Grāmatu plauktos esam sameklējuši skaistākos dzejoļus un dzejoļu grāmatas par Latviju, jo zinām, ka jums tās noderēs daudzos gadījumos – gatavojoties kādam patriotiskam pasākumam, dzejas pēcpusdienai, mācībām vai vienkārši liriskas noskaņas radīšanai, kad pavasarī mostas Latvijas baltie bērzi, „nāk rudens apgleznot Latviju” vai „liktens dzen svešumā klīst”.

     Pie grāmatām līdzās citātiem meklējiet arī saiti „Pārbaudīt pieejamību”, lai noskaidrotu, kurā bibliotēkā pieejama grāmata, kā arī izmantotu iespēju rezervēt grāmatu. Nobeigumā – interneta resursi, kuros pieejami dzejoļi par Latviju.

 

Dzejoļu grāmatas par Latviju un Latvijas dabu, latviešu patriotiskās dziesmas, labie vārdi Latvijai 

 
 

„Tik mana Latvija” 

Grāmatā dažādu paaudžu dzejnieku un rakstnieku redzējumā atainota Latvija – tauta, zeme un valsts. Krājumā apkopoti Jāņa Akuratera, Aspazijas, Annas Brigaderes, Aleksandra Čaka, Andreja Eglīša, Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Petera, Raiņa, Kārļa Skalbes, Ojāra Vācieša, Edvarta Virzas, Māras Zālītes, Imanta Ziedoņa un citu latviešu autoru veltījumi tēvzemei. 

 

Rindiņas no grāmatas – 

vārds
TĒVZEME
krusta dūrienā
piešūts
pie manas
mēles
un lokās
un lokās
kā ceļš
no kura
nogriezties nevar 
(L. Langa.) 

 

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad, – te esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni. Jo zini: dzimtene ir tikai viena, – kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes. (J. Jaunsudrabiņš.) 

Pārbaudīt pieejamību 
 
 
„Latvijai”

Patriotiskās lirikas krājumā iekļauti spēcīgākie un izteiksmīgākie dzejoļi no dažādiem latviešu literatūras vēstures posmiem – gan klasika, gan mūsdienu dzeja. Spilgti un traģiski ir emigrācijā tapušie darbi. 

 

Rindiņas no grāmatas – 

Latvieša ticība
 
 
Daudz vētru mums reiz pāri gājis,
Un, ja vēl daudz mums viņu būs. –
Dievs aicinās kā aicinājis
Arvienu atkal saulē mūs.
            Caur laiku laikiem Viņš pa pēdām
            Tik tāpēc latvju tautai nāk,
            Lai reiz pēc posta un pēc bēdām
            Tā celtos spēkā varenā.
(..)
Mēs varam iet caur visām mokām,
Mēz varam ciest vēl briesmīgāk:
Jo pacels Dievs uz savām rokām
Mūs tad, kad mūsu diena nāks.

(L. Breikšs.) 

Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Latvijai” 

Krājums tapis Atmodas laikā – 1990. gadā – un veltīts tautas mīlētajam aktierim Ēvaldam Valteram 96. dzimšanas dienā. 

 

Rindiņas no grāmatas – 

Dziesma te svinīgi šalc,
Un tāds kā svētums visapkārt stīdz.
Un zieds ir tik balts,
Ka pavisam bail nest līdz.
            Nolieku to vārtu staba galā
Un dzirdu balsi, kad projām eju:
„Dzied, bāliņi, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēju.”
(I. Ziedonis.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

Leonīds Breikšs 

„Mūsu svētais mantojums” 
L. Breikša patriotiskās dzejas izlase R. Pussara sakārtojumā. 

 

Rindiņas no grāmatas – 

Dievs, svētī cīņām mūs! Dievs, svētī miera gaitām!
Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām!
No pašas jūrmalas līdz svešu zemju malām
Lai mierīgs staigā arkls, ko laukiem šiem mēs kalām! 
(L. Breikšs.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Piemini Latviju!” 

