Nozaru literatūra

 

Dempsija, Eimija. 
    Modernā māksla / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 175 lpp. : ilustrācijas. - (Mākslas pamati). - Oriģ. nos.: Modern Art. - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789984236827.

 

Dimitriou, Ioannis. 
    Īlgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi : rokasgrāmata : tulkojums no angļu valoda / Ioannis Dimitriou, Dominik Rutz. - Minhene : WIP Renewable Energies, 2015. - 102, [1] lpp. : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [101.-103.] pp. - Oriģ. nos.: Sustainable short rotation coppice. - Autori uzrādīti 1. lpp.
        ISBN 9789934863202.

 

Dvieseļis Steigys [skaņu ieraksts] : muzikālā apvienība Teksasys Latgalīši un mūziķe Aija Nagle-Īzāka / Aivara Buļa dizains ; producents Pītera Aloizs Ragaušs. - Houston : Sugar Hill Studios, [2018]. - 2 kompaktdiski + 8 lpp. - (Latvija 100). - Pielikumā: Aijas Nagles-Īzākas albuma apraksts latgaliešu, angļu, krievu un latviešu valodās. 

 

Ektermane, Brigita. 
    Latviešu zīmju spēks : tradīcijas, lietojums, padomi / Brigita Ektermane, teksts un ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 143, [1] lpp.
        ISBN 9789934155413.

 

Grēns, Elmārs. 
    Nāves impērija : bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk / Elmārs Grēns. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 159 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934183720.

 

Kā tapa Ķeguma spēkstacija [videofilma] : Kārļa Dumbrāja atmiņas = How Ķegums Hydropower Plant was constructed : as told by Kārlis Dumbrājs. - [Rīga] : Latvenergo, 2012. - 1 CD.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 170, [3] lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        8. grāmata.
        ISBN 9789934202889. . - ISBN 9789934202896.

 

Linde, Māris. 
    Mūsu senatne / Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 399 lpp. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXXIX [39]).
        IV [4. grāmata]. Senās brāļu tautas un šodiena.
        ISBN 9789934552885.

 

Moshs, Jānis Svētlaimīgais. 
    Garīgā pļava / Svētlaimīgais Jānis Moshs ; tulkojis Guntis Dišlers ; Skaidrītes Gūtmanes priekšvārds. - Jūrmala : Latvijas Kristīgā akadēmija, 2016. - 221 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Vāka noformējumam izmantotas ikonu "Svētlaimīgais Jānis Moshs" un "Svētais Gerasims ar lauvu" reprodukcijas, kā arī G. Dišlera foto no Koptu klostera Golgātas baznīcā Jeruzalemē" - Titullapas 2. pusē.
        ISBN 9789984775289.

 

Olivers, Džeimijs. 
    Ietaupām kopā ar Džeimiju : [120 lieliskas gardas maltītes] / Džeimijs Olivers ; no angļu valodas tulkojusi Inga Harmsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 287, [1] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - Oriģ. nos.: Save with Jamie. - Rādītājs: 278.-287. lpp. . - "Iepērcies gudri, gatavo atjautīgi, tērē mazāk" - Uz vāka.
        ISBN 9789934047541.

 

Petrova, Svetlana. 
    Psihosociālā palīdzība bezdarbniekiem : metodiskais līdzeklis / Svetlana Petrova, Gunta Uzuleviča. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016. - 99 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 9). - Bibliogrāfija: 95.-97. lpp.
        Saturs: Bezdarba raksturojums ; Sociālā darbinieka komprtence darbā ar bezdarbiniekiem ; Psihosociālās palīdzības nodrošinājums bezdarbiniekiem ; Psihosociālā palīdzība darba zaudējuma situācijā ; Ģimenes atbalsta programma bezdarbnieku pašsajūtas korekcijai un darba meklēšanas motivācijas stiprināšanai.
        ISBN 9789934848858.

 

Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss, kas veltīts Latvijas Republikas Satversmei : konkurss rīkots par godu Latvijas simtgadei un Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai / Marijas Grozas dizains. - [Rīga] : Satversmes tiesa, [2018]. - 65 nenumurētas lpp.

