Nozaru literatūra

 

Barkāns, Jēkabs.
    Noklusētās sāpes / Jēkabs Barkāns ; no krievu valodas tulkoja Jēkabs Barkāns ; literārā redaktore Amanda Aizpuriete ; zinātniskie redaktori: Dr.hist. Dzintars Ērglis un Arturs Žvinklis ; atbildīgā redaktore Ilze Saulīte ; Jāņa Esīša vāka dizains ; priekšvārds: Dr.hist. Kaspars Zellis, Kārlis Šadurskis ; pēcvārds: Jānis Vanags, Zbigņevs Stankevičs. - Atkārtots izdevums. - Rīga : ICEJ Latvija, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 123, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Ziņas par autoru: [105.] lpp.
        ISBN 9789934233791.

 

Gribam būt ģimene : 21. gs. / Gunita Krilova, Līga Brūvere, Sigita Āboltiņa, Ieva Jātniece, Laura Ikauniece, Liene Millere ; galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa ; literārā redaktore Asnate Baņģiere ; dizaina māksliniece Linda Rozenšteina ; Mammamuntetiem.lv. - [Rīga] : Roche Latvija, 2021. - [Rīga] : Eveko, 2021. - 69 lpp.

 

Riekstiņš, Jānis.
    "Kulaku kā šķiras likvidācija" - Latvijas turīgās zemniecības sagraušana / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2021. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 149 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934836336.

 

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. - Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. - "Rasmaņi", Grēnes, Olaines novads : Drukātava. , ©2021. - 543 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 497.-520. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 521.-528. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 529.-539. lpp. - Autori: Marks Rodžerss, Ieva Ozola, Evija Apine, Ieva Antonsone.
        [1.] sējums. Prakse teorijā.
        ISBN 9789984817088.

 

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. - Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. - "Rasmaņi", Grēnes, Olaines novads : Drukātava. , ©2021. - 534 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 484.-505. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 506.-515. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 516.-523. lpp. - Autori: Vita Roga-Vailza, Nensija Šērmena, Liesma Ose, Ieva Ozola, Kārlis Viša, Elīna Ziediņa, Ilona Krone, Kristīne Ķiece, Inese Lapsiņa, Ieva Antonsone, Jūlija Blažuka, Aleksandra Pavlovska, Arsenijs Pavlovskis, Laima Kļaviņa, Jolanta Audere, Aiga Romāne-Meiere, Gvido Kubulnieks.
        [2.] sējums. Teorija praksē.
        ISBN 9789984817101.

 

Strods, Kaspars.
    Pagātnes nospiedumi : Varakļānu ebereju kopiena / Kaspars Strods ; konsultants Iļja Ļenskis ; literārā redaktore Ligija Purinaša. - Rēzekne : Biedrība "Hronologeja", 2021. - 122 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 112.-122. lpp.
        ISBN 9789934235061.

 

Volohovs, Mihails.
    100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā : diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu = 100 Years of Sincerity and Confidence : diplomatic relations between the Republic of Latvia and the Holy See = 100 anni di sincerità e fiducia : le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Lettonia e la Santa Sede / Mihails Volohovs, Inese Runce ; zinātniskā konsultante Dr.hist. Anita Čerpinska ; literārā redaktore Ilze Antēna ; tulkojums angļu valodā: Sundars Vaidesvarans ; [priekšvārds]: Edgars Rinkevičs. - Rīga : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2021. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, angļu un itāļu valodā, anotācija angļu valodā. - Ziņas par autoriem: uz 4. vāka. . - Izdevuma vākam izmantotas Annas Kustikovas ilustrācijas.
        ISBN 9789934901805.

 

Zigmunde, Alīda.
    Trīs pirmie poļu tautības Latvijas olimpieši (1924-1928) : Pierwsi trzej olimpijczycy polskiego pochodzenia na Łotwie (1924-1928) / Alīda Zigmunde ; recenzenti: Ilvis Ābeļkalns, Antra Gulbe ; no latviešu valodas poļu valodā tulkojis Janušs Kaminskis. - [Rīga] : Polijas Republikas vēstniecība Rīgā ; Latvijas Olimpiskā komiteja, 2019. - 64 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 60.-64. lpp. - Teksts paralēli latviešu un poļu valodā.
        ISBN 9789934230264.

 

Клугер, Даниэль.
    Гении сыска : этюд в биографических тонах / Даниэль Клугер. - Москва : Пятый рим, 2019. - 365 с. ; 22 см.
        ISBN 9785950093821.

