Nozaru literatūra

 

Cibuļs, Juris.
    Pasaules tautu ābeču kolekcija / Juris Cibuļs. - Rīga : Raudava, 2020. - 168 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Publikāciju saraksts: 151.-166. lpp. - Kopsavilkums angļu un krievu valodā. - Teksts latviešu, angļu, baltkrievu, bulgāru, dāņu, esperanto, franču, igauņu, itāliešu, ivritā, īru, krievu, ķīniešu, latgaliešu, latviešu, lietuviešu, mandžūru, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, somu, spāņu, turku, ukraiņu, vācu un zviedru valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789984981697.

 

Čekisti un komunisti / Pietiek.com ; priekšvārds: Lato Lapsa. - [Rīga] : Pietiek.com, [2019]. - Rīga : Mantojums. , ©2019. - 318 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. - Informācija atrodama arī www.pietiek.com.
        3. Kolaborants.
        Kolaborācijas pretīgais vieplis / Jurģis Liepnieks.
        ISBN 9789934199905.

 

Emsiņš, Juris.
    Latviešu koka krēsli : krēsla attīstība laikam ejot / Juris Emsiņš, Lāsma Āboliņa ; māksliniece Lāsma Āboliņa ; literārā redaktore Vita Aišpure ; vāka foto autors Raivis Lipčiks. - Rīga : Madris, [2020]. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 25 cm. - Literatūra un citi avoti: 205.-[207.] lpp.
        ISBN 9789984315201.

 

Groce, Ināra.
    Aglona. Svētceļojuma atklāsmes / Ināra Groce ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Krēķe. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 181, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934203503.

 

Haņs Tiķs Ņats.
    Apzinātība izdzīvošanai : 5 nemainīgas prakses mainīgai pasaulei / Tiķs Ņats Haņs ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 159 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934086366.

 

Katoļu kalendārs, 2020 : gadagrāmata / redaktore Ingrīda Lisenkova ; kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks ; mākslinieks Normunds Pucis. - Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2019. - [367] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Uz vāka Normunda Puča zīmējums "Latgales atbrīvošana 1920".
    ISSN 1407-2181.

 

Kursīte, Janīna.
    Latviešu dievības un gari / Janīna Kursīte ; zinātniskā redaktore Ieva E. Kalniņa. - Rīga : Rundas, 2020. - 256 lpp. ; 24 cm. - Citētā literatūra: 243.-251.lpp. . - Indekss: [253.]-254. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        Saturā: Mitoloģija, māņu ticība un kristietība ; Avoti ; Jaundievu un vecdievu saskares ; U pirmulīši ullojas ; Ramanām - dievības un gari ; A pirmalīši alojas: A pirmais Il tos skalo ; Dievības un gari alfabētā.
        ISBN 9789934829772.

 

Latvijas diplomātijas gadsimts: Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās / grāmatas idejas autors un sastādītājs Mārtiņš Drēģeris ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 606 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: [597.]-606. lpp. - Ziņas par autoriem: [585.]-595. lpp.
        ISBN 9789934088209.

 

Līpenīte, Anna.
    100 fakti par Rēzekni : populārzinātnisks izdevums / Anna Līpenīte, Kaspars Strods ; Ineses Dundures dizains ; redaktore Skaidrīte Svikša. - Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2020. - Rēzekne : Latgales Druka, 2020. - [204 nenumurētas] lpp. : il., tab., karte ; 10 cm.
        ISBN 9789934231360.

 

Zauers, Alvils.

    Pasažieru vilciens laiku lokos / Alvils Zauers ; mākslinieks Rihards Delvers ; literārā redaktore Ieva Janaite ; priekšvārds: Rodžers Jānis Grigulis. - Rīga : Pasažieru vilciens, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 275, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 23 cm.

        ISBN 9789934839733.

 

Клир, Джеймс.
    Атомные привычки : как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих / Джеймс Клир ; редактор К. Тульцева ; перевод с английского Ю. Чекмаревой, К. Шашковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 304 с. : иллюстрации ; 24 cm. - (Сам себе психолог). - На обложке: Бестселлер New York Times.
        ISBN 9785446112166.

 

Королёва, Елена.
    Диалектный словарь староверов Латгалии / Елена Королева ; рецензенты: Игорь Кошкин, Татьяна Философова ; научный редактор Оксана Ковзеле ; художественное оформление: Павел Варунин. - Рига : Институт Староверия Латвии, 2017. - Rīga : Poligrāfists. - 559 lpp. ; 22 cm. - Teksts krievu valodā, anotācija arī latviešu un angļu valodā. - Uz vāka: ziņas par autori.
        Том 1. А-В.
        ISBN 9789934873003.

 

Лао Цзы.
    Дао Дэ Цзин : опыт русского перевода / Лао Цзы ; перевод с древнекитайского, введение, примечания и приложения К. Петросяна ; оформление обложки: Карен Петросян. - Рига : [Karens Petrosjans], 2019. - Рига : Printstils. , ©2019. - 159 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 158.-159. lpp. un rādītājs: 146.-156. lpp. - Teksts krievu un senķīniešu valodā, tulkots no senķīniešu valodas.
        ISBN 9789934199547.

 

Латвия: 100 историй / редактор Иева Старе ; текст: Бригита Строда, Иева Старе, Паула Праулиня ; дизайн: Янис Бирзниекс ; переводчики с английского: Диана Палийчук, Артур Пунте ; Институт Латвии. - Рига : Институт Латвии, [2018]. , ©2018. - 126 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Latvija 100).
        ISBN 9789984736556.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Čaklais, Māris.
    Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāriun ; redaktors Jānis Oga ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2020. - 1019 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 992.-1007. lpp.
        2. sējums.
        ISBN 9789934122392.

