Nozaru literatūra

 

Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 637 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Autori: Ilze Andruškina, Sanita Armagana, Māris Badovskis, Gints Bērziņš, Indra Gratkovska, Jolanta Laura, Natālija Laveniece-Straupmane, Liene Liukiša, Jekaterina Macuka, Ilze Māliņa, Jūlija Muraru-Kļučica, Inga Putra, Anda Smiltēna, Viktorija Soņeca, Kristīne Strada-Rozenberga, Juris Stukāns, Sandis Vilcāns, Mārīte Ziemele.
        ISBN 9789934508738.

 

Briede, Jautrīte.

    Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, Dr.iur. Gatis Litvins, Dr.iur. Anita Rodiņa ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Otrais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 380 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 347.-378. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 299.-346. lpp. - Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.

        ISBN 9789934508868.

 

Čestermens, Endrū.
    Tulkošanas mēmi : ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā / Endrū Čestermens ; zinātniskie konsultanti Gunta Ločmele un Andrejs Veisbergs ; redaktori: Ieva Tazāne, Dens Dimiņš ; rādītāja sastādītājs Rūdolfs Balodis ; dizains: Baiba Lazdiņa ; tulkojums no angļu valodas: Estere Ekmane, Ieva Gruzniņa, Monta Plaude [un vēl 19 tulkotāji]. - Papildinātais izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 276, [1] lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 218.-[237.] lpp. un autoru rādītājs: 238.-[242.] lpp., jēdzienu rādītājs: 243.-271. lpp. - Tulkotāji arī: Inga Jogure, Zane Zauberga, Karīna Adamaite, Līga Federiči, Zane Skuja, Paula Vītoliņa, Linda Legzdiņa, Daiga Vīndedze, Ivars Priede, Jānis Skeranskis, Olafs Grigulis, Edgars Purviņš, Viesturs Lācis, Sintija Šauriņa, Inga Cirvele, Ilze Vēbere, Ildze Jurkāne, Ieva Tazāne, Dens Dimiņš.
        ISBN 9789934184604.

 

Eižvertiņa, Anna.
    Ceļvedis darbības teātrī: profesionālās aktieru un režijas mākslas teorija / Anna Eižvertiņa ; zinātniskais redaktors Dr.philol. Raimonds Briedis ; literārā redaktore Juta Ance Ķirķis ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 190 lpp. : portrets ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 177.-183. lpp. un personu rādītājs: 185.-190. lpp.
        ISBN 9789934601217.

 

Izaksons, Valters.
    Einšteins : viņa dzīve un Visums / Valters Izaksons ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks Jānis Esītis ; zinātniskais konsultants Dr.phys. Andris Muižnieks ; literārā redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 671, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 533.-[545.] lpp. un piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 625.-[672.] lpp.
        ISBN 9789934595349.

 

Jansone, Aija.
    Tautastērpa komplektēšanas pamati / Aija Jansone ; recenzentes: Dr.sc.ing. Dagmāra Prīberga, Dr.art. Ieva Pīgozne ; dizains: Mārtiņš Plotka ; zīmējumi: Aija Jansone, Kristiāna Jansone, Vita Jurjāne, Pauls Rubens ; tulkojums angļu valodā: Rita Kursīte. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2021]. , ©2021. - 135, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 135. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
        ISBN 9789934528422.

 

Kaminska, Rūta.
    Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; literārā redaktore Sanda Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; krievu teksta redaktors Aleksandrs Zapoļs ; foto: Māra Bakāne, Leonards Birzmalis, Anita Bistere [un vēl 9 fotogrāfi] ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 511 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 434.-435. lpp. un personu rādītājs: 444.-447. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, attēlu saraksts angļu un krievu valodā. - Ziņas par autorēm: uz vāka atloka. . - Fotogrāfi arī: Teodors Cīparsons, Ilmārs Dirveiks, Andrejs Holcmanis, Aivars Holms, Sarmīte Kviesīte, Inta Sarkane, Marika Vanaga, Pēteris Vanags, Juris Vasiļjevs.
        ISBN 9789934601156.

 

Krastiņš, Uldis.
    Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII² nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Trešais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 363 lpp. : portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 329.-348. lpp. - Ziņas par autoriem: 9.-11. lpp.
        ISBN 9789934508882.

 

Kucina, Irēna.
    Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti : bērns starp vecākiem un valstīm / Irēna Kucina ; zīmējumi: Ričards Kucins ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 431 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934508844.

 

Lasīšanas pandēmija : esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading pandemic : essays on the history of reading in Latvia / sastādītāja Maija Treile ; zinātniskā redaktore Vija Daukšte ; literārā redaktore Jolanta Treile ; dizainere Anete Krūmiņa ; vāka ilustrācijas autore Maija Kurševa ; tulkotājs angļu valodā Juris Beņķis ; priekšvārds: Dagnija Baltiņa. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2020. - 189, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.
        ISBN 9789984850955.

