Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas kolektīvs 2015. g.
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gadā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas filiāle, pilsētas 2. bibliotēka, atzīmē savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju.

 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas vēsture, šodiena un rītdienas sapņi

 

     Bibliotēka savu darbību uzsāka 1965. gadā.  Tā atradās divstāvu ēkā Atbrīvošanas  alejā 106 (toreiz Ļeņina iela). Bibliotēkas vadību toreiz uzņēmās Lidija Dementjeva. Bibliotēkas telpu platība bija tikai 43,75 m²,  grāmatu krājums – 1246 vienības, un bibliotēkā bija reģistrēti  64 lasītāji.

 

Ēka Atbrīvošanas alejā 106 (toreiz Ļeņina iela), kur  Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka atradās no 1965. līdz 1973. g.

 

     Bibliotēkas pastāvēšanas laikā tās atrašanās vieta ir mainīta  vairākas reizes. Tā no 1973.  līdz 1987. gadam bibliotēka atrodas divstāvu ēkas otrajā stāvā Krišjāņa Barona ielā 3/5. Ēkas remonta dēļ no 1987. līdz 1993. gadam bibliotēka pārceļas uz platības ziņā daudz mazākām telpām Čkalova ielā 3 (tagad Bukmuižas iela) – kādreizējā Latvijas PSR Centrālās statistikas pārvaldes Informācijas un skaitļošanas centra ēkā. Tur vairāk nav ne lasītavas, ne bērnu nodaļas. Tiek samazināts darbinieku skaits. Bet no 1993. gada rudens bibliotēka atrodas Ziemeļu mikrorajona ēkas otrajā stāvā Atbrīvošanas alejā 166. Kopš 1977. gada tā ir Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle.

 

     No 1966. līdz 1969. gadam par pilsētas 2. bibliotēkas vadītāju strādā Klavdija Krilova, no 1970. līdz 1974. gadam – Lidija Streļča,  visilgāk, no 1974. maija līdz 1996. gadam, bibliotēkas darbu organizē un vada Olga Rassohina, no 1997. līdz 2013. gada 30. jūnijam – Broņislava Selecka, tad no 23. augusta līdz 21. oktobrim – Renāte Bauska un kopš 2013. gada 1. decembra – Inta Anspoka.

 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas vadītāja Olga Rassohina (1988. g.)

 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas apkopējas Aleksandras Starodubcevas jubileja (2001. g.)

 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas vadītājas Olgas Rassohinas jubileja (2002. g.)

 

     2003. gadā ar Rēzeknes pilsētas domes Kultūras centra, Centrālās bibliotēkas un KKF atbalstu īstenojot projektu „Bērnam draudzīga ģimenes bibliotēka”, tiek veikts telpu remonts, izveidots bērnu abonements, iegādātas mēbeles un jaunākās grāmatas. Štatu sarakstam pievienojas vēl viens darbinieks.

 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas vadītāja Bronislava Selecka kopā ar jaunajiem lasītājiem (2003. g.)

 

2. bibliotēkas darbinieki kopā ar bijušajām kolēģēm R. Elksni un B. Opencāni (2003. g.)

 

     2003. gadā  bibliotēkā parādās pirmais dators ar interneta pieslēgumu. (2015. gadā bibliotēkā  ir  deviņi datori.) 2004. gadā tiek uzsākts darbs ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE. Savukārt  2006. gadā tiek uzsākta krājuma rekataloģizācija, kas turpinās līdz 2011. gada rudenim.

 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas kolektīvs 2005. g. 27. oktobrī

 

     2007. gada nogalē tiek uzsākta automatizēta bibliotēkas lietotāju apkalpošana BIS ALISE. Lasītāji var arī attālināti rezervēt grāmatas. Kopš 2014. gada oktobra bibliotēkas lietotājiem pieejama arī BIS ALISE mobilā versija.

 

     2008. gada 14. oktobrī bibliotēka akreditēta uz pieciem gadiem kā vietējās nozīmes bibliotēka. Pavisam nesen, 2015. gada 17. septembrī, bibliotēku atkal apmeklēja akreditācijas komisija, un jau tuvākajā laikā bibliotēkas darbinieki saņems komisijas atzinumu par bibliotēkas darbu.

 

     Ja pirmajos pastāvēšanas gados bibliotēkai bijuši tikai pārdesmit aktīvi lasītāji, tad tagad ik dienas 2. bibliotēkā  bibliotēkā iegriežas ap 90  apmeklētāju, bet lietotāju skaits  aizvadītajā  gadā (2014.) ir sasniedzis 2044. Pērn bibliotekāri sagatavoja 99 dažādām tēmām veltītas izstādes un 38 pasākumus.

 

Rēzeknes 2. bibliotēkas pieaugušo abonements 2015. g.

 

     Bibliotēka bibliotekāros pakalpojumus sniedz gan pilsētas Ziemeļu mikrorajona iedzīvotājiem, gan visiem citiem interesentiem. Bibliotēka veido un piedāvā saviem lietotājiem aktuālu, dažādām vecuma grupām un prasību līmenim iespējami atbilstošāku krājumu, mērķtiecīgi tiek veidots ģimenes bibliotēkas modelis, kur katrs var saņemt viņam nepieciešamo bibliotekāro pakalpojumu un kur vienlīdz interesanti ir gan bērniem, gan pieaugušajiem.

