Nozaru literatūra

 

Adizess, Ichaks Kalderons

     Tiecoties pēc uzplaukuma : Adizes programma uzņēmuma izaugsmei / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 285, [3] lpp. : portrets ; 23 cm.

        ISBN 9789934089367.

 

Barovskis, Ingus. 

     Mythopoeia : mūsdienu mītrade / Ingus Barovskis ; recenzenti: Ernestas Vasiļauskas, Velga Vēvere, Ieva Garda-Rozenberga ; zinātniskā redaktore: Janīna Kursīte ; literārā redaktore: Gita Kļaviņa ; vāka dizainu un maketu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 277, [2] lpp. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (249.-269. lpp.) un personu rādītāju (275.-[278.] lpp.). - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934186783.

 

Edelmans, Abrahams.

    [20-й век. Письмо]

    20. gadsimts. Vēstule / Abrahams Edelmans ; sastādītāja Ineta Zelča Sīmansone ; ievada autors Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr. hist. Uldis Neiburgs ; tulkojums no krievu valodas: Artis Ērglis ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; grafiskais dizains: Edvards Percevs. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Fābere, Adele.

     Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu / Adele Fābere un Eleina Mazliša ; ilustrāciju autore Kimberlija Anna Ko ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 350, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [345.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 347.-[351.] lpp.

        ISBN 9789934089619.

 

Lamsters, Kristaps.

     Mūsdienu ledāji / Kristaps Lamsters ; recenzenti: Dr. geol. Vitālijs Zelčs, Dr. geol. Juris Soms, Dr. geol. Jānis Karušs ; redaktore Ieva Zarāne ; kopsavilkumu angļu valodā rediģējusi Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 261, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 23 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 257.-[263.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

        1. Ieskats ledāju attīstībā, uzbūvē un dinamikā ; 2. Ledāji pagātnē un to veidošanās cēloņi ; 3. Mūsdienu ledāju raksturojums ; 4. Mūsdienu ledus vairogu raksturojums ; 5. Ledāji ārpus Zemes ; 6. Nozīmīgākie mūsdienu ledus vairogu atklājēji un pētnieki ; 7. Latvijas zinātnieku mūsdienu ledāju pētījumi.

        ISBN 9789934186325.

 

Lebeds, Aleksandrs.

     Rēzeknes varavīksne : [fotoalbums] / Aleksandrs Lebeds ; teksta autore Marina Sokolova. - Rēzekne : Aleksandrs Lebeds, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2021. - 126, [1]lpp. ; 16 cm. - Teksts paral. latviešu, krievu un angļu valodās. - Autori uz vāka un titullapā nav uzrādīti.

        ISBN 9789934233630.

 

Megrē, Karolīna de. 

     Vecāka, bet labāka... un tomēr vecāka / Karolīna de Megrē un Sofija Masa ; sadarbībā ar Anni Berestu un Odriju Divānu ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 263 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

        ISBN 9789934093609.

 

Mūsu Tēvzemes aprakstīšana : Krišjānis Barons un citi latvieši / sastādītāja un priekšvārda autore Rūta Šmite ; redaktore Ieva Jansone ; Ievas Krūmiņas ilustrācijas ; Žanetes Grendes pēcvārds. - Rīga : Imanta Ziedoņa fonds "Viegli", 2020. - [Rīga] : Livonia Print. , ©2020. - 369 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes, 1 salocīta atsevišķa lp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 22 cm + pielikums ([1] lp. : Landkārte [Latvijas teritorijas karte]). - Bibliogrāfija: 181.-182. lpp. un zemsvītras piezīmēs, vietvārdu rādītājs: 165.-180. lpp. - Grāmatā iekļauta pirmizdevuma faksimila "Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumâ saņemti" (1859) reprodukcija vecajā ortogrāfijā ar fraktūras burtiem un transkribētais teksts latviešu valodā.

        Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi, īsumā saņemti / Kornēlija Pokrotniece. Ģeogrāfija un tautas atmoda / Aleksejs Apīnis. Krišjāņa Barona unikālais devums ģeogrāfijā / Jānis Štrauhmanis. Kāds vārds par mūsu tēvu tēvu valodu / Kornēlija Pokrotniece. Mēs esam seni un būsim ilgum ilgi / Alberts Sarkanis. Kājāmgājējs / Valdis Segliņš. Jaunlatviešu ceļa mozaīka / Janīna Kursīte. 19. gadsimta atmodas procesi igauņu un latviešu sabiedrībā / Ilze Salnāja-Verva. Latviešu dāvana Nikolajam II - starp padevību un patstāvību / Janīna Kursīte. Liecības par latviešiem mākslā / Edvarda Šmite. Imanta Ziedoņa latviskās identitātes ceļš: tautasdziesmu un Krišjāņa Barona piemērs / Rūta Šmite.

        ISBN 9789934863868.

 

Ozolzīles zīmē / sastādītāji Sandra Ūdre, Edgars Blinovs ; redaktore Skaidrīte Svikša ; grāmatas dizains: Māris Justs. - Rēzeknes novads : Ozolaines pagasta pārvalde, 2021. - 351 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, faksimili, kartes ; 22 cm.

        ISBN 9789934233296.

 

Politiski represēto dzīvesstāsti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mutvārdu vēstures arhīvā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Valda Čakša ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Lāsma Drozde. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], 2021. - 359 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, tabulas, faksimili ; 22 cm.

        1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mutvārdu vēstures arhīvs: veidotāji, struktūra, saturs ; 2. Atmiņa - tagadnē svarīgas pagātnes lietošana un izmantošana identitātes un sabiedrības vērtību veidošanā ; 3. Pagātnes reprezentācija represēto rēzekniešu dzīvesstāstos - interviju pētnieciskais potenciāls ; 4. Represiju tematika: ieskats RTA vēsturnieku pētījumos un mutvārdu vēstures historiogrāfijā ; 5. Rēzeknes politiski represēto kluba biedru intervijas RTA mutvārdu vēstures arhīvā.

        ISBN 9789934233852.

 

Rēzeknes novada dievnami : pastkaršu komplekts / Viktorijas Grappas zīmējumi. - [Rēzekne] : Nezināmā Rēzekne, 2020. - 16 pastkartes : ilustrācijas. - Izdevums tapis ar Rēzeknes novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

        Draudzes - Attēlizdevumi.

        Latgale (Latvija). Rēzeknes novads (Latvija). Ozolmuižas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Bērzgales pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Rikavas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Nagļu pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Feimaņu pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Pušas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Kaunatas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija).

 

Edelman, Abraham.

     20th Century. A Letter / Abraham Edelman ; anthologist Ineta Zelča Sīmansone ; introduction: Ilya Lensky ; history consultant Dr. hist. Uldis Neiburgs ; translation from Russian: Jānis Balodis ; literary editor Laine Kristberga ; design: Edvards Percevs. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Тёркл, Шерри. 

     Живым голосом : зачем в цифровую эру говорить и слушать / Шерри Тёркл ; перевод с английского Анны Шульгат. - Москва : АСТ, 2021. - 553, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бестселлер New York Times). (Анатомия современного общества). - Библиография: с. 473-534. . - Указатель: с. 537-554.

        ISBN 9785171142360.

 

Фентон, Ричард. 

     Я хочу услышать "нет" : как перестать бояться отказов и сделать их своим ресурсом : перевод с английского / Ричард Фентон, Андреа Вальц. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 173, [1] с. ; 22 см. - (Бог общения. Говори так, чтобы тебя услышал весь мир).

        ISBN 9785041211134.

 

Эдельман, Абрахам. 

     20-й век. Письмо / Абрахам Эдельман ; составитель Инета Зелча Симансоне ; автор введения Илья Ленский ; научный редактор Dr. hist. Улдис Нейбургс ; перевод введения на русский язык и литературный редактор: Яна Таперте ; графический дизайн: Эдвард Перцев. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Isabella.

     Japāņu mīļākais / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934093548.

 

Apanā, Nataša.

     Pār jumtu debess vien : romāns / Nataša Apanā ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; māksliniece Baiba Baiba. - Rīga : Omnia mea, 2021. , ©2021. - 102, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934885631.

 

Berķis, Aivars. 

     Kūlas svilinātāji : romāns / Aivars Berķis ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; literārā redaktore Evija Veide ; Ērika Hānberga pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 515, [4] lpp. ; 21 cm. - Par autoru: 509.-[512.] lpp. . - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.

        ISBN 9789934159718.

 

Harana, Maeva. 

