Nozaru literatūra

 

Freijers, Valters.
     Tūrisma mārketings : uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers ; no vācu val. tulk. Ilze Salna, Sandra Skuja. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011. - 621 lpp. - Bibliogrāfija: 598.-621. lpp.
ISBN 9789984828534.

 

Ģederts Eliass/ sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Laima Slava, Marija Kaupere, Izabella Cielēna, Jurģis Skulme ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; foto, Normunds Brasliņš u. c. ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns ; Alfor, [2012]. - 479. lpp. : il., faks. + 1 piel. :1 iesiets buklets (16. lpp.). - Bibliogrāfija: 463.-468. lpp. . - Rādītājs: 475.-479. lpp. - Grāmata ietver Ģederta Eliasa darbu albumu, dzīves un daiļrades aprakstu, Ģ. Eliasa atmiņas, korespondenci, dzīves hronoloģiskos datus. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789984807959.

 

Jansone, Aija.
      Krustpils villaines : kultūrvēsturisks pētījums par izšūtajām Krustpils tipa villainēm Austrumlatvijā (18. gs. beigas-19. gs. pirmā puse) / Aija Jansone. - Rīga : Zinātne, 2012. - 263 lpp. : il. (arī krās.), kartes. - Bibliogrāfija: nodaļu beigās. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984879154.

 

Latvijas vēstures atlants: eksperimentāls mācību līdzeklis / galv. red. Jānis Turlajs ; māksl.: Līga Dubrovska, Gints Roderts. - Trešais, pārstrād. izd. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2011. - 80 lpp. : il., kartes, portr., diagr.
        ISBN 9789984076140.

 

Lielā Ziemassvētku grāmata ģimenei/ tekstu un sakārt. aut. Guna Pitkevica. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789934033810.

 

Lielais Latvijas atlants: 1 : 100 000 / 1 : 20 000 / galv. red. Jānis Turlajs ; red. Mareks Kilups, Gints Milliņš ; kartogrāfija, ĢIS : Ilze Antēna u.c. ; māksl. Līga Dubrovska ; vāka foto: Andris Eglītis. - Pirmizdevums. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. - 392 lpp. : il., kartes. - Ietver vietu rādītāj: 325.-358. lpp. un ielu nosaukumu rādītāju : 359.-392. lpp. - Atlantā ietverta arī Baltijas reģiona autoceļu karte mērogā 1:3,500,000, Latvijas fizioģeogrāfiskā karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas administratīvā iedalījuma karte mērogā 1:1,300,000, Latvijas administratīvā iedalījuma karte līdz 2009.g. mērogā 1:5,000,000, Latvijas vēsturisko novadu karte mērogā 1:5,000,000 un Latvijas autoceļu pārskata karte mērogā 1:1,300,000. . - Apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots par Latvijas teritoriju.

        ISBN 9789984076287.

 

Mājas dizains: radošas idejas un dizaina risinājumi / galv. red. Klejs Aide ; red. Samanta Mosa ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 368 lpp. : krās. il. - Rād.: 364.-366. lpp. - Oriģ. nos.: The complete book of the home.
        ISBN 9789934006418.

 

Pasaules uzziņu atlants/ galvenais redaktors Jānis Turlajs. - Pirmizdevums. - Rīga : Jāņa sēta, 2010. - 352 lpp. : il., kartes ; 32 cm. - Rādītājs: 233.-352. lpp.

        ISBN 9789984075655.

 

Radiņš, Arnis.
     Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē / Arnis Radiņš. - [Rīga] : Neputns, [2012]. - 415 lpp. : il., faks., kartes. - Bibliogrāfija: 397.-415. lpp.
        ISBN 9789984807935.

 

Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu : 2007. gada 3. aprīļa konferences materiāli / atbildīgais redaktors Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2007. - 174 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija referātu beigās. - Teksts latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. - Virstit.: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.
        ISBN 9789984564920.

 

Rīgas Brāļu kapi: 1915–1936-2011 / sastādītājs Guntis Gailītis. - Rīga : Jumava, 2011. - 252, [3] lpp. : il., faks., tab. - Bibliogrāfija: tekstā un 252. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu, vācu un krievu val.

        ISBN 9789934110238.

