Nozaru literatūra 

Animācijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbībā : mācību metodiskais līdzeklis / Ligita Damberga, Rudīte Klints, Lolita Matule, Silva Poiša ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Turība". - Rīga : Attīstība, 2005. - 94 lpp. : tab. + Rokasgrāmata (60.-94.lpp.). - (Sociālā pedagoģija). - Bibliogr.: 93.-94.lpp.
        ISBN 9984-96956-8.
 

 

Darels, Džeralds.
    Dievu dārzs / Džeralds Darels ; no angl. val. tulk. Māra Rūmniece. - Rīga : Nordik, 2009. - 213 lpp. - Oriģ. nos.: The garden of the Gods.
        ISBN 978-9984-7928-5-9.
 

 

Gabrāns, Gints.
    Paramirrors : Venēcijas biennāle. 52. Starptautiskā mākslas izstādes katalogs = La Biennale di Venezia. 52nd International Art Exhibition catalogue / red. un pēcv. sarakst. Ieva Astahovska. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2007. - [84] lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-98296-0.
 

 

Gaļas liellopi Latvijā / Juris Plēsums, Uldis Osītis, Astrīda Runce, Ilma Ramane, Zinta Gaile, Santa Skuja. - Jelgava : [b.i.], 2005. - 144 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Grāmata sniedz informāciju, kā iegūt tirgus prasībām atbilstošu liellopu gaļu, īpašu uzmanību pievēršot gaļas tipa liellopu rūpnieciskas audzēšanas attīstībai Latvijas apstākļos.
        ISBN 998430115X.
 

 

Ģērķe, Laima.
    Bioloģija : skaidrojošā vārdnīca / Laima Ģērķe, Alda Zvingēvica. - Rīga : RaKa, 2008. - 152 lpp. : il. - Alf. terminu rād.: 148.-152. lpp.
        ISBN 978-9984-15-966-9.
 

 

Goldsteina, Niki.
    GirlForce : skaistums un stils / Niki Goldsteina ; no angļu val. tulk. Anda Dzenīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 224 lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Girlforce.
        ISBN 978-993-400-148-2.
 

Golubeva, Ausma.
    Veselības veicināšana skolā : mācību līdzeklis / Ausma Golubeva, Igors Puškarevs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 63 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 62.-63. lpp.
        ISBN 978-9984-8251-2-0.
 

 

Kalnā bija stalta pils : Latvijas pilskalni un to teikas / Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs ; sast. un iev. sarakst.: Juris Urtāns, Ieva Pīgozne, Rita Treija, Ieva Vītola ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Tapals, 2008. - 239, [1] lpp. : il., kartes. - Bibliogr.: 236.-[238.] lpp.
        ISBN 978-9984-7965-7-4.
 

 

Klimata pārmaiņas politikas līkločos : [buklets] / sag. Ieva Bruņiniece, Valērijs Rodionovs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 15 lpp. : il. 

 

Kruks, Sergejs.
    "Par mūziku skaistu un melodisku!" : padomju kultūras politika, 1932-1964 : [monogr.] / Sergejs Kruks ; māksl. Rūta Mežavilka. - Rīga : Neputns, 2008. - 224 lpp., [40] lpp. il., ģīm., faks. : ģīm. - Bibliogr.: 220.-224. lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-8072-8-7.

 

Latvijas amatierteātru salidojums.
    XI Latvijas amatierteātru salidojums : [katalogs], Jēkabpils, 2006.g. 4.-6.augusts / sast. un red. Elita Priedīte ; foto, dizains: Mārtiņš Vilkārsis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2006. - [48] lpp. : krās. il., ģīm. 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 230 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.
        738. sēj. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology.
        ISBN 978-9984-450-16-2.
    ISSN 1407-2157.
 

 

Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi, 2007 / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. - Ozolnieki : [b.i.], 2008. - 115 lpp. : diagr., il., tab. 

 

Monetārais Apskats = Monetary Review / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 130 lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.
        2/2008.
    ISSN 1407-2815.
 

 

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls = The Memorial to the Victims of Soviet Occupation / priekšv. aut. Gundega Cēbere. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2008. - 199 lpp. : krās. il. 

 

Praude, Valērijs.
    Finanšu instrumenti : 2 sēj. / Valērijs Praude. - Rīga : Burtene, 2009. - 446 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 150.-152. lpp., 445.-446. lpp.
        1. sēj. Ieguldījumi, darījumi, analīze.
        ISBN 978-9984-8330-0-2.

 

Rozenbaha, Linda.
    Gaidības un radības / Linda Rozenbaha, Dina Ceple, Rudīte Brūvere, Aija Mikova, Irēna Kondrāte. - [Rīga] : Vivat-scriptum, [2009]. - 203 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-396-85-9.
 

