Nozaru literatūra

 

Andra Neiburga : valoda, dzimte, stāstījums, attēls : rakstu krājums / sastādītājs, zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Jānis Ozoliņš. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 212.-215. lpp.

ISBN 9789984893389.

 

Bolšaitis, Pēteris.

Latvijas klusie varoņi / Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna Žīgure ; redaktores: Antra Mieze, Ligita Kovtuna ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vesta LK, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 240 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Laika Grāmata). - Bibliogrāfija rakstu beigās.

ISBN 9789934511608.

 

Bondarevska, Sandra.

Pētersoni Īrijā / Sandra Bondarevska ; vāka māksliniece, dizainere Santa Siliņa ; redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa. - Rīga : Vesta-LK, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 159 lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 155.-158. lpp. un rādītājs: 140.-154. lpp.

ISBN 9789934511578.

 

Joksts, Osvalds.

Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts ; recenzenti: Dr.iur. Valērijs Reingolds, Dr.iur. Allars Apsītis ; redaktores: Aija Lapsa, Ināra Mikažāne, Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 167 lpp. : tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 163.-167. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

ISBN 9789934563539.

 

Lapenieks, Vilis.

Dullā Daukas piezīmes : impresijas un ekspresijas / Vilis Lapenieks ; ievada autore Sarma Lapenieks-Rosenberga ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, 2019. - 278, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Personāliju saraksts: 270.-[279.] lpp.

ISBN 9789984313160.

 

Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs Kārlis Vērdiņš ; recenzenti: Dr.philol. Lita Silova, Dr.philol. Raimonds Briedis ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka noformējums: Anete Konste, Reinis Pētersons. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 414 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoriem: 414. lpp. . - Vāka noformējumam, sadarbībā ar platformu "Latvian Literature", izmantots komikss no cikla "Life of I". Idejas autore Anete Konste, mākslinieks Reinis Pētersons.

ISBN 9789984893334.

 

Šneps, Manfrēds.

Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

ISBN 9789984314846.

 

Zilgalvis, Jānis.

Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Juris Lorencs ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; ēku stāvu plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - [Rīga] : Vesta-LK, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 479, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 342.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.

  1. daļa.

ISBN 9789934511738.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem

 

Goba, Arturs.

Sīki, jautri kukainīši : dzejoļi bērniem / Arturs Goba ; Margaritas Stārastes ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasi kopā ar Margaritu Stārasti). (Radīts Latvijā). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata sagatavota pēc Artura Gobas darba "Sienāža debesskrāpis" (Brīnumzemes pasakas, 2016).

ISBN 9789934087059.

 

Gulbe, Evija.

Koko un Riko niekojas / Evija Gulbe ; ilustrācijas: Linda Lošina ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Radīts Latvijā). - Pirmsskolas vecuma bērniem.

ISBN 9789934087028.

 

Gulbe, Evija.

Koko un Riko sapņo par vasaru / Evija Gulbe ; ilustrācijas: Linda Lošina ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Radīts Latvijā). - Pirmsskolas vecuma bērniem.

ISBN 9789934087035.

 

Melece, Anete.

Kiosks / Anete Melece ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, [2019], [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.

ISBN 9789934574108.

 

Melgalve, Ieva.

Īsti cilvēki : [pasaka bērniem] / Ieva Melgalve ; Anitas Rupeikas ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.

ISBN 9789934079320.

 

Petraškevičs, Juris.

Ērika un bailes / Juris Petraškevičs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.

ISBN 9789934574092.

 

---Bērniem

 

Auziņa, Ieva.

Glābējcūka / Ieva Auziņa ; māksliniece Ilze Raudiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 38, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - IX.

ISBN 9789934856570.

 

Braķe-Klaverī, Lelde.

Grafiti noslēpums / Lelde Braķe-Klaverī, Nils Klaverī. - [Rīga] : Sapņu spalva, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 60, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Tīģerēnu-detektīvu piedzīvojumi). - X.

ISBN 9789934861321.

 

Eihmane, Līva.

Puiku alfabēts : arī drosmīgām meitenēm / Līvas Eihmanes teksts un ilustrācijas ; grāmatas dizains: Maija Rozenfelde ; redaktore Santa Klaiva. - [Mārupe] : LIV Design, [2019]. - [140] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XIII.

ISBN 9789934199035.

 

Kivirehks, Andruss.

Oskars un lietas / Andruss Kivirehks ; māksliniece Anne Pikova ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere ; pēcvārds: Jānika Palma (Jaanika Palm) ; Andrusa Kivirehka fotoattēls: Ieva Lūka ; Maimas Grīnbergas fotoattēls: Gints Ivuškāns. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 297, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - X.

ISBN 9789934574061.

 

Kivirehks, Andruss.

Tilda un putekļu eņģelis / Andruss Kivirehks ; māksliniece Takinada (Irina Šabarova) ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 140, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - X.

ISBN 9789934085840.

 

Liukasa, Linda.

Sveika, Rūbij! / Linda Liukasa, teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma un Ance Kancere ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un koši, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori : 96. lpp. . - uz aizmugures vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

Robots iet skolā.

ISBN 9789934856587.

 

Liukasa, Linda.

Sveika, Rūbij! / Lindas Liukasas teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma, Raimonds Simanovskis, literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - Jelgavas novads : Droši un Koši, ©2018. - 104 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori: 104. lpp. . - Uz 4.vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

Ekspedīcija internetā.

ISBN 9789934856549.

 

Merca, Laura.

Tūkstoš un viens radījums / Laura Merca [idejas autore, teksts, ilustrācijas], Aino Jervinena [teksts] ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. , ©2020. - 57, [3] lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - II. - Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva.

ISBN 9789934574436.

 

Paegle, Anita.