 

Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta... / 1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas apkopoja Dzintra Geka ; 670 Sibīrijas bērnus intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis laikā no 2000.-2007. gadam. - [Rīga] : [Fonds "Sibīrijas bērni"], [2007]. - 1158 lpp. : il.
        1. sējums. A-K.
        ISBN 9789984392486.

 

Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta... / 670 Sibīrijas bērnus intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis laikā no 2000.-2007. gadam. - [Rīga] : [Fonds "Sibīrijas bērni"], [2007]. - 1407 lpp. : il.
        2. sējums. L-Ž.
        ISBN 9789984394602.

 

100 pasaules brīnumainās vietas: ceļojums pa nozīmīgākajām arheoloģisko atklājumu vietām / Manshu Agarwal, Eileen Bernardi, Marianne Leba, Eleanor Miller, David Walthall, Brian Wood, Aria Zan Cabot ; tulkotāji: Signe Skujeniece, Vija Stabulniece, Ilga Zagorska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 208 lpp. : krās. il., kartes ; 35 cm. - Oriģ. nos.: The 100 greatest archeological sites: a tour of the world's top archeological sites.

        ISBN 9789934018060.

 

Strubergs, Pēteris.
    Tuvie Austrumi : fascinējošie Jordānijas, Sīrijas un Libānas dārgumi, Svētā zeme Izraēla / Pēteris Strubergs. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 192 lpp., 48 lpp. iel. : il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Bibliogrāfija: 192. lpp.
        ISBN 9789934023828.

 

Šarma, Robins S.

    Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu Ferrari / Robins S. Šarma ; no angļu val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, 2012. - 266 lpp. - Oriģ. nos.: The Secret Letters of the Monk who sold his Ferrari.

        ISBN 9789984859552.

 

Šmids, Vilhelms.
    Mīlestība : kāpēc tā ir tik grūta un kā tā tomēr izdodas / Vilhelms Šmids ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 78, [1] lpp. - Bibliogr.: 77.-[79.] lpp. - Oriģ. nos.: Liebe. Warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt.
        ISBN 9789934028007.

 

Šulce, Hāgens.
    Vācijas vēsture / Hāgens Šulce ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, [2012]. - 231, [1] lpp. : il., kartes. - Bibliogrāfija: 221.-[224.] lpp. un rād.: 225.-[232.] lpp.
        ISBN 9789934110252.

 

Šulcs, Valters.
    1000 šaujamieroči : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Valters Šulcs ; tulkojis Dainis Poziņš ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 336 lpp. : krās. il. - Rādītājs: 330.-335. lpp. - Oriģ. nos.: 1000 Handfeuerwaffen.
        ISBN 9789934026362.

 

Starptautiska zinātniska konference "1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti". (2010 : Rīga, Latvija).
    1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija : starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums / zinātniskie redaktori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; konferences organizētāji: Latvijas Vēsturnieku komisija u. c. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 245 lpp. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984453781.

 

Vārpa, Igors.
    Ceļš uz Latvijas valsti, 1914-1922 / Igors Vārpa. - Rīga : Jumava, 2012. - 422, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 415.-[419.] lpp. . - Rādītājs: 404.-[414.] lpp.
        ISBN 9789934110603.

 

Vasiļjevs, Aleksandrs.
    Modes likteņi / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu val. tulk. Kristīna Blaua, Maija Kudapa. - Rīga : Jumava, 2012. - 294 lpp. : foto.
        ISBN 9789934110849.

 

Vecrīga: ilustrēts ceļvedis / sast. Aija Balcere ; Lauras Akmanes dizains ; Lauras Akmanes, Māras Alševskas, Eduarda Groševa, Vijas Kilblokas, Ingunas Kļavas, Aigara Truhina, Irēnas Žgutas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 30, [3] lpp. : krās. il., karte.
        ISBN 9789984403106.

 

Vilks, Andris.
    Grūtupa fenomens / Andris Vilks. - Rīga : N.I.M.S., [2012]. - 423 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [416.] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9984679586.

 

Vītoliņa, Gunta.
    Bērnu grims ballītēm un karnevāliem / Gunta Vītoliņa. - Rīga : Jumava, 2010. - 120 lpp. : il. , fotogr. + piel. - IV.
        ISBN 9789984388403.

