Nozaru literatūra

 

 

 

Ādama stāsts : Mazsalaciešu dzīve, ieradumi un tikumi Ā. Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā / sast. Sanita Reinsone. - Rīga : Zinātne, 2008. - 221, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8085-2-9.

 

 

Bākule, Irēna.
    Rīga ārpus nocietinājumiem : pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17.gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam = Riga Beyond the Walls : the city's planned growth and transformation from the 17th century to the First world war / Irēna Bākule, Arnis Siksna ; tulk., angļu teksta red. Valdis Bērziņš ; māksl. Zigmunds Lapsa, Sandijs Ruļuks. - Rīga : Neputns, 2009. - 247 lpp. : il., ģīm., kartes. - Bibliogr.: 238.-239.lpp. un nodaļu beigās. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        Saturs: Rīgas 17.gadsimta pilsētbūvniecība ; Rīgas 18.gadsimta pilsētbūvniecība ; Rīgas 19.gadsimta pirmās puses pilsētbūvniecība ; Rīgas 19.gadsimta otrās puses pilsētbūvniecība.
        ISBN 978-9984-8073-6-2.

 

 

Biezais, Haralds, 1909-1995.
    Dieva tēls latviešu tautas reliģijā / Haralds Biezais ; tulk. pirmapstrādi veikusi Margita Gūtmane. - Rīga : Zinātne, 2008. - 191 lpp. - Bibliogr. 173.-188.lpp. - Oriģ. nos.: Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion.
        Saturā: Vārda dievs pirmnozīme ; Teoloģiski un nacionālromantiski motīvi Dieva būtības meklējumos ; Debesu Dievs ; Dieva debesu saimniecība ; Dievs latviešu zemnieku sētā ; Universālas iezīmes Dieva būtībā.
        ISBN 978-9984-8085-3-6.

 

 

Gēbels, Volfgangs.
    Bērns : medicīniski un pedagoģiski padomi / Vilhelms Gebels, Mihaela Gloklere ; no vācu val. tulk. Jana Rudzīte. - Rīga : Nordik, 2009. - 540,[1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Kindersprechumde.
        ISBN 978-9984-7929-4-1.

 

 

Grīsle, Rasma.
    Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi / Rasma Grīsle ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2008. - 158, [1] lpp. : tab. - Bibliogr.: 147.-[159.] lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-8084-8-2.

 

 

Januška, Marina.
    Problēmjautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā ; Grāmatvedība un nodokļi nomas attiecībās : [praktisks palīglīdz.] / Marina Januška. - Rīga : Merkūrijs LAT, 2006. - 158 lpp. : tab. - (Aktuālie biznesa jautājumi).
        ISBN 9984-640-49-3.

 

 

Jegorovs, Aleksejs.
    Uzvedības atkarības / Aleksejs Jegorovs ; tulk. Ineta Dabiņa ; priekšv. aut. Lūcija Rutka. - Rīga : RaKa, 2009. - 229 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Psiholoģija izglītībai). - Bibliogr.: 186.-216. lpp. - Oriģ. nos.: Нехимические зависимости.
        ISBN 978-9984-460-55-0.

 

 

Kļaviņš, Aldis, 1938-.
    Liepājas māksla gadsimtu vējos. Glezniecība = The Art of Liepāja in the Winds of Centuries. Painting / Aldis Kļaviņš ; tulk. Elīna Luca-Ratfeldere. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, [2008]. - 275 lpp. : il., ģīm. - (Liepājas māksla gadsimtu vējos ; 1). - Mākslinieki: 258.-270.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        Saturā: [Augusts Annuss ; Agita Ansule ; Hermanis Aplociņš ; Arturs Baumanis ; Liene Bernāte ; Benita Bitāne ; Egils Jānis Brūns ; Vilnis Bulavs ; Ēriks Caune ; Kārlis Celmiņš ; Guntis Cukurs ; Ēvalds Dajevskis ; Staņislavs Diņģelis ; Nora Drapče ; Aija Druvaskalne-Urdze ; Albīns Dzenis ; Skaidrīte Elksnīte ; Jānis Eltermanisr ; Zigurds Filics ; Jānis Gailis ; Visvaldis Garokalns ; Miķelis Golts ; Velga Gūtmane ; Kārlis Hartmanis ; Aivars Kleins ; Aldis Kļaviņš ; Pēteris Kļaviņš ; Daina Kopštāle ; Līvija Kuršinska ; Ineta Ķergalve ; Jānis Lauva ; Kārlis Lejnieks ; Valdis Mackars ; Vita Merca ; Andris Millers ; Maksimiliāns Mitrēvics ; Ansis Ozoliņš ; Andrejs Palka ; Andra Pelna ; Maija Pīlāga ; Brigita Pomerante ; Alvīne Priede ; Rūdolfs Miķelis Priede ; Egils Radziņš ; Uldis Rubezis ; Leonīds Sēlietis ; Ilona Slaidiņa ; Ginta Stavrovska ; Roberts Stārosts ; Jānis Sudmalis ; Kārlis Fridrihs Šaumanis ; Pēteris Taukulis ; Otto Tiliņš ; Māris Uldriķis ; Teodors Uldriķis ; Valters Uzticis ; Vilis Viduks ; Matīss Zavickis ; Jānis Rūdolfs Zuntaks ; Visvaldis Ziediņš ; Mārtiņš Zitmanis ; Guntars Zvaigzne].
        ISBN 978-9984-8093-2-8.

 

 

Konstante, Ilze.
    Jānis Osis, 1926-1991 / Ilze Konstante. - Rīga : Neputns, 2009. - 215 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (195.-203. lpp.) un personu rād. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8074-1-6.

 

 

Lancmanis, Imants.
    Piektais bauslis : revolūcija un karš : gleznu cikls = The Fifth commandment : revolution and war : a series of paintings, 2006-2009 / Imants Lancmanis ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; gleznu reprod. Ints Lūsis. - Rīga : Neputns, 2009. - 104, [3] lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-7-9.

 

 

Mārketings / no angļu val. tulk. Evija Rubene. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 145 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Oriģ. nos.: Harvard business review on marketing.
        Saturs: Zīmola vērtējums / Kevins Leins Kellers. Mirstoša zīmola atgriešana dzīvē / Menijs Džeksons. Kā cīnīties cenu karā / Akšejs Rao, Marks Bergens, Skots Deiviss. Kontekstuālais mārketings : patiesais interneta bizness / Deivids Kenijs, Džons Māršals. Globālā zīmola veidošanas vilinājums / Deivids Ākers, Ēriks Joakimštālers. Vai stratēģiskās zvaigznes ir sakārtotas labvēlīgi jūsu korporatīvajam zīmolam? / Mērija Džo Heča, Maikena Šulca. Spīdziniet savus pircējus (viņiem tas patiks) / Stīvens Brauns. Paaugstiniet savu mārketinga ieguldījumu ienesīgumu ar eksperimentālo dizainu / Ēriks Almkvists, Gordons Vainers.
        ISBN 978-9984-8265-5-4.

 

 

Pjatigorskis, Aleksandrs.
    Kas ir politikas filosofija : pārdomas un atziņas : lekciju cikls / Aleksandrs Pjatigorskis ; no krievu val. tulk. Ieva Janaite. - Rīga : Tapals, 2009. - 186, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Что такое политическая философия.
        ISBN 978-9984-7966-1-1.

 

 

Rācenāja, Ņina.
    Darba līgums kā tiesību avots / Ņina Rācenāja. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009. - 88 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 33). - Bibliogr.: 87.-88. lpp.
        ISBN 978-9984-8283-3-6.

 

 

Ruks, Māris.
    Lielzirneklis K : Latvija Valērija Kargina tīklā / Māris Ruks. - Rīga : Antava, 2009. - 240 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 222.-229. lpp.
        ISBN 978-9984-398-15-0.

 

 

Skulme, Marta.
    Marta Liepiņa-Skulme : [darbu katalogs] / sast. Gundega Cēbere, Laima Slava ; tekstu aut.: Ruta Čaupova, Ojārs Ābols, Džemma Skulme ; tulk. angļu val. Līva Ozola. - Rīga : Neputns, 2009. - 119 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 99. lpp. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-8-6.

 

 

Soida, Emīlija.
    Vārddarināšana : [monogrāfija] / Emīlija Soida. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 267 lpp. - Saīsinājumi un avotu saraksts: 266.-267.lpp.
        Saturs: Vārddarināšanas izveide par pastāvīgu valodniecības nozari. Vārddarināšanas teorija un prakse mūsdienu valodniecībā ; Sinhroniskā vārddarināšanas sistēma, tās elmenti un pamatvienības ; Adjektīvu darināšana mūsdienu latviešu valodā ; Verbu darināšana.
        ISBN 978-9984-450-66-7.

