Nozaru literatūra   

 

 

Akadēmiskā dzīve = Academic life : rakstu krājums / [aut. kolektīvs]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 135 lpp. : il.
        46/2009.
        ISBN 978-9984-451-25-1.
 

 

 

Akmens guļ uz ūdeņa : [tautas dziesmas par mums] / sast. un priekšv. sarakst. Māra Treiberga ; Irēnas Lūses noform. - Rīga : Lietusdārzs, [2009]. - 94, [1] lpp. - Bibliogr.: 94. lpp.
        Saturā aforismu aut.: Ernests Brastiņš, Anna Brigadere, Kārlis Egle, Zenta Mauriņa, Kārlis Skalbe, Kārlis Ulmanis, Krišjānis Valdemārs.
        ISBN 978-993-480-204-1.
 

 

 

Antiquitas Viva : studia classica / Latvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa un Hellēnistikas centrs ; redkol.: Valda Čakare, Nijole Juhņevičiene, Benedikts Kalnačs, Sergejs Karpjuks, Ojārs Lāms, Vita Paparinska, Ilze Rūmniece ; sast. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms, Brigita Aleksejeva ; latviešu val. tekstu lit. red. Gita Bērziņa ; angļu val. tektu tulk. un red. Māra Antenišķe ; priekšv. sarakst. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 169 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.
        3.
        ISBN 978-9984-450-86-5. 
 

 

 

Baltu un slāvu kultūrkontakti : rakstu krājums = Балто-славянские культурные связи : сборник статей / sast., atb. red. un priekšv. sarakst. Janīna Kursīte ; tulk. Ilze Šteina. - Rīga : Madris, 2009. - 598 lpp. : il., tab., kartes. - Bibliogr. rakstu beigās. - Rakstu krājums ir kaimiņvalstu zinātnieku saruna par kopīgo valodā, folklorā, arheoloģijā, vēsturē un citās saskares jomās. Tajā pārstāvēti gan arheologu, vēsturnieku, gan valodnieku, folkloras pētnieku, sociālās un kultūras antropoloģijas, literatūrzinātnes speciālistu un filozofu raksti. Rakstu krājums sākas ar ieskatu mitoloģijā un noslēdzas ar robežas jautājuma iztirzājumu filozofijā, pa vidu atstājot gana plašu telpu skatam uz baltu un slāvu kultūrtelpu no konkrētākiem redzespunktiem. - Paral. latviešu un krievu val.
        ISBN 978-9984-311-46-3.
 

 

 

Bariko, Alesandro.
    Hēgeļa dvēsele un Viskonsinas govis : pārdomas par kopto mūziku un moderno pasauli ; Bēgošais ģēnijs : divi apcerējumi par Džoakīno Rosīni muzikālo teātri / Alesandro Bariko ; no itaļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Neputns, 2009. - 127 lpp. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: L'anima di Hegele e le mucche del Wisconsin. Il genio in fuga.
        ISBN 978-9984-8074-4-7.
 

 

 

Cēbere, Gundega.
    Jānis Skučs / Gundega Cēbere ; lit. red. Guna Pence ; tulk. angļu val. Vita Limanoviča, Terēze Svilane ; māksl. Dita Pence. - Rīga : Neputns, 2009. - 87, [1] lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8074-5-4.
 

 

 

Dabaszinātnes : nozīmīgi dati, fakti, notikumi un ievērojamas personas / no vācu val. tulk. Larisa Vjatare ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2008. - 399 lpp. : il., fotogr. - Alfab. rād.: 387. -399. lpp. - Oriģ. nos.: Naturwissenschapten. Wann war? Was war? Wer war?.
        ISBN 978-9984-8006-2-2.
 

 

 

25 zivju vietas Latvijā / sast.: Juris Robežnieks, Aldis Jermaks ; priekšv. sarakst. Māris Olte ; foto: Aldis Jermaks, Andris Eglītis, Alvis Birkovs, Māris Olte, Edgars Lūsēns, Aivars Rudzinskis, Ināra Koha, Egīls Ozols, Māris Rudzītis, Ineta Ūdre, Andris Bergmanis, Juris Kuprijanovs, Ilmārs Birulis, Kārlis Freivalds. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 206 lpp. : il., kartes.
        ISBN 978-9984-8272-8-5.
 

 

 

Gerbers, Hanss Joahims.
    Gleznotājs Edgars Vinters : mans mērķis ir tiekties pretī gaismai / Hanss Joahims Gerbers, Ojārs Spārītis ; no vācu val. tulk. Aija Trauberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 175 lpp. : il., ģīm., faks., karte.
        Saturs: "Birztala" Tartu / H.J. Gerbers. Pirmā tikšanās ar gleznotāju Edgaru Vinteru 2001.gadā. Edgara Vintera dzīves un daiļrades ceļš: Bērnība; Skolas gadi un jaunība; Pirmās publikācijas; Studiju laiks Latvijas Mākslas akadēmijā; Karavīrs latviešu leģionā; Krievu gūstā; Tēlotājmākslas skolotājs un gleznotājs padomju laikā; Brīvība mākslā un atzinība pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā; Vintera skolotāji, to ietekme un mākslinieka rokraksta veidošanās; Dzīve mākslai. "Nabago ļaužu gleznotāja" Edgara Vintera paradokss / O. Spārītis. Edgara Vintera darbi, tehnikas un motīvi / H.J. Gerbers. Manas krāsas. Reprodukcijas / E. Vinters. Zīmējumi ar spalvu un zīmuli. Linogrebumi. Pastelis. Akvareļglezniecība. Eļļas glezniecība.
        ISBN 978-993-400-756-9.
 

 

 

Hausmanis, Viktors.
    Latviešu drāmas sākotne : [monogrāfija] / Viktors Hausmanis ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2009. - 318 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: [306.] lpp. un norādes parindēs. - Teātra zinātnieks V. Hausmanis monogrāfijā aplūko mūsu dramatiskās rakstniecības sākotni un vēro, kā latvieši mācījās lugas rakstīt, līdz Ādolfs Alunāns, Rūdolfs Blaumanis un Aspazija radīja komēdijas un drāmas, kuras gadu desmitu laikā rūsa nav maitājusi un kuras joprojām pieder pie latviešu kultūras bagātībām.
        ISBN 978-9984-8086-2-8.
 

 

 

Jānis Kreicbergs : [fotoalbums] / sast. un red. Alise Tīfentāle ; tekstu aut.: Laima Slava, Katrīna Teivāne, Alise Tīfentāle ; tulk. Lāsma Ēķe ; fotogr.: Ulvis Alberts, Bruno Apsītis, Aivars Āķis, Leons Balodis, Dzeno Basari, Gunārs Binde, Jānis Blumbergs, Valdis Brauns, Oļegs Burbovskis, Helēna Hofmane, Ilmārs Jākobsons, Valentīns Kronbergs, Ojārs Martinsons, Niko Millers, Leopolds Miltiņš, Jāzeps Ozoliņš, Vitālijs Stīpnieks, Ilga Sūna, Džozefs Šnēbergs. - Rīga : Neputns, 2009. - 240 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 236.-239. lpp. - Paral. latviešu un angļu val.
        
ISBN 978-9984-8074-6-1.
 

 

 

Jemberga, Sanita.
    VVF : prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas politiskā biogrāfija / Sanita Jemberga, Pauls Raudseps, Gunta Sloga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 420, [2] lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (393.-[413.] lpp.) un rādītāju (414.-[421]. lpp.).
        ISBN 978-9984-7898-9-7.
 

 

 

Jēruma, Inga.
    Ivars un Maija : 100 gadi dokumentālajā kino / Inga Jēruma ; teksts: Maija Selecka, Ivars Seleckis ; māksl. Zane Ernštreite ; foto: Ivars Seleckis ; izmantotas Gunāra Bindes, Harija Burmeistera, Igora Boikova, Ulda Brauna, Aivara Cāna, Aivara Čakstes, Aivara Dambekalna, Andreja Dripes, Aivara Dzelmes, Leopolda Elkšņa, Herca Franka, Ērika Fridrihsona, Arnolda Grosa, Voldemāra Gaiļa, Ojāra Griķa, Valda Ilzēna, Valdemāra Jemeļjanova, Oļega Kotoviča, Bruno Kozlovska, Ralfa Krūmiņa, Jāņa Krūmiņa, Valda Lavrinoviča, Vilhelma Mihailovska, Ulda Ofkanta, Jāņa Pilskalna, Raita Puriņa, Imanta Prēdeļa, Fainas Robinsones, Modra Resnā, Gvido Skultes, Andra Slapiņa, Jāņa Šulca, Aivas Veibrantes, Ulda Veisa, Kalvja Zalcmaņa fotogr. - Rīga : Neputns, 2009. - 462 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 451.-454. lpp.
        ISBN 978-9984-8074-8-5.
 

 

 

Jungs, Karls Gustavs.
    Psiholoģiskā tipoloģija un māksla / Karls Gustavs Jungs ; no vācu val. tulk. un sakārt. Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 99, [1] lpp. - Bibliogr. norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Psychologische typen.
        ISBN 978-9984-405-24-7.
 

 

 

Laime, Sandis.
    Svētā pazeme : Latvijas alu folklora / Sandis Laime ; Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve ; red. Ināra Stašulāne ; kopsav. angļu val. tulk. Valdis Bērziņš. - Rīga : Zinātne, 2009 (Rīga). - 469, [1] lpp. : il., ģīm., faks., k. - (Novadu folklora). - Izmantoto LFK manuskriptu saraksts: 410.-[412.] lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Latvijas alu pētniecības vēsture ; Svēto alu izpēte: avoti un klasifikācija ; Alas-saimnieciskā telpa ; Alas-tūrisma telpa ; Alas-sakrālā telpa ; Latvijas alu nosaukumi ; Alas un alu teikas Latvijas novados.
        ISBN 978-9984-8086-1-1.
  

 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 94 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.
        725. sēj. Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā.
        ISBN 978-9984-450-89-6.
    ISSN 1407-2157.
 

 

 

Lediņš, Verners Rodrigo.
    Roberts Hiršs, 1895-1972 / Verners Rodrigo Lediņš ; priekšv. sarakst. Juris Zaķis ; fotogr. Sarmīte Livdāne. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 388 lpp. : il., ģīm., faks., sh., karte. - (Latvijas Universitātes mecenāti). - Bibliogr.: 367.-386. lpp.
        ISBN 978-9984-451-20-6.
 

 

 

Naumanis, Normunds.
    Kultūrnieze : ["Diena" (1997-2007) : sleju izlase] / Normunds Naumanis ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 278, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8470-3-0.
 

 

 

Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca : kristietība / sast. un aut.: Inese Dreimane, Veronika Gesta, Laura Hansone, u.c. ; red. un priekšv. aut. Leons Gabriels Taivans ; Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 178 lpp.
        1. sēj. A-Č.
        ISBN 978-9984-8256-1-8.
 

