Nozaru literatūra

 

 

 

Asmuss, Ronalds D.
    NATO paplašināšanās : kā NATO pielāgojas jaunajam laikmetam / Ronalds D. Asmuss ; no angļu val. tulk. Maija Treilona, Jānis Zīders ; priekšv. aut. Atis Lejiņš, Džordžs Robertsons. - Rīga : Jumava, 2004. - 421, [1] lpp. - Bibliogr.: 363.-[412.] lpp. - Oriģ. nos.: Opening NATO's Door.
        
ISBN 9984-05-722-4.

 

 

Baltiņa, Dace.
    Diagnoze - vēzis : grāmata pacientiem un viņu piederīgajiem / Dace Baltiņa ; iev. aut. Georgs Andrejevs ; māksl. Andris Nikolajevs. - 2. izd. - Rīga : Zinātne, 2009. - 188, [1] lpp. : il. - Iev. paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9984-7677-3-6.

 

 

Ceļš : LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kultūrvēsturisks izdevums / sastād. Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, 2009. - 223 lpp.
        Nr. 59.
        ISBN 978-9984-450-53-7
.

 

 

Domkins, Andrejs.
    Skujkoku zāģmateriālu pielietošana : vadlīnijas / Andrejs Domkins, Kārlis Būmanis. - [B.v.] : Biedrība "Zaļās mājas", [2009]. - 48 lpp. : il., tab.
        ISBN 978-9984-397-20-7.

 

 

Grīnuma, Gundega.
    Piemiņas paradoksi : Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā / Gundega Grīnuma ; Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts LFMI. Letonika. - Rīga : Karogs, 2009. - 767 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 723.-753. lpp.
        ISBN 998450591X. - ISBN 978998450591X.

 

 

 

Grišāne, Veronika.
    No sevis saknes projām nemet... : Grišānu dzimta / Veronika Grišāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 240 lpp. : il., ģīm., sh. - Bibliogr.: 240. lpp. - Balstoties uz arhīva dokumentiem, publikācijām, laikabiedru atmiņām un fotomateriāliem, V. Grišānes apkopojumā, atspoguļotas vēsturiskās norises Latgalē divu gadsimtu (19.-20. gs.) garumā un Grišānu dzimtas septiņu paaudžu likteņgaitas, kas atklāj patiesu šī laikaposma Latgales vēsturi.
        
ISBN 978-9984-291-64-2.

 

 

 

Keļmovičs, Mihails.
    Atslēga uz dzīvi : enerģētiskās adaptācijas sistēma / Mihails Keļmovičs ; no kr.val. tulk. Marita Freija. - Rīga : Vieda, 2005. - 205, [3] lpp. : zīm. - Oriģ. nos.: Ключ к жизни: система энергетической адаптации.
        
ISBN 9984-7820-5-0.

 

 

Latvijas Bankas 2008. gada pārskats. - Rīga : Latvijas Banka, 2009. - 122 lpp.
    ISSN 1407-1797.

 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 250 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, vācu val.
        739. sēj. Filosofija = Philosophy.
        ISBN 978-9984-450-23-0.
    ISSN 1407-2157.

 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 242 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, krievu, vācu val.
        741. sēj. Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teachers' Education.
        ISBN 978-9984-450-70-4.
    ISSN 1407-2157.

 

 

Monetārais Apskats = Monetary Review. - Rīga : Latvijas Banka, 2009. - 143 lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.
        . 4/2008.
    ISSN 1407-2815.

 

 

Ostapcevs, Pāvels.
    Grafika un glezniecība : [katalogs] / P. Ostapcevs. - [Rēzekne : bi.i., b.g.]. - 54 lpp. : il.

 

 

 

Pastiprināta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika : jautājumi un izaicinājumi : rakstu krājums / Latvijas Ārpolitikas institūts ; galv. red. un priekšv. aut. Atis Lejiņš. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2007. - 122 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturs: Latvijas ārpolitikas jaunie izaicinājumi. Ievada vietā / Žaneta Ozoliņa. Eiropas Kaimiņu politikā iesaistīto valstu galveno politisko partneru (Eiropas Savienības, Krievijas Federācijas, Amerikas Savienoto Valstu) intereses un iespējas reģionā / Dzintra Bungs. Krievijas enerģētikas politika post-padomju telpā: Eiropas "jaunie kaimiņi" un Baltijas valstis / Andris Sprūds. I. Postpadomju telpas valstu integrācija NVS - tendences (2005.-2006.). II. Krievijas politikas veidošana attiecībā uz tās diasporu NVS valstīs V. Putina prezidentūras laikā / Ruslans Osipovs. Baltijas jūras reģiona valstu attiecības ar Krieviju / Toms Rostoks.
        ISBN 978-9984-583-45-7.

 

 

Routsis Savas, Džordžija.
    Orākulu grāmata : atbildes uz svarīgiem dzīves jautājumiem / Džordžija Routsis Savas ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece ; Melānijas Mārderes Pārksas il. - Rīga : Tapals, 2002. - [448] lpp. : zīm. - Oriģ. nos.: The Oracle book.
        
ISBN 9984-7202-0-9.

 

 

Ruskuls, Mareks.
    Vienā kadrā : [zīmējumi] / Mareks Ruskuls. - [B.v. : b.i., 2009]. - 190 lpp. : il.

 

 

Sluckis, Leonīds.
    Balstaudi un locītava - bioķīmija un funkcijas / Leonīds Sluckis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 431 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr.: [385.]-426.lpp.
        
ISBN 9984-7833-5-9.

 

 

Tāvu zemes kalendars, 2010 : kulturvēsturiska un literara godagromota : : 71. goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevn., 2009. - 421 lpp. : il. - 7.-9.
        ISBN 978-9984-291-70-3.

 

 

Vilnis, Alfreds.
    Baltās cepures algādži : [atmiņas] / Alfreds Vilnis. - Rīga : Alberts XII, 2002. - 228, [2] lpp.
        ISBN 998464586X.

 

 

 

Zelče, Vita.
    
Latviešu avīžniecība : laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā, 1822-1865 / Vita Zelče ; māksl. Ināra Jēgere. - Rīga : Zinātne, 2009. - 487 lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogr.: 457.-[478.] lpp. - Kopsav. angļu val.
        
ISBN 978-9984-8085-7-4.

 

 

Балтиня, Даце.
    Диагноз - рак : книга для пациентов и их близких / Даце Балтиня ; пер. с латыш. Виктории Коллеговой ; худож. Андрис Николаевс. - 2-е изд. - Рига : Zinātne, 2006. - 202, [2] с. : ил., табл. - Предисл. парал. рус., англ. яз.
        ISBN 9984-7677-4-4.

 

 

Кожинов, Вадим Валерианович.
    Россия. Век XX-й (1901-1939) / В.В. Кожинов. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 447 с. - (История России).
        ISBN 5-04-008596-6.

 

 

Кожинов, Вадим Валерианович.
    Россия. Век XX-й (1939-1964) / В.В. Кожинов. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 447 с. - (История России).
        ISBN 5-04-008597-4.

 

 

Макаров, Павел.
    Персоны : звездное досье / Павел Макаров. - Москва : ОЛМА-Пресс, 1999. - 331 с. : ил.
        ISBN 5-224-00213-3. - ISBN 522400215X.

