Nozaru literatūra

 

Holiss, Džeimss.  

     Dzīvot starp pasaulēm : personīgās noturības meklējumi pārmaiņu laikos / Džeimss Holiss ; tulkojums latviešu valodā, Edgars Zemītis ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 189, [3] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [183.]-184. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [185.]-189. lpp. - Tulkots no angļu valodas. - Par autoru: [191.] lpp.
        ISBN 9789934316319.

 

Izmērītais laiks un telpa : rakstu krājums / sastādītāja, zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskā redkolēģija: Dr.phil. Ineta Kivle, Dr.phil. Raivis Bičevskis [un vēl 3 redaktori] ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Igors Gubenko, Dr.philol. Jana Dreimane ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; dizainu veidojusi Ineta Priga ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. , ©2022. - 127 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas ; 26 cm. - (phronesis, praxis, paideia ; [2]). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Vāka un nodaļu sākuma noformējumā izmantotas Ingunas Miļūnas gleznas (Majas Bjelicas foto). . - Redaktori arī: PhD Natalja Anna Mihna, PhD Lenarts Škofs, PhD Maja Bjelica.
        Priekšvārds = Introduction / Ineta Kivle. Laiks / Horhe Luiss Borhess ; tulkotāja no spāņu valodas Inguna Miļūna. 1.DAĻA. SKAITLIS KULTŪRĀ, FILOSOFIJĀ, VALODĀ. Skaitļu polifonija: imitācija vai simulācija? 111111111 x 111111111 = 12345678987654321 / Ineta Kivle. Skaitlis kultūrkritikas perspektīvā: valoda - sabiedrība - pasaule / Raivis Bičevskis. Skaitījums un iedalījums: kas kuram pakārtots / Linda Gediņa. Laiks un telpa: ierobežojumi kāzu norisē Livonijā 16.-17. gadsimtā / Anna Strode. Utopijas koordinātes / Iveta Nātriņa. Skaitļi un fakti: ārvalstu studenti latviešu valodas apguves kontekstā / Inta Līsmane, Ilze Ruža. 2.DAĻA. KALENDĀRI. No kalendāru vēstures / Gunta Jaunmuktāne. Ieskats latviešu trimdas kalendārniecībā (personības un tendences) / Viesturs Zanders.
        ISBN 9789984844138.

 

Keris, Valdis.  

     Arodbiedrības ceļš / Valdis Keris ; [ievadvārdi]: Viktors Avotiņš. - Rīga : Mantojums, 2022. , ©2022. - 407 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 396.-407. lpp.
        ISBN 9789984823485.

 

Krūmiņš, Gatis.  

     PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi okupētajā Latvijā pēc Otrā pasaules kara (1946–1990) / Gatis Krūmiņš ; zinātniskais recenzents Dr.hist. Jānis Šiliņš ; literārā redaktore Inese Straume. - Pirmais izdevums. - Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2023. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 80 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 79.-80. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934916823.

 

Lipša, Ineta.  

     Viena. Grozāmo sarakstu slazdā : sieviešu politiskā vēsture Latvijā 1922-1934 / Ineta Lipša ; redaktore Ieva Kalniņa ; tulkotāja Marianna Zvaigzne ; dizainers Aleksejs Muraško. - Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 375 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 345.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Rādītājs: 354.-363. lpp.
        ISBN 9789934615016.

 

Mihaila Čehova teātris - 140 : no sirds uz sirdi - cauri gadsimtiem... / redaktore Marina Nasardinova ; dizains: Olga Bikova ; tekstu autori: Vadims Grosmans, Vitālijs Jakovļevs, Marina Nasardinova, Lina Ovčiņņikova, Dmitrijs Palēss, Jeļena Sigova ; tulkotājas: Marina Nasardinova, Lina Ovčiņņikova, Lelde Kristiāna Paeglīte, Kristīna Tolmadževa ; fotogrāfi: Anna Konovalova, Mersedesa Margoit, Aigars Altenbergs ; [ievadvārdi]: Dana Bjorka, Nauris Puntulis, Mārtiņš Staķis, Ojārs Rubenis, Sergejs Golomazovs = Театр Михаила Чехова - 140 : от сердца к сердцу - сквозь века... / редактор Марина Насардинова ; дизайн: Ольга Быкова ; авторы текста: Вадим Гроссман, Марина Насардинова, Лина Овчинникова, Дмитрий Палесс, Елена Сигова, Виталий Яковлев ; переводчики: Марина Насардинова, Лина Овчинникова, Лелде Кристиана Паэглите, Кристина Толмаджева ; фотографы: Анна Коновалова, Мерседес Маргойт, Айгарс Алтенбергс ; [вступительное слово]: Дана Бйорк, Наурис Пунтулис, Мартиньш Стакис, Оярс Рубенис, Сергей Голомазов. - Rīga : Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, [2022]. , ©2022. - 92, [2] lpp., 92 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Teksts latviešu un krievu valodā. - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.
        Dialogs. Jakovs Rafalsons un Jana Herbsta = Диалог. Яков Рафальсон и Яна Хербста.
        ISBN 9789934237041.