 

 

Profesors Dr.honoris causa Augusts Tentelis : dzīve un darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka ; bibliogr. sast. Diāna Paukšēna ; angl. val. tulk. Normunds Titāns ; krievu val. tulk. Raisa Pavlova. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 247 lpp. : il., fotogr., faks. - (Latvijas Universitātes rektori). - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latv., angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-451-17-6.
 

 

 

Raiga, Kulle.
    Sāremā valsis : Georga Otsa dzīve / Kulle Raiga ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Oļģerta Grāvīša priekšv. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 191 lpp., [32] lpp. iel. : notis. - (Baltijas bibliotēka). - Teksta beigās: Saarenmaan valssi / mūz. Raimond Valgre ; Deboras Vārandi vārdi.
        ISBN 978-9984-8273-1-5.
 

 

 

Rietuma, Dita.
    Personības, parādības personīgi / Dita Rietuma, Normunds Naumanis ; māksl. Līga Sarkane, Inta Sarkane ; foto: Dita Rietuma, Agnese Zeltiņa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 303 lpp. : il., ģīm.
        Saturs: Vudijs Allens, Havjers Bardems, Džeina Birkina, Keita Blānšeta, Katrīna Breijā, Džonijs Deps, Marks Forsters, Pīters Grīnevejs, Anna Hetaveja, Izabella Ipēra, Klints Īstvuds, Leonardo di Kaprio, Džordžs Klūnijs, Ītens Koens, Džoels Koens, Daniels Kreigs, Hīts Ledžers, Bezs Lurmens, Keira Naitlija, Manuels Oliveira, Karloss Kastiljo Rejgadass, Mārtins Skorsēze, Džūljens Šnābels, Tilda Svintone, Larss Trīrs.
        ISBN 978-9984-8470-5-4.
 Rokasgrāmata fizikā / Kīts Džonsons ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojis Gunārs Sermons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 432 lpp. : il. - Ietver alf. rād. (427.-[431.] lpp.).
        ISBN 978-993-400-469-8.
 

 

 

Siliņa, Māra.
    Melngalvju nams / Māra Siliņa. - Rīga : Jumava, 2009. - 127, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr. (126. lpp.).
        ISBN 978-9984-387-11-6.
 

 

 

100 Indijas brīnumi : dižākās kultūras un dabas vērtības / Nirad Grover teksts ; no angļu val. tulk. Gunta Šustere un Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 208 lpp. : krās. il., kartes. - Oriģ. nos.: 100 wonders of India.
        ISBN 978-993-400-554-1.
 

 

 

Taurēns, Jānis.
    Famous five / Jānis Taurens ; lit. red. Guna Pence ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2009. - 95 lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-9-3.
 

 

 

Tīfentāle, Alise.
    Alnis Stakle / Alise Tīfentāle ; llit. red. Guna Pence ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2009. - 103 lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8074-0-9.
 

 

 

Vandenbergs, Filips.
    Faraonu lāsts : modernā zinātne atšifrē gadsimtiem senu mītu / Filips Vandenbergs ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2009. - 233, [1] lpp. : il., ģeneal. tab. - Bibliogr.: 219.-[226.] lpp. - Oriģ. nos.: Der Fluch der Pharaonen.
        ISBN 978-9984-386-67-6.
 

 

 

Vedins, Ivans.
    Loģika : [mācību grāmata] / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, 2009. - 399 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: [397.]-399. lpp. - Kopsav. angļu un krievu val.
        ISBN 978-9984-8008-3-7.
 

 

 

Zeidels, Matiass.
    Ēģipte / Matiass Zeidels, Regīne Šulca ; Abdela Gafara, Martinas Ulmanes papild. ; no angļu val. tulk. Ilze Paegle. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 608 lpp. - (Māksla un arhitektūra). - Terminu vārdn.: 584.-593.lpp. - Oriģ. nos.: Kunst & Architektur. Aegypten.
        Saturs: Faraonu vēsture ; Modernā Ēģipte : skaitļi un fakti ; Aleksandrija un Delta ; Kaira, Gīza un Memfisa ; No Sakāras līdz Faijūmai ; No Benī Hasanas uz Hermopoli ; Abīda un Dandara ; Tēbas (Luksora) ; Rietumu Tēbu nekropole ; No Esnas uz Komombo ; Asuāna un tās apkārtne ; Nūbija un tās tempļi ; Sināja pussala.
        ISBN 978-9984-233-05-5.
 

 

 

Ziedonis, Imants.
    Latvija man : sajūtu grāmata : [fotoalbums] / Imanta Ziedoņa tekstu pieraksts: Nora Ikstena, Ieva Puķe ; iev. sarakst. Nora Ikstena ; māksl. Sarmīte Māliņa ; fotogr. Kristaps Kalns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 171, [2] lpp. : il., ģīm. - Latvija dzejniekam I. Ziedonim nozīmē Latvijas cilvēkus, mežus, jūru un laukus, kuri ir mūžīgi. Pārfrāzējot I. Ziedoņa dzejas rindu - viņš Latvijai ieskatījies acīs un bijis viņai viss. Jūsu priekšā ir caurspīdīga sajūtu grāmata. Fotogrāfijas, kurās pēc gadiem ar citām acīm mēģināts notvert I. Ziedoņa skatīto. Lai ietu līdzi šai grāmatai, varbūt pat lai mēģinātu nokļūt vietās un sajūtās, ko piedzīvojis I. Ziedonis, ir vajadzīgs laiks un dvēseles miers.
        ISBN 978-9984-7898-8-0.
 

 

 

Ziema, Gunārs.
    Pārupe un Kalnkrogs Rūjienā / Gunārs Ziema. - Rīga : Jumava, 2009. - 253, [2] lpp., [32] lpp. il., ģīm. : kartes.
        ISBN 978-9984-386-40-9.
 

 

 

Zinātne un mana dzīve : 69 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīvesgājums / Valsts emeritēto zinātnieku biedrība "Emeritus" ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, [2009]. - 468 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. un rādītāju.
        1. sēj.
        ISBN 978-9984-451-29-9.
    

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā   

 

 

Bliksena, Karena.
    Atriebes ceļi / Pjērs Andresels (Karena Bliksena) ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga : Atēna, 2009. - 268, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Gengældelsens veje.
        ISBN 978-9984-343-44-0.
 

 

 

Brontē, Šarlote.
    Zaļais punduris / Šarlote Brontē ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, [2009]. - 118, [1] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Orig. nos.: Green dwarf. - "Angļu autores darbs par veco laiku mīlestību" -- Uz vāka.
        ISBN 978-9984-410-34-0.
 

 

 

Demirāgs, Fikrets.
    Gaisos tālu medību balsis : [dzeja] / Fikrets Demirāgs ; no turku val. atdzej. un iev. Uldis Bērziņš. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2009]. - 63 lpp. - Oriģ. nos.: Havada ince av sesleri.
        ISBN 978-993-480-205-8.
 

 

 

Dohertijs, Pols.
    Seta slepkavas / Pols Dohertijs ; no angļu val. tulk. Kristīne Dudareva ; māksl. Dace Draveniece. - Rīga : Jumava, 2009. - 262, [2] lpp. - (Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai). - Oriģ. nos.: The Slayers of Seth.
        ISBN 978-9984-386-86-7.
 

 

 

Eijers, Bruno K.
    Melns kā sudrabs : dzeja / Bruno K.Eijers ; no zviedru val. atdzej.: Jānis Gulbītis, Juris Kronbergs. - Rīga : Mansards, 2009. - 101, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Svart som silver.
        ISBN 978-9984-8123-7-3.
 

 

 

Falkoness, Ildefonso.
    Jūras katedrāle : [romāns] / Ildefonso Falkoness ; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 550, [2] lpp. - Oriģ. nos.: La Catedral del Mar.
        ISBN 978-9984-7899-5-8.
 

 

 

Fellouza, Virdžīnija M.
    Šekspīra kods / Virdžīnija M. Fellouza ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 366 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 337.-366. lpp. - Oriģ. nos.: The Shakespeare code.
        ISBN 978-993-400-438-4.
 

 

 

FS.
    Skumju vairs nav : [dzeja] / fs ; sast., no igauņu val. atdzejojis un priekšv. uzrakst. Guntars Godiņš. - [Rīga] : Mansards, 2009. - 108, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8124-1-0.
 

 

 

Grūbers, Maikls.
    Gaisa un ēnu grāmata / Maikls Grūbers ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 439, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The book of air and shadows.
        ISBN 978-9984-8450-0-5.
 

 

 

Hāss, Volfs.
    Silentium! : kriminālromāns / Volfs Hāss ; no vācu val. tulk. Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 179, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silentium!.
        ISBN 978-9984-233-10-9.
 

 

 

Ivanauskaite, Jurga.
    Placebo / Jurga Ivanauskaite ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 353, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8470-0-9.
 

 

 

Jeerīts, Jāks.
    CD : [dzeja] / Jāks Jeerīts ; sast., no igauņu val. atdzejojis un iev. aut. Guntars Godiņš ; māksl. Jorens Godiņš. - Rīga : Mansards, 2009. - 74, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8123-9-7.
 

 

 

Luika, Vīvi.
    No smaga prieka : [dzeja] / Vīvi Luika ; sast., no igauņu val. atdzejojis un iev. aut. Guntars Godiņš ; māksl. Jorens Godiņš. - Rīga : Mansards, 2009. - 74, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Rängast rõõmust.
        ISBN 978-9984-8124-0-3.
 

 

 

Repše, Gundega.
    Septiņi stāsti par mīlu [Skaņu ieraksts] : stāsti : [lasījumi] / Gundega Repše ; lasa autore ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - [Rīga] : Apostrofs, 2009. - 1 skaņu CD (ap 114 min.) : digitāls, stereo ; 12 cm. + 1 brošūra (6 lpp.). - (Klausāmgrāmata). - Mp3 formātā. - Pielikumā: inform. par G.Repši [4] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā.
        Saturs: Vējam līdzi ; Gadsimta nakts ; Vestsaidas dārzs ; No pūces kliedziena līdz trešajiem gaiļiem ; Svešā māja ; Stigma ; Zīmogu atvēršana.
 

 

 

Sepulveda, Luiss.
    Sirmgalvis, kas lasīja mīlas romānus / Luiss Sepulveda ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 107, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Viejo que leía novelas de amor.
        ISBN 978-9984-233-11-6.
 

 

 

Sofokls.
    Trāhīnietes / Sofokls ; no sengrieķu val. atdzej. Ābrams Feldhūns ; priekšv., piezīmes un pēcv. sarakst. Ābrams Feldhūns ; māksl. Aleksandrs Busse. - Rīga : Zinātne, 2009. - 69, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Traxiniai.
        ISBN 978-9984-8085-4-3.
 

 

 

Vaidars, Tālis.
    Katram sava : ceļā uz drāmu... ceļā ar drāmu... : dramaturgiskie darbi / Tālis Vaidars. - Rīga : Index I, 2009. - 495 lpp.
        ISBN 978-9984-632-33-9.
      