Izlasē iekļauta patriotiskā dzeja un īsā proza. Pārstāvēti vairāk nekā 30 autori. 

 

Rindiņas no grāmatas – 

Piedod, dzimtene,
Ka tu man biji
Kartona vākos,
Kādās divsimt lappusēs,
            Un pusmiljonā
            Miega un nomoda sapņu.
Kā tu vārēji paciest,
Kad es tev skatījos acīs,
Bet skatījos garām kā blēdis –
Izdomātajās.
(..)
Tagad es zinu,
Ka man nav jākāpj Everestā,
Lai redzētu.
            Es biju kalnā.
Tagad es zinu,
Ka man vairs nav jāatkāpjas,
Lai saprastu.
            Es biju tālu.
Es varēju atnākt noguris,
Bet esmu atnācis izsalcis. 
(O. Vācietis.) 
Pārbaudīt pieejamību
 
 

„Es dziedāšu par tevi…” 

Krājumā pakopoti gan klasiskie, gan jaunākie dzejoļi par Latvijas dabu. Grāmatu papildina krāsainas Latvijas dabas fotogrāfijas. 

 

Rindiņas no grāmatas – 

Esmu ierakstīta
            bērzu grāmatā baltā.
Esmu iespēlēta
            egļu varenās plēšās.
Droša tagad
varu pasaulē maldīties.
Ieraksts paliks.
            Neizdzēšami.
Viss, ko par dzīvi saucam,
            lai neiet secen.
Tikai –
            lai nepietrūkst tevis!
(..) 
(O. Lisovska.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

Ligita Ludmila Liepiņa 

„Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs” 

Enciklopēdija, kurā pēc 126 precīziem zīmējumiem atradīsiet interesantākos Latvijas floras pārstāvjus pļavās, kāpās, mežos, purvos un krastmalās, pēc 176 aprakstiem uzzināsiet saistošu un sev noderīgu informāciju, noskaidrosiet augu latvisko, latīnisko un tautas doto nosaukumu, kā arī pie katra auga sameklēsiet tam veltītas dzejas rindas, tautasdziesmas un mīklas! 

 

Rindiņas no grāmatas – 

Pogas
 
Pletkreklā baltā,
Sarkanās biksēs
Stārķi pa pļavu
Pastaigā iet.
Tieši gar knābi,
Vareno knābi
Dzeltenas gundegu
Pogas zied.
Stārķi domā:
 
„Derētu pogas –
Kreklu aizpogāt,
Atpogāt,
Tikai nezin
Kas stārķim
Kas stārķim dos diegu,
Ko tās pogas šūdināt klāt?” 
(V. Ļūdēns.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Mana Latvija” 

Grāmata par Latviju, kurā bērniem saprotamā valodā stāstīts par Valsts simboliem – himnu, karogu, ģerboni. Grāmatu papildina latviešu autoru dzejoļi un stāstu fragmenti. Vēl var uzzināt, kas ir bijuši Latvijas prezidenti; kādas mūsu valstī ir svētku un atceres dienas.  

 

Rindiņas no grāmatas – 

Tu esi
 
Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
tu esi
Latvija! 
(O. Vācietis.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Spēka vārdi Latvijai” 

Grāmatā apkopoti izcilāko latviešu politiķu, diplomātu un gara darbinieku domu graudi par Latviju. Hronoloģiskā secībā sakārtotie citāti aptver laiku no deklarācijām par latviešu tiesībām uz savu valsti līdz mūsu dienām, tie skar arī padomju un vācu okupācijas gadus, veidojot savdabīgu mūsu valstiskuma pēctecības panorāmu, kurā īpaši akcentēta neatkarības atjaunošanas dialektika. Spēku izstaro arī uz vāka atveidotā Lielvārdes josta valsts karoga krāsās. 

