Nozaru literatūra  

Armsa, Brigita.
    Vietējais mārketings / Brigita Armsa ; no vācu val. tulk. Dina Gipsle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 144 lpp. : tab. - (Profesionāļa 1x1). - Oriģ. nosaukums: Local marketing / Brigitte Arms, 2004.
        ISBN 978-9984-402-38-3.
  

Boļšakovs, Sergejs.
    Inovatīvā darbība Latvijā / Sergejs Boļšakovs. - Rīga : Jumava, 2008. - 323 lpp. : diagr., tab. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: 292.-304. lpp.
        ISBN 978-9984-384-65-8.
  

Celma, Daina.
    Vadītājs un vadīšana izglītībā / Daina Celma. - Rīga : RaKa, 2006. - 217 lpp. : tab., diagr., sh., zīm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). - Bibliogr. nod. beigās.
        ISBN 9984-15-826-8.
  

Darbiņa, Ruta.
    Cilvēka dzīves spožums un posts / Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, 2008. - 236 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [234]. lpp.
        ISBN 978-9984-8005-9-2.
  

Delavjē, Frederiks.
    Vingrinājumi sievietēm : kājas, mugura, vēders, gūžas / Frederiks Delavjē ; no franču val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 135 lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Exercises pour une belle ligne.
        ISBN 9984-360-45-8.
  

Dūka, Maija.
    Psihes bioloģiskie pamati : [mācību līdz.] / Maija Dūka. - Rīga : RaKa, 2003. - 80 lpp. : il., ģīm., sh. - (Tālmācība pedagoģijā). - Bibliogr.: 79.lpp.
        ISBN 9984-15-531-5.
  

Dzintere, Daina.
    Rotaļa - bērna dzīves prasmju sekmētāja / Daina Dzintere, Inga Stangaine. - Rīga : RaKa, 2007. - 304 lpp. : sh., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-15-913-3.
  

Egidess, Arkādijs.
    Personības psiholoģiskais portrets / Arkādijs Egidess ; no krievu val. tulk. Ilmārs Briška. - Rīga : Jumava, 2007. - 306, [1] lpp. - Oriģ. nosaukums: Как разбираться в людях, или психологический рисунок личности.
        ISBN 978-9984-383-44-6.
  

Finanšu grāmatvedība : [māc. grāmata] / R.Grigorjeva , A.Jesemčika , I.Leibus , A.Svarinska. - Rīga : Izglītības soļi, 2004. - 246 lpp. : tab., sh.
        ISBN 9984-7125-4-0.
  

Kaļķe, Baiba.
    Latviešu skolotāji - rakstnieki (1900-1940) : monogrāfija / Baiba Kaļķe. - Rīga : RaKa, 2001. - 219 lpp. : il., ģīm. - (Mazā pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, prakse). - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs.
        ISBN 9984-15-330-4.
  

Ļāščenko, Aina.
    Humānas un efektīvas skolas veidošana : Bēnes vidusskolas - balsta skolas - pieredze / A. Ļāščenko, L. Druzika. - Rīga : RaKa, 2004. - 196 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). - Bibliogr.: 184. - 196. lpp.
        ISBN 9984-15-450-5.
  

Megi, Braiens.
    Filozofijas vēsture / B.Megi ; no angl. val. tulk. E.Dzalbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 240 lpp. : il. - Rādītāji: 228.-238. lpp.
        ISBN 9984-17-608-8.
  

Melgosa, Hulians.
    Kopā uz mūžu : laimīgas laulības dzīves rokasgrāmata / Hulians Melgosa, Anete D. Melgosa ; no angl. val. tulk. Elīna Reķe Bērziņa. - [B.v.] : Patmos, 2007. - 191 lpp. : il. - (New lifestyle). - Bibliogrāfija: 184.-185. lpp. - Oriģ. nos.: To Couples.
        ISBN 978-9984-514-39-0.
  

Noviks, Juris.
    Būvdarbi VI : krāsotāju darbi, tapsētāju darbi / Juris Noviks. - Rīga : ISAVE, 2004. - 270 lpp., [5] lp. il. : il., zīm., tab. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogr.: 268. lpp.
        ISBN 9984-95455-2.
  

Reņģe, Viesturs.
    Psiholoģija : personības psiholoģija : lekciju kurss / Viesturs Reņģe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 125, [1] lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogr.: 124.lpp.        ISBN 9984-17-670-3.  

Strautmane, Aija.
    Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē / Aija Strautmane. - Rīga : Jumava, 2007. - 96, [3] lpp. : il. - (Tavas pārvērtības). - Bibliogr.: [98.] lpp.
        ISBN 978-9984-382-76-0.
  

Šibajevs, Vladimirs.
    Neformālā izglītība interešu centros / Vladimirs Šibajevs. - Rīga : RaKa, 2002. - 351 lpp. : il., ģīm., tab., diagr. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.: 347. - 351. lpp.
        ISBN 9984-15-454-8.
  