 

 

Платонов, О. А.(Олег Анатольевич).
    Почему погибнет Америка : взгляд с Востока и Запада / Олег Платонов, Герхох Райзеггер. - Москва : Столица -Принт, 2008. - 524,[1] с.
        ISBN 978-5-9813212-5-2.

 

 

Хереш, Элизабет.
    Николай II / Э. Хереш. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 403, [2] с. - (След в истории).
        ISBN 5-222-00445-7.

 

  

      

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Bauere, Inguna.
    Tu esi mans tētis : romāns / Inguna Bauere ; il. I. Helmūts. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 7(121).
        ISBN 978-9984-8273-2-2.

 

 

 

Bredberijs, Rejs.
    Tagad un mūžīgi : [stāsti] / Rejs Bredberijs ; no angļu val. tulk. Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 293, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Now and forever.
        Saturs: Kaut kur spēlē orķestris. Leviatāns 99.
        ISBN 978-993-400-379-0.
     

 

Frišs, Makss.
    Saukšu sevi par Gantenbeinu : romāns / Makss Frišs ; no vācu val. tulk. Erika Lūse. - Rīga : Jumava, 2004. - 370, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Mein Name sei Gantenbein.
        
ISBN 998405750X.

 

Lōcis, Vladislavs.
    Dīnasgrōmota : 1940-1945 / Vl. Lōcis ; red. D. Mjartāns. - Varakļōni : Latgaļu sāta, 2009. - 255 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-397-37-5.

 

Neļķis, Imants.
    Kara ēnā : stāsti / Imants Neļķis. - Rīga : Tapals, 2008. - 174, [3] lpp.
        Saturs: Dubultšāviens. "Puskalniņu" saimnieces. Viņš bija no Kuldīgas. Pilsētnieks mežā. Cīrulītis. Brita - rudens un mīlestība. Pēc nokauta. Atvadas no Baigā gada. Mazdūšības mirkļi. Ungāru deja. Boksera meita. Un tā mēs dzīvojam.
        ISBN 978-9984-7965-6-7.

 

Ruskuls, Mareks.
    Sastādi man kompāniju / Mareks Ruskuls. - [B.v. : b.i., 2009]. - 48 lpp. : il.

 

Sūzena, Džeklina.
    Ar vienu reizi nepietiek : romāns / Džeklina Sūzena ; no angļu val. tulk. Marija Boitmane. - Rīga : Krūklis, 1994. - 431 lpp. - Oriģ. nos.: Once is not Enought.

 

Šmite, Linda.
    Krustceļinieki / Linda Šmite ; il. Valda Batraks. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5(119).
        ISBN 978-9984-8272-7-8.

 

Vaičulaitis, Antans.
    Valentīna : romāns / Antans Vaičulaitis ; no lietuviešu valodas tulk. Talrids Rullis ; Elitas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 175 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 6(120). - Bibliogr.: 165. lpp.
        ISBN 978-9984-8273-4-6.

 

Zariņš, Ignats.
    Arī viņi alka laimes : dokumentāli vēsturisks romāns / Ignats Zariņš. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 463, [1] lpp. : ģīm.
        ISBN
978-9984-291-67-3.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 

Бессонов, Алексей Игоревич.
    Наследник судьбы : роман / Алексей Бессонов. - Москва : ЭКСМО-пресс, 1998. - 455 с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-04-000245-9.

 

Измайлова, Кира Алиевна.
    Городская магия : роман / Кира Измайлова. - Москва : Армада, 2008. - 407, [2] с. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922015-6-7.

 

Майер, Стефани.
    Затмение : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. О. Василенко. - Москва : АСТ, 2009. - 639 с. - Ориг. назв.: Eclipse.
        ISBN 978-5-17-056333-3. - ISBN 978-5-9713971-7-5. - ISBN 978-5-17-051077-1.

 

Майер, Стефани.
    Рассвет : роман / С. Майер ; пер. с англ М. Десятовой, О. Романовой. - Москва : АСТ, 2009. - 637 с.
        ISBN 978-5-17-058468-0. - ISBN 978-5-403-00879-2. - ISBN 978-5-17-058469-7.

 

Майер, Стефани.
    Сумерки : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2009. - 447 с. - Ориг. назв.: Twilight.
        ISBN 978-5-17-035043-8. - ISBN 978-5-9713632-5-5.

 

Набокова, Юлия Валерьевна.
    VIP значит вампир : роман / Юлия Набокова. - Москва : Армада, 2008. - 503, [3] с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922023-2-8.

 

Осина, Фаина(Фаина Петровна).
    На фарфоровом лепестке : [ стихи] / Фаина Осина. - Даугавпилс : HRONOS, 2007. - 263 с.

 

Соколов, Саша.
    Школа для дураков / Саша Соколов ; худож. А.Рыбаков. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001. - 269 с. - (Omnia).
        ISBN 5-89091-150-3.

 

Черкасов, Дмитрий.
    У края России / Дмитрий Черкасов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2005. - 349, [1] с. - (Герои России).
        ISBN 5-17-033030-8. - ISBN 5-9725012-7-9.

 

 


Nozaru literatūra

Aberberga-Augškalne, Līga.
    Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem : [mācību grāmata] / Līga Aberberga-Augškalne. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2008. - 270 lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 259.-260. lpp.
        ISBN 978-9984-8130-6-6.

  

Bolotovskis, Georgijs.
    Trīs svarīgākie gadi : grāmata vecākiem : kā kopt, ēdināt, audzināt un ārstēt bērnu / Georgijs Bolotovskis, Aleksandrs Caregorodcevs ; no krievu val. tulk. Alberts Aldersons ; red. Jūlijs Aldersons ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 287 lpp. : il., tab. - Oriģ. nos.: Три главных года.
        ISBN 978-993-400-486-5.

  

Eiropas Savienības regulas pārrobežu civillietās : konsolidētie teksti. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2009. - 288 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-7906-1-9.

  

Garofali, Ingrīda.
    Pagātnes atspulgi : ieskats Šancbergu un Freimaņu dzimtu vēsturē un to devumā latviešu kultūrai : (ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā) / Ingrīda Garofali, Jānis Polis Sigizmunds Timšāns. - Alūksne : Selja, 2007. - 68 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 60.-62. lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-97823-9.

  

Hodžsone, Sūzana.
    Lieliskas atbildes uz sarežģītiem darba intervijas jautājumiem / S. Hodžsone ; no angl. val. tulk. Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 215 lpp. - (Bizness un karjera). - Oriģ. nos.: Brilliant answers to tough interview Questions.
        ISBN 978-9984-00-102-4.

  

Judins, Andrejs.
    Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību : Latvijas un citu valstu krimināltiesībās / A.Judins. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2006. - 356 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 23). - Bibliogrāfija: 326. - 349. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9984-7668-0-2.

  

Kļaviņš, Kaspars.
    Apstāvēšana / Kaspars Kļaviņš. - Rīga : Mansards, 2009. - 182, [2] lpp. : il., faks. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8123-0-4.