 

Rindiņas no grāmatas – 

Atjaunotajai Latvijas valstij jāattīstās ne tikai kā suverēnai, neatkarīgai, demokrātiskai republikai, bet tajā ir jākopj arī dziesmotās revolūcijas laikā alktās vērtības: brīvība „kaut kam”, t.i., pilnvērtīgam, laimīgam, darbīgam un atbildīgam cilvēkam. (M. Kūle.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

Latviešu autoru patriotisko dziesmu izlase Liepājas simfoniskā orķestra un Valsts akadēmiskā kora izpildījumā. CD formāts. Komplektā ilustrēts buklets, kurš sniedz ieskatu Latvijas vēstures notikumos. 

 

Rindiņas no bukleta – 

Mūsu asinis šī zeme,
Mūsu valsts un brīvā slava.
Tādu cilvēku, kā mums ir,
Tādu pasaulē vairs nava. 
(A. Čaks.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Latvju dziesmas tēvijai” 

Grāmatā iekļautas 80 dziesmas ar notīm, tostarp arī Latvijas himna „Dievs, svētī Latviju!”. 
Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Latvieša dziesmu grāmata” 

Raimonda Paula sakārtota dziesmu grāmata ar notīm, tajā atradīsiet 8 tēvzemes dziesmas („Dievs, svētī Latviju!”, „Nevis slinkojot un pūstot”, „Dievs, dod mūsu tēvu zemei”, „Daugav’ abas malas…”, „Tik un tā”, „Lūgšana”, „Saule, Pērkons, Daugava”, „Manai Dzimtenei”) un 17 t. s. tautas dziesmas (piem., „Pūt, vējiņi”, „Tumša nakte, zaļa zāle”, „Div’ dūjiņas gaisā skrēja” u. c.). 

Pārbaudīt pieejamību 
 
 

„Latviešu karavīru dziesmas” 

Krājumā iekļauta 61 patriotiskā dziesma ar notīm, tostarp „atviešu karavīru marša dziesma”, „Mirdzot šķēpiem”, „Kad šķiroties no tēvu mājām” u. c. 

Pārbaudīt pieejamību 
 
************************************************************************************************
Dzejoļi par Latviju citās grāmatās 
 
Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
 
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
(..)
(A. Sakse.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Acumirkļi” (65.-66. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
augustā, decembrī, martā.
 
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis tur neizdīgs bekas,
jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemsvētki neatbrauks –
pasaulīt, tādas būs sekas.
(..)
(M. Zālīte.)

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Apkārtne” (14. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Es trauslu stiebru paņemu, lai būtu
Man ceļa maizei blakus ceļa prieks,
Lai savu Daugavu pie Volgas jūtu,
Lai uzveikt varu klinšu stigu grūtu,
Kad Jāņu naktī kalnos blāzmo sniegs.
 
Man grieze Amsterdamas torņos griezīs –
No zaļās Nirzas atskrējusi, vai?
Augs Lorelejas radze Zvārtas iezis,
Kas mums ar Gaujas paliem krūtīs iezīsts…
Pie Reinas teikšu – paldies Latvijai!
(..)
(A. Vējāns.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Lubāns sapņo par Daugavu” (298.-299. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Nu tōlōs Tōlovas, nu Jersikas jys nōk
Kai auseklis un gaiļa reita dzīsme,
Kai karūgs un kai pyura skreines vōks,
Kai vairūgs, kas myus pasorgoj nu brīsmem
Un acim kvālōt līk kai Jōņūs līsmem…
Nu tōlōs Tōlovas, nu Jersikas jys nōk –
            Vystyvōkais nu vōrdim:
                        Latvija.
(..)
(A. Vējāns.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Rāznas krūze” (93-94. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Latvija
 
Kad domāju par tevi,
Tad sapņi plaukst un atveras kā ziedi;
Zūd smagums viss, gaist sāpes, skumju biedi,
Un dvēsele izplešas līdz bezgalībai.
 
