Nozaru literatūra

 

Anderss, Eduards.
    Latviešu vidū holokausta laikā / Eduards Anderss ; no angļu valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis. - Rīga : Jumava, 2011. - 238, [1] lpp. : il., faks., portr. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: 234.-[239.] lpp. - Oriģ. nos.: Amidst Latvians during the Holocaust.
        ISBN 9789984389158.

 

Appena, Ināra.
    Rīgas tēlnieks Augusts Folcs = August Volz sculptor of Riga / Ināra Appena ; galvenā redaktore Laima Slava ; latviešu valodas literārā redaktore Guna Pence ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; angļu valodas teksta redaktore Iveta Boiko ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfiju autori: Marika Vanaga, Margarita Fedina, Anta Pence, Ināra Appena ; izmantotas Ainara Meiera, Aigara Altenberga fotogrāfijas. - Rīga : Neputns, 2012. - 308, [3] lpp. : il., ģīm., faks., kartosh. - Bibliogr.: 308. lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: 298.-307. lpp. - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984807867.

 

Atsedzot neredzamo pagātni/ sastādītāja un redaktore Ieva Astahovska ; tekstu autori: Ieva Astahovska u. c. ; tulkotāji: Ingmāra Balode u. c. - [Rīga] : Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. - 283 : il., faks. - Bibliogrāfija: 258.-263. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: 274.-283. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934807862.

 

Beins, Džons.
    Slepenā zinātne : cilvēka fiziskai un garīgai pārveidošanai : hermētisma filozofija / Džons Beins ; tulkojusi Aina Palma. - Rīga : Vieda, [2012]. - 213, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Secret science.
        ISBN 9789984782751.

 

Bleiere, Daina.
    Eiropa ārpus Eiropas... . Dzīve Latvijas PSR / Inesis Feldmanis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 159 lpp. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka).
        ISBN 9789984455990.

 

Ceļš: LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums / sastād. Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, 2011. - 278 lpp.
        Nr. 61.
        ISBN 9789984454382.

 

Deviņdesmitie: laikmetīgā māksla Latvijā = Nineties : contemporary art in Latvia / sast. un red. Ieva Astahovska ; rakstu autori: Elita Ansone, Ieva Astahovska, Ieva Auziņa u. c. ; tulk.: Filips Birzulis, Uldis Brūns, Laine Kristberga u. c. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2010. - 565 lpp. : il., fotogr., faks. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs. . - Rād.: 551.-565.lpp. . - Izstāžu hronika: 533.-544.lpp. . - Autoru biogrāfijas: 545.-550.lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val. - Uz vāka nos.: "90tie".
         Saturā: Absolūti iesācēji / Pauls Bankovskis. "Globālie lielceļi" jaunās lokalitātēs / Ieva Astahovska. Sorosa laiks / Jānis Borgs. Izstāžu retorika jeb Kas veido 90.gadu mākslas valoduk / Solvita Krese. 90.gadu altenatīvā kultūras organizāciju vide Latvijā / Santa Mazika. Nepamatota māksla: mākslinieka statusa jautājums Latvijā 90.gados / Vilnis Vējš. Ja jau mēs mīlam mākslu, tad tajā arī dzīvojam / Alise Tīfentāle. Laikmetīgā māksla: sabiedriskā telpa, mediju iespaids, un komunikācijas stratēģijas 90.gados / Māra Traumane. Rietumu laikmetīgās mākslas darbu stilistiskās paralēles, iespaidi un citāti Latvijas mākslā 90.gados / Stella Pelše. Dzīve Limbo: postkoloniālisma diskurss 90.gadu Latvijas mākslā / Anda Kļaviņa. Visi vienā laivā: Baltijas mākslas scēna 90.gados / Lolita Jablonskiene. Jaunie kaimiņi / Maaretta Jaukkuri, Ieva Astahovska. New Age kustības izpausmes Latvijas 90.gadu mākslā / Elita Ansone. Instalācijas / Ieva Lejasmeijere. Videomākslas iluminācijas. Latvija. Deviņdesmitie / Līga Miezīte-Jensena. Perfomances māksla Latvijā 90.gados / Zane Matule ... [u.c.].
        ISBN 9789934807831.

