Nozaru literatūra

 

Augucēvičs, Jānis. 
    Word. Microsoft Office 2013 / Jānis Augucēvičs. - Rīga : Turība, biznesa augstskola, 2015. - 83 lpp. : il. - (Datorzinības ; 23).
        ISBN 9789984828992.

 

Čevere, Līga. 
    Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos / Līga Čevere ; sast.: Ināra Paramonova, Skaidrīte Purmale. - Rīga : Studentu Literatūra, 2014. - 196 lpp. : tab., diagr. - Bibliogr.: 100.-105.lpp. . - Bibliogr. zemsvītras piez. - Kopsav. angļu un lietuviešu val. - Izdevējziņas ņemtas no LNB datu bāzes.
        Saturs: Šausmu literatūras izpratne latviešu un ārzemju literatūras teorijā ; Šausmu motīvs folklorā: tipoloģija un žanroloģija ; Universālais un reģionālais šausmu stāstos ; Spilgtākie arhetipi Kaunatas šausmu stāstos.
        ISBN 9789934849800

 

Fusko, Dons. 
    Aizsardzībai pret ļauno / Dons Fusko ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; monsinjora Turnjola di Klo priekšvārds, 7.-8. lpp. - Rīga : Dzīvības straumes, 2013. - 197, [6] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Pour se dėfendre du Malin.
        ISBN 9789984874234.

 

Irbe, Anastasija. 
    Bērns runāt mācās ģimenē / Anastasija Irbe, Sarma Lindenberga. - Rīga : RaKa, 2014. - 196 lpp. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789984463155.

 

Merovs, Deivids. 
    Karte : visu diženo vīru ceļš / Deivids Merovs ; no angļu valodas tulkojusi Ailita Kuka. - Rīga : Atradums-personības attīstības resursi, 2014. - 195 lpp. : il. - ("Atraduma" grāmatas). - Oriģ. nos.: The Map.
        ISBN 9984613771.

 

Psiholoģija : [kolektīvā monogrāfija] : 3 grāmatās / autori: Daiga Kamerāde, Evija Strika, Andžela Rožcenkova, Ilze Damberga, Žermēna Vazne, Maija Biseniece ; zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 166 lpp. : portr. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 161.-166. lpp. - 3. grāmatā apskatītas juridiskās psiholoģijas un ģimenes psiholoģijas pamatnostādnes un jaunākās atziņas, raksturota psiholoģijas saikne ar organizāciju vadību un pedagoģiju, kā arī skaidrota psiholoģijas zināšanu aktualitāte militārajā vidē un sportā, akcentējot teorētisko uzskatu praktisko nozīmi. Monogrāfija adresēta psihologiem, dažādu augstākās izglītības programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem, kā arī interesentiem. - Kopsavilkums angļu valodā.
        3. grāmata. Lietišķās jomas.
        ISBN 9789934040603.

 

Šengenas konvencijas dalībvalstu atgriešanas (konvojēšanas) pasākumi : mācību līdzeklis / Valsts robežsardzes koledža ; A. Gaveika, I. Adijāne, J. Gaigalniece-Zelenova, J. Skorodihins, Dz. Pavārnieks, R. Vikainis, I. Purmale. - Rēzekne : Valsts robežsardzes koledža, 2013. - 355 lpp : il. - Bibliogr.: 174.-177.lpp. - Pielikumi : 1. Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija (Preambula). . - 2. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija (Tiesības un brīvības. Eiropas Cilvēktiesību tiesa). . - 3. Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību. . - 4. Eiropas Sociālā Harta. . - 5. Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību. . - 6. Starptautiskā civilās aviācijas konvencija. . - 7. Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu. . - 8. 2004/573/EK : Padomes Lēmums (2004.gada 29.aprīlis) par kopēju lidojumu organizēšanu ar mērķi no divu vai vairāku dalībvalstu teritorijas izraidīt trešo valstu piederīgos, uz kuriem divu vai vairāku dalībvalstu teritorijā attiecas izraidīšanas pasākumi. . - 9. Tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu uzvedības kodekss. . - 10. Padomes direktīva 2003/110/EK (2003.g. 25.novembrīs) par palīdzību tranzīta gadījumos, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu. . - 11. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.562/2006 (2006.g. 15.marts). . - 12. Noderīgas saites : 326.-330.lpp. . - Valstu kodi (ISO Countries Codes) : 331.-337.lpp. . - 14. ES robežkontroles instītūcijas : 338.-351.lpp. . - 15. Šengenas zona. . - 16. Šengenas konvencijas valstis un teritorijas.
        Pamatnostādnes.- Latvijas Republikas un Valsts robežsardzes normatīvie akti ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas jomā.- Personas savaldīšanas tiesiskie un praktiskie aspekti.- Pirmas palīdzības apmācība.- Komunikācijas, uzvedības un konfliktu kontroles pasākumi.
        ISBN 9789934838804.

