Nozaru literatūra

 

Barkāns, Jēkabs.
    Noklusētās sāpes / Jēkabs Barkāns ; no krievu valodas tulkoja Jēkabs Barkāns ; literārā redaktore Amanda Aizpuriete ; zinātniskie redaktori: Dr.hist. Dzintars Ērglis un Arturs Žvinklis ; atbildīgā redaktore Ilze Saulīte ; Jāņa Esīša vāka dizains ; priekšvārds: Dr.hist. Kaspars Zellis, Kārlis Šadurskis ; pēcvārds: Jānis Vanags, Zbigņevs Stankevičs. - Atkārtots izdevums. - Rīga : ICEJ Latvija, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 123, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Ziņas par autoru: [105.] lpp.
        ISBN 9789934233791.

 

Gribam būt ģimene : 21. gs. / Gunita Krilova, Līga Brūvere, Sigita Āboltiņa, Ieva Jātniece, Laura Ikauniece, Liene Millere ; galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa ; literārā redaktore Asnate Baņģiere ; dizaina māksliniece Linda Rozenšteina ; Mammamuntetiem.lv. - [Rīga] : Roche Latvija, 2021. - [Rīga] : Eveko, 2021. - 69 lpp.

 

Riekstiņš, Jānis.
    "Kulaku kā šķiras likvidācija" - Latvijas turīgās zemniecības sagraušana / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2021. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 149 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934836336.

 

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. - Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. - "Rasmaņi", Grēnes, Olaines novads : Drukātava. , ©2021. - 543 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 497.-520. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 521.-528. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 529.-539. lpp. - Autori: Marks Rodžerss, Ieva Ozola, Evija Apine, Ieva Antonsone.
        [1.] sējums. Prakse teorijā.
        ISBN 9789984817088.

 

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. - Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. - "Rasmaņi", Grēnes, Olaines novads : Drukātava. , ©2021. - 534 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 484.-505. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 506.-515. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 516.-523. lpp. - Autori: Vita Roga-Vailza, Nensija Šērmena, Liesma Ose, Ieva Ozola, Kārlis Viša, Elīna Ziediņa, Ilona Krone, Kristīne Ķiece, Inese Lapsiņa, Ieva Antonsone, Jūlija Blažuka, Aleksandra Pavlovska, Arsenijs Pavlovskis, Laima Kļaviņa, Jolanta Audere, Aiga Romāne-Meiere, Gvido Kubulnieks.
        [2.] sējums. Teorija praksē.
        ISBN 9789984817101.

 

Strods, Kaspars.
    Pagātnes nospiedumi : Varakļānu ebereju kopiena / Kaspars Strods ; konsultants Iļja Ļenskis ; literārā redaktore Ligija Purinaša. - Rēzekne : Biedrība "Hronologeja", 2021. - 122 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 112.-122. lpp.
        ISBN 9789934235061.

 

Volohovs, Mihails.
    100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā : diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu = 100 Years of Sincerity and Confidence : diplomatic relations between the Republic of Latvia and the Holy See = 100 anni di sincerità e fiducia : le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Lettonia e la Santa Sede / Mihails Volohovs, Inese Runce ; zinātniskā konsultante Dr.hist. Anita Čerpinska ; literārā redaktore Ilze Antēna ; tulkojums angļu valodā: Sundars Vaidesvarans ; [priekšvārds]: Edgars Rinkevičs. - Rīga : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2021. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, angļu un itāļu valodā, anotācija angļu valodā. - Ziņas par autoriem: uz 4. vāka. . - Izdevuma vākam izmantotas Annas Kustikovas ilustrācijas.
        ISBN 9789934901805.

 

Zigmunde, Alīda.
    Trīs pirmie poļu tautības Latvijas olimpieši (1924-1928) : Pierwsi trzej olimpijczycy polskiego pochodzenia na Łotwie (1924-1928) / Alīda Zigmunde ; recenzenti: Ilvis Ābeļkalns, Antra Gulbe ; no latviešu valodas poļu valodā tulkojis Janušs Kaminskis. - [Rīga] : Polijas Republikas vēstniecība Rīgā ; Latvijas Olimpiskā komiteja, 2019. - 64 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 60.-64. lpp. - Teksts paralēli latviešu un poļu valodā.
        ISBN 9789934230264.

 

Клугер, Даниэль.
    Гении сыска : этюд в биографических тонах / Даниэль Клугер. - Москва : Пятый рим, 2019. - 365 с. ; 22 см.
        ISBN 9785950093821.

 

Уильямс-Томас, Марк.
    Охота на убийц : как ведущий британский следователь раскрывает дела, в которых полиция бессильна : перевод с английского / Марк Уильямс-Томас. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2021. - 235, [2] с. ; 22 см. - (На передовой. О запутанных преступлениях и тех, кому под силу их раскрыть).
        ISBN 9785041130084.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Brokāne, Marija.
    Dzīve klusumā : Eleonoras Brokānes-Stepaņukas dzīve : jaunākās māsiņas piemiņai / Marija Brokāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 193, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984293486.

 

Dreika, Dagnija.
    Aizugune : dzejas krājums / Dagnija Dreika ; redaktore Māra Englante. - [Jūrmala] : Daugava, 2021. - 142, [1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm. - Grāmatā izmantotas Imanta Pauras dziesmas ar notīm un autores tekstu.
        Saturs: Latvija (ar notīm) ; Sauc mani-enģeļi, sauc mani ; Lūgšana sargenģelim (ar notīm) ; Tu esi šoviet (ar notīm) ; Ave Rīga (ar notīm) ; Es nežēlojos vis ; Spīdala ; Kastaņola (ar notīm) ; Atzīšanās.
        ISBN 9789984411354.