Līdz bezgalībai izplešas un izjūt,
Ka tava elpa aizsniedz katru vietu;
Cik tālu arī manas ilgas skrietu,
Tavs mīļais tēls vēl tālāk iespēj sniegties.
(..)
(O. Zanders.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Dažādu gadu balsis...” (15. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Paldies jums,
kuri svītrojāt no pantiem
šo vārdu – Latvija,
no dziesmām ārā rāvāt.
Aiz bailēm viens,
aiz paklausības cits.
Paldies, ka slēpāt viņu
citu vārdu burzmā,
ka slēdzāt aizdomās,
ka dzināt pusčukstā,
ka sējāt virsū zāli.
Paldies.
 
Nu, vārds, tu jaunavīgs un neskarts.
Nu deri zvērestam.
(..)
(M. Zālīte.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Dzejas izlase” (101. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Nāk rudens apgleznot Latviju.
Bet nepūlies, necenties tā.
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
            Mazliet par lielu, lai sasildot
            Savu lakatu dotu,
            Par lielu, lai paņemtu klēpī
            Un apmīļotu.
(..)
(M. Zālīte.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Vai tu vēl turies?” (59. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
ilgi vakaros neatnāk viesoties miegs
un naktis kā sliedes garas
vai māte Latvija sagaidīs dēlus
krīt sarma cerību skarās
 
ilgi atmodas zarotnēs pieturas sniegs
ausmas rīti neatplaukst koši
Latvijas liepa noziedēs vēlu
bet pārliecinoši
(M. Zihmanis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Liepājnieku smilšu rausis” (212. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Tev, Māte Latvija, kas paliki pie krusta
Un nebeidz asiņot no šķēpa tēraudcietā,
Tev ziedus noliekam vissvētākajā vietā,
Lai vīraks lūgšanu ceļ augšup dziļi justu.
(..)
(M. Urnežus.) 
 
Cik tev vēl jāiztur, Latvija mana?
Svētrīta vēsti vai dzeguze zvana?
            Dveš tavu vārdu vēl, nelaikā saukti.
            Mocekļi tavi, lai tu dzīvībā plauktu.
(..) 
(M. Urnežus.) 

 

Šos dzejoļus meklējiet grāmatā 

„Atsedzot plīvurus gaismai” (83.;310. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Pie miera un atpūtas beidzot es tiku,
Jo sidraba dubļus vairs nespēju brist,
Uz Latvijas zemes ar dibenu pliku
Es sēdu un zemāk man nav vairs kur krist!
 
Te labākā vieta, kur apcerēt dzīvi
Un saprast, cik zaudēts, vai gūts ir kaut kas,
Te labākā vieta, kur apjaust var brīvi,
Cik pasaule liela, cik cilvēciņš mazs!
 
(..)
Ar dibenu pliku uz Latvijas zemes
Es sēdu un zemāk man nav vairs kur krist,
Es laimīgi smejos, jo – žēlīgā debess! –
Es pasaules dubļos vairs negribu brist!
(Z. Stungure.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Vērpetēs” (45. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
maza mana tēvuzeme
divu roku platumā
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
 
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā
(K. Skujenieks.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Mūžīgs pusmēness” (62. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
   Latvija,
Mūsu māte un māsa,
Ar drānu baltu
Pārsieta asins krāsa
Karogā tavā,
Kas laiku laikos
Mūsu pagalmos plīvos
Uz jaunu n bagātu dienu,
Malā neatstājot nekad, nekur un nevienu.
(..)
(A. Skalbe.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Atskārsme” (63. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
(..)
Ja mazmazbērnos tautu saglabāsim,
Tad piepildīsies mūsu sūtība
Un pastāvēšana kļūs būtība,
Kaut sadegt mums kā ugunskurā tāsīm.
 