 

Eņģelis, Guntis.
    Koncerts vectēva pagalmā : romāns / Guntis Eņģelis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: trakoti krāsains un dzīvelīgs romāns - īsteni latviska humora un avantūrisma garā.
        ISBN 9789934085659.

 

Jansone, Ilze.
    Vīru lietas : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 143, [1] lpp. ; 21 cm. - Vāka noformējumā izmantota Kaspara Groševa glezna "Vīru lietas".
        ISBN 9789934595097.

 

Ondatje, Maikls.

    Ēnas pār Temzu / Maikls Ondatje ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 271, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595080.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    Īsas pastaigas jaunajās prātulās : atziņas / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2019. - Rasmaņi, Olaines novads : Drukātava. , ©2019. - 229 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934868368.

 

Šmite, Linda.
    Bez adatas : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 7/2020 (253). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157257. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934157240.

 

Venters, Egīls.
    Štābs debesīs : stāstu krājums / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons ; Ervīna Elliņa vāka noformējums. - [Latvija] : EZIS.LV, 2020. - [Rīga] : ADverts. - 125, [2] lpp. ; 21 cm. - Dzintara Soduma balva.
        Emulators ; Štābs debesīs ; Vieta uz zemes ; Drive ; Railwest ; Apgāztā māja ; Jā.
        ISBN 9789934230387.

 

Vigāna, Delfīne de.
    Lojalitātes : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 160 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789983238135.

 

Zīle, Monika.
    Vientuļo spīganu dārzs : romāns / Monika Zīle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 350 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934157745.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Просто Маса : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2020. - 448 c. : иллюстрации ; 22 cm. - (Детектив Бориса Акунина).
        ISBN 9785171269517.

 

Бенгстдоттер, Лина.
    Аннабель : [роман] / Лина Бенгтсдоттер ; перевод со шведского Юлии Колесовой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171051600.

 

Бочарова, Татьяна.
    Дом без привидений : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041130855.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Хип-хоп маленьких лебедей : [роман] / Дарья Донцова ; редактор О. Дышева. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Иронический детектив. Донцова). (Любимица фортуны Степаница Козлова).
        ISBN 9785041124311.

 

Зика, Натаэль.
    Пустоцвет / Натаэль Зика. - Никосия : Литнет СY Limited, 2020. , ©2020. - 352 c. ; 21 см. - (Книги Литнета). (Любовный роман).
        ISBN 9785517025173.

 

Келли, Эрин.
    Каменная пациентка : роман / Эрин Келли ; перевод с английского А. Воронцова. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Психологический триллер).
        ISBN 9785171148638.

 

Кинг, Стивен.
    Долгая прогулка : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Георгиева. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [2] с. ; 18 см. - (Король на все времена). - На титульном листе и обложке: под псевдонимом Ричард Бахман.
        ISBN 9785170940707.

 

Крамер, Марина.
    Игра в кубики / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 c. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - На обложке: Серия убийств потрясла тихий городок...
        ISBN 9785041136116.

 

Крэйвен, Майкл.
    Шоу марионеток : [роман] / Майкл Крэйвен ; перевод с английского Ольги Хомченко. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171212650.

 

Лиггетт, Ким.
    Год благодати / Ким Лиггетт ; перевод с английского Елены Татищевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 350 с. ; 21 см. - (Young Adult. Страшный мир Ким Лиггетт).
        ISBN 9785041100582.

 

Мирай, Медина.
    Река моих сожалений : роман / Медина Мирай ; иллюстрация на обложке Дарьи Орешиной. - Москва : АСТ, 2020. - 301, [1] с. ; 21 см. - (Молодежные хиты).
        ISBN 9785171213800.

 

Роллинс, Джеймс.
    Последняя одиссея / Джеймс Роллинс ; перевод с английского Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] с. ; 22 cm. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
        ISBN 9785041104962.

 

Сорокин, Геннадий.
    Зло из телевизора / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.
        ISBN 9785041123635.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Пояс Ориона : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
        ISBN 9785041139278.

 

Ферранте, Элена.
    Незнакомая дочь / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Елены Тарусиной. - Москва : АСТ, 2020. - 192 с. ; 21 cm. - (CORPUS).
        ISBN 9785171158873.

 

Хантер, Кара.
    Вся ярость : [роман] / Кара Хантер ; перевод с английского С. Саксина. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [1] c. ; 21 cm. - (Национальный бестселлер Британии).
        ISBN 9785041127480.

 

Черников, Сергей.
    Рига криминальная - холодное лето 2003-го : [политический детектив] / Сергей Черников ; редактор Нелли Одегова. - Рига : Dardedze hologrāfija, 2020. - 352 c. ; 21 cm.
        ISBN 9789934230615.

 

Яковлев, Сергей.
    Интеллект сна : рассказ / Сергей Яковлев. - Рига : Sava grāmata, 2019. - 117 lpp. ; 16 cm.
        ISBN 9789934582394.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

Cīrule, Līga.  

     It's time for Latvian! : basic Latvian for beginners / Līga Cīrule ; no latviešu valodas tulkojusi Alise Avotiņa ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 215 lpp. : tab. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934079597.

 

Kērnija, Hilarija.  

     Bites : ceļvedis bišu neparastajā dzīvē / Hilarija Kērnija ; ilustrējusi Eimija Holideja ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 223 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Bibliogrāfija: 212.-213. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 218.-223. lpp.
        ISBN 9789934087868.

 

Lapsa, Lato. 

     Viltvārdis. Valstsgribis : skeleti Egila Levita skapjos / Lato Lapsa, Kristīne Bormane ; Terezas Kolarikovas grāmatas vāka noformējums. - [Rīga] : pietiek.com, [2020]. - 224 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 24 cm.