 

Уильямс-Томас, Марк.
    Охота на убийц : как ведущий британский следователь раскрывает дела, в которых полиция бессильна : перевод с английского / Марк Уильямс-Томас. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2021. - 235, [2] с. ; 22 см. - (На передовой. О запутанных преступлениях и тех, кому под силу их раскрыть).
        ISBN 9785041130084.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Brokāne, Marija.
    Dzīve klusumā : Eleonoras Brokānes-Stepaņukas dzīve : jaunākās māsiņas piemiņai / Marija Brokāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 193, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984293486.

 

Dreika, Dagnija.
    Aizugune : dzejas krājums / Dagnija Dreika ; redaktore Māra Englante. - [Jūrmala] : Daugava, 2021. - 142, [1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm. - Grāmatā izmantotas Imanta Pauras dziesmas ar notīm un autores tekstu.
        Saturs: Latvija (ar notīm) ; Sauc mani-enģeļi, sauc mani ; Lūgšana sargenģelim (ar notīm) ; Tu esi šoviet (ar notīm) ; Ave Rīga (ar notīm) ; Es nežēlojos vis ; Spīdala ; Kastaņola (ar notīm) ; Atzīšanās.
        ISBN 9789984411354.

 

Dreika, Dagnija.
    Zelts un asinis : romāns / Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, 2021. - 196, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411361.

 

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Normunds Ozols ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - Rīga : Ascendum, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 223 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - 5.-6. - Autori: Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš, Arnolds Auziņš, Kitija Balcere, Ērika Bērziņa, Una Bērziņa, Indra Brūvere-Daruliene, Māra Cielēna, Dagnija Dreika, Evija Gulbe, Inga Kaļva-Miņina, Mirdza Kerliņa, Edvards F. Kuks, Maija Laukmane, Elīna Līce, Vladimirs Novikovs, Artis Ostups, Inese Paklone, Valdis Rūmnieks, Māris Salējs, Ivars Šteinbergs, Daina Tabūna, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Ēriks Vilsons, Inese Zandere, Žebers, Māra Mellēna, Jānis Poruks, Jānis Ezeriņš, Nikolajs Kalniņš, Juris Kronbergs, Jānis Baltauss, Valdemārs Ancītis, Vizma Belševica, Ingmāra Balode, Rainis, Arturs Goba, Ieva Samauska, Jānis Peters, Jānis Baltvilks, Pēters Brūveris, Laimons Pēlmanis, Laimonis Kamara u.c.
        2021.
        ISBN 9789934879593.

 

Kūlis, Ēriks.
    Uguns Pēda : [prozas darbu krājums] / Ēriks Kūlis ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktors, pēcvārds: Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Uguns Pēda ; Cēzara salāti ; Netaisnība ; A/s Jonass & Pēteris ; Puma, Klāvs un karaliene ; Kā kritis kārtis ; Ap auru laiku ; Brīnumdaris ; Vai jums ir skumji?.
        ISBN 9789934096808.

 

Mulīns, Pēters.
    Pēdējā dzīvība / Pēters Mulīns, Pēters Nīstroms; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 429, [2] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934205125.

 

Sagāna, Fransuāza.
    Visos sirds nostūros / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 158, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091070.

 

Sent-Ekziperī, Antuāns.
    Atziņas : [krājums] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; tulk. Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 54, [1] lpp. : il. - 7.-9.
        ISBN 9789984379463.

 

Sperga, Ilze.
    Vuškeņa iz pļovys : dzejūli bārnim / Ilze Sperga ; muokslineica Līga Romančuka. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Bīdreiba LgSC, 2021. - 39, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Prmsskolas vecuma bērniem. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934907128.

 

Zača, Zita.
    Dvēsele mana runā : dzeja un proza / Zita Zača ; redaktore Inga Anševica ; ilustrācijas Inga Zvirgzdiņa ; vāka un teksta maketa izstrāde Dace Junemane. - [Daugmale] : Domu pērles, 2021. - 168, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934280023.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна (Татьяна Александровна).
    Крымский роман : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь). - Ранее роман выходил под названием "Время для наград".
        ISBN 9785041137502.

 

Венцль, Рой.
    Связать. Пытать. Убить : история ВТК, маньяка в овечьей шкуре : перевод с английского / Рой Венцль, Тим Поттер, Л. Келли, Лавиана Херст. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Tok. Tru Crime Story. Главный документальный триллер года).
        ISBN 9785041203115.