  

Laundesa, Leila.
    Slepenie seksuālie signāli / Leila Laundesa ; no angl. val. tulk. Māra Kaļva. - Rīga : Jumava, 2009. - 262 lpp. : il. - Oriģ. nos.: U.S.S.: Undercover sex signals.
        ISBN 978-9984-386-45-4.

  

Melonija, Elisone.
    Grāmata supermammām : māmiņām, kurām viss padodas vislabāk / Elisone Melonija ; no angļu val. tulk. Linda Zemīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 157, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The mums' book.
        ISBN 978-993-400-724-8.

  

Cielava, Skaidrīte.
    Leja Novožeņeca : [monogr.] / Skaidrīte Cielava. - Rīga : Liesma, 1985. - 77 lpp. : il., ģīm.

  

Vardecka, Berbela.
    Pļauka dvēselei : kā vieglāk tikt galā ar aizvainojumu un atraidījumu / Berbela Vardecka ; no vācu val. tulk. Baiba Gabranova. - Rīga : Mansards, 2009. - 206, [1] lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 203.-[207.] lpp. - Oriģ. nos.: Ohrfeige für die Seele.
        ISBN 978-9984-8122-8-1.

  

Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs / sastād. J.Vilmane. - Rēzekne : Latgales Kulturas centra izdevniecība, 2009. - 223 lpp. : il., not.
        2. grām.
        ISBN 978-9984-291-63-5.

  

Sāp aizgājušais skaistums : Andra Vējāna piemiņas grāmata : vēstules un dienasgrāmatas, tēlojumi un dzejoļi, atmiņas un attēli / sastād. B. Kalnačs, G. Jablovska, I. Bērsons ; Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs. - Rīga : Pils, 2009. - 254 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-99573-1.

      

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

Ikstena, Nora.
    Amour fou : aplamā mīla 69 pantos / Nora Ikstena ; māksl. Elita Šica-Vāvere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 213, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8470-4-7.

  

Kaldupe, Skaidrīte.
    Vēstules rīta un vakara blāzmai / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Likteņstāsti, 2009. - 167, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8191-3-6.

  

Sāna, Anita van.
    Kā noskūpstīt princi? : [romāns] / Anita van Sāna ; no vācu valodas tulkojusi Anete Daine ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Jumava, [2009]. - 162, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Froschprinzen küsst man nicht.
        ISBN 978-9984-386-24-9.

  

Spāre, Vladis.
    Odu laiks : romāns divās daļās ar epilogu / Vladis Spāre, Juris Zvirgzdiņš, Lienīte Medne-Spāre. - Rīga : Skarabejs, 2009. - 543 lpp.
        ISBN 978-9984-7804-2-9.

     

 

Daiļliteratūra krievu valodā

Браун, Аманда.
    Секреты удачи : [роман] / Аманда Браун, Дженис Вебер ; пер. с англ. М.А. Александровой. - Москва : АСТ, 2009. - 444, [1] с. - (О любви и не только). - Ориг. назв.: School of Fortune.
        ISBN 978-5-17-054891-0. - ISBN 978-5-403-00758-0.

  

Бушков, Александр Александрович.
    Анастасия : повести и рассказы / Александр Бушков. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра ; Нева, 1996. - 590,[2] с. - (Fantasy).
        Содерж.: Лабиринт ; Провинциальная хроника начала осени ; Анастасия ; Господа альбатросы ; Первая встреча, последняя встреча ; Пересечение пути ; Наследство полубога ; Как рыцарь средних лет собрался на дракона ; Костер на сером берегу ; Домой, где римская дорога ; Примостивший на стенке гусар ; Лунные маршалы ; Последний вечер с Натали ; Планета по имени Артемон.
        ISBN 5-7684-0092-3. - ISBN 5-7654-0039-6.

  

Бушков, Александр Александрович.
    Летающие острова : [роман] / Александр Бушков. - Санкт-Петербург : Нева ; Азбука, 1996. - 510,[1] с. - (Fantasy).
        ISBN 5-7654-0031-0. - ISBN 5-7654-0065-6.

  

Бушков, Александр Александрович.
    Рыцарь из неоткуда : [роман] / Александр Бушков. - Санкт-Петербург : Нева ; Азбука, 1996. - 444,[1] с. - (Fantasy).
        ISBN 5-7654-0030-2. - ISBN 5-7654-0064-8.

  

Дойл, Артур Конан.
    Долина ужаса / Артур Конан Дойл ; Этюд о страхе / Эллери Куин. - Санкт-Петербург : Terra Incognita, 1993. - 197, [1] с.

 

Кашнер, Эллен.
    На острие клинка : [роман] / Эллен Кашнер ; пер. с англ. Никиты Вуль. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель, 2009. - 412, [4] с.
        ISBN 978-5-17-058232-7. - ISBN 978-5-9725128-3-6.

 

  

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Бехеровка на аперитив : Похититель секретов-2 / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 444 с.
        ISBN 978-5-17-055098-2.

  

Краскова, Валентина.
    Кремлевские тещи / В.С. Краскова. - Минск : Современный литератор, 1999. - 447 с.
        ISBN 985-456-109-7.

  

Куликова, Галина Михайловна.
    Брюнетка в клетку : повесть / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 316 с. - (Шоу-детектив).
        ISBN 5-699-05447-2.

  

Куликова, Галина Михайловна.
    Сумасшедший домик в деревне : повесть / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 316,[1] с. - (Шоу-детектив).
        ISBN 5-699-03557-5.

  

Кунин, Владимир(Владимир Владимирович).
    Ребро Адама : повести / Владимир Кунин. - Санкт-Петербург : Новый Геликон, 1994. - 269, [2]с.
        Содерж.: Мой дед, мой отец и я сам ; Очень длинная неделя ; Ты мне только пиши... ; Ребро Адама.
        ISBN 5-87949-017-3.

  

Маккейг, Дональд.
    Ретт Батлер : [предыстория и продолжение великой саги] / Дональд Маккейг ; пер. с англ. Л. Михайловой, Д. Макух. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 637, [1] с. : ил. - (Книга на все времена). - Ориг. назв.: Rhett Butler's People.
        ISBN 978-5-699-34009-5.

  

Миллер, Ребекка.
    Частная жизнь Пиппы Ли / Ребекка Миллер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 411, [1] с. - (Настроение). - Ориг. назв.: The Private Lives of Pippa Lee.
        ISBN 978-5-386-01206-9.

  

Мугуев, Х.-М.(Хаджи-Мурат).
    Кукла госпожи Барк : роман / Х.-М. Мугуев ; Приключения майора Пронина : роман / Л. Овалов ; худ. А. Воронков. - Ростов- на-Дону : Проф-пресс, 1994. - 588,[3] с. : ил. - (Военные приключения).
        ISBN 5-87443-016-4.

  

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Страшный зверь : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2009. - 346,[2] с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-271-22267-2. - ISBN 978-5-7390-2267-7. - ISBN 978-5-271-22246-7. - ISBN 978-5-7390-2270-7.