 

 

Šiliņa, Maruta.
    Pacientu izglītošana - māsas kompetence : mācību grāmata māsu programmas studentiem un praktizējošām māsām / Maruta Šiliņa, Ināra Dupure. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2009. - 107, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 106.-[108.] lpp.
        ISBN 978-9984-264-11-0.

 

Гульянц, Эвелина Карповна.
    Поделки из природных материалов в детском саду : книга для воспитателей детского сада / Э. К. Гульянц, Г. А. Широкова, И. Я. Базик. - 3-е изд., испр. и дораб. - Москва : МарТ ; Ростов-на-Дону, 2007. - 207 с. : ил., 16 л. цв. ил. - (Воспитателю детского сада).
        ISBN 978-5-241-00754-4.

 

 

Рафеенко, Владимир Данилович.
    Рыболовные самоделки / В.Д. Рафеенко, А.М. Смехов, Д.А. Зарайский. - Москва : ЭКСМО ; Донецк : Скиф, 2008. - 315 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-19357-8.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Bariko, Alesandro.
    Šis stāsts : romāns / Alesandro Bariko ; no itāliešu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Atēna, 2008. - 247, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Questa Storia.
        ISBN 978-9984-343-30-3.

 

Bērziņš, Uldis.
    Saruna ar Pastnieku / Uldis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2009. - 65, [2] lp. : il.
        ISBN 978-9984-8074-2-3.

 

Daulinga, Klēra.
    Trīs dienas Spānijā : romāns / Klēra Daulinga ; no angļu val. tulk. Inguna Gulbe. - Rīga : Kontinents, 2009. - 412, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Going it alone.
        ISBN 978-9984-354-69-9.

 

Gregorija, Filipa.
    Otra Boleinu meita : romāns / Filipa Gregorija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 387, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Other Boleyn girl.
        1. grām.
        ISBN 978-9984-354-71-2.

 

Gregorija, Filipa.
    Otra Boleinu meita : romāns / Filipa Gregorija ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 410, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Other Boleyn girl.
        2. grām.
        ISBN 978-9984-354-74-3.

 

Igauņu zelta noveles : izlase / sast., iev. Līvija Vītola ; tulk.: Maima Grīnberga, Tamāra Vilsone, Džuljeta Plakidis ... [u.c.]. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 319 lpp. - Literatūrā gluži kā citos dzīves žanros teju vienīgie, ar ko varam reāli un jēgpilni salīdzināties, ir mūsu kaimiņi-igauņi un lietuvieši. Līvijas Vītolas sastādītā izlase sniedz ieskatu igauņu novelistikas 120 gados, tiesa, tikpat kā nav pārstāvēta jaunā literatūra un jaunie rakstnieki. Tie ir augstas raudzes tradicionāli, lielākoties psiholoģiskā reālisma ievirzes teksti. Līksmu ceļojumu igauņu literatūras pasaulē un salīdzināšanas degsmi!.
        Saturs: Rudais mulks / Eduards Vilde. Oheliku tēvoča Ziemassvētku noredzējums / Ernsts Petersons-Sergava. Popitis un Huhū / Frīdeberts Tuglass. Augusta gailīša nāve / Augusts Gailīts. Grozu pinēja Sīma laime / Pēts Vallaks. Svarīgā diena / Antons Hanzens Tammsāre. Kristus ar stikla acīm / Karls Ristikivi. Jānis bulle / Karls Rumors. Vīrs ar zaļo mugursomu / Arvo Valtons. Kranih! / Mati Unts. Elza Hermane / Mari Sāta. Mr. Diksits / Jāks Jeerī. Pusdienas pie Vulfiem / Mihkels Muts. Tik negaidītā un neērtā nāve / Tomass Vints. Ceļojums / Ēva Parka. Vīnes meitēns / Asta Peldmē. Res nostra / Matss Trāts. Tartu miers / Tīts Aleksejevs. Blaubarts / Reins Peders. Aizmirstie cilvēki / Maimu Berga. Ceļotājlaime / Mehiss Heinsārs.
        ISBN 978-9984-8272-3-0.

 

Keins, Toms.
    Misija : romāns / Toms Keins ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 400 lpp.
        ISBN 978-9984-354-77-4.

 

Kivirehks, Andruss.
    Rijkuris jeb Novembris : romāns / Andruss Kivirehks ; no igauņu val. tulk. un pēcv. sarakst. Zane Balode. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 223 lpp. : il., ģīm. - (Lata romāns ; 8(122).
        ISBN 978-9984-8273-5-3.

 

Linka, Šarlote.
    Rožu kopēja : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 420, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Die Rosenzüchterin.
        ISBN 978-993-400-512-1.

 

Makkalova, Kolīna.
    Morgana ceļš : [romāns] / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009]. - 757, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Morgan's run.
        ISBN 978-993-400-542-8.

 

Outsa, Džoisa Kerola.
    Niagara : kādas ģimenes sāga : stāsts par liktenīgu mīlestību / Džoisa Kerola Outsa ; no angļu val. tulk. Agnese Mortukāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 539, [3] lpp. - Oriģ. nos.: The Falls.
        ISBN 978-9984-407-53-1.

 

Pikulis, Valentīns.
    Parīze uz trim stundām : [vēsturiskas miniatūras] / Valentīns Pikulis ; no krievu val.tulk. Edvīns Spriņģis un Armīns Voitkāns. - Rīga : Kontinents, 2008. - 352 lpp. - Oriģ.nos.: Париж на три часа.
        ISBN 978-9984-353-96-8.

 

Repše, Gundega.
    Stāsti par mācekļiem / Gundega Repše. - Rīga : Dienas grāmata, 2009. - 172, [3] lpp.
        Saturs: Magelāns. Para. Cik svarīgi būt Ernestam. Gaisa Īsinātājs. Izredzētie. Kiras Korintas prombūtne. Jūras velni. Citi mācekļi.
        ISBN 978-9984-8471-1-5.

 

Skalbe, Kārlis.
    Runas un raksti / Kārlis Skalbe ; sast. un iev. sarakst. Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 227, [1] lpp. - Bibliogr.: [225.] lpp.
        Saturā nod.: Mazās piezīmes. Pirmais posms (1917-1920). Mazās piezīmes. Otrais posms (1921-1924). Pārdomas un vērojumi (1923-1933). Pārdomas un vērojumi (1933-1938). Runas Satversmes sapulcē (1920-1922). Runas I un IV Saeimā (1923, 1931-1934). Raksti "Jaunākajās Ziņās" (1939-1940). Raksti Zviedrijas periodā (1944-1945).
        ISBN 978-9984-232-97-3.

 

Zālīte, Māra.
    Klusās vētras : dzeja = Тихие стихии : стихи / Māra Zālīte ; krievu val. atdzej. Ludmila Azarova ; pēcv. sarakst. Roalds Dobrovenskis. - Rīga : Jumava, 2008. - 150, [1] lpp. : il. - Paral. latviešu, krievu val.
        ISBN 978-9984-385-04-4.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бреннан, Сара Риз.
    Лексикон демона / Сара Риз Бреннан ; пер. с англ. Н. Парфеновой. - Москва : АСТ, 2009. - 349 с. - (Мир темной магии, колдунов и демонов!).
        ISBN 978-5-17-058819-0. - ISBN 978-5-403-01867-8.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Император деревни Гадюкино : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2009. - 380 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-37032-0.

 

Дымовская, Алла.
    Семь корон зверя : [роман] / Алла Дымовская. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 557, [2] с. - (The Bestseller).
        ISBN 517034290X. - ISBN 5-9713152-3-4. - ISBN 5-9578325-8-8.

 

Коул, Мартина.
    Любовь до смерти : роман / М. Коул ; пер. с англ. А. Борисова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 671 с. - Ориг. назв.: The ladykiller.
        ISBN 978-5-699-37150-1.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Любители варенья : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2009. - 317,[3] с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-271-24719-4. - ISBN 978-5-7390-2243-1. - ISBN 978-5-271-24720-0. - ISBN 978-5-7390-2244-8.

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

 

 

Bērziņa, M.(Marita).
    Kārlis Brencēns / Marita Bērziņa. - Rīga : Neputns, 2008. - 229 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogrāfiju (185.-197. lpp.) un personu rād. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-7-0.