 

Voltersa, Margareta.
    Feminisms : ļoti saistošs ievads / Margareta Voltersa ; no angļu val. tulk. Elizabete Pičukāne. - Rīga : 1/4 Satori, 2009. - 191 lpp. : il. - (Ļoti saistošs ievads ; 09). - Bibliogr.: 177.-184. lpp. un norādes parindēs. . - Rād.: 185.-191. lpp. - Oriģ. nos.: Feminism: a very short introduction.
        ISBN 9789934804717.

 

Zanders, Ojārs.
    Ko Kurzemes meži un jūra šalc / Ojārs Zanders. - Rīga : Jumava, 2012. - 222, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 9789934110160.

 

Ziemas spēles/ sastādītāja Inta Kušnere ; Ingas Actiņas zīmējumi. - Rīga : Jumava, [2010]. - 118 lpp. : il. - V.
        ISBN 9789984388373.

 

Zivju kūpināšana mājas apstākļos/ sast. Jānis Leja. - Rīga : Avots, 2012. - 62, [1] lpp. : il., tab.
        ISBN 9789984859477.

 

The heritage of religious architecture and art in Riga/ Marina Levina et al. ; translator Valdis Bērziņš ; photographers Jānis Rieksts ... [et al.] ; plans and designs by Simona Čevere ... [et al.]. - Riga : Neputns, 2010. - 447 lpp. : il., krās. il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver bibliogrāfiju (434.-443. lpp.) un rādītājus (432.-433., 444.-447. lpp.). - Oriģ. nos.: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā. - Aut. uzrādīti titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789984807720.

 

Берн, Ронда.
    Сила / Ронда Берн ; пер. с англ. Игоря Иванова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 266, [5] с. : цв. ил. - (Сенсация). (Secret).
        ISBN 9785699467693.

 

Карапетян, Давид.
    Владимир Высоцкий : воспоминания / Давид Карапетян. - Москва : Захаров, 2008. - 301 с. : ил., фотогр.
        ISBN 9785815908000.

 

Меджитова, Эльмира.
    Вкус праздничной кухни / Эльмира Меджитова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 224 с. : цв. ил. - (Кулинарные шедевры Эльмиры Меджитовой).
        ISBN 9785699390175.

 

Орлова, Анетта Кареновна.
    Страхи настоящих мужчин, которые должна знать каждая женщина / Анетта Орлова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 412 с. - (Уроки женской мудрости). - Библиогр.: с. 409-412.
        ISBN 9785699527939.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.
    Fazānu slepkavas : detektīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Fasandræberne.
        ISBN 9789934031588.

 

Aherna, Sesilija.
    Līdz varavīksnei : [romāns] / Sesilija Aherna ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 461,[3] lpp. - Oriģ. nos.: Where Rainbows End.
        ISBN 9789934029158.

 

Andahazi, Federiko.
    Žēlsirdīgās / Federiko Andahazi ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jumava, 2008. - 153, [2] lpp. - (Modernais romāns). - Oriģ. nos.: Piadosas.
        ISBN 9789984386157.

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Sirdsapziņa / Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 93, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789934033483.

 

Auziņš, Imants.
    Zem zibens zelta saivas : dzejoļi un balādes / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 191, [1] lpp.
        ISBN 9789934029035.

 

Bankovskis, Pauls.
    Zvēru zvaigznājs : pasakas pieaugušajiem / teksts, ilustrācijas un vāka dizains Pauls Bankovskis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 111, [1] lpp. : il.
        Saturs: Šķībais kāsis. Mis Nelaime. Slēgtais pagalms. Vabolis. Kompostkaudze un miskaste. Ziemas miegs.
        ISBN 9789984887029.

 

Baronska, Eva.
    Mocarta kungs pamostas / Eva Baronska ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 331, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Herr Mozart wacht auf.
        ISBN 9789934031755.

 

Bazeviča, Brigita.
    Ārprātīgais viesis : romāns / Brigita Bazeviča. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2012. - 213 lpp.
        ISBN 9789984875170.

 

Beigbeders, Frederiks.
    Mīlestība ilgst trīs gadus / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 157, [1] lpp. - Oriģ. nos.: L'amour dure trois ans.
        ISBN 9789934030543.