 

Dreika, Dagnija.
    Zelts un asinis : romāns / Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, 2021. - 196, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411361.

 

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Normunds Ozols ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - Rīga : Ascendum, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 223 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - 5.-6. - Autori: Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš, Arnolds Auziņš, Kitija Balcere, Ērika Bērziņa, Una Bērziņa, Indra Brūvere-Daruliene, Māra Cielēna, Dagnija Dreika, Evija Gulbe, Inga Kaļva-Miņina, Mirdza Kerliņa, Edvards F. Kuks, Maija Laukmane, Elīna Līce, Vladimirs Novikovs, Artis Ostups, Inese Paklone, Valdis Rūmnieks, Māris Salējs, Ivars Šteinbergs, Daina Tabūna, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Ēriks Vilsons, Inese Zandere, Žebers, Māra Mellēna, Jānis Poruks, Jānis Ezeriņš, Nikolajs Kalniņš, Juris Kronbergs, Jānis Baltauss, Valdemārs Ancītis, Vizma Belševica, Ingmāra Balode, Rainis, Arturs Goba, Ieva Samauska, Jānis Peters, Jānis Baltvilks, Pēters Brūveris, Laimons Pēlmanis, Laimonis Kamara u.c.
        2021.
        ISBN 9789934879593.

 

Kūlis, Ēriks.
    Uguns Pēda : [prozas darbu krājums] / Ēriks Kūlis ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktors, pēcvārds: Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Uguns Pēda ; Cēzara salāti ; Netaisnība ; A/s Jonass & Pēteris ; Puma, Klāvs un karaliene ; Kā kritis kārtis ; Ap auru laiku ; Brīnumdaris ; Vai jums ir skumji?.
        ISBN 9789934096808.

 

Mulīns, Pēters.
    Pēdējā dzīvība / Pēters Mulīns, Pēters Nīstroms; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 429, [2] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934205125.

 

Sagāna, Fransuāza.
    Visos sirds nostūros / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 158, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091070.

 

Sent-Ekziperī, Antuāns.
    Atziņas : [krājums] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; tulk. Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 54, [1] lpp. : il. - 7.-9.
        ISBN 9789984379463.

 

Sperga, Ilze.
    Vuškeņa iz pļovys : dzejūli bārnim / Ilze Sperga ; muokslineica Līga Romančuka. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Bīdreiba LgSC, 2021. - 39, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Prmsskolas vecuma bērniem. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934907128.

 

Zača, Zita.
    Dvēsele mana runā : dzeja un proza / Zita Zača ; redaktore Inga Anševica ; ilustrācijas Inga Zvirgzdiņa ; vāka un teksta maketa izstrāde Dace Junemane. - [Daugmale] : Domu pērles, 2021. - 168, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934280023.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна (Татьяна Александровна).
    Крымский роман : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь). - Ранее роман выходил под названием "Время для наград".
        ISBN 9785041137502.

 

Венцль, Рой.
    Связать. Пытать. Убить : история ВТК, маньяка в овечьей шкуре : перевод с английского / Рой Венцль, Тим Поттер, Л. Келли, Лавиана Херст. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Tok. Tru Crime Story. Главный документальный триллер года).
        ISBN 9785041203115.

 

Воронова, Мария.
    Без подводных камней : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Суд сердца).
        ISBN 9785041545574.

 

Данилова, Анна.
    Прости меня, твою убийцу : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041196240.

 

Колочкова, Вера.
    Зимняя рябина / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041555078.

 

Макинтайр, Бен.
    Шпион и предатель : самая громкая шпионская история времен холодной войны / Бен Макинтайр ; перевод с английского Татьяны Азаркович. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 493, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 662). (Разведкорпус). (Бестселлер New York Times).
        ISBN 9785171326944.

 

Мерридейл, Кэтрин.
    Ленин в поезде / Кэтрин Мерридейл ; перевод с английского под редакцией Александра Турова. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 378, [2] с. ; 22 см. - (Corpus, 623). - Путешествие, которое изменило мир -- На переплете.
        ISBN 9785171127589.

 

Миньер, Бернар.
    Сестры / Бернар Миньер ; перевод с французского О. Егоровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041061449.

 

Павези, Алекс.
    Восьмой детектив : роман : перевод с английского / Алекс Павези. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Tok. Детектив в кубе).
        ISBN 9785041172107.

 

Палмквист, Йоаким.
    Темное сердце : убийство, которое не считали преступлением / Йоаким Палмквист ; перевод со шведского Т. К. Гороховой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 345, [1] c. ; 22 см. - (Criminal story. Психология преступления).
        ISBN 9785041154868.

 

Рассел, Крэйг.
    Аспект дьявола : роман / Крэйг Рассел ; перевод с английского Н. Феликсон. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 540, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785386135386.

 

Рул, Энн.
    Убийца рядом со мной : мой друг - маньяк Тед Банди / Энн Рул ; перевод с английского Е. Мордашев. - Москва : Inspiria ; Эксмо, 2021. - 640 с. ; 21 см. - (True Crime Story).
        ISBN 9785041167912.

 

Симада, Содзи.
    Дом кривых стен : [роман] / Содзи Симада ; перевод с японского С. Логачева. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Хонкаку-детектив).
        ISBN 9785041054069.

 

Симада, Содзи.
    Токийский зодиак : [роман] / Содзи Симада ; перевод с японского С. И. Логачева. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 350 с. ; 21 см. - (Хонкаку-детектив).
        ISBN 9785040962815.

 

 Līdzīgi raksti