 

 

Bikše, Kaspars.
    Lūdzu, skolotāj... : ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā : lekciju konspekts / Kaspars Bikše ; zīm. Annemarta Kreituse. - Rīga : Kvalitātes vadība ; Direktoru skola, 2008. - 125 lpp. : il.
        2. d.
        ISBN 978-9984-99812-1.

 

 

Bobe, Mendels.
    Ebreji Latvijā / Mendels Bobe ; no krievu val. tulk.: Rita Bogdanova, Eva Sinkēviča, Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Šamir, 2006. - 406, [2] lpp., 32 lpp. il., ģīm. : ģīm., tab. - Bibliogr.: 387.-388. lpp. - Oriģ. nos.: Евреи в Латвии.
        ISBN 9984-98352-8.

 

 

Ebreju tradīcija / Rabīna Menahema Barkahana redakcijā ; no krievu valodas tulkoja Valts Apinis. - Rīga : Šamir, 2006. - 279, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Еврейская традиция. - Paral. titlp. ivritā.
        ISBN 9984-98354-4.

 

 

Eniņš, Guntis.
    100 dižākie un svētākie / Guntis Eniņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2008. - 293 lpp. - Bibliogrāfija: 288.-289. lpp.
        ISBN 978-9984-8271-5-5.

 

 

Dālmane, Aina.
    Cilvēka embrioģenēze skolām / Aina Dālmane, Māra Kalniņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 119 lpp. : il., sh., tab. - Alfabētiskais rād.: 119.lpp.
        Saturs: Šūnas un audi ; Dzimumšūnas un dzimumsistēmas orgāni ; Embrionālās attīstības sākuma periods ; Embrija periods ; Augļa periods. Placenta.
        ISBN 978-9984-450-48-3.

 

 

Ebreju iznīcināšana Latvijā, 1941.-1945 : lekciju cikls / Rabīna Menahema Barkahana redakcijā. - Rīga : Shamir, 2008. - 290, [1] lpp., [40] lpp. iel. : karte. - Ietver bibliogr. - Vietvārdu rād.: [284.]-290. lpp.
        ISBN 978-9984-98355-4.

 

 

Ezeriņš, Jānis.
    Noveles [skaņu ieraksts] : [lasījumi] / Jānis Ezeriņš ; lasa Juris Strenga ; sast. Liāna Langa. - Tiešsaistes pakalpojums. - [Rīga] : Apostrofs, 2009. - 1 kompaktdisks (2h 36min 6s) + 2 lp. - (Klausāmgrāmata). - Mp3 formats. - Pielikumā: inform. par autoru un izp. [2] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā.
        Saturs: Jaunsaimnieks Čukans ; Kaprači ; Mērkaķis ; Prinča mantinieks ; Pusdienas ar mūziku ; Zvanītājs ; Tornis.
        ISBN 978-993-480-335-2.

 

 

Grauzdiņa, Ilma.
    Izredzētie : Latvijas Lielā kora virsdiriģenti / Ilma Grauzdiņa ; virsdiriģentu portretējumu aut.: Pauls Dambis, Lolita Fūrmane, Dzintars Gilba, Ilma Grauzdiņa, Oļģerts Grāvītis, Inta Kārkliņa, Zane Prēdele, Inga Žilinska ; priekšv. aut. Ivars Geidāns ; māksl. Uldis Sosnovskis ; foto: Leons Balodis, Juris Krūmiņš, Imants Prēdelis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 355 lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Ievads. Gaismas kalna galotnē. I. Tev, dārgā Tēvija... I (1875) - V (1910) Dziesmu svētki: Jānis Bētiņš ; Indriķis Zīle. Heinrich Sihle ; Jurjānu Andrejs ; Vīgneru Ernests ; Jānis Kade ; Pāvuls Jurjāns ; Pauls Jozuus ; Jāzeps Vītols. II. Šī zeme ir mūsu, šīs pilsētas mūsu VI (1926) - IX (1938) Dziesmu svētki: Alfrēds Kalniņš ; Emilis Melngailis ; Teodors Reiters ; Teodors Kalniņš. III. Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala X (1948) - XIII (1960) Dziesmu svētki: Jēkabs Mediņš ; Jānis Ozoliņš ; Leonīds Vīgners ; Haralds Mednis ; Jānis Dūmiņš ; Edgars Tons ; Staņislavs Broks. IV. Ceļā uz Dziesmu svētku simtgadi XIV (1965) - XVI (1973) Dziesmu svētki: Imants Cepītis ; Daumants Gailis ; Imants Kokars ; Gido Kokars ; Edgars Račevskis ; Ausma Derkevica. V. Gaismu sauca, gaisma ausa... XVII (1977) - XX (1990) Dziesmu svētki: Pauls Kvelde Ilgvars Matrozis ; Ivars Bērziņš ; Terezija Broka ; Jānis Erenštreits ; Sigvards Kļava ; Juris Kļaviņš ; Jānis Zirnis. VI. Pacelies, mūsu dziesma, no šīs zemes putekļiem. XXI (1993) - XXIV (2008) Dziesmu svētki: Eduards Grāvītis ; Viesturs Gailis ; Jēkabs Ozoliņš ; Romāns Vanags ; Arvīds Platpers ; Māris Sirmais ; Aira Birziņa ; Ivars Cinkuss ; Agita Ikauniece ; Guntars Ķirsis ; Anda Lipska ; Gunta Paškovska ; Mārtiņš Klišāns ; Ints Teterovskis. VII. No dziesmām laivu taisām, skaņām - vēju. Uz tēvu sapņu mājām aizlidojam. Ārzemju latvieši - XX-XXIV Dziesmu svētku virsdiriģenti: Roberts Zuika ; Andrejs Jansons ; Daira Cilne ; Ernests Brusubārdis III, Arvīds Purvs ; Vizma Maksiņa ; Viktors Bendrups ; Astra Kronīte ; Marks Opeskins ; Lilija Zobens. Pēcvārds. Vēlreiz par mūsu izredzētajiem un viņu misiju / Oļģerts Grāvītis.
        ISBN 978-9984-98936-5.

 

 

Hince-Bolena, Brigite.
    Roma un Vatikāns : [mākslas ceļvedis] / Brigite Hince-Bolena ; sadarbībā ar Jirgenu Zorgesu ; no vācu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 626 lpp. : krās. il., ģīm., kartes. - (Māksla un arhitektūra). - Bibliogr.: 618.-619. lpp. - Oriģ. nos.: Kunst & Architektur. Rom.
        ISBN 978-9984-232-69-0.

 

 

Kaminska, Mariona.
    Venēcija : [mākslas ceļvedis] / Mariona Kaminska ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 577 lpp. : krās. il., ģīm., kartes. - (Māksla un arhitektūra). - Oriģ. nos.: Kunst & Architektur. Venedig.
        ISBN 978-9984-233-03-1.

 

 

Kavacs, Guntis.
    Izcelšanās noslēpumi : darvinisma hronika no pasaules radīšanas līdz 20. gadsimtam un urķīga lasītāja piezīmes / Guntis Kavacs. - Rīga : Pētergailis, 2009. - 254, [1] lpp. : ģīm. - Bibliogr.: 254.-[255.] lpp.
        ISBN 978-9984-332-72-7.

 

 

Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas : konkursa darbu katalogs = Children of Latvia draw old synagogues : catalogue / sast.: Jeļena Belova, Ilāna Lisagora. - Rīga : Šamir, 2005. - 82, [2] lpp. : krās. il., ģīm. - Teksts paral. latviešu, angļu val.

 

 

 

Mākslas vēsture un teorija : 2008/11. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2008. - 94 lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angl. val.

 

 

Matīsa, Kristīne.
    Fotoraksti : XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : fotoalbums / Kristīne Matīsa ; sast., pēcv. un koncepcijas aut. Atis Ieviņš ; tulk. angļu val. Zinta Uskale ; tulk. vācu val. Dzintra Beiere ; priekšv. sarakst. Ivars Geidāns, Ingrīda Saulīte, Imants un Gido Kokari ; māksl. Ilze Ramane ; fotogr.: Atis Ieviņš, Juris Krūmiņš, Imants Prēdelis, Zigismunds Zālmanis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 95, [1] lpp. : krās. il., ģīm. - Viss, kas 2008. gada vasarā dziesmā un dejā ritēja raibos rakstos, ir ierakstīts bildēs un savijies šajā grāmatā. Fotoalbums visiem dod iespēju atgriezties skaistajos vienotības mirkļos. - Skaitļi un fakti paral. latviešu, angļu, vācu val.
        ISBN 978-993-480-350-5.