 

Rakeli, Sals.  

     Dvēseles integrācija / Sals Rakeli ; vāka grafiskais dizains: Sergejs Vasjkovs, Anna Kande ; priekšvārds: Inta Blūma ; tulkojums, pēcvārds: Ilze Trēziņa ; literārā apdare: Zanda Batņa. - [Amatas novads] : Apgāds Sirds Ceļš, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 350, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. - "Garīgā literatūra - garīgā ceļa, pašpalīdzības, personīgās izaugsmes rokasgrāmata"--Titullapā. . - Grāmatas beigās terminu vārdnīca.
        ISBN 9789934859878.

 

Sīgels, Daniels.  

     Vētrainais pusaudžu prāts : pusaudžu smadzeņu spēks un mērķtiecība : vispusīgs ieskats cilvēka prāta attīstībā (12-24gadi) / Daniels Sīgels ; no angļu valodas tulkojis un priekšvārdu sarakstījis Mārtiņš Zelmenis ; Ilze Isaka vāka grafiskais noformējums ; mākslinieks Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 288, [1] lpp. ; 22 cm.
                ISBN 9789934311062.

 

Stimbāns, Ojārs.  

     Tālbraucēja kapteiņa atmiņas / Ojārs Stimbāns ; redaktors un ievada autors Ēvalds Grāmatnieks ; priekšvārds: Antons Vjaters ; teksts: Karīna Stimbāne. - Rīga : Rīdzene-1, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 127, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.
        ISBN 9789984553672. . - ISBN 9789984553671.

 

Лебедев, Дмитрий.  

     Дневники Лоры Палны : тру-крайм истории самых резонансных убийств / Дмитрий Лебедев, Мария Погребняк. - Москва : АСТ, 2023. - 253, [2] с. ; 22 см. - (Криминология на пальцах).
        ISBN 9785171490119.

 

Шеперд, Ричард.  

     Неестественные причины : записки судмедэксперта: громкие убийства, ужасающие теракты и запутанные дела : перевод с английского / Ричард Шеперд. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Призвание. Книги о тех, кто нашел свое дело в жизни).
        ISBN 9785040991624.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Basterrika, Agustina.  

     Izsmalcināta gaļa : romāns / Agustina Basterrika ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 190, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934317385.

 

Biofīlija : starptautiskais dzejas festivāls Jelgavā "PAGE BREAK", 2023 : antoloģija / sastādītāji: Madara Gruntmane-Dujana, Efe Dujans ; dizains: Efe Dujans ; redaktore Madara Gruntmane-Dujana ; biogrāfiju tulkojumi: Kaspars Bērziņš. - [Rīga] : I DID IT, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 102, [1] lpp. : portreti ; 24 cm. - Dzejoļi latviešu, angļu, zviedru, ukraiņu, turku, dāņu, horvātu, ķīniešu, spāņu, norvēģu, somu, krievu, vācu un citās valodās. - Autori: Anna Auziņa, Artis Ostups, Atēna Farohzāda, Hrihorijs Semenčuks, Kadirs Aidemirs, Magnuss Sigurdsons, Maja Lī Langvada, Marko Pogačars, Mina Di, Mirjama Rejesa, Monika Ospronga, Sanna Karlstrema, Sergejs Timofejevs, Ulrike Almuta Zandiga. . - Tulkotāji: Jayde Will, Arnis Mincenhofs, Māris Salējs, Madara Gruntmane, Jānis Elsbergs, Arvis Viguls, Edvīns Raups, Guntars Godiņš.
        ISBN 9789934238550.

 

Brliča - Mažuraniča, Ivana.  

     Horvātu stāsti no senatnes / Ivana Brliča-Mažuraniča ; no horvātu valodas tulkojusi Sondra Buša ; zīmējumu autore Iveta Bambere. - [Jūrmala] : Lielupes izdevniecība, 2010. - 159 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Priče iz davnine.
        ISBN 9789984563060.

 

Dimante, Inguna.  

     greizsirdīgās rotaļas / Inguna Dimante. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 267, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934316630.

 

Heivuda, Sāra.  

     Kaktuss : romāns / Sāra Heivuda ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne ; maketētāja Egija Bļinova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 382, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934314919.

 

Išiguro, Kadzuo.  

     Klāra un Saule : romāns / Kadzuo Išiguro ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane ; maketētāja Irēna Kivliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 287, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934314957.

 

Jauja, Lelde.  

     Pārēšanās ābece : romāns / Lelde Jauja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 223, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934315978.

 

Kūlis, Ēriks.  

     Uzgleznot laiku : [stāstu krājums] / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934314285.

 

Nacume Sōseki.  

     Kokoro / Nacume Sōseki ; no japāņu valodas tulkojusi Ilze Paegle ; [atbildīgais par izdevumu Jānis Oga ; redaktore Ineta Upeniece ; Māra Ābeles vāka dizains]. - Rīga : Atēna, 2004 (Preses nams). - 267, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9984340694.