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā   

 

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    
Самородок в чулке : [роман] / Борис Бабкин. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с.
        ISBN 978-5-403-02269-9. - ISBN 978-5-17-050323-0.
 

 

 

Бенцони, Жюльетта.
    Голубая звезда : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. В. Жуковой, Н. Хотинской. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 446 с. - Ориг. назв.: Le boiteux de varsovie l'etoile bleue.
        ISBN 978-5-699-38003-9.
 

 

 

Бенцони, Жюльетта.
    Любовь, только любовь : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. А. и Н. Васильковых. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 446 с. - Ориг. назв.: Catherine, il suffit d'un amour.
        ISBN 978-5-699-38005-3.
 

 

 

Бродский, Иосиф Александрович.
    Избранные стихотворения = Dzejas izlase / Иосиф Бродский ; atdzej.: Amanda Aizpuriete, Irēna Auziņa, Ronalds Briedis ... [u.c.] ; sast. Kārlis Vērdiņš ; red. un iev., Jānis Rokpelnis ; red.: Amanda Aizpuriete, Aleksandrs Zapoļs, Sergejs Moreino ; iev. tulk. krievu val. Sergejs Moreiko. - Rīga : Neputns, 2009. - 211 lpp. : fotogr. - Teksts paral. krievu un latviešu val. - На облож. назв. не указано.
        ISBN 978-9984-8074-3-0.
 

 

 

Грановская, Евгения.
    Замок на Воробьевых горах : [роман] / Евгения Грановская, Антон Грановский. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Детектив полуночи).
        ISBN 978-5-699-37269-0.
 

 

 

Робертс, Нора.
    Безумие смерти : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. В. Тирдатова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 415 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Purity in death.
        ISBN 978-5-699-38927-8.
 

 

 

Рой, Олег.
    Мужчина в окне напротив : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 349 с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-37920-0.
 

 

 

Сьюэлл, Китти.
    След крови : [роман] / Китти Сьюэлл ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2009. - 413 с. - Ориг. назв.: Bloodprint.
        ISBN 978-966-14-0491-4. - ISBN 978-5-9910090-8-9.
 

 

 

Флетчер, Донна.
    Подари мне нежность : роман / Донна Флетчер ; пер. с англ. И. В. Зыриной. - Москва : АСТ, 2009. - 316, [1] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Return of the Rogue.
        ISBN 978-5-17-061091-4. - ISBN 978-5-403-02080-0.
 

 

 

Фрэнсис, Дик.
    Ноздря в ноздрю : [роман] / Дик Фрэнсис, Феликс Фрэнсис ; пер. с англ. В. Вебера. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 352 с. - Ориг. назв.: Dead heat.
        ISBN 978-5-699-38345-0.
 

 

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Ангел мертвого озера ; Уткоместь, или Моление о Еве / Галина Щербакова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 341 с.
        ISBN 978-5-699-38713-7.

 

 

 

 

 

  

Nozaru literatūra 

 

 

Heijerdāls, Tūrs.
    Septītajā dienā zeme bija zaļa : mana mūža ceļojumi un atmiņas / Tūrs Heijerdāls ; no angļu val. tulk. Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 387, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il., karte. - Oriģ. nos.: Green was earth on the seventh day.
        ISBN 978-993-400-804-7.

  

Kellijs, Ians.
    Kazanova : aktieris, spiegs, mīlētājs, priesteris / Ians Kellijs ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 428, [1] lpp., [16] lpp. iel. : krās. il. - Bibliogr.: 365.-405. lpp. - Oriģ. nos.: Casanova.
        ISBN 978-9984-8471-3-9.

  

Lapsa, Lato.
    Mūsu vēsture, 1985-2005 / Lato Lapsa, Sandris Metuzāls, Kristīne Jančevska. - Rīga : Atēna, 2009. - 504 lpp. : il. - (Dzīvā vēsture). - Bibliogr.: [503-504.] lpp.
        3. sēj.
        ISBN 978-9984-343-46-4.

  

Mazas telpas moderns un praktisks iekārtojums / no vācu val. tulk. Velga Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 95 lpp. : krās. il., zīm. ; 29 cm. - Oriģ. nosaukums: Kleine Räume schön & abwechslungsreich eingerichtet.
        ISBN 9984-369-43-9.

  

Meikališa, Ārija.
    Kriminālprocess shēmās : struktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem / Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2007. - 379 lpp. : sh. - Bibliogr.: 377.-379. lpp.
        A. (vispārīgā) daļa.
        ISBN 978-9984-7318-8-9.

  

Meikališa, Ārija.
    Kriminālprocess shēmās : struktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem / Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2009. - 426 lpp. : sh. - Bibliogr.: 426. lpp.
        [2. krāj.]. B un C daļa.
        ISBN 978-9984-8400-2-4.

  

Nikiforovs, Oļegs.
    Intelekta izpēte skolā un augstskolā : testi / Oļegs Nikiforovs. - Rīga : Eve, 2004. - 160 lpp. : zīm., ģīm., diagr., tab. - Bibliogr.: 152.-155.lpp.
        ISBN 9984-7163-6-8.

  

Smita, Džodija R. R.
    Vienmēr perfekts : moderna vīrieša elegances un šarma noslēpumi / Džodija R. R. Smita ; no angļu val. tulk. Normunds Pukjans. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 176 lpp. : il. - Alf. rād.: 174.-176. lpp. - Oriģ. nos.: From clueless to class act. Manners for the modern man.
        ISBN 978-993-400-794-1.

  

Templers, Ričards.
    Bērnu audzināšanas likumi : lieliski padomi, kā izaudzināt laimīgus un veiksmīgus bērnus / Ričards Templers ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Marianna Mūrniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 232 lpp.
        ISBN 978-993-400-891-7.

  

Urtāns, Juris.
    Atrast pilskalnu / Juris Urtāns ; Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2009. - 171, [2] lpp. : il.,ģīm., faks., tab., kartes. - Bibliogr.: 163.-[172.] lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Ievada pārdomas. Latvijas pilskalnu jaunatklāšana un versificēšana. Upursalas pilskalns. Anspoku pilskalns. Celensku pilskalns. Vējiņu pilskalns. Bļodas pilskalns. Melnā ieža pilskalns. Pļaviņu pilskalns. Jaunvietu pilskalns. Kapusila pilskalns. Robežnieku pilskalns. Ratinieku pilskalns. Niedrušku pilskalns. Kiuku pilskalns. Kalvānu pilskalns.
        ISBN 978-9984-7929-6-5.

  

Vilks, Andris.
    Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas / A.Vilks. - Rīga : Drukātava, 2007. - 171 lpp. - Bibliogrāfija: 127. - 14. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 978-9984-7981-7-2.

  

Пташинский, Владимир Сергеевич.
    Знакомьтесь : Windows 7 / Владимир Пташинский. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 233 с. : ил. - (Компьютер на 100%).
        ISBN 978-5-699-36421-3.

        

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Beigbeders, Frederiks.
    Palīgā piedod : romāns / Frederiks Beigbeders ; no franču val. tulk. Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 230, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Au secours pardon.
        ISBN 978-993-400-483-4.

  

Binghema, Šarlote.
    Lakstīgalas dziesma : romāns / Šarlote Binghema ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 725, [1] lpp. - Oriģ. nos.: To hear a nightingale.
        ISBN 978-993-400-024-9.

  

Danns, Džeks.
    Atmiņas katedrāle : Leonardo da Vinči slepenais dzīvesstāsts / Džeks Danns ; no angļu val. tulk. Sabīne Ozola un Didzis Meļķis. - Rīga : Jumava, 2009. - 543, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The memory cathedral.
        ISBN 978-9984-386-36-2.

  

Doda, Kristīna.
    Blondīne sarkanā : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2009. - 379, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Danger in a red dress.
        ISBN 978-9984-354-88-0.

  

Grišams, Džons.
    Brokeris : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Allens Pempers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 382, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Broker.
        ISBN 978-993-400-180-2.

  

Lārsons, Stīgs.
    Meitene ar pūķa tetovējumu : triloģijas "Millennium" 1. grāmata / Stīgs Lārsons ; no zviedru val. tulk. Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 567, [1] lpp. - (Millennium ; 1. grām.). - Oriģ. nos.: Män som hatar kvinnor.
        ISBN 978-993-400-897-9.

  

Muktupāvela, Laima.
    Šampinjonu Derība : melnie balti ķeltos : romāns / L. Muktupāvela. - Rīga : Jumava, 2009. - 294 lpp.
        ISBN 978-9984-387-12-3.

  

Šnē, Māra.
    Tauriņa pieskāriens : [dzeja] / Māra Šnē. - Rīga : Avots, 2009. - 223 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8008-6-8.

  

Vensko, Sandra.
    Mare vairs nerunās : [garstāsts] / Sandra Vensko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 138, [1] lpp. - (Gandrīz pieaudzis). - 7.-9.
        ISBN 978-9984-409-66-5.

  Zemdega, Aina.
    Raksti : 5 sēj. / Aina Zemdega ; sast., priekšv., ievadapceres un koment. aut. Pāvils Vasariņš. - Rīga : Nordik, 2009. - 399 lpp. il., ģīm. : il.
        2. sēj.
        ISBN 978-9984-7928-8-0.
        

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Аксенов, Василий Павлович.
    Таинственная страсть : роман о шестидесятниках / Василий Аксенов. - Москва : Семь дней, 2009. - 591 с.
        ISBN 978-5-88149-375-2.

  

Ишков, Михаил Никитович.
    Вольф Мессинг : роман / Вольф Мессинг. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2009. - 543 с.
        ISBN 978-5-17-063419-4. - ISBN 978-5-271-25972-2. - ISBN 978-5-421-50136-7.

  

Маккалоу, Колин.
    Песнь о Трое : [роман] / Колин Маккалоу ; пер. с англ. М. Нуянзиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2009. - 542 с. - (Интеллектуальный бестселлер). - Ориг. назв.: The song of Troy.
        ISBN 978-5-699-38353-5.

  

Мусиенко, Игорь.
    Аллея страха : [роман] / Игорь Мусиенко, Константин Коржевич. - Москва : Гелеос, 2008. - 384 с. - (Русский триллер).
        ISBN 978-5-8189-1552-4.

  

Раскина, Елена.
    Под знаком Софии : [роман] / Елена Раскина, Владимир Никольский. - Москва : Гелеос, 2008. - 315 с. - (Роман с историей).
        ISBN 978-5-8189-1511-1.

  

Уотерс, Сара.
    Нить, сотканная из тьмы : [роман] / Сара Уотерс ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 443 с. - (Мона Лиза). - Ориг. назв.: The night watch.
        ISBN 978-5-699-37627-8.

  

Филипс, Кристи.
    Письмо Россетти : [тайна знаменитой куртизанки : роман] / Кристи Филипс ; пер. с англ. Н. Рейн. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 572, [1] с. - (Mona Lisa). - Ориг. назв.: The Rossetti Letter.
        ISBN 978-5-699-35577-8.