 

Vasiļjevs, Aleksandrs. 
    Eiropas modes vēsture : 18.-20.gadsimts : ekskluzīvs pielikums: Aleksandra Vasiļjeva Baltijas ligzda / Aleksandrs Vasiļjevs ; red.: Liene Soboļeva (atb.), Ineta Strazdiņa (lit.) ; priekšv. Žanna Dubska ; tulk. Maija Kudapa. - Rīga : Jumava, [2014]. - 495, [1] lpp. : il., fotogr. - Vārdnīca: 488.- 495.lpp. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        ISBN 9789934116865.

 

Vītoliņa, Baiba. 
    Patērētāju tiesību aizsardzības pamati / Baiba Vītoliņa ; māksl. Aigars Truhins ; red. Zinta Stikute. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 373, [1] lpp. : il.
        Saturs: Patērētāju tiesību aizsardzība ; Patērētāja tiesības uz ekonomisko interešu aizsardzību ; Preču un pakalpojumu atbilstība un drošums ; Patērētāju tiesību uzraudzība un atbildība par pārkāpumiem.
        ISBN 9789934047879

 

Дэвис, Вильям. 
    Пшеничные килограммы : как углеводы разрушают тело и мозг / Вильям Дэвис ; пер. с англ. Ивана Чорного. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 299 с. - Ориг. назв.: Wheat Belly.
        ISBN 9785699756278.

 

Суворов, Виктор. 
    Облом : Последняя битва маршала Жукова : 2-я книга трилогии "Хроника Великого десятилетия" / Виктор Суворов. - Москва : Добрая книга, 2014. - 351 с.
        ISBN 9785981246555.

 

Тарасов, Анатолий Владимирович. 
    Хоккей : родоначальники и новички / Анатолий Тарасов. - Москва : Эксмо, 2015. - 407, [1] с., [40] л. ил., портр., факс. : табл. ; 24 см. - (Мастера спорта).
        ISBN 9785699681662.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Granausks, Romualds. 
    Migla virs ielejām / Romualds Granausks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa ; Aleksandra Stankeviča ilustrācijas ; literārā redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 239 lpp. : il.Oriģ. nos. Rūkas virš slėnių. - "Zelta laikmeta romāns Lietuvas literatūrā" - Uz vāka.
        ISBN 9789934150579.

 

Jansone, Ilze.

    Vienīgais / Ilze Jansone ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 190, [1] lpp.

        ISBN 9789984887838.

 

Kellija, Ketija. 
    Medus karaliene : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2015. - 475 lpp. - Oriģ. nos.: The Honey queen.
        ISBN 9789984357775.

 

Kings, Stīvens. 
    22.11.1963 / Stīvens Kings ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 797 lpp. : il. - Oriģ. nos.: 11/22/63.
        ISBN 9789934047190.

 

Košeļeva, Sabīne. 
    Rīga - Maskava : 21. gadimta mīlasstāsts / Sabīne Košeļeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 112 lpp.
        ISBN 9789934049712.

 

Kūlis, Ēriks. 
    Vecīt, bez komentāriem... / Ēriks Kūlis ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 206, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934049491.

 

Larka, Sāra. 
    Kauri koka ēnā : [romāns] / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 623, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Schatten des Kauribaums. - Triloģijas 2. grāmata. . - "... jaunās Jaunzēlandes triloģijas pirmā grāmata" - Uz grāmatas vāka atloka.
        ISBN 9789934050749.

 

Mersjē, Paskāls. 
    Lea / Paskāls Mersjē ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 222 lpp. - Oriģ. nos.: Lea / Pascal Mercier.
        ISBN 9789934050114.

 

Pankola, Katrīna. 
    Vēl viena deja / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 391 lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija).
        ISBN 9789984357768.

 

Sabaļauskaite, Kristina. 
    Silva rerum III : [vēsturisks romāns] / Kristina Sabaļauskaite ; no liet. val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 399, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva rerum.
        ISBN 9789934050121.

 

Zendkers, Jans Filips. 
    Tavu sirdspukstu dziesma / Jans Filips Zendkers ; tulkojusi Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 269, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Art of Hearing Heartbeats.
        ISBN 9789934043949.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Амирезвани, Анита. 
    Равная солнцу : роман / Анита Амирезвани ; пер. с англ. А. Кубатиева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 443, [2] с. ; 22 см. - (The big book).
        ISBN 9785389051775.