 

 

Melers, Mejers.
    Ebreju kapsētas Latvijā = Jewish cemeteries in Latvia = Еврейские кладбища в Латвии / Mejers Melers ; Rīgas ebreju kopiena, Muzejs "Ebreji Latvijā". - Rīga : Ebreju reliģiskā draudze "Šamir", 2006. - 175, [1] lpp. : krās. il., ģīm., tab., k. - Bibliogr.: 159. lpp. - Prettit., pēcv. ivritā.
        ISBN 9984-19-904-5.

 

 

Meri, Lennarts.
    Politiskais testaments / Lennarts Meri ; sast. Marts Meri ; fotogr.: Epps Alatalu, Marguss Ansu, Vello Ederma ... [u.c.] ; no igauņu val. tulk. Skaidrīte Nurges ; māksl. Ints Vilcāns ; priekšv. Jānis Peters. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 222 lpp. : il. - (Baltijas bibliotēka). - Personu rād.: 220.-222.lpp.
        ISBN 978-9984-8272-0-9.

 

 

Mūrs, Pīters.
    Zinātne : dižas idejas mazā grāmatā / Pīters Mūrs ; no angļu val. tulk. Ģirts Kondrāts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 128 lpp. : il. - (Dižas idejas mazā grāmatā). - Rād.: 128. lpp. - Oriģ. nos.: Science : Little book of big ideas.
        Saturs: ĶERMENIS: Klaudijs Galēns. Anatomija: Viljams Hārvijs, Džons Hanters, Fēlikss Hofmanis, Karls Landšteiners, Karls Džerasi. BIOLOĢISKĀS SISTĒMAS: Kārls Linnejs, Čārlzs Darvins. Evolūcija: Gregors Mendelis, Barbara Maklintoka, Kriks un Votsons, Fredriks Sangers. Cilvēka genoma projekts. CĪŅA AR SLIMĪBĀM: Edvards Dženers, Florense Naitingeila, Luijs Pastērs, Roberts Kohs. Slimību ierosinātāji: Aleksandrs Flemings. PLANĒTAS UN ZVAIGZNES: Aristarhs no Samas. Saules sistēma: Klaudijs Ptolemajs, Galileo Galilejs, Johanness Keplers, Frīdrihs Beselis, Edvins Habls, Žoržs Lemētrs, Arturs Klārks, Stīvens Hokings. FIZIKA UN ĶĪMIJA: Roberts Boils, Izaks Ņūtons, Džozefs Prīstlijs, Alesandro Volta. Elektrība: Maikls Faradejs, Džeims Džouls, Dmitrijs Mendeļejevs, Vilhelms Rentgens, Heinrihs Hercs, Marija Kirī, Ernests Rezerfords. Kodolzinātne: Alberts Einšteins. E=MC2 98: Verners Heizenbergs, Dorotija Kroufuta-Hodžkina. MATEMĀTIKA: Pītagors, Eiklīds no Aleksandrijas, Arhimēds no Sirakūzām, Pī, Hipatija, Džordžs Būls, Žils Anrī Puankarē, Andrejs Kolmogorovs, Džons fon Neimanis, Alans Tjūrings. Skaitļošana: Klods Elvuds Šenons.
        ISBN 978-9984-409-68-9.

 

 

Pērkone, Inga.
    Es varu tikai mīlēt... : sievietes tēls Latvijas filmās = To love is all I can do... : the image of woman in Latvian film / Inga Pērkone ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš ; māksl. Ieva Briede. - Rīga : Neputns, 2008. - 167 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 110.-114., 165.-167. lpp. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-5-5.

 

 

Pitamika, Maja.
    Spēles bērniem : Montesori spēles un nodarbes mazuļiem un bērniem / Maja Pitamika ; zin. konsultante Klēra Makkārtija. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2009. - 159, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Child's play.
        ISBN 978-9984-8055-2-8.

 

 

Rislakki, Jukka.
    Pingvīnu un kvaukšķu rokasgrāmata = A handbook for penguins and yappers / Juka Rislaki ; angl. val. tulk. Ieva Lešinska. - Rīga : Mansards, 2009. - [124] lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8122-5-0.

 

 

Rupeika-Apoga, Ramona.
    Finanšu tirgus un tā analīzes metodes / Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 117 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogrāfija (114.-117. lpp.).
        ISBN 978-9984-450-81-0.

 

 

Vārpa, Igors.
    Latviešu karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga : no pirmajām pašaizsardzības rotām līdz vienotai Latvijas armijai / Igors Vārpa. - Rīga : Nordik, 2008. - 687, [1] lpp., [4] lp. il. : fotogr., karte, portr. - Pielikums: 579.-[599.] lpp.
        Saturs: Padomju Krievijas agresijas gaidās ; Latvijas bruņotie spēki to izveidošanās sākotnējā posmā ; Vienota Latvijas nacionālā armija ; Latviešu karaspēka daļas Sibīrijā ; Latvijas atbrīvošanas cīņu vadoņi un cīnītāji ; Fakti un atziņas.
        ISBN 978-9984-7928-2-8.

 

 

Vidlunda, Suzanna.
    Dārzs visiem / Suzanna Vidlunda ; no zviedru val. tulk.: Ilze Kačevska, Vilnis Auziņš, Ieva Miķelsone, Vineta Svelča. - Rīga : Madris, 2009. - 238 lpp. : il., karte. - Bibliogr.: 234.-235. lpp.
        ISBN 998431961X. - ISBN 978-9984-319-61-2.

 

 

Беркович, Элиэзер.
    Вера после Катастрофы / Э. Беркович ; пер. с англ. М. Китросской. - [Б.м.] : Amaha, [б.г.]. - 122 с.

 

 

Бобе, Мендель.
    Евреи в Латвии / Мендель Бобе ; пер. с идиша Лии Герман. - Рига : Шамир, 2006. - 438, [2] с., 32 с. ил., портр. : портр., табл., карта. - Библиогр.: с. 422-423.
        ISBN 9984-98353-6.

 

 

Грутупс, Андрис.
    Эшафот : о суде над немецкими генералами в Риге / Андрис Грутупс ; пер. с латышского Сергей Христовский ; ил. Марис Ионов ; предисл. авт. - Рига : Atēna, 2008. - 259, [1] с., [16] л. ил. : ил., фотогр. - Ссылки и сокращения: 248-[260] с. - Oriģ. nos.: Ešafots.
        ISBN 978-9984-343-28-0.

 

 

"Если забуду..." : документальная повесть о гибели Бутримониса, еврейского местечка в Литве / сост. В. Райз, Я. Шехтер. - Иерусалим : Шамир ; Amaha, 1985. - 176 с. : ил.
        ISBN 965-293-005-9.

 

 

Зильберман, Давид.
    И ты это видел : [документальный очерк] / Давид Зильберман. - Рига : [б.и], 2006. - 276 с. : ил., портр.
        ISBN 9984-19-970-3.

 

 

Рохман, Лейб.
    В крови своей живи / Лейб Рохман. - Иерусалим : Шамир, 1984 (5744). - 393 с.
        ISBN 965-222-020-5.

 

 

Уничтожение евреев в Латвии 1941-1945 : цикл лекций / под. общ. ред. Менахема Баркагана. - 2-е изд., испр. и доп. - Рига : Шамир, 2008. - 319, [1] с., [40] с. ил., портр. - Библиогр. в конце ст.
        ISBN 978-9984-98356-1.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Akutagava, Rjūnoske.
    Stāsti / Rjūnoske Akutagava ; no jap. val. tulk.: Ilze Paegle, Edgars Katajs, Guna Eglīte. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 619, [1] lpp.
        Saturs: Rasjōmona vārti ; Hjottoko ; Deguns ; Vientulības elle ; Noromas lelles ; Batāšu biezputra ; Mērkaķis ; Mutautiņš ; Laime ; Ogatas Rjōsai slepenais ziņojums ; Mūžīgais žīds ; Viena diena Ōisi Kuranoskes dzīvē ; Nelaimīga mīlestība ; Stāsts par to, kā nokrita galva ; Kesa un Moritō ; Elles mocības ; Slepkavība Apgaismības laikmetā ; Skolotājs Mori ; Laulības Apgaismības laikmetā ; Mandarīni ; Muklājs ; Aizdomas ; Burvju māksla ; Lociņi ; Balle ; Rudens ; Melnā Dievmāte ; Nankinas Kristus ; Atradenis ; Dīvains atgadījums ; Bambusu biezoknī ; Dievu smaids ; Stāsts par to, kā tika nolīdzināts parāds ; Nemirstīgais ; Dārzs ; Naksnīgas sarunas ; Dāma no Rokunomijas ; O-Tomi šķīstība ; O-Gina ; Lelles ; O-Sino ; No Jasukiči piezīmēm ; A-ba-ba-ba-ba ; Zemes sauja ; Bērnība ; Zirga kājas ; Mirušo reģistrs ; Zobrati ; Kāda idiota dzīve.
        ISBN 978-9984-233-08-6.