     Īstas franču kāzas : romāns / Maeva Harana. - Rīga : Kontinents, 2021. - 477 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 9789934250255.

 

Indriksone, Ramona. 

     Es biju cita : romāns / Ramona Indriksone ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 255, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934087455.

 

Mileika, Anita.

     Mūžīgā nepārtikusī stirna / Anita Mileika ; [redaktore Anna Rancāne ; vuoka muokslinīks Eduards Griškevičs]. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2015 (Microdot). - 63 lpp. ; 20 cm. - Teksts latviešu valodā un latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789934829123.

 

Ora, Helēna.

     Panika / teksta un zīmējumu autore Helēna Ora ; redaktore Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934096242.

 

Pilāne, Inese.

     Atdzimusi dzīvot / Inese Pilāne ; redaktore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 256 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934600739.

 

Račs, Guntars.

     365 : dzejoļi / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un grāmatas datorsalikums: Guntars Ošenieks. - [Rīga] : MicRec, 2021. - 191 lpp. ; 16 cm. - (365).

        3. daļa.

        ISBN 9789934873485.

 

Tenča-Goldmane, Veronika. 

     Sirmā stundā : dzejoļi / Veronika Tenča-Goldmane ; Māras Kancānes vāka zīmējums ; Pētera Korsaka ievads un fotoattēli. - Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. , ©2021. - 61, [2] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 23 cm. - Teksts latviešu valodā, viens dzejolis latgaliešu rakstu valodā.

 

Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos : no Latviešu leģiona līdz Briselei / sastādītājs Andris Dzenis ; Tonija Stroda vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. - 206, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas, portreti ; 21 cm.

        ISBN 9789934204975.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

     Любовь без права на ошибку : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 315 с. ; 17 см. - На обложке: Удивительная сила любви.

        ISBN 9785041208592.

 

Блейк, Сара.

     Тени нашего прошлого : история семьи Милтон / Сара Блейк ; перевод с английского Юрия Гольдберга. - Москва : Синдбад, 2021. - 572 с. ; 22 см.

        ISBN 9785001313403.

 

Габас, Лус.

     Пальмы в снегу : роман / Лус Габас ; перевод с испанского Ю. С. Каштанова. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 508, [3] с. ; 18 см. - На обложке: Российская премьера.

        ISBN 9785386141196.

 

Маринина, Александра. 

     Отдаленные последствия : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).

        Том 1.

        ISBN 9785041540135.

 

Маррс, Джон.

     Тьма между нами / Джон Маррс ; перевод с английского К. Карповой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер).

        ISBN 9785041226862.

 

Метлицкая, Мария. 

     Мандариновый лес : сборник / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041224899.

 

Натт-о-Даг, Никлас.

     1794 : роман / Никлас Натт-о-Даг ; перевод со шведского Сергея Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 637, [2] с. ; 18 см. - На обложке: Продолжение мирового бестселлера.

        ISBN 9785386141165.

 

Сафонова, Евгения.

     Лунный ветер : сага о Форбиденах / Евгения Сафонова. - Москва : T8 RUGRAM, 2020. - 438, [1] с. ; 22 см. - (Взрослые сказки Евгении Сафоновой).

        ISBN 9785517031754.

 

Степанова, Татьяна.

     Перекресток трех дорог : роман / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).

        ISBN 9785041539986.

 

Столяров, Владимир.

     И были времена другие... : повести и рассказы / Владимир Столяров. - Рига : Авторское издание, 2020. - 281, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9789934890413.

 

Твен, Марк.

     Янки из Коннектикута при дворе короля Артура : роман / Марк Твен ; перевод с английского Н. К. Чуковского. - Москва : Вече, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (100 великих романов).

        ISBN 9785448410215.

 

Хобб, Робин.

     Волшебный корабль : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 860, [1] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 1.

        ISBN 9785389128279.

 

Хобб, Робин.

     Безумный корабль : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 924, [3] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 2.

        ISBN 9785389128972.

 

Хобб, Робин.

     Корабль Судьбы : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 957, [1] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 3.

        ISBN 9785389129290.

 

Эзериня, Светлана.

     С тобой, моя Латгалия... / Светлана Эзериня ; ответственный редактор Кристине Лапиня. - Рига : Jumava, 2021. - 86, [1] с. : фотографии ; 21 см.

        ISBN 9789934204883.

 

Līdzīgi raksti