  

Паллисер, Чарльз.
    Непогребенный : [роман] / Чарльз Паллисер ; пер. с англ. Л. Бриловой. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2006. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Ориг. назв.: The Unburied.
        ISBN 569918693X.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, Anry. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 509, [1] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 1. Рождение Мага.
        ISBN 5-04-002287-5.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, Anry, Лео Хао. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 381, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 2. Странствия Мага : Том 1.
        ISBN 5-04-004868-8.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, Anry, Лео Хао. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 381, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 2. Странствия Мага : Том 2.
        ISBN 5-04-004869-6.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, П. Руденко, черно-белые ил.Лео Хао и В. Остапенко. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 474, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 3. Одиночество Мага : Том 1.
        ISBN 5-04-007570-7.

  

Перумов, Николай Даниилович.
    Хранитель мечей / Ник Перумов ; худож. И. Сауков, П. Руденко, черно-белые ил.Лео Хао. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 506, [2] c. : ил. - (Абсолютная магия).
        Книга 3. Одиночество Мага : Том 2.
        ISBN 5-04-007571-5.

  

Петров, Михаил Георгиевич.
    Смерть требует выкуп : повести / Михаил Петров. - Москва : Центрполиграф, 1998. - 471,[2] с. - (Черная метка).
        Содерж.: Поезд убийц ; Умри молча ; Возраст зверя ; Смерть требует выкуп.
        ISBN 521800684X.

  

Рукописи не горят... : из антологии русской прозы XX века / сост. и авт. предисл. О. Михайлов. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 639 с. - (Библиотека юношества).
        Содерж.: авт. Е. И. Замятин, И. С. Шмелев, И. А. Бунин, А. Аверченко, Н. А. Тэффи, А. И. Куприн, Г. И. Газданов, М. А. Булгаков, А. П. Платонов, П. С. Романов, В.Т. Шаламов, Г.Н. Владимов, Даля Гринкевичюте, Б.К. Зайцев, В.В. Набоков, Ю.П. Казаков, А.И. Солженицын.
        ISBN 5-235-00978-9.

 

 

 

 

 

Nozaru literatūra  

 

Bērna, Ronda.
    Noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 198 lpp. : krās. il., ģīm. - Oriģ. nos.: The secret.
        
ISBN 978-993-400-253-3. 

Brīdaka, Lija.
    Zem sargeņģeļa spārna / Lija Brīdaka, Akvelīna Līvmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 168 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-340-0.
 

Cibuļs, Juris.
    Latgaliešu ābeces, 1768-2008 / Juris Cibuļs. - Rīga : Zinātne, 2009. - 169, [3] lpp., [16] lpp. krās. il. : faks., tab. - Bibliogr.: 163.-[170.] lpp. un norādes parindēs. - Kopsav. angļu un krievu val.
        ISBN 978-9984-8085-5-0.
 

Doncova, Darja.
    Pavārgrāmata sliņķei - 3 / Darja Doncova ; no krievu val. tulk. Maija Kudapa. - Rīga : Tapals, 2009. - 238, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Кулинарная книга лентяйки - 3.
        ISBN 978-9984-7966-3-5.
 

Eiropas Savienības regulas pārrobežu civillietās : konsolidētie teksti. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2009. - 288 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-7906-1-9.
 

Lašanss, Leandrs.
    "Manu izredzēto laimei" Jēzus : garīgas sarunas / Leandrs Lašanss ; tulk. Inese Gagaine ; priekšv. aut. Gijs Žirū. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2006. - 311 lpp. - Oriģ. nos.: "Pour le bonheur des Miens, Mes choisis", Jesus.
        ISBN 9984-97798-6.
 

Nagle, Erika.
    Bioloģija vidusskolai : mācību grāmata / Erika Nagle. - [1. izd.]. - Lielvārde : Lielvārds, 2008. - 392 lpp. : il. - Ietver alfabētisko rādītāju (385.-392. lpp.).
        ISBN 978-9984-11-272-5.
 

Stengrūms, Džeremijs.
    Filosofija : dižas idejas mazā grāmatā / Džeremijs Stengrūms ; no angļu val. tulk. Ivars Ijābs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 127, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Philosophy.
        ISBN 978-993-400-035-5.
 

Vai man vajadzīga diēta? : dzīvesveids, ieteikumi, brīdinājumi / sastād. Dagmāra Brutāne, Irina Miške. - Rīga : Nordik, 2009. - 176 lpp. - Bibliogrāf.: [176]. lpp.
        ISBN 978-9984-7929-1-0.
 

Берн, Ронда.
    Тайна / Ронда Берн ; пер. с англ. А. Олефир. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 214 с. : ил. - Ориг. назв.: The secret.
        ISBN 978-5-699-32554-2.
 

Свадебные песни, игры, сценарии / авт.-сост. И.С. Скрипник. - Москва : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2008. - 286 с. : ил.
        ISBN 978-5-17-030613-8. - ISBN 978-966-696-842-8.
 

Шнайдер-Флайг, Силке.
    Большая книга этикета : хорошие манеры и уверенное поведение / Силке Шнайдер-Флайг ; пер. с нем. С.И. Городецкий. - Москва : ББМ, 2007. - 320 с. : ил. - Ориг. назв.: Der neue grose Knigge. Gutes Benehmen und richtige Umgangsformen.
        ISBN 5-88353-284-5. - ISBN 978-5-88353-284-8. 
    

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā  

Begševa, Lūize.
    Zelta putekļi / Lūize Begšeiva ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2008. - 427, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Glitz.
        ISBN 978-9984-354-67-5.
 

Berijs, Stīvs.
    
Vatikāns : romāns / Stīvs Berijs ; no angļu val. tulk.
Maija Brīvere. - Rīga : Kontinents, 2008. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Third Secret / Steve Berry.
        ISBN 978-9984-353-67-8.
 

Bušnela, Kendaisa.
    Lūpukrāsu pavēlnieces / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 479, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Lipstick jungle.
        ISBN 978-993-400-556-5. - ISBN 978-993-400-056-5(atcelts).
 

Čailds, Lī.
    Nāves zona : [detektīvromāns] / Lī Čailds ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 479, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Killing floor.
        ISBN 978-9984-408-78-1.
 

Eljota, Ketrina.
    Īvijas Hemiltones noslēpums / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 410, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Secret life of Evie Hamilton.
        ISBN 978-9984-354-63-7. 
    

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā  

Атаманенко, Игорь Григорьевич.
    Шпионами не рождаются / Игорь Атаманенко. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 456, [2] с., [2] л. ил., портр.
        ISBN 5-04-004376-7.
 

Болтон, Шэрон.
    Жертвоприношение : роман / Шэрон Болтон ; пер. с англ. Валерия Немченко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2008. - 477 с. - Ориг.назв.: Sacrifice.
        ISBN 978-966-14-0018-3. - ISBN 978-5-9910050-0-5.
 

Бочарова, Татьяна Александровна.
    Мой суженый, мой ряженый : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2006. - 381, [1] с. - (Русский романс).
        ISBN 5-17-033591-1. - ISBN 527113217X.
 

Бурден, Франсуаза.
    Нежность Аксель : [роман] / Франсуаза Бурден ; пер. с фр. Ирины Еременко. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2009. - 317 с. - (Сага). - Ориг. назв.: Dans le silence de l'aube.
        ISBN 978-966-14-0251-4. - ISBN 978-5-9910069-8-9.
 