 

Rubanovskis, Aleksandrs.
    Mikroekonomikas teorijas pamati / A. Rubanovskis ; Transporta un sakaru institūts. - Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2008. - 179 lpp. - Bibliogrāfija: 173.-176. lpp.
        1.daļa.
        ISBN 978-9984-8181-3-9.
 

 

Rubanovskis, Aleksandrs.
    
Mikroekonomikas teorijas pamati / A. Rubanovskis ; Transporta un sakaru institūts. - Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2008. - 224 lpp. - Bibliogrāfija: 218.-221. lpp.
        2.daļa.
        ISBN 978-9984-8181-4-6.
 

 

Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības lauksaimniekiem Latvijā / LR Zemkopības ministrija. - Rīga : LR Zemkopības ministrija, 2008. - 32 lpp. : il., tab. 

 

Strubergs, Pēteris.
    Trīs pērles Āzijas kaklarotā : pieskāriens "debesu valstībai"Tibetai, senā hinduistu karaliste laikmetu griežos, burvīgā un kontrastiem bagātā Indija / Pēteris Strubergs ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2009. - 197. lpp. : il., kartes. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 978-9984-386-09-6.
 

 

Škapars, Jānis.
    Barjerskrējiens : dienasgrāmata / Jānis Škapars ; priekšv. sarakst. Sarmīte Ēlerte ; māksl. Kristians Šics ; Gunāra Janaiša fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 357, [1] lpp., [24] lpp. ģīm., faks. : ģīm. - Personu alf. rād.: 333.-[354.] lpp.
        1. grām. 1969-1979.
        ISBN 978-9984-7899-2-7.
 

 

Telpaugu grāmata / sastād. Daina Brila. - Rīga : Lauku Avīze, 2008. - 89 lpp. - (Žurnāla "Praktiskais latvietis" pielikums).
        ISBN 978-9984-8271-7-9.
 

 

Tīta, Allans.
    Vai tu pazīsti Somiju? / Allans Tīta ; tulk. Anna Žīgure. - Helsinki : Otava, [2002]. - 32 lpp. : il., kartosh.
        ISBN 951-11-7316-8.
 

 

Vecie Limbaži : ieskats pilsētas vēsturē / Inta Brikmane, Iveta Lūse, Diāna Nipāne, Irīna Noriņa, Rasma Noriņa, Gundars Plešs ; tulk.: Christina Runce (vācu val.), Džons Brauns (angļu val.). - Limbaži : Limbažu tūrisma informācijas centrs, 2008. - 254 lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogr.: 205.-220. lpp. - Kopsav. vācu, angļu val.
        ISBN 979-9984-395-78-4.
 

 

Vingrs, Aļģimants.
    Jūsu bērns : gandrīz vai enciklopēdija bērna kopšanas jautājumos / Aļģimants Vingrs ; no lietuv. val. tulk. Anta Trumpa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 365, [1] lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Jūsų vaikas.
        ISBN 978-9984-405-00-1.

 

Vorončuka, Inese.
    Personāla vadība : teorija un prakse : [monogrāfija] / Inese Vorončuka. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 399 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 392.-395. lpp. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9984-679-67-5.
 

 

Аксенова, Лариса Владимировна.
    Целебные растения в вашем доме, квартире, офисе / Л. Анисимова. - Донецк : БАО, 2007. - 367 с. : ил.
        ISBN 966-338-550-2.
 

 

Бауэр, Р.
    Болезни аквариумных рыб : профилактика, диагностика заболевания, лечение / Р. Бауэр ; пер. с нем. А. Забуги. - Москва : Аквариум, 2007. - 175 с. : ил.
        ISBN 978-5-9843574-2-5.
 

 

Гришин, Валерий Иванович.
    Вырезаем, выпиливаем, вытачиваем из дерева / В. Гришин. - Москва : Мартин, 2007. - 110 с. : ил.
        ISBN 978-5-8475-0448-5.
 

 

Джоунс, Фиона.
    Фантазии из бумаги : техника, приемы, изделия : пер. с англ. / Фиона Джоунс. - Москва : АСТ-Пресс, 2007. - 159 с. : ил. - (Золотая библиотека увлечений). - Ориг. назв.: The papercraft weekend workbook. - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-462-00626-5.
 

 

Джоунс, Фиона.
    Фантазии из бумаги : техника, приемы, изделия : пер. с англ. / Фиона Джоунс. - Москва : АСТ-Пресс, 2007. - 159 с. : ил. - (Золотая библиотека увлечений). - Ориг. назв.: The papercraft weekend workbook. - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-462-00626-5.
 