        I daļa. Viltvārdis.

        ISBN 9789984823430.

 

Pērse, Laine. 

     Uz zemi kājām gaisā / Laine Pērse ; redaktore Rasa Lāse. - [Skrīveri] : Autorizdevums, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 683, [4] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 22 cm. - (Iegriez pasauli! ; V).

        ISBN 9789934872440.

 

Взоров, Николай. 

     История очков, или Вооруженный взгляд / Николай Взоров. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 319 c. ; 19 cm. - (Занимательная наука).

        ISBN 9785227089922.

 

Саган, Карл. 

     Мир, полный демонов : наука - как свеча во тьме / Карл Саган ; перевод с английского Любови Сумм. - 5-е издание. - Москва : АНФ, 2020. - 665, [1] с. ; 17 см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). (Alpina Popular science).

        ISBN 9785916718645.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

  

Bariko, Alesandro. 

     Spēle : the Game / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 348, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934087516.

 

Būmanis, Jānis. 

     Dzimtas saknes : fotogrāfijas / Jānis Būmanis ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 279 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984293332.

 

Junka, Katrīna. 

     Drosme mīlēt : krīti, tici, mīli ... / Katrīna Junka ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna, literārā redaktore Marita Freija. - Rīga : Jumava, 2020. - 347, [3] lpp. ; 20 cm. - Atsauces uz avotiem: [350.] lpp.

        ISBN 9789934204142 : mīkstos vākos.

 

Kalna, Ziedīte. 

     Dina : romāns / Ziedīte Kalna. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 287 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934587672.

 

Karlena, Odrija. 

     Kalendāra meitene III : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 381, [1] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene ; III).

        3. grāmata. Jūlijs-Septembris.

        ISBN 9789934089336.

 

Kurzemnieks, Kārlis. 

     Likteņa slazdos : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks. - Rīga : Jumava, 2020. - 223, [1] lpp.

        ISBN 9789934204197.

 

Nats o Dāgs, Niklass. 

     1793 : [kriminālromāns] / Niklass Nats O Dāgs ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934088148.

 

Robsone, Amanda. 

     dvīņu dvēseļu dzelmē : romāns / Amanda Robsone ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 278, [1] lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Tava māsa, viņas noslēpums, nodevība. . - Nosaukumā visi vārdi rakstīti ar mazajiem sākuma burtiem.

        ISBN 9789934204166.

 

Treimanis, Normunds. 

     Aukstums. Tumsa. Bads : latviešu leģionāra gaitas padomju gūstā 1945-1947 / Normunds Treimanis ; Dr. hist. Kaspara Zeļļa komentāri, redakcija un priekšvārds ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 429 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934157844.

 

Vaita, Kārena. 

     Savrupnams Tredstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 505, [1] lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).

        ISBN 9789984359878.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аткинсон, Кейт. 

     Большое небо : [роман : 18+] / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Анастасии Грызуновой ; оформление обложки Вадима Пожидаева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 444, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке : Лучший детективный проект десятилетия. . - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785389178649.

 

Беннетт, Анна. 

     Герцог моей мечты / Анна Беннетт ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 20 cm. - (Светский роман. Дневники дебютантки).

        ISBN 9785041103729.

 

Бичер-Стоу, Гарриет. 

     Хижина дяди Тома : [роман] / Гарриет Бичер-Стоу ; перевод с английского В. Вальдман. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 480 с. ; 21 см. - (Мировая классика).

        ISBN 9785389137226.

 

Вульф, Лесли. 

     Уцелевшая / Лесли Вульф ; перевод с английского Владимира Медведева. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 320 c. ; 20 cm. - (Сверхбдительность).

        ISBN 9785907143418.

 

Киланд, Ви. 

     Мистер Денежный Мешок / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ; перевод с английского Валентины Бологовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 384 с. ; 20 см. - (Modern love).

        ISBN 9785041060541.

 

Леонов, Николай. 

     Кто-то третий / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 384 c. ; 21 cm. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041104917.

 

Малышева, Анна. 

     Коралловый браслет : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 351, [1] с. ; 21 см. - (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).

        ISBN 9785171220914.

 

Миронина, Наталия. 

     Не могу тебя забыть : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 20 см. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).

        ISBN 9785041097899.

 

Михайлова, Евгения. 

     Имитация страсти : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 21 см. - (Детектив - событие).

        ISBN 9785041080747.

 

Павлищева, Наталья. 

     Лоренцо Великолепный / Наталья Павлищева. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Медичи. Королевские игры средневековья).

        ISBN 9785041004491.

 

Рамос, Джоан. 

     Ферма / Джоан Рамос ; перевод с английского Михаила Тарасова. - Москва : Эксмо, 2020. - 475, [3] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер).

        ISBN 9785041107406.

 

Робсон, Лючия Сен-Клер. 

     Верхом на ветре : история Синтии Энн Паркер и последних дней команчей / Лючия Сен-Клер Робсон ; перевод с английского Павела Смирнова ; редактор Елена Ступненкова. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 704 c. ; 22 cm. - (Аркадия. Сага).

        ISBN 9785907143265.

 

Сапковский, Анджей. 

     Крещение огнем ; Башня Ласточки : [сборник] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 768 с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171227098.

 

Сорокин, Геннадий. 

     Смерть со школьной скамьи : роман / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 cm. - (Детектив-ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.

        ISBN 9785040995394.

 

Уайт, Карен. 

     Ночь, когда огни погасли : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского А. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 544 c. ; 20 cm. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер).