Геласимов, Андрей Валерьевич.
    Степные боги : [роман] / Андрей Геласимов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 380, [2] с. - (Лауреаты литературных премий).
        ISBN 978-5-699-30176-8.
 

Громов, Борис.
    Операция "Золото ацтеков" : роман / Борис Громов. - Москва : Детектив-Пресс, 2009. - 329 с. : ил.
        ISBN 978-5-89935-090-0.
 Гэблдон, Диана.
    Чужестранка : [роман в 2-х книгах] / Диана Гэблдон ; пер. с англ. Л. Лебедевой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 543 с. : ил. - (Книга на все времена). - Ориг. назв.: Outlander.
        Книга 1. Восхождение к любви.
        ISBN 978-5-699-33366-0.
 

Гэблдон, Диана.
    Чужестранка : [роман в 2-х книгах] / Диана Гэблдон ; пер. с англ. Л. Лебедевой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 493 с. : ил. - (Книга на все времена). - Ориг. назв.: Outlander.
        Книга 2. Битва за любовь.
        ISBN 978-5-699-33367-7.
 

Доленга-Мостович, Тадеуш.
    Счастье Анны : роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; пер. с пол. В. М. Островской. - Минск : Книжный дом, 2009. - 319 с. - (Любовный роман).
        ISBN 978-985-489-948-0.
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Легенда о трех мартышках : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 380 с. - (Любительница частного сыска Даша Васильева) (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-699-32779-9.
 

Калинина, Дарья Александровна.
    Любовник для Курочки Рябы : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 379, [1] с. : ил. - (Дамские приколы).
        ISBN 5-699-05259-3.
 

Кобен, Харлан.
    Укороченный удар : [роман] / Харлан Кобен ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - Ориг. назв.: Dropshot.
        ISBN 978-5-17-048404-1. - ISBN 978-5-9713884-4-9.
 

Кристи, Агата.
    После похорон ; Черный кофе : романы : пер. с англ. / Агата Кристи. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 382 с. - (Agatha Christie).
        ISBN 978-5-699-31613-7.
 

Латынина, Юлия Леонидовна.
    Ничья / Юлия Латынина. - Москва : ОЛМА-Пресс ; Санкт-Петербург : Нева, 2001. - 255 с.
        ISBN 5-224-02153-7.
 

Маклин, Чарлз.
    Домой до темноты / Чарльз Маклин ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 461, [2] с. - (Azbooka - the best).
        ISBN 978-5-395-00071-2.
 

Мяхар, Ольга Леонидовна.
    Ангел : фантастический роман / Ольга Мяхар. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 344, [1] с. : ил.
        ISBN 978-5-9922005-0-8.
 

Пенни, Луиз.
    Последняя милость / Л. Пенни ; пер. с англ. В. Немченко. - Харьков : Книжный Клуб " Клуб Семейного Досуга" ; Белгород, 2008. - 398 с. - Ориг. назв.: Dead cold.
        ISBN 978-5-9910061-7-0.
 

Первухина, Надежда Валентиновна.
    Ведьма носит Reebok : роман / Надежда Первухина. - Москва : Армада ; Изд-во Альфа-книга, 2008. - 344, [1] с. : ил.
        ISBN 978-5-9922012-2-2.
 

Успенская, Татьяна Львовна.
    Бунт женщин : [роман] / Татьяна Успенская. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 397,[3] с. - (Русский романс).
        ISBN 5-17-022677-2. - ISBN 5-271-08392-6.
 

Черникова, Елена.
    Скажи это Богу : роман / Елена Черникова. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2004. - 319 с. - (Городской роман).
        ISBN 517024875X.
 

Шарапова, Маргарита Владимировна.
    <Москва. Станция Лесбос> : повести / Маргарита Шарапова. - Екатеринбург : У-Фактория, 2004. - 381, [2] с.
        ISBN 5-947993-19-8.

 

Nozaru literatūra

 

 

 

Belbins, Meredits R.
    Komandu lomas darbavietā / R. Meredits Belbins ; no angļu val. tulk. Līga Matuseviča. - Rīga : Lietišķās Informācijas dienests, 2009. - 167 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Team roles at work.
        ISBN 978-9984-8264-4-8.

 

 

Brauns, Toms.
    Zīmola filozofija : izcili filozofi par zīmoliem / Toms Brauns ; no angļu val. tulk. Rita Baroniņa. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 172 lpp. - Oriģ. nos.: Philosophy of branding.
        ISBN 978-9984-99149-8.

 

 

Darījumu slēgšana : sarunas ar pasaules biznesa līderiem / no angļu val. tulk. Rita Baroniņa. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 104 lpp. - (Lessons learned). - Oriģ. nos.: Making the sale.
        Saturs: Pierādi klientam, ka viņš tev rūp / Ričards Santuli. Spēja izvērtēt / Fils Smits. Lai iegūtu ko lielu, ir jāriskē un jābūt gatavam arī zaudēt ko lielu / Mela Lagomasino. Uzticība - panākumu atslēga biznesā / Džila Raidere. Esi neatlaidīgs / Deivids Mičels. Padoma lūgšana klientiem / Viljams Ūrijs. Vislabāk zinās vienkāršais darbinieks / Ričards Evanss. Pārdošanas veicināšana, uzsākot biznesu / Deivids Batlers. Pārdod organizācijai, nevis cilvēkam / Čārlzs Brīvers. Pārdod produktus savai pārdošanas komandai / Laiems Makgijs. Iegūt jaunas biznesa nišas pakalpojumu nozarē / Deivids Bells. Līderība pārdošanā nav vērošana / Dags Elikss. Pret pārdošanas komandas sarakstu veidošanu / Andris Zoltners. Profesionālas pārdošanas komandas izveide / Roberts Malkolms.
        ISBN 978-9984-8264-2-4.

 

 

Dombrovska, Ludmila Rita.
    Cilvēkresursu kapitāla vadība : teorija un prakse / Ludmila Rita Dombrovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 212 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 211.-212. lpp.
        ISBN 978-9984-408-87-3.

 

 

Eglītis, Zigurds.
    Tehniskās grafikas ceļvedis / Zigurds Eglītis. - Rīga : [aut. izd.], 2009. - 200 lpp. : il. - Ietver bibliogr.
6. daļa. Profesionālā datorgrafika [AutoCAD 2008].
        ISBN 978-9984-95714-3.

 

 

Jangs, Trevors L.
    Kā vadīt projektu / Trevors L. Jangs ; no angļu val. tulk. Signe Skujeniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 152 lpp. : il. - (Bizness un karjera). - Ietver bibliogr. (152. lpp.). - Oriģ. nos.: Successful project management.
        ISBN 978-993-400-232-8.

 

 

Kesels, Džūljens.
    Paveic pats! : remontdarbu paņēmieni / Dž. Kesels, P. Parhams ; no angl. val. tulk. O. Burkevica u.c. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 463 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-020-1.

 

 

Liepa, Māris.
    Māris Liepa - publiski un intīmi / M. Liepa ; satād. E. Tivums. - Rīga : Gamajuna, 2006. - 430, [1] lpp. : il.
        ISBN 9984-599-11-6.