 

Elsbergs, Jānis.
    Panti : dzeja / Jānis Elsbergs. - Rīga : Neputns, 2008. - 102, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8073-3-1.

 

Ficdžeralds, Frānsiss Skots.
    Neticamais stāsts par Bendžaminu Batonu / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 94, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The Curious Case of Benjamin Button.
        ISBN 978-993-400-678-4.

 

Jaloms, Ērvins D.
    Kāpēc Nīče raudāja? : romāns / Ērvins D. Jaloms ; no angļu val. tulk. Gita Puriņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 391, [1] lpp. - Oriģ. nos.: When Nietsche wept.
        ISBN 978-9984-232-99-7.

 

Kronbergs, Juris.
    Trimdas anatomija : dzejoļu izlase 1970-1991, dzejoļi ārpus krājumiem 1993-2008 / Juris Kronbergs. - Rīga : Mansards, 2009. - 198, [1] lpp. - Bibliogr.: [2.] lpp.
        ISBN 978-9984-8121-9-9.

 

Latviešu tautasdziesmas / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst., Latviešu folkloras krātuve ; māksl. Dainis Rožkalns ; sast.: Helēna Erdmane, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ginta Pērle-Sīle ... [u.c.]. - Rīga : Zinātne, 2008. - 866, [3] lpp. : il. + 1 CD. - Pielikumā: 1 CD ar tādu pašu nosaukumu.
        9. sēj. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas : jauniešu sadzīve puišu un meitu attiecības.
        Saturs: Meitu dziesmas ; Puišu dziesmas ; Citu ļaužu padomi puišiem un meitām ; Meitās iešana ; Veci puiši, vecas meitas.
        ISBN 978-9984-8084-4-4.

 

Rozentāls, Janis.
    Dzīve ir sapnis : [atziņas] / Janis Rozentāls ; teksts, sast. Raimonda Strode ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Jumava, 2009. - 78, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-384-86-3.

 

Rušdi, Salmans.
    Sātaniskās vārsmas : romāns / Salmans Rušdi ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Atēna, 2009. - 582, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 14). - Oriģ. nos.: The Satanic Verses.
        ISBN 978-9984-343-36-5.

 

Skujiņš, Zigmunds.
    Raksti / Z. Skujiņš. - Rīga : Mansards, 2008. - 517 lpp. : il., ģīm., notis. - Grāmatā publicētie attēli: 517. lpp.
        7. sēj. Rotaļas tumsā : desmit variācijas par vienu tēmu.
        Saturs: Vīrietis labākajos gados. Tas skaistais mīlestības laiks. Vārti uz elli. Acu noslēpums. Starp šeit un tur. Poruka nakts Rīgā. Bosnijas Kino Ziņotājs. Atmiņas. Maz naudas. Rozes. Cilvēka mūžs. Un vēl...: Par neaptveramo, ko var saukt arī par mīlestību. Saruna ar "Padomju Jaunatnes" korespondenti Astru Milli. Kā es to lietu saprotu. Prototipu jautājums. Kā režisors Oļģerts Dunkers pēc Z. Skujiņa romāna uzņēma filmu "Vīrietis labākajos gados" (1977) / Kristīne Matīsa. Laikabiedri.
        ISBN 978-9984-8122-1-2.

 

Šellija, Mērija.
    Frankenšteins jeb Jaunais Prometejs / Mērija Šellija ; no angļu val. tulk. Māra Kaļva. - Rīga : Jumava, 2009. - 197, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Frankenstein.
        ISBN 978-9984-386-46-1.

 

Vīķe-Freiberga, Vaira.
    Savai tautai : citāti no runām un rakstiem, 1971-2007 / Vaira Vīķe-Freiberga ; sast. Rudīte Kalpiņa. - Rīga : Jumava, 2008. - 142, [1] lpp. : portr. - Izmantotie avoti: 135.-[143.] lpp.
        ISBN 978-9984-386-21-8.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Баркан, Натан.
    Дороги и судьбы ; Смотри и помни : повести ; Самоотверженность : рассказ / Натан Баркан. - 2-е изд. доп. - Рига : [б.и.], 2003. - 185 с. : ил.

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

 

 

Asmuss, Ronalds D.
    NATO paplašināšanās : kā NATO pielāgojas jaunajam laikmetam / Ronalds D. Asmuss ; no angļu val. tulk. Maija Treilona, Jānis Zīders ; priekšv. aut. Atis Lejiņš, Džordžs Robertsons. - Rīga : Jumava, 2004. - 421, [1] lpp. - Bibliogr.: 363.-[412.] lpp. - Oriģ. nos.: Opening NATO's Door.
        
ISBN 9984-05-722-4.

 

 

Baltiņa, Dace.
    Diagnoze - vēzis : grāmata pacientiem un viņu piederīgajiem / Dace Baltiņa ; iev. aut. Georgs Andrejevs ; māksl. Andris Nikolajevs. - 2. izd. - Rīga : Zinātne, 2009. - 188, [1] lpp. : il. - Iev. paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9984-7677-3-6.

 

 

Ceļš : LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums / sastād. Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, 2009. - 223 lpp.
        Nr. 59.
        ISBN 978-9984-450-53-7
.

 

 

Domkins, Andrejs.
    Skujkoku zāģmateriālu pielietošana : vadlīnijas / Andrejs Domkins, Kārlis Būmanis. - [B.v.] : Biedrība "Zaļās mājas", [2009]. - 48 lpp. : il., tab.
        ISBN 978-9984-397-20-7.

 

 

Grīnuma, Gundega.
    Piemiņas paradoksi : Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā / Gundega Grīnuma ; Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts LFMI. Letonika. - Rīga : Karogs, 2009. - 767 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 723.-753. lpp.
        ISBN 998450591X. - ISBN 978998450591X.

 

 

 

Grišāne, Veronika.
    No sevis saknes projām nemet... : Grišānu dzimta / Veronika Grišāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 240 lpp. : il., ģīm., sh. - Bibliogr.: 240. lpp. - Balstoties uz arhīva dokumentiem, publikācijām, laikabiedru atmiņām un fotomateriāliem, V. Grišānes apkopojumā, atspoguļotas vēsturiskās norises Latgalē divu gadsimtu (19.-20. gs.) garumā un Grišānu dzimtas septiņu paaudžu likteņgaitas, kas atklāj patiesu šī laikaposma Latgales vēsturi.
        
ISBN 978-9984-291-64-2.

 

 

 

Keļmovičs, Mihails.
    Atslēga uz dzīvi : enerģētiskās adaptācijas sistēma / Mihails Keļmovičs ; no kr.val. tulk. Marita Freija. - Rīga : Vieda, 2005. - 205, [3] lpp. : zīm. - Oriģ. nos.: Ключ к жизни: система энергетической адаптации.
        
ISBN 9984-7820-5-0.

 

 

Latvijas Bankas 2008. gada pārskats. - Rīga : Latvijas Banka, 2009. - 122 lpp.
    ISSN 1407-1797.

 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 250 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, vācu val.
        739. sēj. Filosofija = Philosophy.
        ISBN 978-9984-450-23-0.
    ISSN 1407-2157.

 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 242 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, krievu, vācu val.
        741. sēj. Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teachers' Education.
        ISBN 978-9984-450-70-4.
    ISSN 1407-2157.

 

 

Monetārais Apskats = Monetary Review. - Rīga : Latvijas Banka, 2009. - 143 lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.
        . 4/2008.
    ISSN 1407-2815.

 

 

Ostapcevs, Pāvels.
    Grafika un glezniecība : [katalogs] / P. Ostapcevs. - [Rēzekne : bi.i., b.g.]. - 54 lpp. : il.

 

 

 

Pastiprināta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika : jautājumi un izaicinājumi : rakstu krājums / Latvijas Ārpolitikas institūts ; galv. red. un priekšv. aut. Atis Lejiņš. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2007. - 122 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturs: Latvijas ārpolitikas jaunie izaicinājumi. Ievada vietā / Žaneta Ozoliņa. Eiropas Kaimiņu politikā iesaistīto valstu galveno politisko partneru (Eiropas Savienības, Krievijas Federācijas, Amerikas Savienoto Valstu) intereses un iespējas reģionā / Dzintra Bungs. Krievijas enerģētikas politika post-padomju telpā: Eiropas "jaunie kaimiņi" un Baltijas valstis / Andris Sprūds. I. Postpadomju telpas valstu integrācija NVS - tendences (2005.-2006.). II. Krievijas politikas veidošana attiecībā uz tās diasporu NVS valstīs V. Putina prezidentūras laikā / Ruslans Osipovs. Baltijas jūras reģiona valstu attiecības ar Krieviju / Toms Rostoks.
        ISBN 978-9984-583-45-7.