 

Bērziņš, Miķelis.
    Manas dzīves apraksts / Miķelis Bērziņš ; Ingus Bērziņš, priekšvārds un pēcvārds. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 253, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.
        ISBN 9789984887197.

 

Brocis, Augusts.
    Meža cilvēki : romāns / Augusts Brocis. - Rīga : Arto1, 2011. - 204 lpp.
        ISBN 9789934813504.

 

Dilana, Lūsija.
    Debesis tepat līdzās / Lūsija Dilana ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2012. - 442, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Secret of happy ever after.
        ISBN 9789984356075.

 

Dīvers, Džefrijs.
    Carte blanche : romāns / Džefrijs Dīvers ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2012. - 432 lpp. - (007). - Oriģ. nos.: Carte blanche.
        ISBN 9789984355924.

 

Doils, Arturs Konans.
    Bāskervilu suns : [romāns vecākā skolas vecuma bērniem] / Arturs Konans Doils ; no angļu val. tulk. Anna Bauga ; il. Viesturs Grants. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 183, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: The hound of the Baskervilles.
        ISBN 9789984404233.

 

Gailīte, Skaidrīte.
    Neredzamo važu gūstā / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 223 lpp.
        ISBN 9789934033063.

 

Gailīte, Skaidrīte.
    Taureņa lidojums akmenī / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 304 lpp.
        ISBN 9789984407975.

 

Gomesa, Rosārio.
    Stāsti ar dvēseli / Rosārio Gomesa ; no spāņu valodas tulkojusi Aja Anna Jansone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 175 lpp. - Oriģ. nos.: Cuentos con Alma.
        ISBN 9789934025495.

 

Grīns, Aleksandrs.
    Varoņu grāmata / Aleksandrs Grīns ; autora ievads ; māksl. K. Krauze. - 3. iespiedums. - Rīga : ARTO-1, 2012. - 119 lpp. : il.
        ISBN 9789934813580.

 

Gudrās pasakas/ lit. apdare Ž. Barnabe ; no fr. val. tulk. Sarmīte Madžule. - Rīga : Annele, 2012. - 64, [1] lpp. - (Skaistie sapņi).
        Saturs: Aitu ganiņš ; Lauva un lapsa ; Kalējs un suns ; Vistiņa un zelta olas ; Lauva, vilks un lapsa ; Briežumāte un mazais briedēns ; Peles un kaķis ; Lapsa un vīnogas.
        ISBN 9789984843414.

 

Hailenda, Tāra.
    Kritušie eņģeļi / Tāra Hailenda ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2012. - 448 c. - Oriģ. nos.: Fallen angels.
        ISBN 9789984355863.

 

Hegards, Raiders.
    Montesumas meita / Henrijs Raiders Hegards ; no angļu valodas tulkojusi Anna Feldhūne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 463, [1] lpp. - (Piedzīvojumu sērija). - Oriģ. nos.: Montezuma's daughter. - Grāmata sagatavota pēc 1967. gada izdevuma.
        ISBN 9789984404226.

 

Heniņš, Arturs.
    Smilšu pulkstenī birst cits laiks / Arturs Heniņš. - Rīga : Jumava, 2012. - 326, [1] lpp.
        ISBN 9789934110597.

 

Herdens, Etjēns van.
    30 naktis Amsterdamā : [romāns] / Etjēns van Herdens ; no angļu val. tulk. Kristīne Dudareva. - Rīga : Jumava, 2012. - 357, [1] lpp. - Oriģ. nos.: 30 nagte in Amsterdam.
        ISBN 9789934110405.

 

Heriots, Džeimss.
    Džeimsa Heriota vēl citi suņu stāsti / Džeimss Heriots ; no angļu val. tulk. Helma Lapiņa, Māra Rūmniece. - Rīga : Nordik, 2009. - 219, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Dog stories.
        ISBN 9789984792996.

 

Kasalisa, Anna.
    Pelēns Peksis negrib ēst / il. Marks Kampanella ; no it. val. tulk. Daca Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 25 lpp. : il.
        ISBN 9789984376394.