 

Ларина, Оксана Владимировна.
    Лечение и восстановление волос / О.В. Ларина. - Москва : Этерна, 2008. - 287 с. : ил. - (Красота женщиы).
        ISBN 978-5-480-00075-7.
 

 

Левин, Александр Шлемович.
    Самоучитель полезных программ / Александр Левин. - 5-е изд. - Москва : Питер, 2008. - 748 с. : ил. + 1 CD. - (Самоучитель Левина). - Приложения: с. 712-748.
        ISBN 978-5-911801-54-0.
 

 

Магир, Мэри.
    Плетение из проволоки / Мэри Магир ; пер. с англ. В.С. Файнберга ; фотогр. Питера Уильямса. - Москва : Ниола 21-й век, 2004. - 96 с. : ил. - (Умелые руки).
        ISBN 5-322-00262-6.
 

 

Прохорова, Наталья Васильевна.
    Камины / Н.В. Прохорова, О.С. Романова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 221 с. : ил. - (Строитель).
        ISBN 978-5-222-14155-7.
 

 

Русская рубленая баня : проектирование, строительство, обустройство : традиции и обычаи / сост. Д.В. Нестерова. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. - 319 с. : ил.
        ISBN 978-5-386-00416-3.
 

 

1000 профессиональных советов по строительству и евроремонту / пер. с нем. А.С. Нечаева. - Москва : Омега, 2008. - 158 с. : ил. - (Лучшие дома и сады).
        ISBN 978-5-932096-08-6.
  

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Ar sakņu sajūtu vējā : Liepājas literāti savai pilsētai 382. dzimšanas dienā : [stāstu krāj.]. - Liepāja : Kurzemes Vārds, 2007. - 129, [1] lpp. : ģīm.
        Saturs: Izspēlēt Liepāju... / Olafs Gūtmanis. Spēle uz bezdelīgām. Haubices izredzētais (garā stāsta fragm.) / Ēriks Kūlis. Panorāma (Vinifreda Krauča tulk.) / Ivo Andričs. Bocmaņa stāsts / Modris Zihmanis. Spēle - tosts par airētājiem : velt. Olafam Gūtmanim / Sandra Vensko.
        ISBN 978-9984-91905-8.
 

 

Bokačo, Džovanni.
    Dekamerons : simts noveles / Džovanni Bokačo ; no itāliešu val. tulk. Maija Kvelde ; Maijas Silmales atdz. - 4. izd. - Rīga : Jumava, 2008. - 582 lpp., 9 lp. krās. il. - Oriģ. nos.: Il Decamerone.
        ISBN 978-9984-385-39-6.
 

 

Danskovīte.
    3 lugas, 1 skečs : [krāj.] / Danskovīte ; priekšv. sarakst. Ontons Slišāns. - Rēzekne : GIRG Z.s. Jākupāni, 2008. - 252 lpp. : il., ģīm.
        Saturs: Ontans i Anne. Sīvasmuotes senču laiki. Tāva meitas. Duorgīs pierkums.
        ISBN 978-9984-94603-0.
 

 

Doda, Kristīna.
    Valdzinošā viltniece : romāns / Kristīna Doda ; no angl. val. tulk. Guna Skrodere. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 349 lpp. - Oriģ. nos.: Tongue in Chic.
        ISBN 978-9984-354-51-4.
 

 

Henrija, Veronika.
    Ģimenes dēka : romāns / V.Henrija ; no angl. val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Kontinents, 2008. - 446 lpp. - Oriģ. nos.: Just a Family Affair.
        ISBN 978-9984-354-54-5.
 

 

Ignats, Gundars.
    Bez jakas : [stāstu krāj.] / Gundars Ignats. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 158 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-7899-4-1.
 

 

Janovskis, Gunars.
    Kopoti raksti / Gunars Janovskis ; aut. il. ; Sarmītes Janovskas-Ērenpreiss zīm. - Rīga : Elpa, 2008. - 350, [1] lpp. : il., ģīm.
        14. Uz neatgriešanos : romāns ; Mozaīka : atmiņu lauskas.
        ISBN 9984-7435-0-0. - ISBN 978-9984-7435-0-9.
 

 

Morels, Deivids.
    Spiegs, kas ieradās Ziemassvētkos : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2009. - 252, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The spy, who came for Christmas.
        ISBN 978-9984-354-42-2.
 

 

Morisone, Džesika.
    Salauzto siržu tango : romāns / Džesika Morisone ; no angl. val. tulk. Baiba Gabranova. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 354 lpp. - Oriģ. nos.: The Buenos Aires Broken Hearts Club.
        ISBN 978-9984-354-55-2.
 