 

 

Routsis Savas, Džordžija.
    Orākulu grāmata : atbildes uz svarīgiem dzīves jautājumiem / Džordžija Routsis Savas ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece ; Melānijas Mārderes Pārksas il. - Rīga : Tapals, 2002. - [448] lpp. : zīm. - Oriģ. nos.: The Oracle book.
        
ISBN 9984-7202-0-9.

 

 

Ruskuls, Mareks.
    Vienā kadrā : [zīmējumi] / Mareks Ruskuls. - [B.v. : b.i., 2009]. - 190 lpp. : il.

 

 

Sluckis, Leonīds.
    Balstaudi un locītava - bioķīmija un funkcijas / Leonīds Sluckis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 431 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr.: [385.]-426.lpp.
        
ISBN 9984-7833-5-9.

 

 

Tāvu zemes kalendars, 2010 : kulturvēsturiska un literara godagromota : : 71. goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevn., 2009. - 421 lpp. : il. - 7.-9.
        ISBN 978-9984-291-70-3.

 

 

Vilnis, Alfreds.
    Baltās cepures algādži : [atmiņas] / Alfreds Vilnis. - Rīga : Alberts XII, 2002. - 228, [2] lpp.
        ISBN 998464586X.

 

 

 

Zelče, Vita.
    
Latviešu avīžniecība : laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā, 1822-1865 / Vita Zelče ; māksl. Ināra Jēgere. - Rīga : Zinātne, 2009. - 487 lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogr.: 457.-[478.] lpp. - Kopsav. angļu val.
        
ISBN 978-9984-8085-7-4.

 

 

Балтиня, Даце.
    Диагноз - рак : книга для пациентов и их близких / Даце Балтиня ; пер. с латыш. Виктории Коллеговой ; худож. Андрис Николаевс. - 2-е изд. - Рига : Zinātne, 2006. - 202, [2] с. : ил., табл. - Предисл. парал. рус., англ. яз.
        ISBN 9984-7677-4-4.

 

 

Кожинов, Вадим Валерианович.
    Россия. Век XX-й (1901-1939) / В.В. Кожинов. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 447 с. - (История России).
        ISBN 5-04-008596-6.

 

 

Кожинов, Вадим Валерианович.
    Россия. Век XX-й (1939-1964) / В.В. Кожинов. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 447 с. - (История России).
        ISBN 5-04-008597-4.

 

 

Макаров, Павел.
    Персоны : звездное досье / Павел Макаров. - Москва : ОЛМА-Пресс, 1999. - 331 с. : ил.
        ISBN 5-224-00213-3. - ISBN 522400215X.

 

 

Платонов, О. А.(Олег Анатольевич).
    Почему погибнет Америка : взгляд с Востока и Запада / Олег Платонов, Герхох Райзеггер. - Москва : Столица -Принт, 2008. - 524,[1] с.
        ISBN 978-5-9813212-5-2.

 

 

Хереш, Элизабет.
    Николай II / Э. Хереш. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 403, [2] с. - (След в истории).
        ISBN 5-222-00445-7.

 

  

      

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Bauere, Inguna.
    Tu esi mans tētis : romāns / Inguna Bauere ; il. I. Helmūts. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 7(121).
        ISBN 978-9984-8273-2-2.

 

 

 

Bredberijs, Rejs.
    Tagad un mūžīgi : [stāsti] / Rejs Bredberijs ; no angļu val. tulk. Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 293, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Now and forever.
        Saturs: Kaut kur spēlē orķestris. Leviatāns 99.
        ISBN 978-993-400-379-0.
     

 

Frišs, Makss.
    Saukšu sevi par Gantenbeinu : romāns / Makss Frišs ; no vācu val. tulk. Erika Lūse. - Rīga : Jumava, 2004. - 370, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Mein Name sei Gantenbein.
        
ISBN 998405750X.

 

Lōcis, Vladislavs.
    Dīnasgrōmota : 1940-1945 / Vl. Lōcis ; red. D. Mjartāns. - Varakļōni : Latgaļu sāta, 2009. - 255 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-397-37-5.

 

Neļķis, Imants.
    Kara ēnā : stāsti / Imants Neļķis. - Rīga : Tapals, 2008. - 174, [3] lpp.
        Saturs: Dubultšāviens. "Puskalniņu" saimnieces. Viņš bija no Kuldīgas. Pilsētnieks mežā. Cīrulītis. Brita - rudens un mīlestība. Pēc nokauta. Atvadas no Baigā gada. Mazdūšības mirkļi. Ungāru deja. Boksera meita. Un tā mēs dzīvojam.
        ISBN 978-9984-7965-6-7.

 

Ruskuls, Mareks.
    Sastādi man kompāniju / Mareks Ruskuls. - [B.v. : b.i., 2009]. - 48 lpp. : il.

 

Sūzena, Džeklina.
    Ar vienu reizi nepietiek : romāns / Džeklina Sūzena ; no angļu val. tulk. Marija Boitmane. - Rīga : Krūklis, 1994. - 431 lpp. - Oriģ. nos.: Once is not Enought.

 

Šmite, Linda.
    Krustceļinieki / Linda Šmite ; il. Valda Batraks. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5(119).
        ISBN 978-9984-8272-7-8.

 

Vaičulaitis, Antans.
    Valentīna : romāns / Antans Vaičulaitis ; no lietuviešu valodas tulk. Talrids Rullis ; Elitas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 175 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 6(120). - Bibliogr.: 165. lpp.
        ISBN 978-9984-8273-4-6.

 

Zariņš, Ignats.
    Arī viņi alka laimes : dokumentāli vēsturisks romāns / Ignats Zariņš. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 463, [1] lpp. : ģīm.
        ISBN
978-9984-291-67-3.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 

Бессонов, Алексей Игоревич.
    Наследник судьбы : роман / Алексей Бессонов. - Москва : ЭКСМО-пресс, 1998. - 455 с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-04-000245-9.

 

Измайлова, Кира Алиевна.
    Городская магия : роман / Кира Измайлова. - Москва : Армада, 2008. - 407, [2] с. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922015-6-7.

 

Майер, Стефани.
    Затмение : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. О. Василенко. - Москва : АСТ, 2009. - 639 с. - Ориг. назв.: Eclipse.
        ISBN 978-5-17-056333-3. - ISBN 978-5-9713971-7-5. - ISBN 978-5-17-051077-1.

 

Майер, Стефани.
    Рассвет : роман / С. Майер ; пер. с англ М. Десятовой, О. Романовой. - Москва : АСТ, 2009. - 637 с.
        ISBN 978-5-17-058468-0. - ISBN 978-5-403-00879-2. - ISBN 978-5-17-058469-7.

 

Майер, Стефани.
    Сумерки : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2009. - 447 с. - Ориг. назв.: Twilight.
        ISBN 978-5-17-035043-8. - ISBN 978-5-9713632-5-5.

 

Набокова, Юлия Валерьевна.
    VIP значит вампир : роман / Юлия Набокова. - Москва : Армада, 2008. - 503, [3] с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922023-2-8.

 

Осина, Фаина(Фаина Петровна).
    На фарфоровом лепестке : [ стихи] / Фаина Осина. - Даугавпилс : HRONOS, 2007. - 263 с.

 

Соколов, Саша.
    Школа для дураков / Саша Соколов ; худож. А.Рыбаков. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001. - 269 с. - (Omnia).
        ISBN 5-89091-150-3.

 

Черкасов, Дмитрий.
    У края России / Дмитрий Черкасов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2005. - 349, [1] с. - (Герои России).
        ISBN 5-17-033030-8. - ISBN 5-9725012-7-9.

 

 


Nozaru literatūra 

 

Gruziņa, G.(Gaļina).
    Ķiņķēziņi : [karikatūras] / ķiņķēziņus domāja un zīmēja G. Gruziņa. - [B.v. : b.i.], 2009. - 400 lpp. : il., ģīm., faks.
        ISBN 978-9984-397-48-1.

  

Instrumentu grāmata / [sastādītājs, Andris Ozoliņš]. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 77, [1] lpp. : krās. il. - Žurnāla "Praktiskais Latvietis" pielikums, ISSN 1407-3358.