 

No sirsniņas sirsniņā : bērnu dzejoļi / grāmatas idejas autori un veidotāji: Agnija Araka, Inese Timofejeva, Anna Kande ; dizains: Anna Kande. - [Rīga] : Biedrība "Wondora", 2022. - 259, [4] lpp. ; 16 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934235979.

 

Pāsilinna, Arto.  

     Paradīzes salas gūstekņi : ironisks romāns / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 891, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934315770.

 

Prouza, Nita.  

     Istabene / Nita Prouza ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 335, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934315831.

 

Tūkstoš un viena nakts : pasakas / tulk. Roberts Kroders ; Jāņa Sīkstuļa pēcv. ; Birutas Jēgeres lit. red. ; māksl. Kaspars Zariņš, Vita Lēnerte-Grasa, Ivars Heinrihsons, Vija Zariņa, Aivars Vilipsons, Helēna Heinrihsone, Deniss Zatravkins, Anita Kreituse. - [Rīga] : Jumava, [2000]. - 239 lpp. : ilustrācijas.
        Saturs: Pasaka par Anīsu al-Dželīsu un Alī Nūretdīnu ; Pasaka par Gānimu ben Aijūbu un viņa māsu Fitnu ; Pasaka par nēģeri Savābu, pirmo sudāņu einuhu ; Pasaka par nēģeri Kafūru, otro sudāņu einuhu ; Pasaka par nēģeri Buheitu, trešo sudāņu einuhu ; Pasaka par jaunavu Azīzu, viņas brālēnu Azīzu un par skaistu princesi Tādželmulūku ; Pasaka par princesi Dunju un princi Tādželmulūku ; Tūktoš un vienas nakts pasakas.
        ISBN 9984053725.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бушман, Дэвид.  

     Убийство у Тилз-Понд : реальная история, легшая в основу «Твин Пикс»: перевод с английского / Дэвид Бушман, Марк Гивенс. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 346, [3]с. ; 21 см. - (Tok. Мировой бестселлер).
        ISBN 9785041625856.

 

Доусон, Кейт Уинклер.  

     Американский Шерлок Холмс : зарождение криминалистики в США : документальная история жизни : перевод с английского / Кейт Уинклер Доусон. - Москва : АСТ, 2022. - 413, [2]с. ; 21 см. - (Neoclassic: Crime).
        ISBN 9785171347185.

 

Крамер, Стейс.  

     Юность подарит первые шрамы / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2023. , ©2023. - 749, [2] с. ; 21 см. - (Проект Стейс Крамер).
        ISBN 9785171550240.

 

Кузнецова, Дарья.  

      Образцовый самец : роман / Дарья Кузнецова. - Москва : Альфа-книга, 2020. - 278, [1] с. ; 21 см. - (Романтическая фантастика). (Фантастика. Любовный роман. Приключения).
        ISBN 9785992230819.

 

Кучерская, Майя.  

     Бог дождя : роман / Майя Кучерская. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2023. - 314, [3] c. ; 21 см. - (Настоящие истории. Кучерская).
        ISBN 9785171573249.

 

Липпман, Лора.  

     Леди в озере : роман : перевод с английского / Лора Липпман. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 381, [1]с. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times).
        ISBN 9785041570026.

 

Медведева, Алена.  

     Жена архимага : роман / Алена Медведева. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Романтическая фантастика). (Любовь внеземная).
        ISBN 9785171452940.

 

Павон, Крис.  

     Экспаты : роман / Крис Павон ; перевод с английского И. Данилова. - Москва : АСТ, 2014. - 447 с. ; 21 см. - (Современный криминальный роман).
        ISBN 9785170831777.

 

Свонсон, Питер.  

     Восемь идеальных убийств : детектив про восемь знаменитых романов с идеально продуманными преступлениями : перевод с английского / Питер Свонсон. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Tok. Детектив в кубе).
        ISBN 9785041159733.

 

Сиота, Такэси.  

     Голос греха : [роман : перевод с японского ] / Такэси Сиота. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 443, [2] с. ; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. Япония). - Shukan Bunshun Mystery Best, 2016. . - Futaro Yamada Prize, 2016.
        ISBN 9785041163136.

 

Соловьева, Наталья.  

     Однажды ты узнаешь : [роман] / Наталья Соловьева. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Вечные семейные ценности).
        ISBN 9785041821104.

 

Темная сторона Швеции : [рассказы : перевод со шведского] / составитель Джон-Гени Хольмберг, авторы Стиг Ларcсон, Ингер Фриманссон, Оса Ларсон и др. - Москва : Эксмо, 2015. - 373, [3] c. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - Oriģ. nos.: A Darker Side Of Sweden.
        ISBN 9785699842766.

 

Тэй, Джозефина.  

     Человек из очереди : [роман] / Джозефина Тэй ; пер. с англ. Е. К. Бросалиной. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Английский детектив. Лучшее).
        ISBN 9785170712373. . - ISBN 9785271366383.

 

Līdzīgi raksti