 

Ванага, Мелания. 
    На берегу Вель-реки, 1941-1957 / Мелания Ванага ; перевод с латышского: Роальд Добровенский ; редактор Жанна Эзите. - Amatas pagasts, Amatas novads : Фонд развития Аматского края, 2014. - 495 lpp., [24] lpp. iel. : faks., il., karte, portr. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Veļupes krastā.
        ISBN 9789934142536.

 

Гарева, Наташа. 
    Четыре повести о любви / Наташа Гарева. - Санкт-Петербург : Аврора-дизайн ; HAGART, 2009. - 422 с.
        Книга 1. Мода на счастье ; Девушке нужен доктор.
        ISBN 5937680251.

 

Джио, Сара. 
    Фиалки в марте : роман / Сара Джио ; пер. с англ. И. Метлицкой. - Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] c. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио). - Ориг. назв.: Jio, Sarah. The violets of march.
        ISBN 9785699763955.

 

Злотников, Роман Валерьевич. 
    Царь Федор. Еще один шанс... : [фантастический роман] / Роман Злотников. - Москва : Альфа-Книга, 2010. - 378, [2] с. : ил. - (Фантастическая история).
        ISBN 9785992205848.

 

Кон, Рейчел. 
    Как влюбиться в незнакомца : [для среднего и старшего школьного возраста] / Р. Кон, Д. Левитан ; пер. с англ. О. Лозовской. - Москва : АСТ, 2015. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Виноваты звезды). - Пер.: Cohn, Rachel. Dash and lily's book of dares.
        ISBN 9785170851997.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич, 1948-. 
    Время "мечей" / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 477 с.
        ISBN 9785170886401.

 

Март, Михаил. 
    Мозаика чисел : роман / Михаил Март. - Москва : Астрель, 2012. - 350 с. - (Кинотриллер).
        ISBN 9785271451720.

 

Мир фантастики 2014. На войне как на войне / сост. Г. Панченко. - Москва : АСТ, 2014. - 346, [2] с. ; 21 см.
        В первый пар ; / В. Шарапов. Вундервафли / О. Дивов. За царя и волю / О. Макаровский. Метель свободы / Мю Логинов. Вторая беда / Ф. Чешко. Создавая истину / В. Свержин. Сбыча мечт / А. Ивакин. Справедливость / С. Бескаравайный. Справедливость / С. Бескаравайный. Сущность тьмы / А. Тудаков.
        ISBN 9785170813568.

 

Настоящая фантастика 2012 : [сборник фантастических повестей, рассказов и статей] / сост. Г. Гусакова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 734 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699568925.

 

Новогодний дозор : лучшая фантастика 2014 / сост. Андрея Синицина. - Москва : АСТ, 2014. - 383 с.
        ISBN 9785170835461.

 

Петч, Оливер. 
    Дочь палача и Ведьмак : [роман] / Оливер Пётч ; пер. с нем. Р. Н. Прокурова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Новый шедевр европейского детектива). - Ориг. назв.: Der hexer und die henkerstochter.
        ISBN 9785699779451.

 

Петч, Оливер. 
    Дочь палача и король нищих : [роман] / Оливер Пётч ; пер. с нем. Р. Н. Прокурова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Новый шедевр европейского детектива). - Ориг. назв.: Die Henkerstochter und der König der Bettler.
        ISBN 9785699760268.

 

Плохие кошки : [сборник рассказов] / сост. Марта Кетро. - Москва : Астрель, 2012. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см.
        Евина работа ; / М. Кетро. Мерзик / В. Лебедева. Брыська / А. Асадова. Катин дом / Е. Смирягина. Дуэнде / А. Верлен. Любовь зла / Е. Борщёв. Нэко / С. Романова. Кот и его Геннадий / С. Барашек. Территория кошек / Н. Немчинова, И. Форд. Плохие кошки / А. Васюхина.
        ISBN 9785271415579.

 

Тонг Куонг, Валери. 
    Провидение / Валери Тонг Куонг ; пер. с фр. Л. Н. Ефимова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 218, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Счастье жить. Проза Валери Тонг Куонг). - Ориг. назв.: Providence.
        ISBN 9785699780471.

 

Тэллис, М. Ф. 
    Комната спящих : роман : пер. с англ. / Ф. Р. Тэллис. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 285, [1] с. - (Темные тайны).
        ISBN 9785227056702.

 

Ускоритель : повести / сост. Ю. Иванова. - Москва : Снежный Ком М ; Луганск : Шико, 2013. - 391 с. ; 21 см.
        Отель для Троглодита / Ярослав Веров, Игорь Минаков. След на серебряной дороге / Игорь Вереснев. Судьба "Гермеса" / Ярослав Кудлач. Ускоритель / Далия Трускиновская.
        ISBN 9785904919511. . - ISBN 9789664923233.

 

Līdzīgi raksti