 

  Kaņeps, J.(Jānis).
    Pneimatiskās transporta ierīces / Jānis Kaņeps ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. - 112 lpp. : il. - Bibliogr.: 105.-106. lpp.

  

Sleits, Džo H.
    Auras enerģija : veselībai, dziedināšanai un līdzsvaram / Džo H. Sleits ; no angļu val. tulk. Guna Asare. - [Rīga] : Jumava, 2009. - 222, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Aura energy for health, healing & balance.
        ISBN 978-9984-386-85-0.

 

  Vaivods, Antons.
    Cilvēka dzīve: te tā ir, te tās vairs nav / Antons Vaivods ; Daugavpils Universitāte. Latgales pētniecības institūts. - Daugavpils : Saule, 2009. - 365, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Skolotājs A. Vaivods (1916-2006) grāmatā stāsta par savas dzimtas likteņgaitām, savu dzīvi, izglītību un pedagoģisko darbu, kā arī komentē vēsturiskus notikumus. Grāmatā ievietoti arī A. Vaivoda dzejoļi. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val. - Ietver personu rād.
        ISBN 978-9984-14-429-0.
  

Аргов, Шерри.
    Стерва ищет мужа, или Кто не спрятался, я не виновата! / Шерри Аргов ; пер. с англ. Т. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 285, [1] с.
        ISBN 5-699-19733-8.

  

Джонсон, Пол.
    Популярная история евреев / Пол Джонсон ; пер. И.Л.Зотов. - Москва : Вече, 2000. - 669, [2] с. : ил.
        ISBN 5-7838-0668-4.

  

Колесников, Андрей(Андрей Иванович).
    Меня Путин видел! / Андрей Колесников. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : ЭКСМО ; Коммерсант, 2005 (ПФ Красный пролетарий). - 479 с. ил., портр.
        ISBN 5-699-08720-6.

  

Колесников, Андрей(Андрей Иванович).
    Я Путина видел! / Андрей Колесников. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : ЭКСМО ; Коммерсант, 2005 (ПФ Красный пролетарий). - 479 с., [16] л. ил., портр.
        ISBN 5-699-08721-4.

  

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Болезни позвоночника и суставов : Информ.-энергет. учение / С.С. Коновалов. - Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-Пресс, 2003. - 212, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книга, которая лечит).
        ISBN 5-949460-23-5.

  

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Заочное лечение / С.С. Коновалов. - Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-Пресс, 2003. - 436, [1] с. : ил. - (Книга, которая лечит).
        ISBN 5-938780-62-4.

  

Морозова, Н.А.
    Книжность староверов Эстонии / Н.А. Морозова ; Общество культуры и развития староверов Эстонии ; пер. с церковнословянск. П.Г. Варунин. - Тарту : HUMA, 2009. - 288 с. : ил.
        ISBN 978-994-940872-6.

  

Морозова, Н.А.
    Чудное причудье : фольклор староверов Эстонии / Н. Морозова, Ю. Новиков ; Общество культуры и развития староверов Эстонии. - Тарту : HUMA, 2007. - 337 с. : ил.
        ISBN 978-994-940858-0.

  

Ошо.
    Любовь. Свобода. Одиночество : новый взгляд на отношения / Ошо. - Санкт-Петербург : Весь, 2004. - 271 с. - Ориг. назв.: Love. Freedom and aloneness.
        В содержании: Любовь. От связи к бытию вместе. Свобода. Одиночество. Приветствуя парадокс.
        ISBN 5-9573016-4-7.

  

Ошо.
    Радость : счастье, которое приходит изнутри / Ошо. - Санкт-Петербург : Весь, 2005. - 186 с. - (Ключи к новой жизни). - Ориг. назв.: Joy.
        ISBN 5-9573012-8-0.

  

Ошо.
    Свобода : храбрость быть собой / Ошо. - Санкт-Петербург : Весь, 2005. - 173 с. - (Ключи к новой жизни). - Ориг. назв.: Freedom.
        ISBN 5-9573012-9-9.

  

Синельников, Валерий Владимирович.
    Практический курс доктора Синельникова : как научиться любить себя / Валерий Синельников, С. Слободчиков. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 201 с.
        ISBN 978-5-9524268-4-9.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Naipols, V. S.
    Puse dzīves : romāns / V. S. Naipols ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 223, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Half a life.
        ISBN 978-9984-405-06-3.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Богданов, Евгений Федорович.
    Лодейный кормщик : [повести] / Евгений Богданов. - Москва : Вече, 2007. - 350, [1] с. - (Морской авантюрный роман).
        ISBN 978-5-9533243-5-9.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Девственная селедка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 284 с. - (Современная женщина).
        ISBN 978-5-17-059238-8. - ISBN 975-5-271-23806-2.

  

Гришковец, Евгений Валерьевич.
    Реки : повесть / Евгений Гришковец. - Москва : Махаон, 2005. - 190, [1] с. + ил.
        ISBN 5-18-000798-4.

  

Гуцко, Денис(Денис Николаевич).
    Русскоговорящий / Денис Гуцко. - Москва : Вагриус, 2005. - 349 с.
        ISBN 5-9826400-9-3.

  

Злотников, Роман Валерьевич.
    Смертельный удар : роман / Роман Злотников. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 489, [2] с. - (Фантастический боевик).
        ISBN 5-935561-43-3.

  

Олшеври.
    Вампиры : фантаст. роман барона Олшеври из семейн. хроники графов Дракула-Карди : пер. с англ. - Москва : Корона ; Корона-принт, 1990. - 230,[2] с.
        ISBN 5-85030-015-5.

  

Рубина, Дина Ильинична.
    Синдикат : роман - комикс / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 575 с.
        ISBN 5-699-06674-8.

  

Трегубова, Елена(Елена Викторовна).
    Байки кремлевского диггера / Елена Трегубова. - Москва : Ад Маргинем, 2003. - 382 с.
        ISBN 5-933210-73-0.

  

Уэйс, Маргарет.
    Битва близнецов : трилогия легенд : пер. с англ. / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмен. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1996. - 472,[1] с. : ил.
        ISBN 5-7684-0050-8.

  

Уэйс, Маргарет.
    Испытание близнецов : трилогия легенд : пер. с англ. / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмен. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1996. - 475,[1] с. : ил.
        ISBN 5-7684-0057-5.

  

Уэйс, Маргарет.
    Час близнецов : трилогия легенд : пер. с англ. / Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмен. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1996. - 502,[1] с. : ил.
        ISBN 576840032X.

 

 

 

 


Nozaru literatūra

Aberberga-Augškalne, Līga.
    Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem : [mācību grāmata] / Līga Aberberga-Augškalne. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2008. - 270 lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 259.-260. lpp.
        ISBN 978-9984-8130-6-6.

  

Bolotovskis, Georgijs.
    Trīs svarīgākie gadi : grāmata vecākiem : kā kopt, ēdināt, audzināt un ārstēt bērnu / Georgijs Bolotovskis, Aleksandrs Caregorodcevs ; no krievu val. tulk. Alberts Aldersons ; red. Jūlijs Aldersons ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 287 lpp. : il., tab. - Oriģ. nos.: Три главных года.
        ISBN 978-993-400-486-5.

  

Eiropas Savienības regulas pārrobežu civillietās : konsolidētie teksti. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2009. - 288 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-7906-1-9.

  

Garofali, Ingrīda.
    Pagātnes atspulgi : ieskats Šancbergu un Freimaņu dzimtu vēsturē un to devumā latviešu kultūrai : (ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā) / Ingrīda Garofali, Jānis Polis Sigizmunds Timšāns. - Alūksne : Selja, 2007. - 68 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 60.-62. lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-97823-9.

  

Hodžsone, Sūzana.
    Lieliskas atbildes uz sarežģītiem darba intervijas jautājumiem / S. Hodžsone ; no angl. val. tulk. Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 215 lpp. - (Bizness un karjera). - Oriģ. nos.: Brilliant answers to tough interview Questions.
        ISBN 978-9984-00-102-4.

  

Judins, Andrejs.
    Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību : Latvijas un citu valstu krimināltiesībās / A.Judins. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2006. - 356 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 23). - Bibliogrāfija: 326. - 349. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9984-7668-0-2.

  

Kļaviņš, Kaspars.
    Apstāvēšana / Kaspars Kļaviņš. - Rīga : Mansards, 2009. - 182, [2] lpp. : il., faks. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8123-0-4.

  

Laundesa, Leila.
    Slepenie seksuālie signāli / Leila Laundesa ; no angl. val. tulk. Māra Kaļva. - Rīga : Jumava, 2009. - 262 lpp. : il. - Oriģ. nos.: U.S.S.: Undercover sex signals.
        ISBN 978-9984-386-45-4.