 

Nīmante, Dita.
    Dažādība un iekļaušanās izglītībā : monogrāfija / Dita Nīmante ; zinātniskās recenzentes: Alīda Samuseviča, Lūcija Rutka ; literārā redaktore: Agita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. , ©2021. - 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. - (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Grāmatā izmantoti Vaivaru pamatskolas skolēnu zīmējumi.
        ISBN 9789934186752.

 

Raščevska, Malgožata.
    Domāt precīzi vai daudzveidīgi - konverģenta un diverģenta domāšana : monogrāfija / Malgožata Raščevska ; recenzenti: Dr.psych. Anita Pipere, Dr.psych. Ingūna Griškēviča, Ph.D. Ģirts Dimiņš ; redaktore Ieva Zarāne ; vāka un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. , ©2021. - 118 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. - (Skolotāju izglītības joma: psiholoģija). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 110.-118. lpp. un nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934186745.

 

Riekstiņš, Jānis.
    Bāreņu atgriešanās : 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no Sibīrijas uz dzimteni (1946-1947) : dokumenti un atmiņas / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Ruta Puriņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. , ©2019. - 189, [2] lpp. : faksimils, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - K. Skalbes dzejolis "Aizvestais", [6.] lpp.
        ISBN 9789934184789.

 

Rūmanss, Godfrīds M.
    Klīniskā anatomija medicīnas studentiem / Godfrīds M. Rūmanss, Dzintra Kažoka, Māra Pilmane ; recenzenti: Jānis Gardovskis, Arnis Mugurēvičs ; redaktores: Aija Lapsa un Inga Lievīte ; ilustrāciju autors Mikus Čavarts ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 414 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 410.-412. lpp. - Ziņas par autoriem: 413.-414. lpp.
        1. nodaļa. Kakls (collum) ; 2. nodaļa. Augšējā ekstremitāte (pars libera membri superioris) ; 3. nodaļa. Mugura (dorsum) ; 4. nodaļa. Krūškurvis (thorax) ; 5. nodaļa. Vēders (abdomen) ; 6. nodaļa. Retroperitoneālā telpa un iegurnis (spatium retroperitoneale et pelvis) ; 7. nodaļa. Apakšējā ekstremitāte (pars libera membri inferioris) ; 8. nodaļa. Galva (caput) ; Āda un tās derivāti (cutis et derivati).
        ISBN 9789934563478.

 

Svirževska, Lilita.
    Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; L. Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, 2019. - 117 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm.
        ISBN 9789934534829.

 

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova [un vēl 7 autori] ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Otrais, papildinātais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 311 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 285.-302. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Autori arī: Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa. . - Ziņas par autoriem: 307.-311. lpp.
        ISBN 9789934563560.

 

Жуковски, Марина.  

     Эта необычная Польша : захватывающая история о переезде в Восточную Европу и различиях менталитетов / Марина Жуковски. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Travel Story. Книги для отдыха).
        ISBN 9785041175658.

 

Талалаева, Дина.  

     Как взлететь на крыльях рода и поменять свою судьбу / Дина Талалаева. - Москва : Эксмо, 2022. - 205, [1] с. ; 20 см. - (ВЕДЫ: веди меня к счастью).
        ISBN 9785041181703.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Birze, Miervaldis.
    Rozā zilonis : satīrisks stāsts / Miervaldis Birze ; ievads: Līga Siliņa ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Ziemele. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 310 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934204838.

 

Buču pods : dzejoļi māmiņai / sastādītājs Guna Pitkevica ; māksliniece Una Leitāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 79, [1] lpp. ; 22 cm. - XII.
        ISBN 9789934086960.

 

Bulgakovs, Mihails.
    Meistars un Margarita / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojis Ojārs Vācietis. - Rīga : Jumava, 2020. - 431, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984388892.

 

Dobičins, L.
    Enpils / Leonīds Dobičins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; pēcvārda autors Aleksandrs Zapoļs ; redaktors Vents Zvaigzne ; dizaineri: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško. - [Rīga] : Orbīta, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 131, [1] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka).
        ISBN 9789934591044.

 

Garsija Markess, Gabriels.
    Simts vientulības gadu / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu valodas tulkojis Voldemārs Meļinovskis. - Rīga : Jumava, 2020. - 415, [1] lpp.
        ISBN 9789934204067.

 

Gundars, Lauris.
    Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A. / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; dzejas citējumi: Knuts Skujenieks, Gunārs Freimanis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. , ©2021. - 244, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934595318.

 

Kamī, Albērs.
    Svešinieks / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Milda Grīnfelde. - [Rīga] : Jumava, [2021]. , ©2021. - 116, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934572784.

 

Klīdzējs, Jānis.
    Cilvēka bērns : [romāns] / Jānis Klīdzējs ; [Pētera Klīdzēja pēcvārds]. - Rīga : Jumava, [2013]. - 263, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934113192.

 

Kosteņecka, Marina.
    Mans XX gadsimts : saruna ar Georgu Stražnovu (dialogs skaipā) / Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Maija Stūrniece ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; dizains: Anna Aizsilniece ; [priekšvārds]: Dainis Īvāns. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 283, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Marinas Kosteņeckas glezna "Pašportrets" (1978).
        ISBN 9789934861444.