Rožu spoks : pils stāsts / Anita Paegle ; pils stāstu pierakstījis Andrejs Vīksna ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 27 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XXIX. . - VII. - Romantisks detektīvstāsts bērniem, mākslas un leģendu mīļotājiem un visiem, kam patīk Rundāles pils.

ISBN 9789934574115.

 

Rauda, Pireta.

Kā izglābt mazītiņo mammu / Pireta Rauda ; autores ilustrācijas ; no ilgauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 113, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - XV.

ISBN 9789934574474.

 

Romanišina, Romana.

Skaļi, klusu, čukstus / Romana Romanišina un Andrijs Lesivs, teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - [55] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - III. - 2018. gada Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balva Bologna Ragazzi Award kategorijā “Izziņas grāmatas”.

ISBN 9789934574405.

 

Runājošie suņi : pēc Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" motīviem / redaktore Inese Zandere ; māksliniece Elīna Brasliņa ; dizaina mākslinieks Artis Briedis ; filma un komikss veidoti pēc Luīzes Pastores grāmatas "Maskačkas stāsts" motīviem. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - X.

ISBN 9789934574238.

 

Šruts, Pavels.

Lietrīļas / Pavels Šruts ; Galinas Miklīnovas ilustrācijas ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 227, [6] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - X.

ISBN 9789984334912.

 

Ungerers, Tomijs.

Kāpēc es neesmu tu? : atbildes uz filozofiskiem bērnu jautājumiem / Tomijs Ungerers ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; literārā konsultante Inga Karlsberga ; pēcvārds: Aiga Dzalbe, Artis Svece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - XV.

ISBN 9789984236964.

 

Vanaga, Agnese.

Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? / Agnese Vanaga ; Agates Lielpēteres ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 59, [2] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - II.

ISBN 9789934088513.

 

---Jauniešiem

 

Bellova, Bianka.

Ezers : [veltīts cilvēkiem ceļā] / Bianka Bellova ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 187, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - 7.-9. - European Union Prize for Literature (Eiropas Savienības Literatūras balva), 2017. . - Magnesia Litera (Magnesia gada balva literatūrā, Čehijā), 2017. . - Čehijas Nacionālā jaunatnes balva, 2017. - Ziņas par autori: [191.] lpp.

ISBN 9789984334752.

 

Lunde, Maja.

Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve : [romāns ar karikatūrām] / Maja Lunde ; Tegnehanne zīmējumi ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 207 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6. - Uz vāka: Norvēģu Grega Deinasgrāmatas versija.

ISBN 9789934088827.

 

Magnasons, Andre Snaijs.

Zilās planētas stāsts / Andre Snaijs Magnasons ; ilustrējusi Kristīne Martinova ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 153, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6.

ISBN 9789934574351.

 

Rūmnieks, Valdis.

Zaļais gredzens : [stāsti] / Valdis Rūmnieks ; vāka un grāmatas dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; māksliniece Agija Staka ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.

ISBN 9789934084508.

 

---Pieaugušajiem

 

Bariko, Alesandro.

Spēle : the Game / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 348, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

ISBN 9789934087516.

 

Benjamins, Valters.

Vardarbība un melanholija : eseju krājums / Valters Benjamins ; sastādītājs, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece ; izmantoti Viļņa Zābera zīmējumi. - Rīga : Neputns, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 204 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Personu rādītājs: 189.-198. lpp. . - Uz pirmā vāka: Valters Benjamins 1897. gadā.

ISBN 9789934565892.

 

Čajkovskis, Adrians.

Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - [Rīga] : Prometejs, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.

ISBN 9789934553387.

 

Dovlatovs, Sergejs.

Zona : cietuma uzrauga piezīmes / Sergejs Dovlatovs ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; no krievu valodas tulkojis Vilis Kasims ; pēcvārda autors izdevumam latviešu valodā Sergejs Moreino. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2019. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. - (Lēģeru literatūras klasika). - Ziņas par autoru: 183.-[185.] lpp.

ISBN 9789934156946.

 

Grīns, Aleksandrs.

Dvēseļu putenis : romāns / Aleksandrs Grīns ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. - Grāmata sagatavota pēc 1989. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 782, [2] lpp. : portrets ; 22 cm. - Vāka dizainā izmantots Niklāva Strunkes zīmējums.

ISBN 9789934086144.

 

Langa, Liāna.

Velēnu kleita / Liāna Langa ; redaktors Jānis Rokpelnis ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 87 lpp. ; 16 cm.

ISBN 9789934565380.

 

Latviešu fabulas lieliem un maziem / sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica; māksliniece Una Leitāne; dizaina autore Māra Alševska. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava]: Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp.: ilustrācijas; 23 cm. - 5.-6. - Rādītāji: 138.-[144.] lpp.

ISBN 9789934079535.

 

Rokpelnis, Jānis.

Tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Ditas Pences dizains ; Kristapa Kalna foto. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. - Dzejoļu krājuma nosaukums un dzejoļu nosaukumi rakstīti ar mazo sākuma burtu.

ISBN 9789934565656.

 

Skalbe, Kārlis.

Pasakas / Kārlis Skalbe ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; priekšvārds: Dr. philol. Lita Silova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 449, [6] lpp. : portrets ; 22 cm. - Krājumā apkopotas visas Kārļa Skalbes pasakas no rakstnieka dzīves laikā publicētām grāmatām un kopotu rakstu izdevumiem.

ISBN 9789934546785.

 

Šalamovs, Varlams.

Kolimas stāsti / Varlams Šalamovs ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārda autors izdevumam latviešu valodā Sergejs Bondarenko. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 227, [12] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (GULAGa literatūras klasika).

ISBN 9789934155659.

 

Līdzīgi raksti