 

Kasparavičs, Ķēstutis.
    Baltais zilonis : stāsti no tālām zemēm / Ķēstutis Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkoja Indra Brūvere. - Rīga : Jumava, 2011. - 67 lpp. : il. - XXVIII. - Oriģ. nos.: Baltasis dramblys.
        ISBN 9789984389318.

 

Kerra, Džūdita.

    Mince un dakteris : [stāsts] / Džūdita Kerra ; aut. il. ; no angļu val. tulk. Ita Lapsa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - [32] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Mog the Forgetful Cat.

        ISBN 9789934028281.

 

Krāšņā pasaku grāmata/ no spāņu val. tulk. Inese Kristapure ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 253 lpp. : il.
        ISBN 9789934030550.

 

Kronins, Džastins.
    Pārēja / Džastins Kronins ; no anļu val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 854, [2] lpp.
        ISBN 9789934026911.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Karaļu cīņa / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2012. - 856 lpp. : il. - 7-9. - Oriģ. nos.: A clash of kings.
        ISBN 9789934826221.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Troņu spēle / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers, Sabīne Ozola, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2011. - 775 lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: A game of thrones : A song pf ice and fire.
        ISBN 9789934826207.

 

Tu esi Latvija: dzejoļi bērniem / sakārtojusi Gundega Sēja ; māksliniece Antra Augustinoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 33, [6] lpp. : il. - XII.
        ISBN 9789934033360.

 

Ziemassvētku dzejoļi lieliem un maziem/ sakārt. Kristīne Skrīvele ; māksl. Irēna Skrīvele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 76, [3] lpp. : il. - XII.

        ISBN 9789984560663.

 

Zvirgzdiņš, Juris.
    Atgriešanās Itakā : stāstu krājums / Juris Zvirgzdiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 142, [1] lpp.
        Saturs: Maiņa ; Turp un atpakaļ ; Zaķa vēstījums ; Murgu nakts ; Sapņi ; Karalis Purkšķis ; Agņa dienasgrāmata ; Soma ; Atgriešanās Itakā.
        ISBN 9789984847610.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алтунина, Елена.
    Убийство с хеппи-эндом : роман / Елена Алтунина. - Москва : Астрель, 2012. - 317 с.
        ISBN 9785271307065.

 

Артемьева, Галина.
    Тот, кто подводит черту : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 287 с. - (Лабиринты души).
        ISBN 9785699451463.

 

Голдинг, Уильям.
    На край света : [трилогия] : пер. с англ. / Уильям Голдинг. - Москва : Астрель, 2012. - 670, [1] с. - (The best : XX век).
        Содерж.: Ритуалы плавания ; В непосредственной близости ; Негасимое пламя.
        ISBN 9785271425516.

 

Джеймс, Э Л.
    Пятьдесят оттенков свободы : третий роман из трилогии "Пятьдесят оттенков" / Э Л Джеймс ; пер. с англ. С. Самуйлова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 637, [1] с. - Ориг. назв.: Fifty Shades Freed. - 18+.
        ISBN 9785699604661.

 

Кокотюха, Андрей Анатольевич.
    Спасти "Скифа" / Андрей Кокотюха. - Москва : Вече, 2009. - 284, [2] с. - (Военные приключения).
        ISBN 9785953362320.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Джек и Джилл : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сюзанны Алукард. - Москва : ЭТП, 2001. - 410 с. - (Паук). - Ориг. назв.: Jack and Jill.
        ISBN 5941060084.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Целовать девушек : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сергея Саксина. - Москва : ЭТП, 2001. - 379, [2] с. - (Паук). - Ориг. назв.: Kiss the girls.
        ISBN 5941060068.

 

Пелевин, Виктор Олегович.

    Т : [роман] / Виктор Пелевин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382, [1] с.

        ISBN 9785699375158.

 

С Новым годом!: стихи малышам / ред. Т. Рашина. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. - 142 с. : ил. - (Любимые сказки малышам).
        ISBN 9785378010578.

 

Скороговорки малышам/ худож. И. Шляхов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2009. - 8 с. : ил. - (Читаем детям).

        ISBN 9785378015382.

 

Шишкин, Михаил Павлович.
    Письмовник : [роман] / Михаил Шишкин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 412, [1] с.
        ISBN 9785170683550. . - ISBN 9785271289903.

 

 

Līdzīgi raksti