 

Myers, Esther. 
    Using the nutrition care process : critical thinking vignettes from eight clinical cases / Esther Myers, Ylva Orevall. - N.i. : Esther Myers & Ylva Orrevall, 2016. - 220 p. ; 21 cm.
        ISBN 9789188481436.

 

Nutrition and health : 2nd International conference, Riga, Latvia, October 5-7, 2016 : conference program and book of abstracts / editors in chief: Ida Jākobsone. - Riga : University of Latvia Press, 2016. - 127 p. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs 125.-127. lpp. - Organised by University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Styradiņš University.
        ISBN 9789934181771.

 

The War in Ukraine : lessons for Europe / editors: Artis Pabriks, Andis Kudors ; cover design: Baiba Lazdiņa. - Riga : The Centre for East European Policy Studies ; University of Latvia Press, 2015. - 182 p. : tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984459981.

 

Дойл, Лора. 
    Счастливая жена : как вернуть в брак близость, страсть и гармонию / Лора Дойл ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Э, 2018. - 301 с. - (Бестселлер New York Times). - Ориг. назв.: The surrendered Wife.
        ISBN 9785040956937.

 

Некрасов, Анатолий(Анатолий Александрович). 
    Материнское счастье / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Лучшие психологические практики).
        ISBN 9785171104993.

 

Никонов, Владимир. 
    Резекне перед третьим пришествием : очерки по истории города от февральского государственного переворота 1917 года в России до окончания Второй мировой войны / Владимир Никонов ; английский текст Ланы Колдуэлл ; редактор Г. Масловоева. - Резекне : Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs, 2018. - 584 с. : ил., табл., фотогр. - Библиогр.: с. 559-578.
        ISBN 9789934195785.

 

Пиз, Аллан. 
    Ответ : проверенная методика достижения недостижимого / Аллан & Барбара Пиз ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 298 с. - Ориг. назв.: The Keys.
        ISBN 9785699969845.

 

Товкайло, Микола. 
    На берегах священної ріки Богу : історико-археологічні дослідження / М. Товкайло. - Миколаїв : Яслав, 2018. - 59 с.
        ISBN 9789668611445.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Aligatora līnija : [romāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Irisa Sakse. - Rīga : Literārā brālība, 2017. - 278, [1] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880327.

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Labie puiši ne vienmēr ierodas pirmie : [romāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - Rīga : Literārā brālība, 2018. - 277 lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880358.

 

Dombrovska, Lidija. 
    Dzīves virpuļos : [romāns] / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984894843.

 

Dreika, Dagnija. 
    Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2018. - 191 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411194.

 

Horna, Māra. 
    Atgriešanās dzimtenē : [romāns] / Māra Horna ; redaktore Dzintra Zālīte ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 235, [2] lpp. : il. - (Lata romāns ; 11/2018 (233). - Bibliogrāfija: [237.] lpp.
        ISBN 9789934155161.

 

Judina, Dace. 
    Amnēzija / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 390, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155512.

 

Keizerlinka, Linde fon. 
    Tavas asaras uz mana vaiga : [par nāvi un atvadām] / Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule. - Rīga : Jumava, 2018. - 174, [2] lpp. - (Stāsti bērna dvēselei ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: Da war es auf einmal so still. - Uz vāka: Grāmata visai ģimenei.
        ISBN 9789934572227.

 

Keplers, Lārss. 
    Uguns liecinieks : [kriminālromāns] / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 555, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Eldvittnet. - "Uguns liecinieks" ir trešais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā. Iepriekšējie izdevumi "Hipnotizētājs" un "Paganīni līgums".
        ISBN 9789934122194.

 

Kurzemnieks, Kārlis. 
    Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 223, [1] lpp.
        ISBN 9789934202995.

 

Laplante, Linda. 
    Atraitnes : [romāns] / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita. - Rīga : Kontinents, 2018. - 479 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Widows.
        ISBN 9789984359229.

 

Lucs, Džons. 
    Terorists : Tallinas prelūdija / Džons Lucs ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 383 lpp. - (The New York Times bestsellers).
        ISBN 9789984359250.

 

Makintoša, Klēra. 
    Es tevi redzu : [trilleris] / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 399, [1] lpp. - Oriģ. nos.: I See You.
        ISBN 9789934075773.