 

 

Mazais Latvijas autoceļu atlants = Small road atlas = Kleiner strassenatlas = Малый атлас автодорог : 1:200000. - Rīga : Jāņa sēta, 2009. - 154 lpp. : kart.
        ISBN 978-9984-07-534-1.

 

 

Morijama, Naomi.
    Japānietes vienmēr jaunas un slaidas : manas mātes Tokijas stila virtuves noslēpumi / Naomi Morijama un Viljams Doils ; no angļu val. tulk. Margita Markevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 215, [1] lpp. - Ietver bibliogr. (196.-207. lpp.) un alfabētisko rād. - Oriģ. nos.: Japanese women don't get old or fat.
        ISBN 978-993-400-405-6.

 

 

Pelša, Evija.
    Varbūt arī tu esi kreilis? / Evija Pelša. - [Rīga] : ALIS, 2004. - 157 lpp. : il. - Bibliogr.: 156.-157. lpp.
        ISBN 9984-96465-5.

 

 

Ūdris, Jānis.
    Gunta Ulmaņa vertikāle / Jānis Ūdris ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, 2009. - 324, [3] lpp., [64] lpp. krās. iel. : il. - Ietver bibliogr. ([326.] lpp.) un personu rād. - J. Ūdra grāmata atsedz plašāk nezināmas pirmā atjaunotās Latvijas Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa dzīves epizodes – ceļu no bērnības izsūtījuma Sibīrijā līdz Rīgas pilij, kā arī varas tehnoloģiju un politiskās dzīves aizkulises. Lasītājs var arī izstaigāt svešām acīm slēgtās “Ezerkleišas” pie Valguma ezera, kā arī uzzināt G. Ulmaņa domas par mūsdienu Latvijas politiķiem, sievietēm, ģimenes vērtībām un Dieva klātbūtni mūsu dzīvē.
        ISBN 978-9984-386-70-6.

 

 

Zālīte, Māra.
    To mēs nezinām : sarunas ar Imantu Ziedoni : no 2000. gada janvāra līdz jūlijam dažādās Rīgas kafejnīcās / Māra Zālīte ; māksl. Sarmīte Māliņa, Oskars Stalidzāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 197, [2] lpp., [4] lp. il., ģīm.
        ISBN 978-9984-8470-1-6.

 

 

Zariņš, Zigurds.
    Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane. - 5., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 464 lpp. - Ietver bibliogr. (464. lpp.). un alf. rād.
        ISBN 978-9984-450-74-2.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Mīlestības teātris : [romāns] / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 411, [2] lpp. - Oriģ. nos.: What I did for love.
        ISBN 978-9984-354-68-2.

 

 

Glatauers, Daniels.
    Visi septiņi viļņi : [romāns] / Daniels Glatauers ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 194, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Alle sieben Wellen.
        ISBN 978-993-400-586-2.

 

 

Kaijaks, Vladimirs.
    Meitene no nekurienes / Vladimirs Kaijaks ; mākslinieks, Atis Ieviņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 206 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8272-6-1.

 

 

Lejiņš, Jānis.
    Zīmogs sarkanā vaskā : triloģija / Jānis Lejiņš. - [Rīga] : Karogs, 2009. - 447 lpp.
        3. grām. Rūnas 1198-1215.
        ISBN 978-9984-505-92-8.

 

 

Lukjaņenko, Sergejs.
    Mijkrēšļa sardze / Sergejs Lukjaņenko ; no krievu val. tulk. Antra Fricberga. - Rīga : Jumava, [2009]. - 347, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Сумеречный дозор.
        ISBN 978-9984-386-64-5.

 

 

Mina, Enčī.
    Sarkanā acālija / Enčī Mina ; no angļu val. tulk. Inese Lielmane. - Rīga : Atēna, 2008. - 229, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Red Azalea.
        ISBN 978-9984-342-74-0.

 

 

Sepulveda, Luiss.
    Sirmgalvis, kas lasīja mīlas romānus / Luiss Sepulveda ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 107, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Viejo que leía novelas de amor.
        ISBN 978-9984-233-11-6.

 

 

Šmite, Linda.
    Krustceļinieki / Linda Šmite ; il. Valda Batraks. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5(119).
        ISBN 978-9984-8272-7-8.

 

 

Zīle, Monika.
    Trīs košas dāmas : lugas / Monika Zīle. - Rīga : Jumava, 2009. - 242, [2] lpp.
        Sunītis un viņa kauliņš -- Dārgā Tonija -- Trīs košas dāmas -- Visi ceļi ved uz "Pločiem" -- Savedējs.
        ISBN 978-9984-386-12-6.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 

Ананьев, Геннадий Андреевич.
    Поздний бунт : исторический роман / Геннадий Ананьев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 525, [2] с. : портр. - (Рюриковичи. Андрей Старицкий).
        ISBN 5-17-021342-5. - ISBN 5-271-07626-1.

 

Гамильтон, Лорел.
    Голубая луна : [фантаст. роман] / Лорел Гамильтон ; пер. с англ. М. Б. Левина. - Москва : АСТ ; Ермак, 2003. - 477, [1] с. - Ориг. назв.: Blue moon.
        ISBN 517018736X. - ISBN 5-9577042-6-1.

 

Гамильтон, Лорел.
    Обсидиановая бабочка : [фантаст. роман] / Лорел Гамильтон ; пер. с англ. М. Б. Левина. - Москва : АСТ ; Ермак, 2004. - 732, [1] с. - Ориг. назв.: Obsidian Butterfly.
        ISBN 5-17-020807-3. - ISBN 5-9577074-0-6.

 

Голдинг, Уильям.
    Бумажные людишки / Уильям Голдинг ; пер. с англ. Б. Г. Любарцева. - Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001. - 254, [1] с. - Ориг. назв.: The paper men.
        ISBN 5-17-006798-4. - ISBN 966-03-1253-9.

 

Данилова, Анна Васильевна.
    Печальная принцесса : [повести] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 379, [1] с. - (Crime & private).
        Содерж.: День без любви ; Печальная принцесса.
        ISBN 978-5-699-32799-7.

 

Деверо, Джуд.
    Благословение : [роман] / Джуд Деверо ; пер. с англ. Я. Е. Царьковой. - Москва : АСТ, 2009. - 285 с. - Ориг. назв.: The blessing.
        ISBN 978-5-17-056540-5.

 

Дефо, Даниэль.
    Счастливая куртизанка, или Роксана : [пер. с англ.] / Даниэль Дефо. - Тольятти : Современник, 1993. - 350, [1] с.
        ISBN 5-85234-002-2.

 

Дэн, Барбара.
    Непослушная невеста : роман / Барбара Дэн ; пер. с англ. Л. Т. Черезовой. - Москва : АСТ, 2009. - 318, [1] с. - Ориг. назв.: O`Rourke`s Bride. .
        ISBN 978-5-17-058107-8. - ISBN 978-5-403-00911-9.

 

Жданов, Лев.
    Новая Русь : романы / Лев Жданов. - Москва : Современник, 1994. - 480 с.
        Содерж.: Новая Русь : о царе Алексее Михайловиче ; Петр и Софья.
        ISBN 5-270-01806-3.