Mēs zudīsim, kā liktens to ir lēmis,
Bet tautai augt un zemei pildīties,
Pie Latvijas kā mātes sildīties
Gan dzīvajiem, gan tiem, ko kaps jau ņēmis.
(J. Sirmbārdis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

Atskaidrošanās” (163. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
(..)
Pašiem šai zemē mums piedzimt un mirt,
godā to celt vai kaunā.
Lemts te mums dzīvības atvaros nirt
atkal un atkal no jauna.
 
Tāpēc tik nemiera pilna ir sirds,
it kā tā atdota ķīlā.
Kā tad nu īsti ar tēvzemi ir,
kuru tā sakāmies mīlam?
(..)
(J. Sirmbārdis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Pārplīsušais laiks” (119. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
es nemāku runāt tik skaisti lai izteiktu
                  Latvija
kādam noteikti iznāktu labāk
(varbūt tīnītei slaidai kā apsei
varbūt aktierim kādam – resnam kā lapsenei)
 
es varu tikai iedomāties kā vārda tā burtos
rotājas saule un pļavas kūp miglā no rīta
kā lieli katli
(..)
(M. Ruks.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Sienāža lēciens no tavas rokas” (58. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
(..)
Latvi, lepni cel galvu! Nav līdzīga tev
tavā gribā, darbā, dziesmā, slavā
un likumā.
Farizeji var tevi, tāpat kā aizgados Kristu,
netaisni apsūdzēt un pelt šā vai tā.
Lai ik ļaundara klaigas tev ir mazāk nekā
mīnus nulle kvadrātā.
(A. Rubulis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Atziņas” (87. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Es mīlu Tevi, Latvija,
Ar maigu dēla mīlu.
Par Tevi atdot gatavs es
Pat dzīvību kā ķīlu.
 
Es mīlu Tevi, Latvija,
Tu man tad spēku devi,
Kad biju nīsts un važās kalts, –
Lai nezaudētu sevi.
(..)
(K. Rozenbergs.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Zudušie gadi” (135. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Šī zeme man dārga,
Jo citas zemes nav,
Jo nav arī citu debesu.
Var jau būt, ka kaut kur pa ēteru
Lidinās eņģelīši apzeltītiem spārniem,
Var jau būt, ka kaut kur dod dzert nektāru
No grezniem traukiem, –
Man pietiek, ka uz Latvijas zemes
Eņģeļi ir pārvērtušies stārķos
Un nektāru ražo bites
No pārs hektāriem
            Vizbulīšu.
(..)
(R. Mūks.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Ar pīpi uz mākoņa malas” (129. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
(..)
Man nevajag nemirstības eliksīra.
Nemirstība ir iesieta
Latvijas sierā.
(R. Mūks.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Kali juga” (118. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Sadalīsim Latviju
            un ar mīlestību samaksāsim.
Zaļajos mežos un ziedošās pļavās
            pastaigāt sūtīsim ilgas.
Visus baltos lielceļus
            gaišām cerībām klāsim
Un ticībā savā joprojām – izturēsim.
(..)
(G. Micāne.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Zilais gredzens” (62. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
spožs pilnmēness pār zemi
Latvija cieš raizes
vēl gadu izturēt
ar ūdeni un maizi
 
vēl gadu basai iet
vai second hand kurpēs
kurp mana tauta iet
ir mana gaita turp ies
(..)
(L. Līvena.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Starp tumsu un gaismu” (157. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Šalkodams skatlogos atviz,
priecīgs pār asfaltu irdz…
Lietutiņš mazgāt nāk Latviju.
Iesāk no Rīgas, no sirds.
 
Aiziet pa Vidzemes šoseju –
gaidīts, sen gaidīts jau!
Rīt viņa pēdās plauks osis,
sazaļos liepa un kļavs.
(..)
(O. Lisovska.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Patvērums” (87. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,
Par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek,
Kad vakarā un tumsā jāiestieg.
(..)
(Z. Lazda.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Pazīstamāko latviešu dzejoļu simts” (119. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Es Dievam pateicos par to,
Ka piedzimt lemts bij’ Latvijā,
Kur mani katru vakaru
Vējš miegā ieaijā.
 