 

Dokumentu juridiskais spēks: Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programmas "Arhīvniecība" studējošo akadēmiskās konferences materiāli 2008. gada 19. janvāris / Rēzeknes Augstskola. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte. Vēstures un filosofijas katedra ; [atbildīgais par krājumu K. Počs ; redaktore, Sandra Laizāne]. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2009. - 83 lpp. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789984440125.

 

Fēgezaks, Zigfrīds fon.
    Senči un pēcteči : piezīmes no senās Livonijas vēstuļu lādes, 1689-1887 / Zigfrīds fon Fēgezaks ; tulk., iev., pēcv. aut. Pēteris Bolšaitis. - [Rīga] : Vesta-LK, 2011. - 415, [1] lpp. : krās. il., portr. - (Laikagrāmata). - Blakus Ungurmuižas vēstuļu lādei aut. izmant. avoti: [416.]lpp. - Oriģ. nos.: Vorfahren und Nachkommen.
        Saturs: Senči (1689-1800) ; Vecvecvecāki (1800-1841) ; Pēcteči (1841-1887).
        ISBN 9789934813979.

 

Feldmanis, Inesis.
    Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941) / Inesis Feldmanis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 106 lpp. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka).
        ISBN 9789984455983.

 

Geikina, Silvija.
    Jaunatnes teātris / Silvija Geikina. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 287, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 284.-[288.] lpp.
        ISBN 9789984233727.

 

Gimpels, Jans.
    Arhitektūras vēsture : no antīkās pasaules līdz mūsdienām / Jans Gimpels ; tulk. latv. val.: Mārtiņš Blumbergs, Aija Lajas-Sausa, Ieva Rosne u. c. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 120 lpp. : il., plāni, fotogr. - Terminu skaidrojums: 112.-115.lpp. . - Arhitektu saraksts: 115.-120.lpp. - Oriģ. nos.: Geschichte der Architektur. - Autors uz vāka nav uzrādīts.
        Saturs: Antīkā pasaule un agrīnā kristietība ; Islāms ; Romānika ; Gotika ; Renesanse ; Baroks un rokoko ; Klasicisms ; Historisms un inženierarhitektūra ; 20.gadsimta pirmā puse ; 20.gadsimta otrā puse.
        ISBN 9789984232096.

 

Hābermāss, Jirgens.
    Postnacionālā konstelācija un demokrātijas nākotne / Jirgens Hābermāss ; no vācu valodas tulkojis Rihards Kūlis ; Denisa Hanova un Vladislava Volkova priekšvārds. - Rīga : Zinātne, 2012. - 111, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Oriģ. nos.: Postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie.
        ISBN 9789984879178. . - ISBN 9789984879177.

 

Hartmanis, Jānis.
    Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916.gada martā / Jānis Hartmanis. - Rīga : Jumava, 2012. - 205, [1] lpp., [5] lp. il. : fotogr., sh., plāni, faks. - Personu rād.: 160.-[193.]lpp. . - Bibliogr.: 195.-[203.]lpp.
        Saturā: Latviešu bataljonu struktūra un karavīru dienesta pakāpes ; Ķekavas marta kaujas priekšvēsture ; Sagatavošanās uzbrukumam ; Latviešu strēlnieku un Sibīrijas vienību novērtējums ; 1. Daugavgrīvas un 2. Rīgas Latviešu strēlnieku bataljons ; 13. Sibirījas strēlnieku divīzijas kaujasspēju novērtējums ; Kaujas norises apvidus rakstojums ; Latviešu bataljonu dislokācija pirms kaujas sākuma 1916.gada 8.martā ; Laikapstākļi un to ietekme uz cīņas gaitu ; Kaujas norises gaita notikuma secībā ... [u.c.].
        ISBN 9789934111402.

 

Hausmanis, Viktors.
    Veronika Janelsiņa : rakstos un darbos / Viktors Hausmanis. - Rīga : Zinātne, 2011. - 284, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984879093.