 

Каргалов, Вадим Викторович.
    Святослав : исторический роман / Вадим Каргалов. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 459, [2] с. - (Русские полководцы. Святослав). - Библиогр. в тексте коммент.
        ISBN 5-17-021771-4. - ISBN 5-271-07907-4.

 

Катериничев, Петр Владимирович.
    Охота на Медведя : роман / Петр Катериничев. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 446, [1] с.
        ISBN 5-9524140-7-9.

 

Кейс, Жаклин.
    Улыбка судьбы / Жаклин Кейс; Высшая сила/ Тереза Фрэнсис : романы ; пер. с английского Т.В. Трефиловой и В.А. Шуваевой. - Москва : АСТ, 2001. - 350 с. - Ориг. назв.: Serendipity/ Jacqueline Case; A Higher Power/ Teresa Francis.
        ISBN 5-17-005233-2.

 

Костин, Юрий Алексеевич.
    Русский : роман / Юрий Костин. - Москва : Эксмо, 2009. - 349, [2] с.
        ISBN 978-5-699-34213-6.

 

Мердок, Айрис.
    Монахини и солдаты : роман / Айрис Мердок ; пер. с англ. Валерия Минушина. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 637 с. - (История любви). - Ориг. назв.: Nuns and Soldiers.
        ISBN 978-5-699-33392-9.

 

Мережковский, Дмитрий Сергеевич.
    Наполеон : [роман - биография] / Д. С. Мережковский ; послесл. А. Н. Николюкина. - Москва : Республика, 1993. - 319 с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 294-318.
        Содерж.: Наполеон-человек ; Жизнь Наполеона.
        ISBN 5-250-02349-5.

 

Павлоу, Стэл.
    Троянский конь : [роман] / Стэл Павлоу ; пер. с англ. И. Непочатовой. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2007. - 394, [3] с. : ил. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
        ISBN 978-5-699-18142-1.

 

Поротников, Виктор Петрович.
    Дарий : исторический роман / Виктор Поротников. - Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2004. - 507, [3] с. - (Великие властители в романах).
        ISBN 517022236X. - ISBN 5-271-08111-7. - ISBN 5-9578053-4-3.

 

Рыбаков, Анатолий Наумович.
    Кортик ; Бронзовая птица ; Выстрел : повести / Анатолий Рыбаков ; рис. Р. Вольского ; предисл. Веры Смирновой. - Москва : Детская литература, 1987. - 573, [1] с. : ил., портр.

 

Сайкс, Плам.
    Блондинки от "Бергдорф" : [роман] / Плам Сайкс ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2005. - 317, [1] с. - (Femina). - Ориг. назв.: Bergdorf blondes.
        ISBN 5-17-027830-6. - ISBN 5-9578144-5-8.

 

Уоллес, Льюис.
    Падение Царьграда : [пер. с англ.] / Льюис Уоллес. - Москва : Новая книга, 1993. - 571, [2] с. - (Всемирная история в романах. Падение великих империй).
        Содерж.: Падение Царьграда / Льюис Уоллес ; Последние дни Иерусалима / Л. Грен.
        ISBN 584740204X. - ISBN 5-8474-0205-8.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Там, где нас нет : [повести] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 346, [2] с. - (Первая среди лучших).
        ISBN 978-5-699-34646-2.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Собрание сочинений : пер. с англ. / Дж. Х. Чейз. - Минск : Эридан, 1995. - 467, [1] с. : ил. - (Фантакрим-экстра. Фантастика. Приключения. Детектив).
        Том 30. В мертвом безмолвии : детективные романы.
        ISBN 5-85872-161-3.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Собрание сочинений : пер. с англ. / Дж. Х. Чейз. - Минск : Эридан, 1995. - 318, [2] с. : ил. - (Фантакрим-экстра. Фантастика. Приключения. Детектив).
        Том 31. Двойник : детективные романы.
        ISBN 5-85872-162-1.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Собрание сочинений : пер. с англ. / Дж. Х. Чейз. - Минск : Эридан, 1995. - 305, [2] с. : ил. - (Фантакрим-экстра. Фантастика. Приключения. Детектив).
        Том 32. Лабиринт смерти : детективные романы.
        ISBN 5-85872-164-8.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Любовница на двоих : кримин. роман / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2004. - 348,[1] с. - (Русский романс).
        ISBN 517013486X.


Nozaru literatūra 

Blančards, Kenets.
    Efektīvas vadības noslēpumi : kā paaugstināt produktivitāti, ienākumus un jūsu labklājību / Kenets Blančards, Spensers Džonsons ; no angļu val. tulk. Linda Deičmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 117, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The one minute manager.
        ISBN 978-993-400-039-3.
 

Brauns, Lindsijs.
    Mirdzēdami kā zvaigznes : evaņģēlija spēks pasaules universitātēs / Lindsijs Brauns ; no angl. val. tulk. Ailita Kuka. - Rīga : Atradums - personības attīstības resursi, 2009. - 223 lpp.
        ISBN 9984-613-55-0.
 

Gadskārtu ēdieni : latviskas receptes visam gadam / sakārt. Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 144 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-582-4.
 

Gits, Verners.
    Ja dzīvnieki prastu runāt... / Verners Gits, Karls Heincs Fanhaidens ; no vācu val. tulk. Aija Jakovica , Vita Valdmane , Maneta Anševica. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglonas diecēzes Kūrija, 2008. - 120 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Wenn Tiere reden könnten.
        ISBN 978-9984-397-24-5.
 

Kanels, Juris.
    Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību : no vispārējā uz konkrēto / Juris Kanels. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 182 lpp. : il., ģīm. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-450-80-3.
 

Ketners, Kārlis.
    Nodokļu optimizācijas principi / Kārlis Ketners. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2008]. - 116 lpp. : sh., tab. - (Ekonomikas un biznesa prakse). - Bibliogr.: 114.-116. lpp.
        ISBN 9984-640-76-0.
 

Labdien, skolotāj! : esejas, pārdomas, pētījumi. - Rīga : Skola un Ģimene, 2009. - 136 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-99815-2.
 

Lasmane, Skaidrīte.
    Ētika : (jautājumi, risinājumi, atzinumi) : palīglīdz. skolotājiem / S. Lasmane, A. Milts, A. Rubenis. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1993. - 240 lpp.
        ISBN 9984-560-65-1.
 

Latvijas materiālās kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas : rakstu krājums / Latvijas Universitāte ; sast. un zin. red. Aleksandrs Gavriļins. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 155 lpp. : krās. il., tab. - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-450-65-0.
 

Matule, Sannija.
    Ugunsdzēsība Rīgā 800 gados / Sannija Matule, Dace Rudzīte, Imants Žaimis. - Rīga : Likuma vārdā, 2001. - 293 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 998492517X.
 

Priesteris Jāzeps Borodziula : 25 gadi cietumā, lēģerī un izsūtījumā / red. Valentīna Unda ; priekšv. sarakst. Alberts Budže. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 48 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 36.-38. lpp.
        ISBN 978-9984-291-67-3. - ISBN 978-9984-291-66-6.
 

Siliņš, Andris.
    Es esmu azartspēlmanis / Andris Siliņš. - Rīga : Rīgas Domes Atkarības profilakses centrs, 2008. - 84 lpp.
        ISBN 978-9984-563-04-6.
 