 

     Bibliotēkas pamatpakalpojumi, tai skaitā datoru un interneta lietošana, ir bez maksas. Bibliotēkā tiek organizēti bibliotēkas, grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi un aktivitātes: izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas u. c.

 

     Bibliotēka ir senākais un pazīstamākais informācijas uzkrāšanas, apstrādes, izmantošanas un izplatīšanas centrs. Šodienas apstākļos bibliotēkas funkcijas ir krietni vien plašākas un daudzpusīgākas. Pašreiz bibliotēkas  atrodas milzīgu pārmaiņu virpulī.

 

     Rēzeknes 2. bibliotēka piedāvā neitrālu vidi, kur brīvi un labi justies cilvēkiem ar visdažādākajām interesēm. Bibliotēkā iekārtoti atpūtas stūrīši, kur  iespējams ne tikai lasīt grāmatas un žurnālus, bet arī izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, piemēram, lietot WiFi savā mobilajā telefonā vai planšetdatorā.

 

Datorapmācības senioriem 2. bibliotēkā 2014. g.

 

     Bibliotēka šodien pilda arī sociālā atbalsta funkcijas bezdarbniekiem, pensionāriem un sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupām, kā arī ir sociālās integrācijas centrs, kurā ir iespēja apgūt pamatiemaņas interneta un datoru izmantošanā, saņemt nepieciešamo informāciju par  darbā iekārtošanās  iespējām, sazināties ar saviem tuviniekiem un draugiem.

 

     Bibliotēkas jubilejas svētkos jāatgādina, ka vislielākā bibliotēkas vērtība viennozīmīgi  ir tās lasītājs. Rēzeknes 2. bibliotēkas ilggadīgie lasītāji ir Inna Semjonova, Svetlana Lavrentjeva, Anatolijs Steimakovs, Ludmila Svetlova, Aleksandrs Kamšilovs, Jurijs Cakuls, Stefānija Oreniša, Jevģēnijs Navrovs, Stanislavs Volkovs, Jevģēnija Cvetkova, Rita Gornostaja, Viktors Andžāns, Vadims Bahs, Ligita Zepa, bijušie bibliotēkas darbinieki Olga Rassohina  un Broņislava Selecka u. c. Paldies jums par  ilgo uzticību, vienmēr draudzīgo un bibliotēku atbalstošo nostāju!

 

     Jāatzīmē arī bibliotēkas visčaklākie pieaugušie lasītāji: Vladislavs Tjarve, Hionija Kovaļevska, Raisa Suhareva, Marija Melihova, bet visvairāk lasošie bērni ir Diāna Krištopāne, Beatrise Baranovska, Nikola Ločmele u. c.

 

     Rēzeknē dzīvo arī lasošās ģimenes, kurās grāmatu lasīšanas tradīcijas tiek izkoptas ilgu gadu garumā, tajās mīlestība pret grāmatu tiek nodota arī bērniem. Rēzeknes 2. bibliotēkā lasa vairākas  ģimenes: Jurānu, Bulduru, Jefimovu, Apeiņu un Vaļiuļinu. Savukārt 2. bibliotēkas aktīvākie lasošie jaunieši ir Natālija un Laura Jurānes, Solvita Čerņavska, Māris Jurāns, Matīss un Marts Jānis Lopsas. Priecājamies par katru bibliotēkas lietotāju, kas ikdienas steigā rod laiku iegriezties Rēzeknes 2. bibliotēkā!

 

     Nobeigumā gribu uzsvērt – pozitīvi arī atzīmējams fakts, ka bibliotēkā strādā pieredzējuši, zinoši bibliotekāri, kam šis darbs ļoti patīk. Paldies visiem darbiniekiem par radošu pieeju darbam!

 

     Domājot par nākotni – bibliotēkai nepieciešamas jaunas telpas, jo tā atrodas ēkas otrajā stāvā. Tas ietekmē bibliotēkas apmeklētību. Piekļuve bibliotēkai māmiņām ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un gados veciem cilvēkiem  diemžēl sagādā grūtības.

 

     Diženais domātājs Marks Aurēlijs ir teicis: ”Pasaule ir pārmaiņas, dzīve – izprašana.”  Lai mums visiem ir daudz iespēju augt un pilnveidoties! Lai mēs esam stipri pasaules pārmaiņās un gudri dzīves izprašanā! Tas ir svarīgi gan mums – bibliotēkas darbiniekiem, gan mūsu bibliotēkas lietotājiem!

 

     Atzīmējot Rēzeknes 2. bibliotēkas 50 gadu pastāvēšanas  jubileju,  22. oktobrī pl. 16.00 bibliotēkā tiks rīkots “Atmiņu un bibliotēkas draugu vakars”. Uz šo pasākumu tiek aicināti  bibliotēkas bijušie darbinieki un ciemiņi, kuri šajā svētku reizē vēlas būt kopā ar mums un dalīties šajā priecīgajā notikumā!

 

Inta Anspoka,
Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas vadītāja