 

Ingels, Bjarke.
    Yes is more : arhikomikss par arhitektūras evolūciju / Bjarke Ingels ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupa ; priekšv. Bjarks Ingels. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 357, [42] lpp. : il., fotogr. - Projektu rād.: [364.-375.]lpp.
        ISBN 9789984234052.

 

Inkluzīvi/ sastādītāja Janīna Kursīte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 431 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās]. - Raksti latviešu, angļu, krievu un lietuviešu valodā.
        ISBN 9789984455730.

 

Janbicka, Aija.
    RTU Zinātniskā bibliotēka 150 gados, (1862 – 2012) : pirmajai augstskolas bibliotēkai Latvijā - 150 / A. Janbicka, A. Zigmunde. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. - 151 lpp., [20] (iel.) lpp. : il. (arī krās.), faks. - Ietver bibliogrāfiju un rād. - Kopsavilkums angļu val. - Virstituls: Rīgas Tehniskā universitāte, RTU Zinātniskā bibliotēka.
        ISBN 9789934103377.

 

Klētnieks, Jānis.
    Svētie noslēpumi / Jānis Klētnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 164, [1] lpp, [40] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 162.-[165.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934024146.

 

Kruks, Sergejs.
    Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika : pieminekļu celtniecība un demontāža Latvijā, 1945-2010 / Sergejs Kruks. - Rīga : Neputns, [2011]. - 526 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 519.-526. lpp.
        ISBN 9789984807843.

 

Lācis, Visvaldis.
    Kurzeme (1944-1945) : latviešu gara un patvēruma cietoksnis / Visvaldis Lācis. - Rīga : Jumava, [2010]. - 165, [1] lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija: 161.-[164.] lpp.
        ISBN 9789984387987.

 

Laika mednieks: vienkāršais latviešu zvejnieks, romantiskā dvēsele un patriots-fotogrāfs Uldis Briedis : fotoalbums = Time Hunter : ordinary Latvian fisherman, romantic soul and patriot-the photographer Uldis Briedis : photo album / Laima Slava, Alise Tīfentāle, Olafs Gūtmanis u. c. ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2010. - 719 lpp. : fotogr. - Dzīves gājums: 718. lpp. - Teksta paral. latv., angļu val.

        ISBN 9789984807614.

 

Lasmanis, Mārtiņš.
    Vārdi un mūzika : literāra un muzikāla dažādība / Mārtiņš Lasmanis. - Rīga : Nordik, 2011. - 173, [1] lpp.
        ISBN 9789984854311.

 

Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca/ Dorisas Šnē redakcijā. - Rīga : Avots, 2012. - 844 lpp. - "Ap 7200 šķirkļu un 50 000 sinonīmu"... Uz vāka.
        ISBN 9789984859545.

 

Latvijas Bankai XC/ Mārtiņš Bitāns u. c. ; redaktores: Dace Ķerus un Marika Ķirīte ; Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2012. - 327 lpp. : diagr., faks., il. - Ietver bibliogrāfiju [nodaļu beigās] un personu rādītāju 324.-325. lpp. - [Izdevums veltīts Latvijas Bankas un lata 90 gadu jubilejai]. . - Izdevums pieejams arī elektroniski.
        ISBN 9789984888125.

 

Leitis, Aivars.
    Leģendas hipotēze. Jānis Staņislavs Roze, (1823-1897) / Aivars Leitis. - Rīga : Neputns, 2012. - 254 lpp. : il., faks., portr. - Bibliogrāfija: 230.-234. lpp. . - Rādītājs: 235.-254. lpp.
        ISBN 9789984807942.

 

Lībieši 44 atbildēs/ mākslinieciskais noformējums: Zane Ernštreite. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. - [22] lpp. : il., ģīm., faks., karte ; 21 cm. - Bukletā atrodamas vienkāršas atbildes uz 44 bieži uzdotiem jautājumiem par lībiešiem. Izdevums ir veltījums Starptautiskajam lībiešu valodas un kultūras gadam. - Izdevējs precizēts ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984815534.

 

Ločmele, Klinta.
    (Ne)izstāstītā vēsture : Skola. Mājas. Atmiņa / Klinta Ločmele. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011. - 143, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 132.-139. lpp. . - Rādītājs: 140.-141. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934819421.