Blaua, Līga.
    Džemma Skulme. Nospiedumi / Līga Blaua ; māksl. Arnis Rožkalns ; fotogr.: Laimonis Bļodnieks, Atis Ieviņš, Gunārs Janaitis, Andris Krieviņš, Juris Krieviņš, Juris Kuprijanovs, Gints Mālderis, Vilis Rīdzinieks, Ilga Sūna, V. Šulcs. - Rīga : Jumava, 2009. - 245, [2] lpp., [8] lpp. krās. il. : il., ģeneal. tab. - Bibliogr.: [243.] lpp.
        ISBN 978-9984-386-28-7.
 

Šenfelde, Maija.
    Makroekonomika / Maija Šenfelde ; Rīgas Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - 3. izd. - Rīga : RTU izdevniecība, 2009. - 241 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 239.-241. lpp.
        ISBN 978-9984-323-28-2. - ISBN 9984-323-28-5.
 

Šens, I.
    Reiki : sākam no nulles / I Šens ; no krievu val. tulk. Lilita Kainaize ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008. - 102, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Рейки : начинаем с нуля.
        ISBN 978-9984-7505-6-9.
 

Valodas aktualitātes / Valsts valodas aģentūra ; sagat.: Guna Eglīte, Valda Salmiņa. - Rīga : Valsts valodas aģentūra, 2008. - 48 lpp. : tab. - Bibliogr.: 20. lpp.
        ISBN 978-9984-99583-0.
 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / Liepājas Universitāte ; Valsts valodas aģentūra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 134 lpp.
        Nr.4.
        ISBN 1691273X.
 

Vasiļevskis, A.(Antons).
    Latvijas valsts mežu apsaimniekošana, 1918-1940 : [monogr.] / Antons Vasiļevskis. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2007. - 430 lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-263-41-0.
 

Veiss, Kārlis.
    Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office / Kārlis Veiss. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 126, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-278-6.
 

Vīksne, Jānis.
    Medījamo ūdensputnu noteicējs / J. Vīksne. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2003. - 63 lpp. : il.
        ISBN 9984-96711-5.
 

Vimba, E.(Edgars).
    Latvijas sēņotāja ceļvedis / Edgars Vimba ; Foto A. Eglītis, A. Meiers. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2007. - 81 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 80.-81. lpp.
        ISBN 978-9984-96719-6.
 

Zālītis, Pēteris.
    Mežkopības priekšnosacījumi / Pēteris Zālītis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". - [B.v.] : et cetera ; Silava LVMI, 2006. - 219 lpp. : diagr., il., tab., kartes.
        ISBN 9984-19-976-2.
   

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Ar prieku būs dārgāk... : nerātnās anekdotes / sastād. Andris Tiļļa. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 191 lpp.
        ISBN 978-9984-8272-4-7.
 

Fišere, Marija Luīze.
    Mīlestības apmātā : romāns / Marija Luīze Fišere ; no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa. - Rīga : Artava, 1996. - 254, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Horigkeit des Herzens.
        ISBN 9984-529-84-3.
 

Klīdzējs, Jānis.
    Dāvātās dvēseles : romāns / J. Klīdzējs. - Rīga : Zinātne, 1992. - 493 lpp. - (Romāns - pagātnes liecinieks).
        ISBN 5-7966-0821-5.
 

Kuzmins, Ignats.
    Reiz mazs puika biju es / Ignats Kuzmins. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 196 lpp. : ģīm.
        ISBN 978-9984-291-85-9.
 

Rutku Tēvs.
    Trīs vella kalpi : vēsturisks romāns no senās Rīgas / Rutku Tēvs ; il. Rihards Zariņš. - Rīga : Liesma, 1990. - 365 lpp. : il.
        ISBN 5-410-00978-7.
 

Skailis, Andrejs.
    Pilnīgi liktenīgās sievietes : romāns / Andrejs Skailis ; Ērika Oša zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 175 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 169. lpp.
        ISBN 978-9984-8271-9-3.
   

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

Адлер, Соня.
    Я тебя люблю, и я тебя тоже нет : роман / Соня Адлер. - Москва : Лимбус Пресс ; Санкт-Петербург, 2004. - 300, [2] с.
        ISBN 5-8370-0109-3.
 

Белянин, Андрей Олегович.
    Сестрёнка из Преисподней : роман / Андрей Белянин ; худож. И. Воронин. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2001. - 387, [2] с. : ил.
        ISBN 5-935561-17-4.
 

Богатырева, Елена.
    Милый каторжник / Елена Богатырева. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 406, [2] с.
        ISBN 5-7654-0881-8. - ISBN 5-224-01343-7.
 

Дойл, Артур Конан.
    Мистер Шерлок Холмс : пер. с англ. / Артур Конан Дойл. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 1487 с. - (Большая книга).
        ISBN 978-5-699-31827-8.
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Микроб без комплексов : романвой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 378 с. - (Татьяна Сергеева. Детектив на диете) (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-699-33934-1.
 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Рок-н-ролл под Кремлем / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 639 с.
        Книга 3. Спасти шпиона.
        ISBN 978-5-17-057811-5.
 

Лафой, Лесли.
    Невеста маркиза : роман / Лесли Лафой ; пер. с англ. Т.Л. Черезовой. - Москва : АСТ, 2008. - 286 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: The rogue's bride.
        ISBN 978-5-17-053697-9.
 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.
    Не время для драконов : [фантаст. роман] / Сергей Лукьяненко, Ник Перумов ; худож. И. Сауков. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 470, [1]с. - (Абсолютная магия).
        ISBN 5-04-004652-9.
 

Орловский, Гай Юлий.
    Ричард Длинные Руки - воин Господа / Гай Юлий Орловский. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 476 с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 504008482X.
 

Орловский, Гай Юлий.
    Ричард Длинные Руки - паладин Господа / Гай Юлий Орловский. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 507, [1]с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 504009681X.
 

Пембертон, Маргарет.
    Не уходи : [роман] / М. Пембертон ; пер. с англ. А.П. Романова. - Москва : АСТ, 2008. - 382 с. - Ориг. назв.: Never leave me.
        ISBN 978-5-17-055464-5.
 

Перумов, Николай Даниилович.
    Дочь некроманта : роман ; Вернуть посох : повесть / Hик Перумов ; худож. И. Сауков. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 329, [2] с. : ил. - (Абсолютная магия).
        ISBN 5-04-004103-9.
 

Рушди, Салман.
    Дети полуночи : роман / Салман Рушди ; пер. с англ. А. Миролюбивой. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; Москва, 2006. - 759 с. - Ориг. назв.: Midnight's children.
        ISBN 5-8370-0079-8.
 

Смит, Уилбур.
    Леопард охотится в темноте : [роман] / Уилбур Смит ; пер. с англ. Н. Берденникова. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. - 558 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: The leopard hunts in darkness.
        ISBN 978-5-17-044190-7.
 

Уотерс, Сара.
    Ночной дозор : [роман] / Сара Уотерс ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 542 с. - (Мона Лиза). - Ориг. назв.: The night watch.
        ISBN 978-5-699-31841-4.
 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Пять шагов по облакам : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 351 с. - (Весенний детектив).
        ISBN 978-5-699-33246-5.