктория Евгеньевна. 
    Ловушка для птиц : [роман] / Виктория Платова. - Москва : Э, 2018. - 381, [1] с. - (Мистический реализм Виктории Платовой).
        ISBN 9785040974566.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Сыщик моей мечты : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040955404.

 

Самаров, Сергей. 
    Конвейер смерти : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 286 с. - (Спецназ ГРУ). (Величие Родины - в ваших славных делах).
        ISBN 9785040957217.

 

Самаров, Сергей. 
    Летающие убийцы : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 286 с. - (Спецназ ГРУ). (Величие Родины - в ваших славных делах).
        ISBN 9785040962174.

 

Свириденкова, Галина (Галина Анатольевна). 
    Вектор движения : сборник стихов посвящаеться столетию Латгальского Конгресса и столетию образования Латвийского государства / Галина Свириденкова. - Резекне : [б. и.], 2018. - 164 с.
        ISBN 9789934195099.

 

Семенова, Мария (Мария Васильевна). 
    Братья : [роман] / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 508, [1] с. - (Миры Марии Семеновой).
        Книга 2. Царский витязь.
        ISBN 9785389145566.

 

Семенова, Мария (Мария Васильевна). 
    Братья : [роман] / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 444, [1] с. - (Миры Марии Семеновой).
        Книга 2. Царский витязь.
        ISBN 9785389149250.

 

Филатов, Никита. 
    Арабская вязь : [романы] / Никита Филатов. - Москва : Вече, 2018. - 349, [2] с. - (Миссия выполнима).
        Содерж.: Кубинский вариант ; Арабская вязь.
        ISBN 9785448403736.

 

Якимов, Александр. 
    Колокольным звоном полн... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви / автор стихов, редактор, автор вступительной статьи Александр Якимов ; вступительное слово Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, Яниса Урбановича ; фотографии Александра Дукшта. - Лудза : [б.и.], 2018. - 151 с. : иллюстрации, фотографии. - Автор указан на обороте тит. листа.
        Часть 2.
        ISBN 9789934865619.


Līdzīgi raksti