 

Mākslas enciklopēdija: no viduslaikiem līdz mūsdienām / Edīna Bernāra, Anita Vanaga u. c. ; no franču valodas tulkojušas: Jana Grostiņa, Astra Skrābane, Dace Zālīte. - Rīga : Jumava, [2012]. - 1047, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 1035.-[1048.] lpp. . - Rādītājs: 1029.-1034. lpp.
        ISBN 9789934110276.

 

Mākslas muzejs Rīgas birža= Art Museum Riga Bourse / projekta vad. Daiga Upeniece ; aut. kolektīvs: Vita Banga, Māra Lāce, Liesma Markova u. c. ; māksl. Juris Petraškevičs ; tulk. angl. val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Jumava, 2011. - 255 lpp. : il., fotogr. - Par aut.: 252.lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val.

        ISBN 9789984389639.

 

Mode mainās, klasika paliek: [interviju krājums] / [sast.: Inga Saksone, Orests Silabriedis, Gunda Vaivode ; ievadteksti: Ilze Medne, Sandra Ņedzvecka, Guntars Pupa u. c. - Rīga : Neputns, 2011. - 767 lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 754.-767. lpp.
        Saturs: Mana mūzika ; Mākslinieka darbistabā ; Latvijas mūziķi pasaulē.
        ISBN 9789984807768.

 

Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: atmiņu politika un publiskā telpa / Mārtiņš Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule, Andris Saulītis. - [Rīga] : Mansards, 2012. - 191 lpp. : il., grafiki. - Bibliogrāfija: 163.-169. lpp.
        ISBN 9789984872612.

 

Personība mākslas procesos/ [sast., red. Kristiāna Ābele ; ieceres aut. Ruta Čaupova ; redkol.: Elita Grosmane, Marts Kalms, Rūta Kaminska u. c. ; tulk.: Stella Pelše, Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš ; māksl. Juris Petraškevičs. - Rīga : Neputns ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. - 295 lpp. : il. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). - Personu rād.: 282.-294. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

        ISBN 9789984807911.

 

Radošo savienību plēnums: 1. un 2.jūnijs / sast. Anita Grīniece ; atb. red. Ieva Heimane ; priekšv. sarakst. Jānis Peters ; pēcv. sarakst. Jānis Stradiņš. - Rīga : Jumava, 2010. - 326, [1] lpp.
        ISBN 9789984387710.

 

Riekstiņš, Jānis.
    Sauli dzīves pabērniem! : bāreņu un trūcīgo bērnu aprūpe Latvijā: brīvvalsts laikā un Otrā pasaules kara gados : raksti un dokumenti / Jānis Riekstiņš ; māksl. Ieva Nagliņa. - Riga : Jumava, 2012. - 188 lpp. : il. - (Bibliogrāfija: 185.-186. lpp.).
        ISBN 9789934111105.

 

Rožukalne, Anda.
    Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija : monogrāfija par žurnāliem, žurnālu redaktoriem un žurnālu lasītājiem Latvijā / Anda Rožukalne ; ilustrācijas un iekārtojums Jānis Rožukalns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011. - 350, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 334.-341. lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Auditorija. Žurnāli. Latvijas auditorijas žurnālu lasīšanas paradumi.
        ISBN 9789984828565.

 

Sīle, Lenvija.
    Dailes teātra sestā studija : paralēlā pagātne / Lenvija Sīle ; izmant. Jāņa Dreimaņa fotogr. ; priekšv. aut. Jānis Siliņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 584 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934030123.

 

Sokolova, Ingrīda.

    Vēlreiz par Vili Lāci / Ingrīda Sokolova. - Papild. izd. - [B. v.] : Arto-1, 2012. - 171, [2] lpp. : fotogr., faks.

        ISBN 9789934813559.

 

Svijašs, Aleksandrs.
    Kā rīkoties, kad viss nav tā, kā gribētos : karmiskā mijiedarbība ikdienā / Aleksandrs Svijašs ; no krievu valodas tulkojusi Lilita Kainaize. - Rīga : Vieda, [2012]. - 318, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 315.-[316.] lpp. - Oriģ. nos.: Как быть, когда все не так, как хочется.
        ISBN 9789984782744.