  

Хаббард, Сьюзан.
    Иная / Сьюзан Хаббард ; пер. с англ. А. Кузнецовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 444, [3] с.
        ISBN 978-5-699-38939-1.

  

Эко, Умберто.
    Таинственное пламя царицы Лоаны : иллюстрированный роман / Умберто Эко ; пер. с ит. Елены Костюкович. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2008. - 588,[2] с. : ил. - Ориг. назв.: La misteriosa fiamma della Regina Loana.
        ISBN 978-5-89091-355-5.

 

 

 

 


  Nozaru literatūra 

 

 

Baņģieris, Varis.
    Dienlilijas / Varis Baņģieris. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 29, [3] lpp., [16] lpp. iel.
        ISBN 978-9984-408-99-6.

 

  

Bikše, Kaspars.
    Lūdzu, skolotāj... : ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā : lekciju konspekts / Kaspars Bikše ; zīm. Annemarta Kreituse. - Rīga : Skola un Ģimene, 2009. - 126 lpp. : il.
        3. d.
        ISBN 978-9984-397-80-1.

 

  

400 idejas sētai un mājai Latvijā : laukos un pilsētā / sast. Vivanta Volkova ; red. un priekšv. sarakst. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 237 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8273-7-7.

   

Dimants, Ainārs.
    Žurnālistika : mācību un rokasgrāmata / Ainārs Dimants, Stefans Russ-Mols. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009. - 382 lpp. : diagr., il. - Bibliogr.: 355.-382. lpp. un nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-8283-1-2.

 

  

Dirkss, Koens.
    Tava prāta klupšanas akmeņi : ko iesākt ar emocijām darbā: racionāls efektivitātes treniņš / Koens Dirkss, Teo Eizermanss ; no angļu val. tulk. Maija Treilona. - Rīga : Jumava, 2009. - 77, [1] lpp. : tab. - Oriģ. nos.: The stumbling blocks of the mind.
        ISBN 978-9984-387-09-3.

 

  

Eiropas Padome - 800 miljoni eiropiešu / Terija Deivissa priekšv. - [B.v.] : [b.i.], 2009. - 102 lpp.

 

  

Jansone, Ivita.
    Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā : mācību metodiskais līdzeklis / Ivita Jansone, Iveta Dambe. - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2009. - 68 lpp. : diagr., sh., tab. - (Sociālā darba speciālistiem). - Bibliogr.: 67.-68. lpp.
        ISBN 978-9984-98427-8.

 

  

Jefimova, Astrīda.
    Konsultēšanas metode sociālā pedagoga darbībā : mācību metodiskais līdzeklis / Astrīda Jefimova, Antoņina Tarasova ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība" ; foto un vāka noform.: Raisa Breslava. - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2008. - 81 lpp. : sh., tab. - (Sociālā pedagoģija). - Bibliogr.: 79.-81. lpp.
        ISBN 978-9984-98422-3.

 

  

Lasmane, Zane.
    Sociālais darbs kā profesionālā karjera Latvijā ; Latvijas sociālo darbinieku profesijas standarti un profesijas nolikums un Latvijas sociālo aprūpētāju sociālo rehabilitētāju un sociālās palīdzības organizātoru profesiju standarti un nolikumi : mācību metodiskais līdzeklis / Zane Lasmane ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība". - Rīga : Attīstība, 2001. - 188 lpp. dal. pag. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 90.-94. lpp.
        ISBN 9984-95432-3.

 

  

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2010 / sast. un red. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku avīze, 2009. - 355 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8274-0-7.

 

  

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2010 / sast. un priekšv. aut. Aldis Sāvičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 237, [2] lpp. : krās. il., diagr., tab.
        ISBN 978-9984-8273-8-4.

 

  

Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas : 2009. gada 15. aprīļa zinātniskā semināra materiāli / Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2009. - 58 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs.
        Saturs: Ko varam mācīties no ekonomikas vēstures? / I. Brīvers. Latvijas industrializācija un deindustrializācija: pusotra gadsimta starp Rietumeiropu un Austrumeiropu / A. Fedotovs. Cilvēkkapitāla attīstības tendences Latvijā / L. Kamola. Pilsētu veidošanās tendences Latvijā / U. Kamols. Latvijas tautsaimniecība virzībā uz zināšanām balstītu ekonomiku: sasniegumi un problēmas / G. Oļevskis. Darbaspēka starptautiskās emigrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā / N. Ozols. Īpašuma aprobežojumu ar inženierkomunikācijas tīkliem tiesiskā regulējuma attīstība Latvijā / E. Saulītis. Latvijas ekonomika laika griežos un mūsdienu problēmas / J. Saulītis.
        ISBN 978-9984-323-77-0.

 

  

Nikitenko, Sanita.
    Rudens : 100 radošas idejas / Sanita Nikitenko ; aut. zīm. un foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 64 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-355-4.

 

  

Nucho, Aina Ozoliņa.
    Garīgā inteliģence: meklējumi un attīstība / Aina Ozoliņa-Nucho, Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, 2009. - 167 lpp. : grafiki, tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Psiholoģija izglītībai). - Ietver bibliogr.: [161.-167. lpp.].
        ISBN 978-9984-460-85-7.

 

  

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola / sast. Inta Pujāte ; latviešu val. red. Gunta Ķīse ; tulk. angļu val. Stella Pelše ; māksl. un fotogr. Vjačeslavs Fomins. - [Rēzekne] : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 43, [3] lpp. : il., ģīm. - Hronoloģija krievu un angļu val.

 

  

Skaistuma vēsture / sast. Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 438 lpp. : krās. il. - Citātu avoti: 431.-432.lpp. - Oriģ. nos.: Storia della bellezza.
        Saturs: Estētiskais ideāls Grieķijā ; Apolloniskais un dionīsiskais ; Skaistums kā samērs un harmonija ; Gaisma un krāsa viduslaikos ; Briesmoņu skaistums ; No ganītes līdz eņģeliskajai sievietei ; Maģiskais skaistums 15.un 16.gadsimtā ; Dāmas un varoņi ; No grācijas uz nemierīgo skaistumu ; Saprāts un skaistums ; Cildenais ; Romantiskais skaistums ; Skaistuma reliģija ; Jaunais priekšmets ; Mašīnu skaistums ; No abstraktajām formām iekšup matērijas dzīlēs ; Mēdiju skaistums.
        ISBN 978-9984-233-12-3.

 

  

Skubiņa, Valda.
    Brīvprātīgie sociālajā darbā : māc. metod. līdz. / Valda Skubiņa ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstsk. "Attīstība". - Rīga : Attīstība SDSPA, 2001. - 114 lpp. : il. - Bibliogr.: 111.-114.lpp.
        ISBN 9984-95430-7.

 

  

Stetems, Bils.
    Zini, ko tu pērc! : e-vielu labirints pārtikas produktu veikalā / Bils Stetems ; no angļu val. tulk. Ruta Galoburda. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 175 lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Chemical maze shopping companion.
        ISBN 978-993-400-842-9.

 

  

Šlesindžere, Lora.
    10 muļķības, ar kurām laulātie sabojā savstarpējās attiecības / Lora Šlesindžere ; no angļu val. tulk. Dace Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 293, [3] lpp. - Oriģ. nos.: 10 stupid things couples do to mess up their relationships.
        ISBN 978-9984-403-30-4.

 

  

Špona, Ausma.
    Audzināšana. Pašaudzināšana / Ausma Špona, Inta Čamane. - Rīga : RaKa, 2009. - 260 lpp. : diagr., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.: 254.-260. lpp.
        ISBN 978-9984-460-84-0.

 

  

Tomass, Ričards.
    Daba dziedē sāpes : drošas un iedarbīgas dziedināšanas rokasgrāmata / Ričards Tomass ; konsultants un priekšv. aut. Dr. Pīters Olbraits ; no angļu val. tulk. Gunta Lebedoka. - Rīga : Madris, [2009]. - 160 lpp. : krās. il., tab. - Bibliogr.: 155. lpp. - Oriģ. nos.: The complete book of natural pain relief.
        ISBN 978-9984-310-50-3.

 

  

Turka, Ināra.
    Pesticīdi un vide / Ināra Turka ; Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, Zviedrijas-Latvijas kopprojekts "Vidi saudzējoša lauksaimniecība, BAAP II". - [Ozolnieki] : Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000. - 35 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 35.lpp.

 

  

Zalcmane, Sandra.
    Sociālais darbs ar cilvēku tirdzniecībā cietušām personām : mācību metodiskais līdzeklis / Sandra Zalcmane ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība". - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2004. - 45 lpp. - Bibliogr.: 44.-45. lpp.
        ISBN 9984-96953-3.

 

  

Zeidlers, Ints.
    Pašmasāža / Ints Zeidlers. - 2. izd. - Rīga : Avots, 2009. - 100, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 99.-[101.] lpp.
        ISBN 978-9984-8008-5-1.

 

  

Žlabe, Gertija.
    Sociālā darba funkcijas ar brīvības atņemšanu sodīto personu sociālās dzīves normalizācijā : māc. metod. līdz. / Gertija Žlabe ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība". - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2000. - 139 lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 136.-139.lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 9984-90978-6.

 

  

Буйвид, Эрнест.
    Латвийский путь: к новому кризису : сборник статей / Эрнест Буйвид. - Рига : Э. Г. Буйвид, 2009. - 413 с.
        ISBN 978-9984-396-05-7.

 

  

 

 

 

      

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

 

Berijs, Stīvs.
    Dzintara istaba : romāns / Stīvs Berijs ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Kontinents, 2008 (Jelgava). - 474, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Amber Room.
        ISBN 978-9984-354-39-1.

 

  

Brauns, Dens.
    Zudušais simbols : romāns / D. Brauns ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 509 lpp.
        ISBN 978-9984-354-95-8.

 

  

Dreika, Dagnija.
    Patiesības izrakumi : romāns-bildīšmīkla / Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, [2009]. - 213, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-410-33-3.

 

  

Ikstena, Nora.
    Šokolādes Jēzus : [eseju krājums] / Nora Ikstena ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 126, [2] lpp.
        Saturā nod.: Nacionālais pasūtījums. Dzīves māksla. Griķu eņģelis. Īstenība un koraļļi.
        ISBN 978-9984-8471-7-7.

 

  

Koelju, Paulu.
    Uzvarētājs ir viens : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 451, [2] lpp. - Oriģ. nos.: O vencedor estά sό.
        ISBN 978-9984-233-19-2.

 

  

Lukjanskis, Egils.
    Žēlsirdības dāvana / Egils Lukjanskis ; il. V. Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 250 lpp. : il. - (Lata romāns ; 11(125). - Romāns par ikdienišķu, bet reizē pārdzīvojumiem bagātu dzīvi. Tā darbība iesākas pirmskara Latvijā, turpinās kara laikā, kas viss negaidītu risinājumu rod mūsdienās.
        ISBN 978-9984-8274-7-6.