        ISBN 9785041102500.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Aristotelis.
    Runas māksla - Rētorika / Aristotelis ; tulkojuma autori: Ilze Rūmniece, Vita Paparinska, Līva Rotkale, Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns, Brigita Kukjalko ; zinātniskie recenzenti: Dr. philol. Dite Liepa, Dr. philol. Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Agita Kazakeviča ; māksliniece Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 332, [1] lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Tulkots no sengrieķu valodas.

        ISBN 9789934185083.

 

Birkerts, Pēteris.
    Latvju tautas dzīves gudrība : pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem / Pēteris Birkerts ; Skaidrītes Lasmanes priekšvārds ; Gunta Pakalna pēcvārds ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 767,[1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Grāmata sagatavota pēc izdevuma: P. Birkerts "Latvju tautas dzīves gudrība pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem" 1.-2. daļa. J. Grīnberga izdevums, Rīgā, 1937. g.
        1. daļa : Laimes problēma ; 2. daļa : Latvju tautas darba filozofija.
        ISBN 9789984237695.

 

Epla, Mali.
    Kā atrast dvēseles radinieku : harmonisku attiecību veidošanas ceļš / Mali Epla, Džo Dans ; no angļu valodas tulkojusi Astrīda Vucāne ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2020]. , ©2020. - 206 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576218.

 

Meijers-Stablē, Bertrāns.
    12 modisti, kas izmainīja vēsturi / Bertrāns Meijers–Stablē ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2020. - 364, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 23 cm. - Hronoloģiskais orientieris: 364. - [365.] lpp.
        ISBN 9789934572463.

 

Pļavnieks, Ričards.
    Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju : nacistu kolaboracionistu tiesas prāvas aukstā kara laikā / Ričards Pļavnieks ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; māksliniece Aija Andžāne ; zinātniskie konsultanti Rudīte Vīksne un Uldis Neiburgs ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; Didzis Bērziņš, priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [Jelgava]. - 334, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - Literatūras saraksts: [322.] - 329. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: [330]. - 334. lpp. - Par autoru: [335.] lpp.
        ISBN 9789934157820.

 

Veidens, Rorijs.
    Izvēlies kāpnes! : 7 soļi patiesu panākumu gūšanai / Rorijs Veidens ; no angļu valodas tulkojusi Laine Kalēja ; redaktore Ilze Čerņevska. - [Rīga] : Izdevniecība Avots, [2020]. - 225, [1] lpp. ; 20 cm. - Uz vāka: New York times Bestseller. . - Par autoru: 225. - [226.] lpp.
        ISBN 9789934590115.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Риктел, Мэтт.
    Элегантная защита : новые знания об иммунной системе / Мэтт Риктел ; перевод с английского Олега Сивченко. - Санкт-Петербург : Портал, 2020. - 477, [2] с. : фотографии ; 21 см. - (Тело-Мера). - На обложке : научный детектив.
        ISBN 9785907241107.

 

Яспер, Анетте.
    Зубы. Как у вас дела? : все о связи жевательной системы и других частей тела / Анетте Яспер ; перевод с немецкого К. Е. Бочкаревой. - Москва : Эксмо, 2020. - 222, [2] с. : иллюстрации ; 20 см. - (ТелОвидение. Внутрь тела без скальпеля и рентгена).
        ISBN 9785041090500.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ašers, Džejs.
    Trīspadsm1t iem3sli : romāns / Džejs Ašers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktores Kristīne Kupce, Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 285 lpp. ; 21 cm. - (Bērnu žūrija, 2020). - 7.-9. - Uz vāka : New York Times Bestsellers. . - Populārs seriāls, kuru var noskatīties "Netflix".
        ISBN 9789934084812.

 

Bankovskis, Pauls.
    Pasaules vēsture : romāns / Pauls Bankovskis ; autora ilustrācijas ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 598, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934595073.

 

Dolana, Eva.
    DNS : ārstu lieta / Eva Dolana ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 511 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: 1 international bestsellers.
        ISBN 9789984359779.

 

Hietamies, Eve.
    Tētis diviem / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Rīga] : PNB Print. , [2020]. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934157561.

 

Kolinsa, Sūzena.
    Balāde par dziedātājputniem un čūskām / Sūzena Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 559, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934088735.

 

Linka, Šarlote.
    Cietsirdīgās spēles : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 479, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085406.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm.
        3. sējums.
        ISBN 9789934890802.

 

Nuts, Zane.
    Es izgludināju viņa kreklus : Zanes Nuts romāns / redaktore Elīna Kuple ; vāka māksliniece Ieva Mazlazdiņa ; vāka dizains: Ginta Filia Solis. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. - 175 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934893506.

 

Railija, Lūsinda.
    Taureņu istaba / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 495, [19] lpp. ; 23 cm. - Grāmatas beigās fragments no romāna Septiņas māsas.
        ISBN 9789934088797.

 

Simuka, Salla.
    Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu! : stāsti / Salla Simuka ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 75, [1] lpp., 67, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmata lasāma no abām grāmatas pusēm.
        ISBN 9789934088629.

 

Zeibots, Andris.
    Krauklis : romāns : Jānis Ziemeļnieks / Andris Zeibots ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskā redaktore Dr.theol. Ilze Jansone ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 621, [2] lpp. ; 22 cm. - (Sērija "Es esmu...").
        ISBN 9789934595035.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Braithwaite, Oyinkan.
    My Sister, the Serial Killer : a Novel / Oyinkan Braithwaite. - London : Atlantic Books, 2019. - 272 pages ; 20 cm. - On the cover: Shortlisted for the Women's Prize for Viction 2019.
        ISBN 9781786495983.

 

Flynn, Gillian.
    Sharp Objects / Gillian Flynn. - London : Orion Publishing Co, 2018. - 352 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781474601610.