 

Šuvajevs, Igors.
    Psihoanalīze : idejas, to izvērsumi un konteksti / Igors Šuvajevs. - Rīga : Zinātne, 2012. - 326 lpp.
        ISBN 9789984879208.

 

Šuvcāne, Baiba.
    Senais lībiešu ciems Kolka / Baiba Šuvcāne ; fotogr.: Baiba Šuvcāne, Inese Dāvidsone, Anete Tauniņa u. c. - Rīga : Jumava, 2010. - 622, [1] lpp., [64] lp. il., ģīm., faks. : tab. - Personu rād.: 577.-[584.]lpp. . - Bibliogr.: 609.-[616.]lpp.
        ISBN 9789984388168.

 

Teātra režija pasaulē/ zin. red., sast. Silvija Radzobe. - Rīga : Jumava, 2011. - 453, [1] lpp. : fotogr. - Citētie avoti rakstu beigās. . - Personu rād.: 443.-[454.]lpp. - Kopsav. angļu val.
        2. daļa.
        ISBN 9789984388748.

 

Tugajs, Vladimirs.
    Latvieši Baltkrievijā : populārzinātniskais izdevums / Vladimirs Tugajs ; no baltkrievu valodas tulkojusi Ilga Apine. - Rīga : VIRIS, 2006. - 127 lpp.

 

Vasariņš, Pāvils.
    Varavīksnes spēks : recenzijas, apceres, reportāžas / Pāvils Vasariņš. - Rīga : Nordik, 2011. - 372, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 359.-[361.] lpp. . - Rādītājs: 362.-[373.] lpp.
        ISBN 9789984854281.

 

Vāvere, Krista.
    Nosargāt gadsimtus [Videoieraksts] : suitu kultūrtelpa / Krista Vāvere ; rež. Daina Rašenbauma , tulk. angļu val. Kārlis Streips un Anna Ķikuste , māksl. Guntars Petris. - [Rīga] : Biedrība EKC "Suiti" ; Labvakar, 2009. - 1 DVD. - (Latvija).

 

Veiksmīga vīrieša tēls: katrs cilvēks veido pats savu tēlu / sastādījusi Ilze Vjatere. - Rīga : Avots, 2012. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789984859576.

 

Zanders, Ojārs.
    Zaļajā Zemgalē raugoties / Ojārs Zanders ; māksl. Aldis Aleks ; Gunāra Janaiša, Romāna Pussara, aut. foto. - Rīga : Zinātne, 2012. - 230, [1] lpp., [16] lp. il., ģīm., faks.
        ISBN 9789984879192.

 

Zvaigzne, Jānis.
    Kas ir Litene? / Jānis Zvaigzne. - 2. pārstrād. un papild. izdevums. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [200?]. - 378 lpp. : il., kartes. - Bibliogr.: 366.-378. lpp.
        ISBN 9984969479.

 

The Bank of Latvia, XC/ Mārtiņš Bitāns et al. ; translated by Maija Gulēna et al. ; Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2012. - 319 p. : il. (arī krās.), diagr., faks., tab. ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās) un personu rādītāju (316.-317. lpp.). - Oriģ. nos.: Latvijas Bankai XC. - Uz vāka nos.: The Bank of Latvia, XC. . - Autori minēti iespiedziņās. . - "Izdevums veltīts Latvijas Bankas un lata 90 gadu jubilejai.".
        ISBN 9789984888132.

 

Андерс, Эдвард.
    Среди латышей во время Холокоста / Эдвард Андерс ; перевод с латышского языка Инессы Иванчиковой ; автор предисловия, с. 11-14, Янис Страдинь ; художник Занда Маркитане. - Рига : Jumava, 2011. - 278, [1] с. : ил., табл., портр., факс., карта ; 21 см. - Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. . - Алфавитный указатель: с. 273-[279]. - Оригинальное издание на англ. яз.
        ISBN 9789984389165.