 

  

Meiere, Stefanija.
    Aptumsums : [romāna "Krēsla" turpinājums] / Stefanija Meiere ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 564, [1] lpp. - (Krēslas sērija ; 3. grām.). - Oriģ. nos.: Eclipse.
        ISBN 978-993-400-668-5.

 

  

Meiere, Stefanija.
    Rītausma / Stefanija Meiere ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 696, [1] lpp. - (Krēslas sērija ; 4. grām.). - Oriģ. nos.: Breaking dawn.
        ISBN 978-993-400-845-0.

 

  

Mofruā, Mirjela.
    Rūmī meita : pēc labākajām "Alķīmiķa" tradīcijām / Mirjela Mofruā ; no angļu val. tulk. Ieva Zālīte. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009. - 226, [6] lpp. - Oriģ. nos.: Rumi's Daughter.
        ISBN 978-9984-8282-7-5.

 

  

Šķipsna, Ilze.
    Vēja stabules : stāsti / I. Šķipsna. - [B.v.] : Tilta Apgāds, 1961. - 295 lpp.

 

  

Šķipsna, Ilze.
    Vidējā īstenība : stāsti / I. Šķipsna. - [B.v.] : Grāmatu Draugs, 1974. - 187 lpp.

 

 

         

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

 

Антропов, Петр(Петр Иванович).
    Я последний романтик ушедшей эпохи... : избранная лирика / Петр Антропов. - Рига : JUMI, 2007. - 226 с. : ил.
        ISBN 978-9984-301-42-6.

 

  

Бойня в Майами : пер. с англ. / Пендлтон, Д. ; Убить, чтобы остаться / Филипс, Д. ; Труп на сцене / Браун, К. - Москва : Интердайджест, 1993. - 365 с. - (Супер криминальный клуб). - Ориг. назв.: Slaughter in Miami.
        ISBN 582840024X.

 

  

Браун, Картер.
    Могилы, которые я раскапываю ; Унылая соблазнительница ; Ледяная обнаженная / Картер Браун ; пер. с англ. О. Колесникова, А. Коршунова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 414 с. - (Pulp Fiction). - Ориг. назв.: Graves, i Dig!.
        ISBN 978-5-699-38257-6.

 

  

Браун, Картер.
    Красотка : [романы] : пер. с англ. / Картер Браун ; сост. В. П. Кирчев. - Новосибирск : ЭЯ, 1992. - 431 с. - (Криминальный роман ; Вып. 8).
        Содерж.: Бэби, ценой в миллион ; Блондинка ; Красотка ; Жестокая Саломея.
        ISBN 5-87216-011-9.

 

  

Васильев, Владимир.
    Идущие в ночь / Владимир Васильев, Анна Ли. - Москва : АСТ, 2002. - 605 с. - (Звездный лабиринт : Коллекция).
        ISBN 5-17-006711-9.

 

  

Вильямс, Чарлз.
    Дыхание смерти ; Большой обманщик ; Человек в бегах ; Бетонный фламинго ; Глубокое синее море : пер. с англ. / Чарлз Вильямс. - Москва : Центрполиграф, 1992. - 538 с. : ил. - (Мастера остросюжетного детектива ; Вып .10).
        ISBN 5-7105-0029-1.

 

  

Воронин, Андрей.
    Груз для Слепого : [роман] / Андрей Воронин. - Москва : Мартин ; АСТ, 1997. - 383 с.
        ISBN 5-88105-079-7.

 

Гарднер, Эрл Стенли.
    Мейсон рискует : Показания одноглазой свидетельницы : : повесть : : роман / Э.С.Гарднер. - Петрозаводск : Барс, 1992. - 235 с. : ил. - (Зарубежный детектив).
        ISBN 585914010X.

 

  

Гаррисон, Гарри.
    Мир смерти / Гарри Гаррисон ; сост. И.Л. Павловский. - Москва : Матеко, 1991. - 416 с. - (Миры фантастики).
        Содерж.: Неукротимая планета ; Специалист по этике ; Конные варвары ; Линкор в нафталине.
        ISBN 57012010009.

 

  

Гаррисон, Гарри.
    Фантастическая сага : сборник научно-фантастических произведений : пер. с англ. / Гарри Гаррисон ; сост. Е. А. Девис. - Москва : Мир, 1991. - 428 с.
        ISBN 5-03-002651-7.

 

  

Джеймс, Филлис Дороти.
    Неестественные причины : роман / Филлис Дороти Джеймс ; пер. с англ. И. Бернштейн, Л. Мотылева, Г. Чхартишвили. - Москва : Независимая газета, 2002. - 415 с. - (Сочинитель убийств). - Ориг. назв.: Unnatural Causes.
        ISBN 5-86712-129-1.

 

  

Дойл, Артур Конан.
    Затерянный мир : фантастические произведения пер. с англ. / Артур Конан Дойл ; послесл. М. Урнова ; ил. Л. Фалина. - Москва : Правда, 1990. - 510 с. : ил.
        ISBN 5-253-00166-2.

 

  

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Летучий самозванец : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 379 с. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 978-5-699-37657-5.

 

  

Жаколио, Луи.
    Грабители морей : роман / Л. Жаколио ; пер. с франц. Е. Киселева. - Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1992. - 335 с.
        ISBN 5-7610-0326-0.

 

  

Живой, А. Я.
    Битва на Калке : эпизод первый / А. Я. Живой. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2006. - 375 с. - (Альтернативная фантастика).
        ISBN 5-17-037560-3. - ISBN 5-9725046-9-3.

 

  

Живой, А. Я.
    Сицилийское королевство / А. Я. Живой. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2007. - 375 с. - (Альтернативная фантастика).
        ISBN 978-5-17-046457-9. - ISBN 978-5-9725087-3-0.

 

  

Жуков, Вячеслав Владимирович.
    Ненастоящий полковник / Вячеслав Жуков. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 443 с. - (Убойный отдел).
        ISBN 5-699-07999-8.

 

  

Завозова, Анастасия Михайловна.
    Таран и Недобитый Скальд : роман / А.Завозова ; худож. В.Успенская. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2003. - 442 с. : ил.
        ISBN 5-935562-64-2.

 

  Ильф, Илья Арнольдович.
    Двенадцать стульев ; Золотой теленок / И. Ильф, Е. Петров. - Рига : Транс-издевейс, 1991. - 589 с. : ил.   

Казаков, Дмитрий.
    Грязная магия : фантастический роман / Дмитрий Казаков. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 394 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-032077-9. - ISBN 5-9713050-8-5. - ISBN 5-9578229-6-5.

 

  

Картер, Крис.
    Распинатель : роман / Крис Картер. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 382 с. - (Мастера остросюжетного романа). - Ориг. назв.: The Crucifix Killer.
        ISBN 978-5-9524455-9-8.

 

  

Картленд, Барбара.
    Ускользающий ангел ; Английская роза : романы / Барбара Картленд ; пер. с англ. С. Саксина и Т. Черезовой. - Москва : ЭКСМО-Пресс ; ЭКСМО-Маркет, 2000. - 380 с. - Ориг. назв.: An Angel Runs Away.
        ISBN 5-04-004496-8.

 

  

Кин, Дэй.
    Моя плоть сладка ; Поцелуй или смерть ; Любовь и преступная ненависть ; Исчезла любимая : романы : пер. с англ. / Дэй Кин. - Москва : Центрполиграф, 1992. - 496 с. : ил. - (Мастера остросюжетного детектива ; Вып. 6).
        ISBN 5-7001-0015-0.

 

  

Криминальные войны РУОП / [Дащкова, П., Устинов, С., Руденко, Б., Молчанов, А., Волос, А., Сергеев,А.]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 470, [2] с.
        ISBN 5-04-002560-2.

 

  

Кэрролл, Стивен.
    Комната влюбленных : роман / Стивен Кэрролл ; пер. с англ. Т. Апакидз]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 283, [2] с. - (Любовь без правил). - Ориг. назв.: The Lover's Room.
        ISBN 978-5-9985001-5-2.

 

  

Ливадный, Андрей Львович.
    Бремя воина : романы / Андрей Ливадный. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 604 с. - (Экспансия). - (Дорога к звездам).
        ISBN 5-699-07326-4.

 

  

Никитин, Юрий Александрович.
    Уши в трубочку / Юрий Никитин ; худож. Лео Хао. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 508 с. - Цикл "Зубы настежь".
        ISBN 5-699-04006-4.

 

  

Остросюжетный детектив : романы. - Харьков : Интербук-Украина, 1992. - 703 с.
        Содерж.: Нервы / Д.Френсис ; Одержимый / Д.Чейз ; Убийца полицейских / Эд Макбейн ; Дело о нервном соучастнике/ Э.Гарднер.
        ISBN 5-7664-0664-9.

 

  

Райан, Нэн.
    Аромат розы : роман / Нэн Райан ; пер. с англ. В. А. Сазонова. - Москва : АСТ, 2000. - 381 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Desert Storm.
        ISBN 5-17-003333-8.

 

  

Роулэнд, Пора Джо.
    Засекреченные приключения Шарлотты Бронте / Роулэнд, Лора Джо ; пер. с англ. - Москва : АСТ, 2010. - 415, [1] с. - Ориг назв.: The Secret Adventures of Charlotte Bronte.
        ISBN 978-5-17-058470-3.

 

  

Саймак, Клиффорд.
    Братство Талисмана : фантастические произведения / Клиффорд Саймак ; сост. Д. Исаков ; пер. с англ. Р. Рыбнина, А. Ставинской, Д. Жукова, С. Васильевой, Л. Моргуна. - Москва : Интерфейс, 1992. - 447 с.
        Содерж.: Торговля в рассрочку ; Необъятный двор ; Кимон ; Театр теней ; Братство Талисмана.
        ISBN 5-7016-0002-5.

 

  

Саймак, Клиффорд.
    Заповедник гоблинов : сборник зарубежной фантастики / Клиффорд Саймак, Фрэнсис Карсак, Артур Кларк. - Воронеж : Первичная организация Союза журналистов редакции газеты "Коммуна", 1991. - 414 с. - (Библиотека "Коммуны" ; Том 1).
        ISBN 586742009.

 

  

Свиридов, Алексей.
    Миры, что рядом : Сборник фантастических произведений / Алексей Свиридов ; худож. М. Иевлева, В. Мартыненко. - Москва : Траян-Р ; Полина, 1996. - 570,[1] с. : ил. - (Феникс).
        Содерж.: Человек с железного острова ; Десять минут за дверью ; Человек с дешевым плейером : рассказы ; Да, я умею смеяться... : песни.
        ISBN 5-88117-023-7.

 

  

Стаут, Рекс.
    В лучших семействах ; Слишком много женщин : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Санина, В. Орлова. - Москва : Интерграф Сервис, 1992. - 350 с. : ил. - (Все звезды ; Книга 7).
        ISBN 5-85052-034-1.

 

  Стаут, Рекс.
    Бокал шампанского : Право умереть : : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Горского, ю. Смирнова. - Москва : Интерграф Сервис, 1990. - 239 с. : ил. - (Все звезды. 1).
        ISBN 5-85052-002-3.