 

Coben, Harald.
    Six Years / Harlan Coben. - London : Orion Publishing Co, 2014. - 384 pages ; 20 cm. - On cover: The number one bestseller.
        ISBN 9781409103943.

 

Collins, Joan.
    The St. Tropez Lonely Hearts Club : a Novel / Joan Collins. - London : Little, Brown Book Group, 2016. - 320 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781472122964.

 

Crowley, Cath.
    Words in Deep Blue : a Novel / Cath Crowley. - London : Hodder Children's Books, 2018. - 352 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781444907896.

 

Wilson, Patricia.
    Island of Secrets : the perfect sun-drenched story of love, loss and family / Patricia Wilson. - London : Zaffre, 2017. - 496 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781785762789.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданова, Ирина Анатольевна.
    Многая лета : [роман] / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 749, [2] с. ; 21 cm. - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785001271406.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Темнота в солнечный день / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2020. - 446, [2] с. ; 21 см. - (Бушков Незатейливая история любви).
        ISBN 9785041097943.

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Когда убьют - тогда и приходите : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 319, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041104894.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Блеск и нищета инстаграма : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 20 cm. - (В мире преступных страстей. Виола Тараканова). - Иронический детектив.
        ISBN 9785041104160.

 

Ильин, Андрей Александрович.
    Монологи с президентом : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2020. - 319 с. ; 21 cm. - (Обет молчания). - Текст дается в авторской редакции.
        ISBN 9785171105778.

 

Калинина, Наталья Дмитриевна.
    Ледяной поцелуй страха : роман / Наталья Калинина. - Москва : T8 Издательские технологии ; RUGRAM, 2020. - 236, [2] с. ; 22 см. - (Проза Натальи Калининой).
        ISBN 9785517019486.

 

Канушкин, Роман Анатольевич.
    Телефонист / Роман Канушкин. - Москва : Эксмо, 2020. - 606 c. ; 21 cm. - (Интеллектуальный триллер).
        ISBN 9785041122836.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Восемь лет до весны : [роман] / Владимир Григорьевич Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041104672.

 

Максим, Марк.
    Шах и мат : [роман] / Марк Максим. - Москва : Вече, 2020. - 288 c. ; 20 cm. - (Военные приключения).
        ISBN 9785448419430.

 

Метлицкая, Мария.
    Осторожно, двери закрываются : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 см. - Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой.
        Содержание : Осторожно, двери закрываются ; Подарок ; Письмо.
        ISBN 9785041100735.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
    Балкон на Кутузовском / Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. : фото ; 20 cm. - (Биографическая проза Екатерины Рождественской).
        ISBN 9785041096090.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.
    Циклоп и нимфа : [роман] / Татьяна Юрьевна Степанова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041102289.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Завещание старого вора / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 cm. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).
        ISBN 9785041079604.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Жилье по обману : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041102104.

 

Шенбрунн, Светлана Павловна.
    Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст, 2019. - 764, [1] с. ; 20 cm. - (Семейный роман).
        Книга 1.
        ISBN 9785751615673. . - ISBN 9785751615680.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Bjaņs, Džidžuns.  

     Piecas veselības stihijas : divdesmit pieci ķīniešu zelta vingrojumi / Bjaņs Džidžuns ; Vita Ņikitina, tulkojums latviešu valodā ; Liene Apine, vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, ©2016. - 118, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934562020.

 

Ceriņa, Valda.  

     Vilhelms Purvītis - ainavu gleznotājs / Valda Ceriņa = Vilhelms Purvītis als Landschaftsmaler von 1890 bis 1910 / Valda Ceriņa. - [Inčukalna novads] : [Valda Ceriņa], [2018]. , ©2018. - 167 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 112.-114. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā, ar atsevišķām titullapām. - Grāmatas pamatā pētījums maģistra grāda iegūšanai Reinas Frīdriha Vilhelma universitātes Filozofijas fakultātē (Bonnā, Vācijā).
        ISBN 9789934195105.

 

Dzīsmu un dzīdōjumu grōmota : ērgeļnīkim un kōru dzīdōtōjim / Bernadetas Everses priekšvārds. - Rēzekne : Rēzeknes - Aglyunas diecezes kūrija, 2016. - 274, [6] lpp. ; 30 cm. - Teksti latgaliešu rakstu valodā. - Aprakstīts pēc vāka.

 

Klimats un ilgtspējīga attīstība / Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Agrita Briede, Džineta Dimante, Gunta Kalvāne [un vēl 5 autori] ; Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Inese Silamiķele ; literārā redaktore Anna Šmite ; vāka noformējumu sagatavojusi Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 383 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Viesturs Melecis, Māris Kļaviņš, Ilze Prūse, Zane Vincēviča-Gaile, Jānis Zaļoksnis.
        ISBN 9789934181368.

 

Mantrovs, Vadims.  

     Apdrošināšanas tiesības / Vadims Mantrovs ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Dr.iur. Inese Druviete, Dr.iur. Zane Pētersone ; redaktore Sandra Priedīte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 303 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 293.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 301.-303. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934183676.

 

Nītiņa, Daina, 1942.  

     Jāņa Endzelīna lingvistiskie uzskati / Daina Nītiņa ; [recenzenti: Jurģis Pakeris, Ojārs Bušs ; atbildīgā redaktore Ilga Jansone]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2016. - 205, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 166.-[192.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Alfabētisks personu rādītājs: 193.-[201.] lpp.
        ISBN 9789984742830.

 

Vilčuka, Irēna.  

     Arvīds Egle Latvijas glezniecībā / sastādītāja, teksta autore: Irēna Vilčuka ; dizains: Silvija Berezovska ; tulkojis Roberts Deglis. - Rēzekne : Rēzeknes mākslinieku kopa, 2019. - 199 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934230240.