 

Маруденок, Владимир.
    Истринская святыня : 100-летию Старослободской (Вецслабадской) православной церкви во имя Воскресения Христова посвящается / Владимир Маруденок. - [Б. м.] : [б. и.], [2012]. - 128 с.

 

Псков - город воинской славы: статьи и документы / сост. Н. Ф. Левина. - Псков : Псковская областная типография, 2010. - 447 с. : ил. - (Псковская историческая библиотека).
        ISBN 9785945422537.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga.
    Akas māja [Skaņu ieraksts] : stāsti : klausāmgrāmata : [lasījumi] / Inga Ābele ; lasa Guna Zariņa ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - [Rīga] : Apostrofs, 2012. - 1 CD (4:58:07) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (4 lp.). - (Klausāmgrāmata). - Pieejama arī grāmata ar tādu pašu nosaukumu. - Mp3 formāts. - Pielikumā: CD anotācija [4] lp.
        Saturs: Akas māja ; Kā allaž industrijas ; Hēbes grafiti ; Tālās satiksmes vilciens ; Pagalmiņā, kur pārkrauj maizi ; Nātres ; Spēles ar izkapti ; Ziemeļu strazdi ; Emu, mans draugs.
        ISBN 9789984886008.

 

Beridze, Levans.
    Fora / Levans Beridze ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 132, [3] lpp.
        ISBN 9789984847924.

 

Brīdaka, Lija.
    Solis tumsā ; Aizvējš pie jūras : [romāni] / Lija Brīdaka. - Rīga : Lauku Avīze, [2012]. - 351 lpp.
        ISBN 9789984878492.

 

Čaks, Aleksandrs.
    Domās par tevi [skaņu ieraksts] / Aleksandrs Čaks ; [ideja, dzejas atlase un salikums: Antra Medne] ; Dzeju lasa Vilis Daudziņš ; dzied Artis Robežnieks, Artūrs Skrastiņš, Ivars Kalniņš, Uldis Stabulnieks ; ģitāras pavadījums: Artis Robežnieks, Kaspars Zemītis. - [Rīga] : Upett, [2011]. - 48 lpp. : il. digitāls, stereo + 2 CD (32:01 ; 42:49).
        CD 1. Dzeja ; CD 2. Dziesmas. Dzērāja dziesma ; Divi vientuļi ; Sirds citā priekā trīc ; Viss senais klusi prātā nāk ; Šovakar tīk man ; Nakts meitenei ; Ne jaunkundzēm es savas rindas rakstu ; Vakara apskaidrība / Artis Robežnieks -- Romance / Pēteris Plakidis -- Atzīšanās = Miglā asaro logs / aut. nezināms -- Ormaņa dziesma / Imants Kalniņš -- Tev = Liepas satumst / aut. nezināms -- Romance ; Rīgai / Arturs Maskats -- Marijas iela / Uldis Stabulnieks.
        ISBN 4751007692144.

 

Čaks, Aleksandrs.
    Iedomu spoguļi : dzejas / Aleksandrs Čaks. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2012. - 125, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934025242.

 

Čaks, Aleksandrs.
    Mana paradīze / Aleksandrs Čaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 159, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934025235.

 

Danno, Joko.

    Snaudošais tīģeris sapņo par Rīgu / Joko Danno, Džeimss Hopkinss ; no angl. val. tulk. Viktors Kravčenko ; mūzikas aut. un izpildītāja Ieva Mežgaile. - Rīga : Mansards ; Latvijas Literatūras centrs ; Apostrofs, 2012. - 29 lpp : il. + CD.

        ISBN 9789984872537.

 

(Divas) puses : latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās / Ulda Neiburga un Vitas Zelčes redakcijā. - Rīga : Mansards, 2012. - 423 lpp. : il. - (Nospiedumi).
        ISBN 9789984872643.

 

(Divas) puses [Skaņu ieraksts] : latviešu kara stāsti/ red. Uldis Neiburgs, Aija Rozenšteine, Vita Zelča ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - Rīga : Apostrofs ; LU Sociālo zinātņu fakultāte, 2012. - 2 CD : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (23 lpp. : ģīm. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata).
        ISBN 9789984886022.