Man kāpu priežu sīkstums
Un jūras viļņu spīts
It visās dzīves gaitās
Arvien ir nācis līdz.
(..)
(Dz. Inkina-Paegle.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Man vārds ir uz mēles…” (139. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Ai, Latvija,
man tavi lauki šķita šauri.
Nu atkal redzu
tevi rīta svaigumā:
stāv bērzu birzis,
lietu izmazgātas cauri,
un ābeles stāv
grūtā maigumā.
 
Te viss tik pazīstams –
ne man te ceļu prasīt.
No pavardiem
kāpj smarža tvanīga.
Guļ zemē āboli –
tik daudz, ka nesalasīt.
Un tēvu valoda –
bez tulkiem skanīga.
(..)
(P. Jurciņš.) 
Dzejoli meklējiet grāmatā 
„Pie mūža jāpierod” (238. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Ir tikai viena Latvija un citas nav
nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm
un debesīm, kas kopā tur. Kā apmulsis
es noskatos, no malām krusti jūk,
un nojaušu – no tautas malām, no malām
mūsu tauta brūk.
Un kāda dziesma meklē nozudušos vārdus.
Caur nakti saule iemigušā tempļa logos
grūž ugunīgu staru, lai malas dalīdamies
nesadalās, lai vēlreiz nekļūstam par vergu
baru.
(A. Eglītis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Sila priede” (27. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
Ar savu rotu rotā Latvija
Ikvienu latvieti, kas elpo dzīvs;
Pār mūsu zemi lido gaismas plīvs,
Ar savu gaismu rotā Latvija.
(..)
Neviens no tevis nevar atlauzt mūs,
Ar visu ērksi roze sirdī būs.
(Z. Lazda.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Es zvaigznēs ieeju pār jūru…” (75. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
es esmu pazaudējis sevī
to gaišumu kur kādreiz es
pat, Latvij, būdams šķirts no tevis
reiz sajutos kā Dzimtenē
 
bet varbūt, Latvij, pazaudēji
Tu pati to un nevis es?
 
un tāpēc roku rokā ejam
mēs abi kā bez Dzimtenes
(L. Briedis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Bezdibeņa eņģelis” (128. lpp.) 
Pārbaudīt pieejamību 
 
(..)
Pieliec delnu pie acīm un skaties:
līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod
            mazo Latviju – lielākas nav.
(L. Briedis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Dzedzieda” I (22. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
(..)
Ja tauta nīkst, nav pagājības vienas
vai svešu skauģu vaina. Pati jau
to apjauš tauta – jāatbild ikvienam:
kur esi, Latvija? kur esi, Latvija?
(I. Auziņš.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Dzīvesstāsts un 33 jaunākie dzejoļi” (40.-41. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
ar veco gadsimtu lepošos aizvien –
tad mana Latvija lepni un brīvi sākās!
Dievs, dod tai turpināties, turpināties vien!
ar veco gadsimtu lepošos aizvien
pat stundās tajās, kad cerības garām skrien
un nav nevienas uguns gaišākās bākās,
ar veco gadsimtu lepošos aizvien –
tad mana Latvija lepni un brīvi sākās!
(U. Auseklis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Šķilbēnu grāmata” (33. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
(..)
Latvija
man ir gara gara krelle
kurā ceļš pie ceļa vērts
un katrs tajā
man ir savas mūžības vērts
(U. Auseklis.) 

 

Dzejoli meklējiet grāmatā 

„Tepat ir viss” (94. lpp.) 
 
Pārbaudīt pieejamību 
 
************************************************************************************************ 
Dzejoļi par Latviju internetā 
 
 
 
      ----- Dziesmu teksti par Latviju