 

Беннет, Майкл.  

     Забей! : как жить без завышенных ожиданий, здраво оценивать свои возможности и преодолевать трудности / Майкл Беннет, Сара Беннет ; перевод с английского Екатерина Бакушева. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 499, [1] с. : табл. ; 17 cm. - (Альпина : психология и философия).
        ISBN 9785961468939.

 

Жоголева, Ольга Александровна.
    Аллергия и как с ней жить : руководство для всей семьи / Ольга Жоголева. - Москва : Эксмо, 2020. - 267, [5] с. : иллюстрации ; 22 см. - На обложке : О чем спросить у врача - аллерголога? Можно ли делать прививки аллергику? Как проявляется пищевая аллергия?.
        ISBN 9785041059859.

 

Кийосаки, Роберт Т.
    [Rich Dad, Poor Dad for Teens]
    Богатый папа, бедный папа для подростков / Р.Т. Кийосаки, перевод с английского Л.А. Бабук. - Минск : Попурри, 2019. - 128 c. ; 20 cm. - (Богатый Папа).
        ISBN 9789851542938.

 

Штипплер, Андреас.
    Мышцы. Как у вас дела? : о том, как тренировка мышц укрепляет здоровье и омолаживает кожу / Андреас Штипплер, Норберт Регитниг-Тиллиан ; перевод с немецкого Ю.С.Кныш. - Москва : Эксмо, 2020. - 189, [3] с. : иллюстрации ; 20 см. - (ТелОвидение. Внутрь тела без скальпеля и рентгена).
        ISBN 9785041094089.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dimzule, Iveta.  

     Pieskarties debesīm / Iveta Dimzule ; vāka dizains: Igors Madžulis ; Pāvela Plotņikova atdzejojumi. - [Rēzeknes novads] : [Iveta Dimzule], [2020]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 100 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži dzejoļi tulkoti krievu valodā.
        ISBN 9789934230486. 

 

Dreika, Dagnija.
    Izklaides ar laiku : proza / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2020. - 201, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984411323.

 

Horsts, Džorns Ljērs.
    Alu cilvēks / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 268 lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs).
        ISBN 9789934204159.

 

Judina, Dace.
    Viļņos : romāns / Dace Judina ; vāka dizains un mākslinieciskais noformējums: Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Viļņos : Latvijas Mediji, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 264, [5] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti ; 3. grāmata). - Ziņas par autoriem: [266.-267.] lpp.
        ISBN 9789934157615.

 

Kamī, Alberts.
    Mēris : [romāns] / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Jumava, 2020. - 254 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934572593.

 

Konelijs, Maikls.
    Noziegumu hronists : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 400 lpp. ; 20 cm. - (#1 New Yourk Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359830.

 

Lekija, Mariana.
    Ko var redzēt no šejienes : [romāns] / Mariana Lekija ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Dace Lāže ; māksliniece Gita Treice. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Par tulkotāju: [271.] lpp.
        ISBN 9789984238128.

 

Loinerte, Luāna.
    Jānis Lapiņš. Karogs, vējos atraisījies, skrej / Luāna Loinerte ; Ivara Vimbas mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 140 lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (Latvijai 100). - Pielikumā: Jāņa Eduarda Lapiņa publikāciju saraksts 105.-140. lpp.
        ISBN 9789934204128.

 

Mihailovs, Aleksandrs.
    Politiskās represijas un likteņi : Latvijas republikas 101. gadadienai / Aleksandrs Mihailovs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 195 lpp. - Pielikumā: Uz Sibīriju izvesto Rēzeknes apriņķa iedzīvotāju saraksts.
        ISBN 9789984293325.

 

Morisa, Hetere.
    Cilkas ceļojums : romāns / Hetere Morisa ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 346, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934087653.

 

Sanda, Žorža.
    Valentīna / Sanda Žorža ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; māksliniece Lilija Rimicāne. - [Rīga] : Daugava, 2020. - 289 lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411293.

 

Šepa, Emēlija.
    Iezīmēti uz mūžu : [psiholoģiskās spriedzes romāns] / Emēlija Šepa ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934157547.

 

Valks, Jānis.

     "dāčinieki" : [romāns] / Jānis Valks ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktores Eva Jansone, Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 6/2020 (252). - Nosaukums rakstīts ar mazajiem burtiem pēdiņās. . - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Uz vāka: Mainoties notikumiem - maināmies arī paši!.
        ISBN 9789934157226.

 

Vuds, Toms.
    Miesassargs. Nāves spēle : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 464 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359793.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Burke, Alafair.
    The Ex / Alafair Burke. - London : Faber & Faber, 2016. - 384 pages ; 20 cm.
        ISBN 9780571328161.

 

Hosseini, Khaled.
    The Kite Runner : Khaled Hosseini. - London : Bloomsbury Publishing, 2018. - 343 pages ; 18 cm. - On cover: The number one international bestseller.
        ISBN 9781526604736.

 

Mansell, Jill.
    Maybe This Time : the heart-warming new novel of love and friendship from the bestselling author / Jill Mansell. - London : Headline Review, 2019. - 432 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781472248466.

 

Patterson, James.
    Instinct : you can't catch a killer without a little madness / James Patterson. - London : Arrow Books, 2018. - 400 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781787461307.

 

Paul, Gill.
    No Place For A Lady / Gill Paul. - London : Avon, 2015. - 432 pages ; 20 cm.
        ISBN 9780008102128.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданова, Ирина Анатольевна.
    Три Анны : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 780, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271291.

 

Вересков, Сергей.
    Шесть дней : роман / Сергей Вересков. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 19 см. - Пронзительный роман о молодости, смерти и любви.
        ISBN 9785041099176.