 

Grietēna, Margarita.
    Kas notika ar Marutu / Margarita Grietēna. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 202 lpp. : il. - (Lata romāns).
        ISBN 9789984827919.

 

Kacena, Vera.
    Kājamgājējs karā : latviešu kara stāsti / Vera Kacena ; māksl. Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 624 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984872452.

 

Kacena, Vera.
    Kājamgājējs karā : latviešu kara stāsti / Vera Kacena ; māksl. Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2012. - 624 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984872452.

 

Klīdzējs, Jānis.
    Dōvōtōs dvēselis / Jōņs Klīdzējs ; red. Maruta Latkovska ; Veneranda Zepa dramatizējums. - Viļāni : Katōļu Dzeive, 2012. - 52 lpp.
        ISBN 9789984942407.

 

Kofmans, Žans Pols.
    Kurzeme ...francūža acīm / Žans Pols Kofmans ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 319, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 312.-316. lpp. - Oriģ. nos.: Courlande.
        ISBN 9789934019500.

 

Lācītis, Vilis.
    Stroika ar skatu uz Londonu [Skaņu ieraksts] : romāns : klausāmgrāmata : [lasījumi] / Vilis Lācītis ; lasa Vilis Daudziņš ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - [Rīga] : Apostrofs, 2011. - 1 CD : digitāls, stereo + Teksta pielik. (2 lp.). - (Klausāmgrāmata). - Pieejama arī grāmata ar tādu pašu nos. - Mp3 formātā. - Pielikumā: CD anot. [2] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā 2010.g.
        ISBN 9789934813795.

 

Lācītis, Vilis.
    Garais ceļš uz Hantimansijsku : sviestroka mikroromāns / Vilis Lācītis, Šmidzis K. Vāverts. - [Rīga] : Apostrofs, 2012. - 210, [1] lpp. : il. + 1 CD. - Piel.: CD: Zupski Rubin mūzikas albums "The Long Way to Hantymansiysk".
        CD ietver: Morgenstimmung ; Hambadadiya ; Mielasts pie tundras Mārtiņa ; Meitiņa piepīte ; Sūnu folks ; Abendstimmung ; Ziemeļdziesma ; Ņirdzeklis uzdarbojas (sapnītis) ; Ieiešana Hantimansijskā ; Everybody gets some buļļā ; Northern lights ; Bonus tracks : Madrevičs, komats, Artūrs ; Hipercirslis.
        ISBN 9789984886015.

 

Lībiešu krasta stāsti/ sastādītāja Baiba Šuvcāne. - Rīga : Jumava, [2012]. - 415, [1] lpp., [80] lp. iel. : il., faks. - Bibliogrāfija: 403.-[405.] lpp. . - Rādītājs: 407.-[414.] lpp.
        ISBN 9789934111471.

 

Nenoģistā roze: slovāku dzejas antoloģija / no slovāku valodas atdzejojuši Dagnija Dreika, Uldis Bērziņš. - [Rīga] : Daugava, [2011]. - 238, [1] lpp.
        ISBN 9789984410487.

 

Purs, Laimonis.
    Degošais pilskalns / Laimonis Purs. - Rīga : Jumava, [2012]. - 223, [1] lpp.
        ISBN 9789934111372.

 

Rokpelnis, Jānis.
    Rīgas iestaigāšana / Jānis Rokpelnis. - Rīga : Mansards, 2012. - 297, [1] lpp.
        ISBN 9789984872407.

 

Skujenieks, Knuts.
    Kā ozola saknei pēc ūdens / Knuts Skujenieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 301, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934022302.

 

Zvirgzdiņš, Juris.
    Pirmā Ziemassvētku eglīte = Первая Рождественская елка = The first Christmas Tree / Juris Zvirgzdiņš ; tulk. R. Dobrovenskis, Margita Gailitis ; il. Evija Stukle-Zuitiņa. - Rīga : Pētergailis, [2011]. - 48 lpp. : il. - XIV.
        ISBN 9789984333496.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Браун, Сандра.
    Мужские капризы : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. И. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 219 с. - (#1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Adam's fall.
        ISBN 9785699593774.