 

 

Kosteņecka, Marina.
    Vēstules no XX gadsimta / Marina Kosteņecka ; krievu vēstuļu tekstu tulkojums latviešu valodā: Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Jana Taperte ; dizains: Anna Aizsilniece ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; [priekšvārds]: Knuts Skujenieks. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.
        ISBN 9789934861468.

 

Paruļskis, Sigits.
    Tumsa un partneri : romāns / Sigits Paruļskis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 223, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238685.

 

Serbs, Antals.
    Ceļinieks un mēnessgaisma : romāns / Antals Serbs ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 236, [3] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204739.

 

Tolstojs, Ļevs.
    Anna Kareņina : romāns / Ļevs Tolstojs ; no krievu valodas tulkojis Jūlijs Vanags ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 846, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934091964.

 

Zandere, Inese.  Mantojumi / Inese Zandere ; redaktore Ieva Lešinska ; dizains: Dita Pence. - Rīga : Neputns, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 102 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934601118.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Ахерн, Сесилия.  

     Веснушка : [роман] / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Марии Чомахидзе-Дорониной. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2021. - 365, [2] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389195868.

 

Дивер, Джеффри.
    Двенадцатая карта : [роман] / Джеффри Дивер ; перевод с английского В. Полещикова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 507, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389183834.

 

Донцова, Дарья.
    Чугунные сапоги-скороходы : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Детектив на диете Татьяна Сергеева).
        ISBN 9785041558895.

 

Ильин, Андрей.  

     Увидеть Париж - и победить! : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 319 с. - (Обет молчания).
        ISBN 9785171329525.

 

Каннингем, Майкл.
    Часы : роман / Майкл Каннингем ; перевод с английского Дмитрия Веденяпина. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - Пулитцеровская премия 1999.
        ISBN 9785171157302.

 

Кондратьев, Олег.
    Бомба для президента / Олег Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 21 cm. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе).
        ISBN 9785041229474.

 

Корита, Майкл.
    Те, кто желает мне смерти / Майкл Корита ; перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041214616.

 

Костенецкая, Марина.
    Мой ХХ век : разговор с Георгом Стражновым (диалог в Скайпе) / Марина Костенецкая ; литературный редактор Людмила Мадисон ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; [предисловие]: Дайнис Иванс. - Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 313, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Marinas Kosteņeckas glezna "Pašportrets" (1978).
        ISBN 9789934861451.

 

Костенецкая, Марина.
    Письма из ХХ века / Марина Костенецкая ; перевод писем на русский язык: Марина Костенецкая ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; литературный редактор Людмила Мадисон ; [предисловие]: Кнут Скуениекс. - Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts krievu valodā, dažas vēstules tulkotas no latviešu valodas.
        ISBN 9789934861475.

 

Ларина, Татьяна.
    В клетке со зверем : [роман] / Татьяна Ларина. - Москва : АСТ, 2021. - 639, [1] с. ; 21 см. - (Wattpad. ТОП на русском).
        ISBN 9785171378707.

 

Леонтьев, Антон.
    Остров вчерашнего дня : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1]с. ; 21 см. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785041571825.

 

Малышева, Анна.
    Пианино из Иерусалима : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Арт-детектив).
        ISBN 9785171209735.

 

Мартова, Людмила.
    Алая гроздь турмалина / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [3] с. ; 20 см. - (Желание женщины).
        ISBN 9785041571610. . - ISBN 9785041576684.

 

Мельников, Павел.
    На горах / Павел Мельников. - Москва : Эксмо, 2021. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        Том 1.
        ISBN 9785041229030.

 

Мельников, Павел.
    На горах / Павел Мельников. - Москва : Эксмо, 2021. - 572, [2] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        Том 2.
        ISBN 9785041229047.

 

Мортон, Кейт.
    Дом у озера : роман / Кейт Мортон ; перевод с английского И. Метлицкой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 540, [1] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389194694.

 

Нестерова, Наталья.
    Милое исчадие : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).
        ISBN 9785171454661.

 

Омер, Майк.
    Как ты умрешь / Майк Омер ; перевод с английского Александра Шабрина. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Первый роман из цикла о Зои Бентли. Предистория супербестселлера "Внутри убийцы".
        ISBN 9785041159689.

 

Романова, Галина.
    Конец игры с продолжением : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041572525.

 

Свешникова, Мария.
    Пара Ноя : роман / Мария Свешникова. - Москва : АСТ, 2021. - 378, [2] с. ; 21 см. - (Городская проза). (Это личное!).
        ISBN 9785171447427.

 

Устинова, Татьяна.
    Мини-модель : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2021. - 218, [2] c. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041539511.

 

Харкнесс, Дебора.
    Книга Жизни : [роман] / Дебора Харкнесс ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 668, [2] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        Книга 3.
        ISBN 9785389138063.

 

Харкнесс, Дебора.
    Тень ночи : [роман] / Дебора Харкнесс ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 732, [2] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        Книга 2.
        ISBN 9785389138070.

 

Līdzīgi raksti