 

Mikele, Aija. 
    Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Maksis Mežals ; 2. grāmata). - Ziņas par autori: uz 4. vāka. . - Uz vāka: "Otrs romāns sērijā par izmeklētāju Maksi Mežalu".
        ISBN 9789934077319.

 

Saga, Zoji. 
    Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga / Zoji Saga ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Egmont, [2018]. - 316, [1] lpp. - (Meitene tīmeklī ; 3. grāmata). - 7.-9. - Oriģ. nos.: Girl Online going solo.
        ISBN 9789934163661.

 

Slimani, Leīla. 
    Klusa dziesma : [romāns] / Leīla Slimani ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Omnia mea, [2018]. - 182, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Chanson douce.
        ISBN 9789934834394.

 

Tenča-Goldmane, Veronika. 
    Vējos izkaisītie : vēsturisks stāsts par Latgales novada ļaužu dzīvi 20. gadu simtā / Vera Tenča-Goldmane ; vāka noformējuma idejas autors Pēteris Korsaks. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Jāņa Klīdzēja dzejolis "Brūnacīte", 135.-136. lpp.; Ilzes Kalnāres dzejolis "Bunkurītis", 136. lpp. . - Ziņas par autori: 233.-235. lpp.
        ISBN 9789984293127.

 

Tjūdora, K. Dž. 
    Krīta vīrs : romāns / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Chalk Man.
        ISBN 9789934075476.

 

Viegliņa-Valliete, Gina. 
    Valdnieka Nameja meita / Gina Viegliņa-Valliete. - Rīga : Jumava, 2018. - 207 lpp.
        ISBN 9789934202476.

 

Vilcāns, Ernests. 
    Ir rudens klāt / Ernests Vilcāns ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 83 lpp.
        ISBN 9789984293110.

 

Žolude, Inga. 
    Silta zeme ; Materia botanica : [romāni] / Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantota Daces Lielās glezna "Nacionālais parks".
        ISBN 9789934546693.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна).  Сердце просит счастья : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785040984343.

 

Врублевская, Галина.  Женщина с чужим паспортом : роман / Галина Врублевская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. - (Время любить. Романы Г. Врублевской).
        ISBN 9785699875207.

 

Данилова, Анна Васильевна.  Любовь насмерть : [роман] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 315 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).
        ISBN 9785040969470.

 

Загорцев, Андрей Владимирович.  Спецуха : [роман] / полковник Загорцев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 412, [2] с. - (Черный юмор спецназа).
        ISBN 9785040964741.

 

Кнолл, Джессика.  Моя любимая сестра : [роман] / Джессика Кнолл ; перевод с английского Ольги Медведь. - Москва : ЭКСМО ; Like Book, 2018. - 443, [3] с. ; 21 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: The Faworite Sister.
        ISBN 9785040974160.

 

Лавряшина, Юлия Александровна.  Авернское озеро : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 444, [1] с. : иллюстрации. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040955312.

 

Леонов, Николай Иванович.  Золотой скелет в шкафу : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев ; иллюстрации В. Петелина. - Москва : Э, 2018. - 381, [2] с. : иллюстрации. - (Черная кошка).
        ISBN 9785040921836.

 

Леонов, Николай Иванович.  Похищенному верить : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 381, [1] с.
        ISBN 9785040970452.

 

Минькина, Елена.  Простить, чтобы выжить : [роман] / Елена Минькина. - Москва : Бауэр Медиа, 2018. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Литературное приложение к журналу "Всё для женщины").
        ISBN 9785604037775.

 

Романова, Галина Владимировна.  Ангел мщения : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785040971695.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна).  Мой человек : [роман, новеллы] / Наталия Терентьева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 285, [2] с. - (Золотые небеса).
        ISBN 9785171105709.

 

Уайт, Лорет Энн.  Когда меркнет свет / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Дарьи Сорокиной. - Москва : Э, 2018. - 476 с. - (Высшая лига детектива). - Ориг. назв.: In the waning Light.
        ISBN 9785040948918.

 

Фини, Элис.  Иногда я лгу / Элис Фини ; перевод с английского В. Липки. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. - (Двойное дно: все не так, как кажется).
        ISBN 9785171060114.


Līdzīgi raksti