 

Герритсен, Тесс.
    Грешница : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2006. - 300, [1] с. - Ориг. назв.: The sinner.
        ISBN 5986970268.

 

Герритсен, Тесс.
    Двойник : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2006. - 316, [1] с. - Ориг. назв.: Body double.
        ISBN 9785986970608.

 

Герритсен, Тесс.
    Клуб Мефисто : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. Н. Алчеева. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2007. - 316, [1] с. - Ориг. назв.: The Mephisto club.
        ISBN 9785986970691.

 

Герритсен, Тесс.
    Смертницы : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. А. Литвиновой. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2007. - 316, [1] с. - Ориг. назв.: Vanish.
        ISBN 9785986970516.

 

Гудмэн, Джо.
    Буду твоим единственным : роман / Джо Гудмэн ; пер. с англ. Л. В. Сазоновой. - Москва : АСТ, 2003. - 350 с. - (Очарование).
        ISBN 5170202865.

 

Гудмэн, Джо.
    Сладостный огонь : роман / Джо Гудмен ; пер. с англ. В. Н. Матюшиной. - Москва : АСТ, 2003. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Sweet Fire.
        ISBN 517017053X.

 

Зона высадки : мир фантастики 2010.- Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полиграфиздат ; Астрель-СПб, 2010. - 473, [2] с. ; 21 см. - (Мир фантастики 2010).
        ISBN 9785170671007. . - ISBN 9785421507635. . - ISBN 9785972517794.

 

Икстена, Нора.
    Amour fou : чокнутая любовь в 69-и строфах / Нора Икстена ; перевод с латышского Людмилы Нукневич. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 183 с. ; 21 см.
        ISBN 9789984847467.

 

Квик, Аманда.
    Сокровище : роман / Аманда Квик ; пер. с англ. М. Г. Орловой. - Москва : АСТ, 2003. - 334 с. - (Очарование).
        ISBN 5170156170.

 

Кнагис, Илмар.
    Такие были времена / Илмар Кнагис ; перевод и редактирование Жанны Эзити ; авт. предисл. Анда Лице. - Рига : Фонд "Sibīrijas bērni", 2010. - 594, [2] с., [16] л. вкл. : ил., портр., карт. ; 18 см. - Библиогр.: с. [595]. - Ориг. назв.: Bij tādi laiki.
        ISBN 9789984490175.

 

Ковалевский, Григорий.
    Я вас люблю : стихи разных лет / Григорий Ковалевский ; ред.-сост. А. Гузик. - Даугавпилс : Русло-Л, 2012. - 188 с.

 

Костенецкая, Марина(Марина Григорьевна).
    Письма из дома / Марина Костенецкая. - Рига : Tapals, 2010. - 295 [1] с., [32] с. ил., факс.
        ISBN 9789984796772.

 

Крамер, Марина.
    Жена самурая : [роман] / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 347 с. - (История сильной женщины).
        ISBN 9785699568499.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Оборванные нити : [роман в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 382 с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        Том 1.
        ISBN 9785699606207.

 

Настоящая фантастика 2009: [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. Д. Федотова. - Москва : Вече, 2009. - 382 с.
        ISBN 9785953343688.

 

Настоящая фантастика 2011: [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. Г. Гусакова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 830 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699493227.

 

Пскова негасимый свет : сборник стихотворений: 1100-летию города Пскова посвящается, 903-2003 / сост. и ред. Ирены Панченко. - Псков : [б. и.], 2003. - 286, [1] с. : ил. ; 17 см.
        ISBN 5350000462.

 

Фактор города : мир фантастики 2010. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2009. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Мир фантастики 2010).
        ISBN 9785170605248. . - ISBN 9785972515349.

 

FANтастика : антология/ отв. ред. В. Владимирский. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Азбука). - Содерж. авт. : Олег Дивов, Елена Хаецкая, Павел Шумил, Дмитрий Колодан, Шимун Врочек и многие другие.
        ISBN 9785998504501.

 

Щепетнов, Евгений Владимирович.
    Лекарь : роман / Евгений Щепетнов. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2012. - 444, [1] с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 9785992211795.

 

 

Līdzīgi raksti