 

Стаут, Рекс.
    Убийство из-за книги ; Дело о скрученном шарфе : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Санина, Н. Емельянниковой, Б. Озерова. - Москва : Интерграф Сервис, 1992. - 223 с. : ил. - (Все звезды ; Книга 8).
        ISBN 5-85052-036-8.

 

  

Стаут, Рекс.
    Умолкнувший оратор ; Окончательное решение : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Горского, Ю. Смирнова ; послесл. Г. Анджапаридзе. - Москва : Интерграф Сервис, 1990. - 240 с. : ил. - (Все звезды ; Книга 2).
        ISBN 5-85052-003-1.

 

  

Твин Пикс : Тайный дневник Лоры Палмер / Дж. Линч. Воспоминания специального агента ФБР Дэйла Купера / С. Фрост / пер. с англ. Ю. Кацнельсон, Т. Шишова. - Москва : Вагриус ; Ростов-на-Дону : Гермес, 1993. - 447 с.

 

  

Федотова, Надежда Григорьевна.
    Куда они уходят : роман / Надежда Федотова. - Москва : АРМАДА ; АЛЬФА-КНИГА, 2007. - 348 с. - (С веселой историей).
        ISBN 5-935568-71-3.

 

  

Флеминг, Ян.
    Живи и дай умереть ; Операция "Шаровая молния" ; Доктор No ; Жизнь дается лишь дважды : романы : пер. с англ. / Ян Флеминг. - Москва : Центрполиграф, 1992. - 508 с. - (Мастера остросюжетного детектива ; Вып. 14).
        ISBN 570010533.

 

  

Флеминг, Ян.
    На тайной службе Ее Величества : романы : : пер. с англ. / Я.Флеминг ; предисл. ю.Комова. - Москва : СКС, 1991. - 415 с.
        ISBN 5-86092-007-5.

 

  

Фьюри, Мэгги.
    Ориэлла / Мэгги Фьюри ; пер. с англ. В. Ю. Кравченко. - Москва : АСТ, 1996. - 686 с. : ил. - (Век дракона). - Ориг. назв.: Aurian.
        ISBN 5-88196-703-8.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. А. И. Корженевского, В. П. Ковалевского, Н. П. Штуцер. - Рига : Полярис, 1992. - 591 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 1. Кукловоды.
        ISBN 5-88132-001-8.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. И. Полоцк, Ю. Зараховича. - Рига : Полярис, 1992. - 495 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 2. Звездный зверь.
        ISBN 5-88132-012-3.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. А. Киракозова, Ю. Зараховича. - Рига : Полярис, 1993. - 495 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 4. Свободное владение Фарнхэма.
        ISBN 5-88132-017-4.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. Н. Виленской, И. Почиталина. - Рига : Полярис, 1994. - 479 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 7. Красная планета.
        ISBN 5-88132-043-3.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. Н. Виленской, А. Шарова. - Рига : Полярис, 1994. - 431 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 9. Космическое семейство Стоун.
        ISBN 5-88132-058-1.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. А. Иорданского, Е. Маевского. - Рига : Полярис, 1994. - 718 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 18. Число Зверя.
        ISBN 5-88132-099-9.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. Н. Виленской. - Рига : Полярис, 1994. - 494 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 21. Уплыть за закат.
        ISBN 5-88132-091-3.

 

  

Чандлер, Рэймонд.
    Сестренка ; Убийство в дождь ; Бей-сити блюз ; В горах не бывает преступлений ; Высокое окно : романы и повести : пер. с англ. / Рэймонд Чандлер. - Рига : Стеф, 1992. - 734, [1] с. - (Детектив).

 

 

 

 

 

 


Nozaru literatūra

 

 

 

Badvērts, Džefrijs.
    Mezgli : mezglu siešanas rokasgrāmata / Džefrijs Badvērts ; no angļu val. tulk. Margarita Markevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 128 lpp. : krās. il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Oriģ. nos.: Practical knots.
        ISBN 978-993-400-626-5.

 

 

 

Daizis, Jēkabs.
    20. gadsimta laimes un moku periodi / Jēkabs Daizis. - [Latvija] : Biedrība "Latvietis", 2006. - 112, [1] lpp. : il.
        ISBN 9984-96855-3.

 

 

 

Graima, Luīze.
    Vieglā joga : 15 minūtēs / Luīze Graima ; no angļu val. tulk. Ieva Rudzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 128 lpp. : krās. il. + 1 DVD. - (15 minūtēs). - Alf. rād.: 126.-127. lpp. - Oriģ. nos.: 15 minute: gentle yoga.
        ISBN 978-993-400-793-4.

 

 

 

Junkara, Laimdota.
    Ugāles pagasta stāsti : fakti, vietvārdi, teikas, atmiņas / teksta autore, red., māksl. Laimdota Junkara ; Gunitas Ansones ievadvārdi ; Ingrīdas Štrumfas pēcvārds. - [B.v.] : Visual Studio, 2009. - 583 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 582.-583. lpp. - Atmiņu stāsti pierakstīti Ventspils novada Ugāles pagasta izloksnē.
        ISBN 978-9984-99887-9.

 

 

 

Kļava, Mirdza.
    Kopā ar Arvīdu Griguli un bez viņa : izraksti no dienasgrāmatām, atmiņu drupačas... un privātā dzīve / Mirdza Kļava ; lit. red. Ieva Bečere ; māksl. Jānis Pavlovskis. - [Limbaži] : Limbažu rajona padome, [2009]. - 158 lpp. : il., portr.
        ISBN 978-9984-397-29-0.

 

 

 

Kļaviņš, Māris.
    Vides piesārņojums un tā iedarbība / Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 198 lpp. : il., tab., shēmas. - Ietver bibliogr. un rād.
        ISBN 978-9984-451-31-2.

 

 

 

Kultūra un vara : raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru / Latvijas Universitāte ; sast.: Janīna Kursīte, Jolanta Stauga ; Janīnas Kursītes ievads. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2007]. - 155 lpp. - (Letonika). - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angl. val. - Satura rād. paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9984-8026-1-2. - ISBN 978-9984-8026-1-9.

 

 

 

Lekcionarijs : Romas Misale / Rīgas Metropolijas kūrija. - [Rēzekne] : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009 (Latgales druka). - 225 lpp. - Ievadvārdi latīņu valodā, teksts latgaliešu valodā.
        1. sēj. Adventa laiks ; Zīmassvātku laiks.
        ISBN 978-9984-291-61-1.

 

 

 

Lyugsimēs! : lyugšonu grōmota katōlim / sast. pr. J. Pavlovskis (Tāvs Andrejs, franciskans-kapucins). - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2008. - 197 lpp.
        ISBN 978-9984-291-60-4.

 

 

 

Milicers, Klauss.
    Vācu ordeņa vēsture / Klauss Milicers ; no vācu val. tulk. Kārlis Zvirgzdiņš ; priekšv. aut. Ilgvars Misāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 336 lpp. : il., kartes. - Bibliogr.: 298.-313. lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Die Geschichte des Deutschen Ordens.
        ISBN 978-993-400-928-0.

 

 

 

Mūžu mācies : pieaugušo mūžizglītība, profesionālie kursi, mācību centri, interešu izglītība : informatīvs izdevums / priekšv. sarakst. Ingrīda Mikiško. - [Rīga] : Lataut Kom, 2009. - 62, [1] lpp. : il. - Teksts latviešu un krievu val.
        ISBN 9984-398-72-2.

 

 

 

Preinbergs, Gunārs.
    Latvijas veterinārārsti politisko represiju dzirnās (1905-1975) / Gunārs Preinbergs. - Rīga : LR Zemkopības ministrija ; LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests, 2007. - 175 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Kopsav. latviešu, krievu, angļu, vācu val.
        ISBN 978-9984-7925-6-9.

 

 

 

Remess, Andžils.
    Dzīve kā ziņģe / Andžils Remess. - Rīga : Jumava, 2009. - 189 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-387-24-6.

 

 

 

Spoģis, Alberts.
    Minsteres Latviešu ģimnazija izdzīvoja : 1946-1998 : MLĢ darba un pastāvēšanas norises / Alberts Spoģis. - [Rīga] : Valters un Rapa, [2009]. - 527 lpp. : il., portr., fotogr. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-8056-8-9.

 

 

 

Sproģis, Andris.
    Irma Grebzde: ar Dieva čukstu ausī : mūžs cauri gadsimtam tēvzemē un pasaulē / Andris Sproģis ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 2009. - 319 lpp., [24] lpp. il., ģīm., faks. : ģīm. - Bibliogr.: 307. lpp.
        ISBN 978-9984-310-98-5. - ISBN 9984-310-98-1.

 

 

 

Teicit Kungu : [lyugšonu grōmota]. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2008. - 499 lpp.
        ISBN 978-9984-291-39-0.

 

 

 

Vagins, Igors.
    Turi acis vaļā... : kā nepieļaut, lai tevi piekrāpj / Igors Vagins ; no krievu val. tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Vieda, 2006. - 257, [7] lpp. - (Neuztraucieties par sīkumiem...). - Oriģ. nos.: Держи ухо востро. Как не дать себя обмануть в новой России.
        ISBN 9984-7820-9-3.

 

 

 

Veselīgais slinkums : dzīve pareizā ritmā / tulk. J.A. Plaudis. - Rīga : Vieda, 2004. - 96 lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Полезная лень. Жизнь в правильном ритме.
        ISBN 9984-7019-2-1.

 

 

 

Viegliņa-Valliete, Gina.
    Savieši : (par Langu, Pliekšānu un Amtmaņu dzimtu) / G. Viegliņa-Valliete. - Valle : [b.i.], 2008. - 351 lpp. : il., sh. - Bibliogrāfija: 346.-349. lpp.

 

 

 

Laganovskis, Leonards.
    The book of lecterns / Leonards Laganovskis ; text by Vitaly Patsyukov ; transl. to Latvian Ludmila Neimiševa ; transl. to Russian Aleksandrs Gofenšefers ; ed.: Vita Limanoviča, Elita Saliņa ; design Arnis Atrahimovičs ; photo: Imants Žodžiks. - Rīga : Omni Rīga, 2009. - 86, [1] lpp. : krās. il. - Teksts paral. latviešu, krievu un angļu val.
        ISBN 978-9984-398-22-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

 

Andersens, Hanss Kristians.
    Pasakas / Hanss Kristians Andersens ; no dāņu val. tulk. Pēteris Jankavs ; Knuta Skujenieka atdzej. ; Vilhelma Pedersena un Lorenca Frēliha il. - Rīga : Atēna, 2009. - 342, [6] lpp. : il., ģīm. - Oriģ. nos.: Eventyr.
        2. gr.
        Saturs: Divas jumpravas. "Viņa nekam nederēja". Jūras galā. Krājkasīte. Zupa no desu sprūdiņa. Pudeles kakls. Vecpuiša naktsmice. "Kaut kas". Vecā ozola pēdējais sapnis. Ābece. Dūņu ķēniņa meita. Ātrskrējēji. Zvana dzelme. Vējš stāsta par Valdemāru Doe un viņa meitām. Meitene, kas maizi kājām mina. Torņa sargs Ole. Anne Līsbete. Bērnu pļāpas. Pērļu virknes posms. Spalva un tintnīca. Bērns kapā. Sētas gailis un vēja gailis. "Skaista". Kāpu stāsts. Bronzas kuilēns. Draudzības derība. Roze no Homēra kapa. Vecāmāte. Putns Fēniks. Stāsts. Mēmā grāmata. "Slavas ērkšķu ceļš". Žīdu meitene. Divpadsmit ar pastu. Mēslu vabulis. Ko papus dara, tas vienmēr labi darīts. Filozofu akmens. Sniegavīrs. Pīļu saimē. Jaunā gadsimteņa mūza. Taurenis. Psihe. Gliemezis un rožu krūms.
        ISBN 978-9984-343-43-3.