  

Melonija, Elisone.
    Grāmata supermammām : māmiņām, kurām viss padodas vislabāk / Elisone Melonija ; no angļu val. tulk. Linda Zemīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 157, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The mums' book.
        ISBN 978-993-400-724-8.

  

Cielava, Skaidrīte.
    Leja Novožeņeca : [monogr.] / Skaidrīte Cielava. - Rīga : Liesma, 1985. - 77 lpp. : il., ģīm.

  

Vardecka, Berbela.
    Pļauka dvēselei : kā vieglāk tikt galā ar aizvainojumu un atraidījumu / Berbela Vardecka ; no vācu val. tulk. Baiba Gabranova. - Rīga : Mansards, 2009. - 206, [1] lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 203.-[207.] lpp. - Oriģ. nos.: Ohrfeige für die Seele.
        ISBN 978-9984-8122-8-1.

  

Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs / sastād. J.Vilmane. - Rēzekne : Latgales Kulturas centra izdevniecība, 2009. - 223 lpp. : il., not.
        2. grām.
        ISBN 978-9984-291-63-5.

  

Sāp aizgājušais skaistums : Andra Vējāna piemiņas grāmata : vēstules un dienasgrāmatas, tēlojumi un dzejoļi, atmiņas un attēli / sastād. B. Kalnačs, G. Jablovska, I. Bērsons ; Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs. - Rīga : Pils, 2009. - 254 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-99573-1.

      

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

Ikstena, Nora.
    Amour fou : aplamā mīla 69 pantos / Nora Ikstena ; māksl. Elita Šica-Vāvere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 213, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8470-4-7.

  

Kaldupe, Skaidrīte.
    Vēstules rīta un vakara blāzmai / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Likteņstāsti, 2009. - 167, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8191-3-6.

  

Sāna, Anita van.
    Kā noskūpstīt princi? : [romāns] / Anita van Sāna ; no vācu valodas tulkojusi Anete Daine ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Jumava, [2009]. - 162, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Froschprinzen küsst man nicht.
        ISBN 978-9984-386-24-9.

  

Spāre, Vladis.
    Odu laiks : romāns divās daļās ar epilogu / Vladis Spāre, Juris Zvirgzdiņš, Lienīte Medne-Spāre. - Rīga : Skarabejs, 2009. - 543 lpp.
        ISBN 978-9984-7804-2-9.

     

 

Daiļliteratūra krievu valodā

Браун, Аманда.
    Секреты удачи : [роман] / Аманда Браун, Дженис Вебер ; пер. с англ. М.А. Александровой. - Москва : АСТ, 2009. - 444, [1] с. - (О любви и не только). - Ориг. назв.: School of Fortune.
        ISBN 978-5-17-054891-0. - ISBN 978-5-403-00758-0.

  

Бушков, Александр Александрович.
    Анастасия : повести и рассказы / Александр Бушков. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра ; Нева, 1996. - 590,[2] с. - (Fantasy).
        Содерж.: Лабиринт ; Провинциальная хроника начала осени ; Анастасия ; Господа альбатросы ; Первая встреча, последняя встреча ; Пересечение пути ; Наследство полубога ; Как рыцарь средних лет собрался на дракона ; Костер на сером берегу ; Домой, где римская дорога ; Примостивший на стенке гусар ; Лунные маршалы ; Последний вечер с Натали ; Планета по имени Артемон.
        ISBN 5-7684-0092-3. - ISBN 5-7654-0039-6.

  

Бушков, Александр Александрович.
    Летающие острова : [роман] / Александр Бушков. - Санкт-Петербург : Нева ; Азбука, 1996. - 510,[1] с. - (Fantasy).
        ISBN 5-7654-0031-0. - ISBN 5-7654-0065-6.

  

Бушков, Александр Александрович.
    Рыцарь из неоткуда : [роман] / Александр Бушков. - Санкт-Петербург : Нева ; Азбука, 1996. - 444,[1] с. - (Fantasy).
        ISBN 5-7654-0030-2. - ISBN 5-7654-0064-8.

  

Дойл, Артур Конан.
    Долина ужаса / Артур Конан Дойл ; Этюд о страхе / Эллери Куин. - Санкт-Петербург : Terra Incognita, 1993. - 197, [1] с.

 

Кашнер, Эллен.
    На острие клинка : [роман] / Эллен Кашнер ; пер. с англ. Никиты Вуль. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель, 2009. - 412, [4] с.
        ISBN 978-5-17-058232-7. - ISBN 978-5-9725128-3-6.

 

  

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Бехеровка на аперитив : Похититель секретов-2 / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 444 с.
        ISBN 978-5-17-055098-2.

  

Краскова, Валентина.
    Кремлевские тещи / В.С. Краскова. - Минск : Современный литератор, 1999. - 447 с.
        ISBN 985-456-109-7.

  

Куликова, Галина Михайловна.
    Брюнетка в клетку : повесть / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 316 с. - (Шоу-детектив).
        ISBN 5-699-05447-2.

  

Куликова, Галина Михайловна.
    Сумасшедший домик в деревне : повесть / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 316,[1] с. - (Шоу-детектив).
        ISBN 5-699-03557-5.

  

Кунин, Владимир(Владимир Владимирович).
    Ребро Адама : повести / Владимир Кунин. - Санкт-Петербург : Новый Геликон, 1994. - 269, [2]с.
        Содерж.: Мой дед, мой отец и я сам ; Очень длинная неделя ; Ты мне только пиши... ; Ребро Адама.
        ISBN 5-87949-017-3.

  

Маккейг, Дональд.
    Ретт Батлер : [предыстория и продолжение великой саги] / Дональд Маккейг ; пер. с англ. Л. Михайловой, Д. Макух. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 637, [1] с. : ил. - (Книга на все времена). - Ориг. назв.: Rhett Butler's People.
        ISBN 978-5-699-34009-5.

  

Миллер, Ребекка.
    Частная жизнь Пиппы Ли / Ребекка Миллер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 411, [1] с. - (Настроение). - Ориг. назв.: The Private Lives of Pippa Lee.
        ISBN 978-5-386-01206-9.

  

Мугуев, Х.-М.(Хаджи-Мурат).
    Кукла госпожи Барк : роман / Х.-М. Мугуев ; Приключения майора Пронина : роман / Л. Овалов ; худ. А. Воронков. - Ростов- на-Дону : Проф-пресс, 1994. - 588,[3] с. : ил. - (Военные приключения).
        ISBN 5-87443-016-4.

  

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Страшный зверь : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2009. - 346,[2] с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-271-22267-2. - ISBN 978-5-7390-2267-7. - ISBN 978-5-271-22246-7. - ISBN 978-5-7390-2270-7.

  

Паллисер, Чарльз.
    Непогребенный : [роман] / Чарльз Паллисер ; пер. с англ. Л. Бриловой. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2006. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Ориг. назв.: The Unburied.
        ISBN 569918693X.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, Anry. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 509, [1] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 1. Рождение Мага.
        ISBN 5-04-002287-5.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, Anry, Лео Хао. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 381, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 2. Странствия Мага : Том 1.
        ISBN 5-04-004868-8.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, Anry, Лео Хао. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 381, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 2. Странствия Мага : Том 2.
        ISBN 5-04-004869-6.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, П. Руденко, черно-белые ил.Лео Хао и В. Остапенко. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 474, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 3. Одиночество Мага : Том 1.
        ISBN 5-04-007570-7.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, П. Руденко, черно-белые ил.Лео Хао. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 506, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 3. Одиночество Мага : Том 2.
        ISBN 5-04-007571-5.

  

Петров, Михаил Георгиевич.
    Смерть требует выкуп : повести / Михаил Петров. - Москва : Центрполиграф, 1998. - 471,[2] с. - (Черная метка).
        Содерж.: Поезд убийц ; Умри молча ; Возраст зверя ; Смерть требует выкуп.
        ISBN 521800684X.

  

Рукописи не горят... : из антологии русской прозы XX века / сост. и авт. предисл. О. Михайлов. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 639 с. - (Библиотека юношества).
        Содерж.: авт. Е. И. Замятин, И. С. Шмелев, И. А. Бунин, А. Аверченко, Н. А. Тэффи, А. И. Куприн, Г. И. Газданов, М. А. Булгаков, А. П. Платонов, П. С. Романов, В.Т. Шаламов, Г.Н. Владимов, Даля Гринкевичюте, Б.К. Зайцев, В.В. Набоков, Ю.П. Казаков, А.И. Солженицын.
        ISBN 5-235-00978-9.