Šterns, Hugo Bruno.
    Lecektis un siltumnīcas piemājas zemē / Hugo Bruno Šterns. - [2. izd.]. - Rīga : Praktiskā grāmata, 2007. - 154, [1] lpp. : il., sh., tab.
        ISBN 9984-563-79-9. - ISBN 978-9984-563-79-9.
  

Vilkinsons, Filips.
    Reliģijas : rituāli, ticējumi un reliģiskā prakse no visas pasaules : ilustrēta enciklopēdija / Filipa Vilkinsona teksts ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 128 lpp. : il. - (Ilustrēta enciklopēdija). - Vārdnīca :120. -121. lpp.
        ISBN 9984-17-877-3.
  

Zamskis, Hananijs.
    Speciālās pedagoģijas vēsture : bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem izpētes, audzināšanas un mācīšanas vēsture no senajiem laikiem līdz 20. gadsimta vidum : (saīsināts tulkojums) / Hananijs Zamskis ; tulk. un priekšv.uzrakst. Sarmīte Tūbele, Judīte Lūse. - Rīga : RaKa, 2007. - 326 lpp. : tab. - Bibliogr.: 301.-304. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-15-882-2.
  

Андреев, Олег Андреевич.
    Техника развития памяти / Олег Андреев. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2008. - 316 с. - (Самоучитель).
        ISBN 978-5-17-040615-9.
  

Берри, Сьюзан.
    Как подобрать садовые растения / Сьюзан Берри, Стив Брэдли ; пер. с англ. А.И. Кима. - Москва : Росмэн, 2006. - 96 с. : ил. - (Зеленый палец).
        ISBN 5-353-02255-6.
  

Горелов, Анатолий Алексеевич.
    Социология в вопросах и ответах : учебное пособие / А.А. Горелов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 318 с. - (Полный курс за 3 дня).
        ISBN 978-5-699-12634-7.
  

Домашний винодел / сост. И.Г. Пышнов. - 2-е изд. - Минск : Современная школа, 2007. - 319 с. : ил.
        ISBN 985-680-756-5.
  

Зайцев, Сергей Михайлович.
    Все о ребенке первых трех лет жизни : популярная энциклопедия / Сергей Зайцев. - 5-е изд., стереотип. - Минск : Книжный дом, 2007. - 783 с.
        ISBN 978-985-489-553-6.
  

Казанская, Валентина Георгиевна.
    Психология и педагогика : [психология как наука, психические процессы, личность и характер, цели и задачи педагогики] / В.Г. Казанская. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2008. - 239 с. ; 21 см. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 237-239.
        ISBN 978-5-911808-27-3.
  

Миловидов, Виктор Александрович.
    Самоучитель английского языка / Виктор Миловидов. - 3-е изд. - Москва : Айрис-Пресс, 2008. - 471 с. - (Английский клуб).
        ISBN 978-5-8112-3158-4.
  

Пташинский, В.С.
    Nero 8 с нуля! : профессиональные приемы записи CD- и DVD-дисков : книга + видеокурс / В.С. Пташинский, К.А. Иваницкий. - Москва : Лучшие книги, 2008. - 156 с. : ил. + CD-ROM. - (Книга + Видеокурс).
        ISBN 978-5-936731-26-6.
  

50 способов успешного манипулирования человеком / авт.-сост. Любовь Орлова. - Минск : Современный литератор, 2008. - 223 с.
        ISBN 978-985-14-1586-7.
   

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā  

Daulinga, Klēra.
    Mana brīnišķīgā šķiršanās : romāns / Klēra Daulinga ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, 2007. - 442, [1] lpp. - Oriģ. nosaukums: My fabulous divorce.
        ISBN 978-9984-352-95-4.
  

Goldsmita, Olīvija.
    Donžuāns Billijs : romāns / Olīvija Goldsmita ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 359, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dumping Billy.
        ISBN 978-9984-378-35-0.
  

Grišams, Džons.
    Likumu pasaules valdnieks : romāns / Dž. Grišams ; no angl. val. tulk. L.Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 374 lpp.
        ISBN 9984-369-64-1.
  

Hārts, Džons.
    Melu karalis : romāns / Džons Hārts ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Kontinents, 2008. - 429, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The King of Lies.
        ISBN 978-9984-354-26-2.
  

Jaunsudrabiņš, Jānis.
    Piemini Latviju / Jānis Jaunsudrabiņš ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 71 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-409-42-9.
  

Kempbels, Gordons.
    Pokers ar Temīdu : romāns / Gordons Kempbels ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Missing witness.
        ISBN 978-9984-354-41-5.
  

Krūzija, Dženifera.
    Agnese : [romāns] / Dženifera Krūzija, Bobs Meijers ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 442, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Agnes and the Hitman.
        ISBN 978-9984-354-38-5.
  