 

Вюргер, Такис.
    Клуб : роман / Такис Вюргер ; перевод с немецкого Н. Черепановой. - Москва : Рипол-Классик, 2020. - 238, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785386136680.

 

Горская, Евгения.
    Мы все не ангелы : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041107789.

 

Калинина, Наталья Дмитриевна.
    Секрет черной книги : роман / Наталья Калинина. - Москва : Т8 Издательские технологии ; RUGRAM, 2020. - 270, [2] с. ; 22 см. - (Проза Натальи Калининой).
        ISBN 9785517019509.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Кидд, Джесс.
    Смерть в стекле : [роман] / Джесс Кидд ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 с. ; 21 cm. - (Коллекционеры зла. Викторианский детектив).
        ISBN 9785041102326.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Гроза из поднебесья : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] c. ; 21 cm. - (Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками фронтовиков).
        ISBN 9785041104740.

 

Плетнева, Татьяна.
    Пункт третий : [роман] / Татьяна Плетнева. - Москва : Время, 2020. - 446 c. ; 17 cm. - (Непрошедшее время).
        ISBN 9785969119529.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Четыре всадника раздора : роман / Татьяна Викторовна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 cm. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785041115289.

 

Скотт, Эмма.
    Дотянуться до звезд / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [3] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041111427.

 

Тодд, Анна.
    Самые яркие звезды : роман / Анна Тодд ; перевод с английского Елены Корягиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 21 cm. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд и Эстель Маскейм). - Чувственная история о любви и заблуждении.
        ISBN 9785041105648.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Переплеты в жизни : сборник рассказов / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
        ISBN 9785041077211.

 

Шенбрунн, Светлана Павловна.
    Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст, 2019. - 956, [2] ; 20 cm. - (Семейный роман).
        Книга 2.
        ISBN 9785751615697. . - ISBN 9785751615680.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Grībkausks, Sauļus.  

    Padomju "ģenerālgubernatori" : Komunistiskās partijas otrie sekretāri savienotajās republikās / Sauļus Grībkausks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Sirmule ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934157677.

 

Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts = Intangible Cultural Heritage in Latvia - National Inventory / sastādītāja Gita Lancere ; dizains Zane Ernštreite ; tulkotāja Karlīne Silabriede ; redaktores un korektores Elita Priedīte (latviešu valoda), Dace Veinberga (angļu valoda). - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2019. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934528378.

 

Plotkins, Bils.  

    Mežonīgais prāts : nepieradinātās cilvēka psihes rokasgrāmata / Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 302, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 279.-299. lpp. - Ziņas par autoru: [301.] lpp. . - Uz vāka: Iesaka Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934086380.

 

Rakeli, Sals.  

    Zeme mostas : vēstījumi un prognozes 2017-2030 / Sals Rakeli ; Intas Blūmas priekšvārds ; tulkotāja Ilze Trēziņa-Zirdziņa. - [Amatas novads] : Sirds Ceļš, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Garīgā literatūra - garīgā ceļa, pašpalīdzības rokasgrāmata, prognozes.
        ISBN 9789934859854.

 

Talebs, Nasims Nikolass.  

    Risks ar savu ādu : ikdienas slēptās asimetrijas / Nasims Nikolass Talebs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 336 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 319.-326.lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 329.-326.lpp. - Tehniskais pielikums angļu valodā: 308.-318.lpp. . - Ziņas par autoru: [327.] lpp. . - Uz vāka: # 1 New York Times Bestsellers. . - Uz vāka: Iesaka Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934088162.

 

Voins, Valdis.  

    Terorisms : mūsdienu problēma un tās risināšanas iespējas / Valdis Voins ; prieksvārds: Andrejs Vilks ; recenzenti: Jānis Teivāns-Treinovskis, Viktors Justickis ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; redaktori: Santa Kugrēna (atbildīgā), Andris Dzenis (literārais). - Rīga : Jumava, 2020. - 286, [2] lpp. : tabulas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Literatūras un avotu saraksts: 266.-[287.] lpp. - Priekšvārds, ievads un nobeigums arī angļu valodā.
        Saturā: Terorisms kā politisko un ideoloģisko mērķu sasniegšanas līdzeklis ; Terorisma draudu potenciāls un to noteicošie faktori Eiropā un Latvijā.
        ISBN 9789934204050.

 

Битти, Мелоди.  

    Спасать или спасаться? : как избавиться от желания постоянно опекать других и начать думать о себе : пронзительные жизненные истории / Мелоди Битти ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Бомбора, 2020. - 349 с. ; 21 cm. - (Психология. Плюс 1 победа). - Библиография: с. 342-349 и в примечание.
        ISBN 9785041021283.

 

Набокова, Ника.  

    #А тому ли я дала? : когда хотелось счастья, а получилось как всегда / Ника Набокова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2020. - 251, [5] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171212445.

 

Сазонов, Андрей.  

    Фильтруй! Как работают наши печень и почки / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171199258.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Čemberlena, Diāna.  

    Īrisa zieds margrietiņu pļavā : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; mākslinieks Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 464 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359786.

 

Devero, Džūda.  

    Skūpstu ezers : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 393 lpp. ; 21 cm. - "The New York Times Bestsellers"--Uz vāka.
        ISBN 9789984359823.

 

Dreika, Dagnija.  

    Taureņu lietus : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2020. - 185 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411309.

 

Džavadi, Negara.  

    Dezorientāliste : romāns / Negara Džavadi ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārais konsultants Dens Dimiņš ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 301, [3] lpp. ; 22 cm. - Ziņas par tulkotāju: [303.] lpp.
        ISBN 9789984237091.

 

Džordano, Rafaella.  

    Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena : [romāns] / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: notici sev un tam, ka viss ir iespējams. . - Par autori: 251. - [252.] lpp.
        ISBN 9789934085383.

 

Gekišs, Nauris.  

    Kad tu smaidi : 100 mīlestības iedvesmoti dzejoļi / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2020. - 108 lpp. ; 20 cm. - Titullapā: Veltījums skaistākajai Kuldīgas pianistei.
        ISBN 9789934888427.

 

Kastena, Mona.  

    Glābiet mani : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 332, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085734.

 

Kūlis, Ēriks.  

   Iezīmētie : romāns / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 230, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204012.

 

Lorka, Federiko Garsija.  

    Lugas / Federiko Garsija Lorka ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice ; grāmatas noformējumam izmantoti autora zīmējumi. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 265, [6] lpp. : zīmējumi ; 21 cm.
        Brīnumainā kurpniece ; Dona Perlimplina un Belisas mīlestība, ko viņu dārzs vien zina ; Asins kāzas ; Jerma ; Bernardas Albas māja.
        ISBN 9789984237688.

 

Mans mūžs mīlestībai : dzejas izlase / Daiga Akmentiņa, Regīna Andersone, Lidija Bērze, Sandis Edgars Birniks, Līga Lode un vēl [5] ; sastādījusi Anese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2020]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 159, [5] lpp. ; 16 cm. - Autori arī: Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe, Irēna Anna Puķe, Ineta Steļmaka, Astra Tomsone.
        II (2).
        ISBN 9789934587450.

 

Mihaloviča, Ināra.  

    Valentīna Mičule : pa folkloras gaišo ceļu / Ināra Mihaloviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 138, [2] lpp. ; 20 cm. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934203985.

 

Nurebeka, Elizabete.  

    Saki, ka tu esi mana : romāns / Elizabete Nurebeka ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 478 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka "Pārliecinošs trilleris. Kā radīts kinoekrānam!".
        ISBN 9789934157073.

 

Rūnija, Sallija.  

    Normāli cilvēki : romāns / Sallija Rūnija ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 253, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934085130.

 

Volkers, Mārtins.  

    Tumšais vīnadārzs : romāns / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , [2020]. , ©2020. - 317, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - (Izmeklē policijas šefs Bruno / Mārtins Volkers).
        ISBN 9789934085369.

 

Žolude, Inga.  

    Livonijas debesis / Inga Žolude, Tīts Aleksejevs ; Tīta Aleksejeva stāstu no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktores: Gundega Blumberga un Maima Grīnberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 124, [3] lpp. ; 21 cm.
        Marta / Inga Žolude. Adrians / Tīts Aleksejevs.
        ISBN 9789934595066.

 

Žuravska, Dzintra.  

    Nepabeigtā portreta noslēpums : romāns / Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; vāka dizains: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2020]. - 206, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894911.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вуд, Бенджамин.  

    Станция на пути туда, где лучше : роман / Бенджамин Вуд ; перевод с английского Марины Извековой. - Москва : Phantom press, 2020. - 365, [1] с. ; 21 см. - На пер.: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785864718414.

 

Грин, Ирина.  

    Сети кружевницы / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Переплетение чувств).
        ISBN 9785041104979.

 

Дженофф, Пэм.  

    Пропавшие девушки Парижа : роман / Пэм Дженофф ; перевод с английского Ирины Новоселецкой ; оформление обложки Яны Половцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 477, [3] с. ; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы). - Бестселлер New York Times.
        ISBN 9785171189310.

 

Келлерман, Джонатан.  

    Он придет : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 c. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии).
        ISBN 9785041051167.

 

Князева, Анна.  

    Зов темной крови : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785041091651.

 

Мартен-Люган, Аньес.  

    Мы не могли разминуться : [роман] / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2020. - 448 с. ; 21 см. - (Corpvs). (Счастливые люди).
        ISBN 9785171166632.

 

Паланик, Чак.  

    Ссудный день : [роман] / Чак Паланик ; перевод с английского Е. Алексеевой. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. ; 21 cm. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171080938.

 

Пиколт, Джоди.  

    Сохраняя веру : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Марии Николенко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 570, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785389168091.

 

Пикуль, Валентин Саввич.  

    Нечистая сила : роман / Валентин Пикуль ; составление, комментарии А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2019. - 638, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785448414398. . - ISBN 9785444458488.

 

Престон, Дуглас.  

    Город вечной ночи : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 413, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389169890.

 

Робертс, Нора.  

    Успеть до захода солнца : [роман] / Нора Робертс ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. ; 20 cm. - (Мега-звезда современной прозы). (№ 1 New York Times - bestselling author).
        ISBN 9785041089795.

 

Рот, Вероника.  

    Судьба : [роман] / Вероника Рот ; перевод с английского Ю. А. Михайловой-Сдобновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Young Adult от создателя Дивергента, Знак).
        ISBN 9785041048679.

 

Русенфельдт, Ханс.  

    Немая девочка : [роман] / Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт ; перевод со шведского Анны Савицкой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 480 с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171047481.

 

Самаров, Сергей.  

    Как две капли крови : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 352 c. ; 19 cm. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041093990.

 

Самарский, Михаил.  

    #Любовь, или Невыдуманная история : роман / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2020. - 256 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).
        ISBN 9785171205034.

 

Токарчук, Ольга.  

    Последние истории / Ольга Токарчук ; перевод с польского Ирины Адельгейм. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041092863.

 

Трауб, Маша.  

    Или я сейчас умру от счастья : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21 cm. - (Жизнь как в зеркале).
        ISBN 9785041100759.

 

Уайт, Лорет Энн.  

    Девушка в тёмной реке / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива).
        ISBN 9785041097318.

 

Līdzīgi raksti