 

 

Asare, Maira.
    Sieviešu zona : [romāns] / Maira Asare. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 124, [3] lpp.
        ISBN 978-9984-8471-4-6.

 

 

Brūveris, Pēters.
    Valodas ainava : dzejas atdzejas un... : tetraloģija / Pēters Brūveris ; Indras Brūveres il. - Rīga : Mansards, 2009. - 239, [1] lpp. : il. + 1 CD "Stikla laivas" A. Voitišķa dziesmas ar P. Brūvera dzeju.
        3. grām. Divpadsmit metieni.
        Saturā: Tulkojumi: Jozefs Barans, Alfonss Nīka-Niļūns, Henriks Radausks, Antans A. Jonīns, Vladislavs Hodasēvičs, Gabdulla Tukajs, Toms Venclova, Vāgifs Samedoglu, Elizabete Šulca-Zemraua, Zbigņevs Herberts, Aleksejs Kručonihs.
        ISBN 978-9984-8124-4-1.

 

 

Elsbergs, Klāvs.
    Dzeja : [krājums] / Klāvs Elsbergs ; sakārt.: Irēna Auziņa, Jānis Elsbergs. - Rīga : Mansards, 2009. - 429, [2] lpp. - (Mansarda kolekcija ; 6). - Bibliogr.: [2.] lpp.
        ISBN 978-9984-8124-3-4.

 

 

Heigs, Braiens.
    Oligarhs : romāns / Braiens Heigs ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 428, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The hunted.
        ISBN 978-9984-354-87-3.

 

 

Ikona, Guna.
    Aizrautība : [dzejoļu krājums] / Guna Ikona ; pēcv. aut. Edgars Krūmiņš, Māris Brancis. - Rīga : Mansards, 2007. - 303, [1] lpp. : il., ģīm., notis. - Toronto dzīvojošās dzejnieces un mākslinieces G. Ikonas dzeja ir dziļi personīga. Autorei īpaši tuvi ir latviešu tautas likteņi, ticība dzimtenes brīvībai. Ar Latviju viņa ir dzīvojusi visus trimdas gadus. Grāmatā iemūžināts arī G. Ikonas radošais devums mākslā. - Teksts latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8120-0-7.

 

 

Jansone, Inguna.
    Injan : [dzejas izlase] / Inguna Jansone ; atlase: Andris Akmentiņš. - Rīga : Kaza, 2009. - 128 lpp. : zīm.
        ISBN 978-9984-398-83-9.

 

 

Keivs, Niks.
    Bannija Manro nāve : [romāns] / Niks Keivs ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 236, [3] lpp. - Oriģ. nos.: The death of Bunny Munro.
        ISBN 978-9984-8471-8-4.

 

 

Kreslēnere, Gabija.
    Šarlotes sapnis / Gabija Kreslēnere ; no vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2009. - 94 lpp. - (Skolas romāns). - Šarlote izjūt to, ka mīlestība patiesībā ir absolūti neaprēķināma. Tomēr arī brīnumjauka un neprātīga. - Oriģ. nos.: Charlottes traum.
        ISBN 978-9984-387-35-2.

 

 

Munce-Riekstiņa, Laima.
    Klusuma balss : [dzeja] / Laima Munce-Riekstiņa. - Rīga : Biedrība "Latvietis", 2007. - 136 lpp. : il.
        ISBN 9984-96856-1.

 

 

Neticams stāsts par Vārtājas brīnummeiteni jeb Neapmācīta zaldāta piedzīvojumi : Sārnate, Kazdanga, Rīga, Krusāte, Vārtāja, Severomorska, Liepāja / Jānis Mucenieks. - [Kuldīga] : Drandis, 2009. - 238 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-398-30-3.

 

 

Pormalis, Raimonds.
    Addio, piccola mia! : stāsti un noveles par itāļiem un itālietēm / Raimonds Pormalis. - [Rīga] : Poligrāfijas Infocentrs, 2009. - 109, [2] lpp.
        Saturs: Šokolādes ola. Operācija "Melnais zibens". Velosipēds. Mafijas bosa laime. Slavenības piedzimšana. Dienišķā maize. Addio, piccola mia!.
        ISBN 978-9984-8093-6-6.

 

 

Prestons, Duglass.
    Lamatas : romāns / Duglass Prestons, Linkolns Čailds ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2007. - 444, [1] lpp. - (Dēku trilleru klasika). - Oriģ. nos.: Riptide.
        ISBN 978-9984-353-42-5.

 

 

Sāta, Mari.
    Burvība un gars : romāns / Mari Sāta ; no igauņu val. tulk. Rūta Karma ; A. Stankeviča il. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 191 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 10(124). - Bibliogr.: 186. lpp. - Oriģ. nos.: Võlu ja vaim.
        ISBN 978-9984-8274-5-2.

 

 

Skujiņš, Zigmunds, 1926-.
    Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus sak. Inga Skujiņa un Jānis Oga. - Rīga : Mansards, 2009. - 496, [5] lpp. : il., ģīm. - Grāmatā publicētie attēli: [499.] lpp.
        8. sēj. Garu izsaukšana. Miesas krāsas domino.
        Saturs: Gandrīz par visu, kas notiek. Ko slēpj "Domino" odere. Miesas krāsas domino. Spoks. Iesaldētais cilvēks. Sunākstes elēģija. Virpuļviesulis. Gladiatori. Vampīrisms "siltumnīcas efekta" laikā jeb Verdošie dubļi. Pietà. Novele par Čingizhana zirgu. Dubultfantāzija. Un vēl...: Skujiņš zem miesas krāsas domino / saruna ar Daini Bērziņu. Klātbūtnes refleksijas / Inga Skujiņa. Laikabiedri.
        . - ISBN 978-9984-8123-2-8(atcelts). - ISBN 9984-98121-5.

 

 

 

Zemdega, Aina.
    Raksti : 5 sēj. / Aina Zemdega ; sast., priekšv., ievadapceres un bibliogrāfijas aut. Pāvils Vasariņš. - Rīga : Nordik, 2009. - 495 lpp. : il. - Bibliogr.: 487.-[490.] lpp.
        3. sēj.
        Saturā: Zem akmeņa zaļa zāle ; Viena mūža nepietiek ; Līdz vārtiem - un tālāk? : romāns ; Apceres un recenzijas.
        ISBN 978-9984-7929-3-4.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 

 

Брикер, Мария.
    Апельсин-желание : роман / Мария Брикер. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Reality-detective).
        ISBN 978-5-699-33400-1.

 

 

 

Варго, Александр.
    Кукла : роман / Александр Варго. - Москва : Эксмо, 2009. - 379, [1] с. - (MYST. Черная книга 18+).
        ISBN 978-5-699-33900-6.

 

 

 

Володарская, Ольга.
    Последнее желание гейши / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Нет запретных тем).
        ISBN 978-5-699-30150-8.

 

 

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Инкассатор. До седьмого колена : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2005. - 447 с.
        ISBN 985-14-0900-6.

 

 

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Панкрат, Ставки сделаны : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 415 с.
        ISBN 985-14-0250-8.

 

 

 

Гибсон, Рейчел.
    Ложь, опасность и любовь : [роман] / Рейчел Гибсон ; пер. с англ. А. О. Сизова. - Москва : АСТ ; АСТ МОСКВА, 2009. - 286, [1] с. - (City Style). - Ориг. назв.: Sex, Lies, and Online Dating.
        ISBN 978-5-17-057167-3. - ISBN 978-5-403-00449-7.

 

 

 

Земсков, Андрей Валентинович.
    Дойти до Эльбы / Андрей Земсков. - Москва : Вече, 2009. - 397, [2] с. - (Военные приключения).
        ISBN 978-5-9533351-2-6.

 

 

 

Джойс, Бренда.
    Пламенный вихрь : роман / Бренда Джойс ; пер. с англ. Л. А. Шпарберг381 с. - Москва : АСТ, 2000. - 381 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Fire Storm.
        ISBN 5-17-004278-7.

 

 

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Саломея : роман / Анна Малышева. - Москва : Астрель ; АСТ, 2009. - 348 с.
        ISBN 978-5-17-061660-2. - ISBN 978-5-271-25015-6. - ISBN 978-5-17-061661-9. - ISBN 978-5-271-25016-3.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Опасные тайны : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. В.А.Гришечкина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 486, [1] с. - (Голос сердца).
        ISBN 5-04-001880-0.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Очищение смертью : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 446 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Salvation in Death.
        ISBN 978-5-699-38355-9.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Там, где живет надежда : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 478 с. - Ориг. назв.: Sanctuary.
        ISBN 978-5-699-37015-3.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Тихая гавань : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382 с.
        ISBN 978-5-699-37794-7.

 

 

 

Серова, Марина Сергеевна.
    Дневник Кассандры ; Непростое украшение : [повести] / Марина Серова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Детектив-бестселлер ; Сериал "Телохранитель Евгения Охотникова").
        ISBN 978-5-699-38280-4.

 

 

 

Стрельцов, Иван Захарович.
    Спасение по-русски : спецназ / Иван Стрельцов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 379 с. - (Спецназ).
        ISBN 978-5-699-38232-3.

 

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra 

 

 

 

Kivlinieks, Henrihs.
    Kalupe un kalupieši / Henrihs Kivlinieks. - 2. papild. un pārstrād. izd. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevn., 2009. - 190 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-291-72-7.

 

  

Lībiete, Mirdza.
    Sirds atmin vismazāko : atskati, publicistika, apceres, atmiņas / M. Lībiete. - [Rīga] : Garā pupa, [2009]. - 276 lpp. : il.

 

  

Niši, Kacudzo.
    Veselības enciklopēdija / Kacudzo Niši ; no krievu val. tulk. Marita Freija. - Rīga : Vieda, 2008. - 365, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7824-0-9.

 

  

Šaicāne, Irēna.
    Balvi - pilsēta ezeru krastos : vēstures lappusēs (1549-2009) / I. Šaicāne. - [B.v.] : Vītola izdevniecība, 2009. - 447 lpp. : il.