Sī, Lisa.
    Sniega Roze un slepenais vēdeklis : romāns / Lisa Sī ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 326, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Snow Flower and the secret fan.
        ISBN 978-9984-405-01-8.
   

 

Daiļliteratūra krievu valodā  

Берд, Николь.
    Скандальная леди : роман / Николь Берд ; пер. с англ. И Карасевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: A lady of skandal.
        ISBN 978-5-17-050436-7.
  

Бушков, Александр Александрович.
    Антиквар : [роман] / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 446 с. - (Читай, Россия!).
        ISBN 978-5-373-01922-4.
  

Деверо, Джуд.
    Воспоминания : роман / Джуд Деверо ; пер. с англ. Т.А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 348 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Remembrance.
        ISBN 978-5-17-052266-8.
  

Девиль, Александра.
    Перстень Дарины : [роман] / Александра Девиль. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 333 с.
        ISBN 978-966-343-864-1. - ISBN 978-5-9910032-1-6.
  

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Шопинг в воздушном замке : роман ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 378 с. - (Иронический детектив) (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-31309-9.
  

Дэй, Сильвия.
    Любовь джентльмена : роман / Сильвия Дэй ; пер. с англ. Н.И. Христофоровой. - Москва : АСТ, 2008. - 317 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Ask for it.
        ISBN 978-5-17-053700-6.
  

Золотая книга детектива : [сборник рассказов]. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 350, [1] с. ; 21 см.
        Содерж.: Снеговик / Гармаш-Роффе, Татьяна. Болтливый розовый мишка / Донцова, Дарья. У ночного костра / Анна и Сергей Литвиновы. Человек, подаривший ей собаку / Полякова, Татьяна. Волшебный свет / Устинова, Татьяна.
        ISBN 978-5-699-30633-6.
  

Киселёв, Николай, младший.
    Дело Дамы Пик : роман / Николай Киселёв-младший, Ольга Киселёва ; в авт. ред. ; авт. послесл. Владимир Бааль. - Рига : Gvards, 2007. - 174 с. : портр. ; 22 см.
        ISBN 978-9984-390-26-0.
  

Кристи, Агата.
    Карты на столе ; Свидание со смертью : романы : пер. с англ. / Агата Кристи. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 383 с. - (Agatha Christie).
        ISBN 978-5-699-28884-7.
  

Мессадье, Жеральд.
    Гнев Нефертити : [роман] / Жеральд Мессадье ; пер. с фр. Елены Савченко. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 366 с. - (Европейский BEST).
        ISBN 978-966-14-0130-2. - ISBN 978-5-9910058-9-0.
  

Михалкова, Елена.
    Рыцарь нашего времени / Елена Михалкова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 408 с. - (Детектив-событие).
        ISBN 978-5-699-31673-1.
  

Мэтьюс, Кэрол.
    В радости и в горе : роман / Кэрол Мэтьюс ; пер. с англ. Игоря Ильина, Натальи Горобинской. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 349 с. - Ориг.назв.: For better, for worse.
        ISBN 978-966-343-944-0. - ISBN 978-5-9910041-1-4.
  

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Слепая любовь / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 348 с. - (Из дневника Турецкого).
        ISBN 978-5-17-045533-1. - ISBN 978-5-9648015-5-9.
  

Перес-Реверте, Артуро.
    Кавалер в желтом колете : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; пер. с исп. А. Богдановского. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 348 с. - (Приключения капитана Алатристе).
        ISBN 5-699-15900-2.
  

Рощина, Наталия Анатольевна.
    Мальчишник. Правила игры : [роман] / Наталия Рощина. - Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2008. - 349 с.
        ISBN 978-5-17-046828-7.
  

Рэнни, Карен.
    Необычная гувернантка : роман / Карен Рэнни ; пер. с англ. В.И. Агаянц. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: An unlikely governess.
        ISBN 978-5-17-049179-7.
 

Серова, Марина Сергеевна.
    Голый король шоу-бизнеса ; Желание дамы - закон : [повести] / Марина Серова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 378 с. - (Частный детектив Татьяна Иванова).
        ISBN 978-5-699-29838-9.
  

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Уловка медвежатника / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-29725-2.
  

Уэстин, Джин.
    Разбойник и леди Анна : роман / Джин Уэстин ; пер.с англ. Л.И. Желоховцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 320 с. - (Шарм). - Ориг.назв.: Lady Anne,s dangerous man.
        ISBN 978-5-17-052237-8.
  

Хилл, Сандра.
    Люби меня нежно : роман / Сандра Хилл ; пер. с англ. Аллы Чернец. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 317 с. - (Грешные желания). - Ориг.назв.: Love me tender.
        ISBN 978-966-343-830-6. - ISBN 978-5-9910026-4-6.