 

Ouela, Džīna M.
    Zirgu ieleja : [romāns] / Džīna M. Ouela ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 581, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The Valley of horses.
        ISBN 978-9984-401-40-9.
  

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Проклятие Гиацинтов : роман / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Любовный детектив).
        ISBN 978-5-699-31463-8.
 

 

Вилар, Симона.
    Светорада Медовая / Симона Вилар. - Харьков : Клуб Семейного досуга ; Белгород, 2008. - 605 с.
        ISBN 978-966-343-946-4. - ISBN 978-5-9910041-4-5.
 

 

Волчок, Ирина.
    Элита. Взгляд свысока : [роман] / Ирина Волчок. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-043030-7.
 

 

Гуден, Филип.
    Бледный гость : [роман] / Филип Гуден ; пер. с англ. Карины Павловой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 317 с. - (Azbooka - the best). - Ориг. назв.: The pale companion.
        ISBN 978-5-395-00014-9.
 

 

Джейкобс, К.
    Вязание по пятницам : [роман] / К. Джейкобс ; пер. с англ. О.В. Казаковой. - Москва : АСТ, 2008. - 351 с. - Ориг. назв.: The friday knitting club.
        ISBN 978-5-17-047195-9.
 

 

Макгэрри, Валери.
    Сумочка : [роман] / Валери Макгэрри ; пер. с фр. Н.С. Угрюмовой. - Москва : АСТ, 2008. - 222 с. - Ориг. назв.: Le sac.
        ISBN 978-5-17-055576-5.
 

 

Маккена, Шеннон.
    Не лучшее время для любви : [роман] / Шеннон Маккена ; пер. с англ. А.О. Сизова. - Москва : АСТ, 2008. - 317 с. - Ориг. назв.: Out of control.
        ISBN 978-5-17-055387-7.
 

 

Максвелл, Кэти.
    Искушение леди : роман / Кэти Максвелл ; пер. с англ. Анатолия Михайлова. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 349 с. - Ориг.назв.: The lady is tempted.
        ISBN 978-966-343-929-7. - ISBN 978-5-9910041-2-1.
 

 

Максвелл, Кэти.
    Искушение леди : роман / Кэти Максвелл ; пер. с англ. Анатолия Михайлова. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 349 с. - Ориг.назв.: The lady is tempted.
        ISBN 978-966-343-929-7. - ISBN 978-5-9910041-2-1.
 

 

Остен, Джейн.
    Эмма ; Доводы рассудка : романы / Джейн Остен ; пер. с англ. М. Кан, Е. Суриц. - Москва : АСТ, 2008. - 638 с. - (Зарубежная классика).
        ISBN 978-5-699-32201-5.
 

 

Ригин, Александр Леонидович.
    Смертный час : [роман] / Александр Ригин. - Москва : АКПресс, 2008. - 396 с. - (Русская волна. Белый детектив).
        ISBN 978-5-912930-46-1.
 

 

Сегень, Александр Юрьевич.
    Время Ч : [роман] / Александр Сегень. - Москва : АКПресс, 2007. - 316 с. - (Русская волна. Белый детектив).
        ISBN 978-5-912930-21-8.
 

 

Стачняк, Ева.
    София. Богиня любви : роман / Ева Стачняк ; пер. с англ. Вадима Тома. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2008. - 458 с. - Ориг. назв.: The Garden of Venus.
        ISBN 978-966-343-863-4. - ISBN 978-5-9910031-9-3.
 

 

Стил, Даниэла.
    Питер, Поль и я : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. В.В. Комаровой. - Москва : АСТ, 2005. - 346 с. - Ориг. назв.: The Klone and I.
        ISBN 5-17-007717-3.
 

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    От первого до последнего слова : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - (Первая среди лучших!).
        ISBN 978-5-699-28664-5.
 

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Любовь проверяется временем, или Его нежная дрянь : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2008. - 351 с. - (Криминальная мелодрама).
        ISBN 978-5-17-052793-9. - ISBN 987-5-9713865-9-9.
 

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Растоптанное счастье, или Любовь, похожая на стон ; Женщина в клетке, или Так продолжаться не может ; Приглашение в рабство, или Требуются девушки для работы в Японии / Юлия Шилова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 638 с. - (Коллекция лучших романов).
        ISBN 978-5-699-31881-0.
 

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Цена за ее свободу, или Во имя денег : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2008. - 333 с. - (Криминальная мелодрама).
        ISBN 978-5-17-052789-2. - ISBN 987-5-9713882-8-9.