 

  

Гумилев, Лев Николаевич.
    От Руси до России : очерки этнической истории / Лев Гумилев. - Москва : Айрис-пресс ; Рольф, 2000. - 317, [1] с. : ил., портр.
        ISBN 5-7836-0221-3.

 

  

Кожинов, Вадим Валерианович.
    История Руси и русского слова : конец IX-начало XVI века : опыт беспристрастного исследования / Вадим Кожинов. - Москва : Алгоритм, 1999. - 476, [1] c. ; 21 см. - (История России. Современный взгляд). - Библиогр. в примеч.
        ISBN 5-88878-040-5.

 

  

Русское православие : вехи истории / науч.ред. А.И.Клибанов. - Москва : Политиздат, 1989. - 720 с. : ил. - Указатели: с.702-719.
        ISBN 5-250-00246-3.

 

  

Сергеев, Евгений Юрьевич.
    Новейшая история : подробности, 1945-1999 / Евгений Юрьевич Сергеев. - Москва : АСТ ; Олимп ; Астрель, 2000. - 567, [1] с. - Библиогр.: с. 565-566.
        ISBN 5-237-05095-6. - ISBN 5-271-00301-9. - ISBN 5-7390-0963-4.

 

  

Янг, Джон.
    Христианство / пер. с англ. К.Савельева. - Москва : Фаир ; Гранд, 1999. - 380, [1] с. - (Грандиозный мир). - Ориг. назв.: Christianity.
        ISBN 5-8183-0141-9.

 

  

Carroll, Stephen.
    The Complete family guide to healthy living / Stephen Carroll ; Tony Smith, medical editor. - 1st American ed. - New York : Dorling Kindersley, 1995. - 320 p. : ill. - Ind.: p. 314-320.
        ISBN 0-7894-0114-2.

 

  

The New Good housekeeping family health and medical guide. - Rev. ed. - New York : Hearst Books, 1989. - 788 p., 16 p. col. ill. : ill. - Ind.: p. 743-788. - Rev. ed. of: Good housekeeping family health & medical guide (1980).
        ISBN 0-688-06164-8.

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Einfelds, Jānis.
    Meļu dzīres : [pasakas] / Jānis Einfelds. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 230, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta pasakas).
        ISBN 978-9984-8471-2-2.

 

  

Hārpers, Toms.
    Ahilleja vairogs : romāns / Toms Hārpers ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 378, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Lost temple.
        ISBN 978-9984-354-86-6.

 

  

Kolinsa, Sūzena.
    Bada spēles : [romāns] / Sūzena Kolinsa ; no angl. val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 376 lpp. - Oriģ. nos.: The hunger Games.
        ISBN 978-993-400-896-2.

 

  

Pārkasa, Adele.
    Mans mīļais itālietis... : [romāns] / Adele Pārksa ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2008]. - 410, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Tell Me Something.
        ISBN 978-9984-354-85-9.

 

  

Rimminens, Miko.
    Alus tarbas romāns / Miko Rimminens ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 231, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta romāns). - Oriģ. nos.: Pussikaljaromaani.
        ISBN 978-9984-8470-8-5.

 

  

Skudra, P.(Pēteris).
    Stāsti par mežu un cilvēkiem / Pēteris Skudra. - Jelgava : [b.i.], 2003. - 142 lpp.

       

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Барон, Алексей Владимирович.
    Эпсилон Эридана ; Те, кто старше нас : фантастические романы / Алексей Барон. - Москва : АСТ, 2002. - 654 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 517014055X.

 

  

Басби, Ширли.
    Полуночный маскарад : роман / Ширли Басби ; пер. с англ. В. В. Копейко, Н. К. Рамазановой. - Москва : АСТ, 1997. - 478 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Midnight Masquerade.
        ISBN 5-697-00147-9.

 

  

Браун, Картер.
    Смертельный бизнес : романы / Картер Браун ; пер. с англ. И. М. Аджер, А. Н. Романова ; сост. В. В. Мага. - Москва : АДА, 1993. - 463 с. - (Классики зарубежного детектива ; Вып. 8).
        Содерж.: Боюсь, меня скоро убьют ; Смертельный бизнес ; Леди доступна ; Клиент умрет утром ; Глаз сфинкса.
        ISBN 5-7794-0020-2.

 

  

Браун, Картер.
    Таинственное исчезнование : романы / Картер Браун ; пер. с англ. И. М. Аджер, А. Н. Романова ; сост. Н .Ф. Терешкина. - Москва : АДА, 1992. - 479 с. - (Классики зарубежного детектива ; Вып. 3).
        Содерж.: Страсти гневных амазонок ; Пропавшая нимфа ; Дом колдовства ; Клоун ; Таинственное исчезновение.
        ISBN 5-86214-011-3.

 

  

Великие грешницы : Мария Магдалина / Густав Даниловский : пер. с пол. Е. Троповского ; Мессалина / Джек Олек : пер. с англ. Л. Аверьяновой и Т. Назаровой : [исторические романы]. - Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1994. - 527 с.
        ISBN 5-7509-0176-9.

 

  

Винченци, Пенни.
    Злые игры : роман : в 3-х кн. / П. Винченци ; пер. с англ. яз. Н.А. Косолапова. - Москва : Новости, 1996. - 429,[2] с. - (Мировой бестселлер).
        Кн. 1.
        ISBN 570200860X.

 

  

Винченци, Пенни.
    Злые игры : роман : в 3-х кн. / П. Винченци ; пер. с англ. яз. Н.А. Косолапова. - Москва : Новости, 1996. - 429,[2] с. - (Мировой бестселлер).
        Кн. 2.
        ISBN 570200860X.

 

  

Винченци, Пенни.
    Злые игры : роман : в 3-х кн. / П. Винченци ; пер. с англ. яз. Н.А. Косолапова. - Москва : Новости, 1996. - 475,[2] с. - (Мировой бестселлер).
        Кн. 3.
        ISBN 570200860X.

 

  

Войскунский, Евгений Львович.
    Плеск звездных морей : роман с двумя прелюдиями ; Очень далекий Тартесс : роман / Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов. - Москва : АСТ, 2001. - 637 с. - (Классика отечественной фантастики).
        ISBN 5-17-009884-7.

 

  

Войскунский, Евгений Львович.
    Ур, сын Шама : роман ; Формула невозможного : рассказы / Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов. - Москва : АСТ, 2002. - 620 с. - (Классика отечественной фантастики).
        ISBN 5-17-011161-4.

 

  

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
    Черное кружево, алый закат / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 348 с. - (Детектив высшего качества).
        ISBN 978-5-699-37653-7.

 

  

Григорьева, Ольга.
    Фаворитка : [роман] / Ольга Григорьева. - Санкт-Петербург : Крылов, 2002. - 380,[2] с. - (Историческая авантюра).
        ISBN 5-943711-73-2.

 

  

Деверо, Джуд.
    Приглашение : роман / Джуд Деверо ; пер. с англ. Е. С. Никитенко. - Москва : АСТ, 2010. - 345 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: The Invitation.
        ISBN 978-5-17-061589-6. - ISBN 978-5-403-02325-2.

 

  

Джеймс, П.
    Умри завтра : роман / П. Джеймс. - Москва : ..., 2009. - 509 с.

 

  

Ефремов, Иван Антонович.
    Туманность Андромеды ; Час быка : фантасстические романы / Иван Ефремов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2001. - 765 с. - (Классика отечественной фантастики).
        ISBN 5-17-004121-7. - ISBN 5-7921-0446-8.

 

  

Карнович, Е. П.(Евгений Петрович).
    Любовь и корона ; Пагуба : [исторические романы] / Е. П. Карнович ; послесл. С. Б. Яковченко. - Ставрополь : Кавказский край, 1992. - 526 с. - (Ряд исторических романов).
        ISBN 5-86722-062-1.

 

  

Корецкий, Данил Аркадьевич, 1948-.
    Антикиллер - 3 : Допрос с пристрастием : роман / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 507, [1] с. - (Русский боевик).
        ISBN 978-5-17-062251-1. - ISBN 978-5-271-25324-9. - ISBN 978-5-17-062252-8. - ISBN 978-5-271-25325-6.

 

  

Коул, Кресли.
    Любовь грешника : роман / Кресли Коул ; пер. с англ. Елистратовой Ю. В. - Москва : АСТ, 2010. - 317 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: No Rest for the Wicked.
        ISBN 978-5-17-061590-2. - ISBN 978-5-403-02323-8.

 

  

Кудрявцев, Леонид Викторович.
    Закон оборотня : роман / Леонид Кудрявцев. - Москва : АСТ, 1999. - 429 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-237-03989-8.

 

  

Лазарчук, Андрей Геннадиевич.
    Жестяной бор ; Приманка для дьявола : фантастические романы / Андрей Лазарчук. - Москва : АСТ, 2001. - 319 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-009596-1.

 

  

Лукин, Евгений Юрьевич.
    Зона справедливости : фантастический роман / Евгений Лукин ; Сталь разящая / Евгений Лукин, Любовь Лукина. - Москва : АСТ, 2001. - 381 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-004128-4.

 

  

Лукин, Евгений Юрьевич.
    Слепые поводыри : фантастические повести / Евгений Лукин ; Миссионеры / Евгений Лукин, Любовь Лукина. - Москва : АСТ, 2000. - 382 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-002684-6.

 

  

Лукьяненко, Сергей Васильевич.
    Императоры иллюзии ; Тени снов : фантастический роман, повесть / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2003. - 411 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 51701087196.

 

  

Мирер, Александр Исаакович.
    Дом скитальцев : [фантастические произведения] / Александр Мирер. - Москва : АСТ, 2002. - 744 с. - (Классика отечественной фантастики).
        ISBN 5-17-012432-5.

 

  

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Кровь и призраки русской смуты / Эдвард Радзинский. - Москва : Вагриус, 1999. - 365, [2] с.
        Содерж.: Иоанн Мучитель ; Тайна Иоаннова сына ; Лунин, или Смерть Жака ; "На Руси от ума одно горе" ; Последняя ночь последнего царя.
        ISBN 5-7027-0928-4.

 

  

Рыбаков, Владимир.
    Гравилет "Цесаревич" : фантастический роман / Владимир Рыбаков. - Москва : АСТ, 2000. - 350 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-004135-7.

 

  

Савинова, Ирина Юрьевна.
    Чудеса случаются : повести / Ирина Савинова. - Москва : Астрель ; Русь-Олимп, 2010. - 383 с. - (Хорошие книги простой женщины).
        ISBN 978-5-9648029-1-4. - ISBN 978-5-271-24590-9.

 

  

Смит, Бобби.
    Небеса : роман / Бобби Смит ; пер. с англ. М. А. Чихачевой. - Москва : АСТ, 1995. - 429 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Heaven.
        ISBN 5-88196-436-5.

 

  

Стил, Даниэла.
    Все только хорошее : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. О. Воейковой, А. Чеха. - Москва : Премьера, 1995. - 404,[1] с. - (Баттерфляй). - Ориг. назв.: Fine things.
        ISBN 5-236-00018-1.