 

Воронова, Мария.
    Без подводных камней : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Суд сердца).
        ISBN 9785041545574.

 

Данилова, Анна.
    Прости меня, твою убийцу : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041196240.

 

Колочкова, Вера.
    Зимняя рябина / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041555078.

 

Макинтайр, Бен.
    Шпион и предатель : самая громкая шпионская история времен холодной войны / Бен Макинтайр ; перевод с английского Татьяны Азаркович. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 493, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 662). (Разведкорпус). (Бестселлер New York Times).
        ISBN 9785171326944.

 

Мерридейл, Кэтрин.
    Ленин в поезде / Кэтрин Мерридейл ; перевод с английского под редакцией Александра Турова. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 378, [2] с. ; 22 см. - (Corpus, 623). - Путешествие, которое изменило мир -- На переплете.
        ISBN 9785171127589.

 

Миньер, Бернар.
    Сестры / Бернар Миньер ; перевод с французского О. Егоровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041061449.

 

Павези, Алекс.
    Восьмой детектив : роман : перевод с английского / Алекс Павези. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Tok. Детектив в кубе).
        ISBN 9785041172107.

 

Палмквист, Йоаким.
    Темное сердце : убийство, которое не считали преступлением / Йоаким Палмквист ; перевод со шведского Т. К. Гороховой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 345, [1] c. ; 22 см. - (Criminal story. Психология преступления).
        ISBN 9785041154868.

 

Рассел, Крэйг.
    Аспект дьявола : роман / Крэйг Рассел ; перевод с английского Н. Феликсон. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 540, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785386135386.

 

Рул, Энн.
    Убийца рядом со мной : мой друг - маньяк Тед Банди / Энн Рул ; перевод с английского Е. Мордашев. - Москва : Inspiria ; Эксмо, 2021. - 640 с. ; 21 см. - (True Crime Story).
        ISBN 9785041167912.

 

Симада, Содзи.
    Дом кривых стен : [роман] / Содзи Симада ; перевод с японского С. Логачева. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Хонкаку-детектив).
        ISBN 9785041054069.

 

Симада, Содзи.
    Токийский зодиак : [роман] / Содзи Симада ; перевод с японского С. И. Логачева. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 350 с. ; 21 см. - (Хонкаку-детектив).
        ISBN 9785040962815.

 

 Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 637 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Autori: Ilze Andruškina, Sanita Armagana, Māris Badovskis, Gints Bērziņš, Indra Gratkovska, Jolanta Laura, Natālija Laveniece-Straupmane, Liene Liukiša, Jekaterina Macuka, Ilze Māliņa, Jūlija Muraru-Kļučica, Inga Putra, Anda Smiltēna, Viktorija Soņeca, Kristīne Strada-Rozenberga, Juris Stukāns, Sandis Vilcāns, Mārīte Ziemele.
        ISBN 9789934508738.

 

Briede, Jautrīte.

    Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, Dr.iur. Gatis Litvins, Dr.iur. Anita Rodiņa ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Otrais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 380 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 347.-378. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 299.-346. lpp. - Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.

        ISBN 9789934508868.

 

Čestermens, Endrū.
    Tulkošanas mēmi : ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā / Endrū Čestermens ; zinātniskie konsultanti Gunta Ločmele un Andrejs Veisbergs ; redaktori: Ieva Tazāne, Dens Dimiņš ; rādītāja sastādītājs Rūdolfs Balodis ; dizains: Baiba Lazdiņa ; tulkojums no angļu valodas: Estere Ekmane, Ieva Gruzniņa, Monta Plaude [un vēl 19 tulkotāji]. - Papildinātais izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 276, [1] lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 218.-[237.] lpp. un autoru rādītājs: 238.-[242.] lpp., jēdzienu rādītājs: 243.-271. lpp. - Tulkotāji arī: Inga Jogure, Zane Zauberga, Karīna Adamaite, Līga Federiči, Zane Skuja, Paula Vītoliņa, Linda Legzdiņa, Daiga Vīndedze, Ivars Priede, Jānis Skeranskis, Olafs Grigulis, Edgars Purviņš, Viesturs Lācis, Sintija Šauriņa, Inga Cirvele, Ilze Vēbere, Ildze Jurkāne, Ieva Tazāne, Dens Dimiņš.
        ISBN 9789934184604.

 

Eižvertiņa, Anna.
    Ceļvedis darbības teātrī: profesionālās aktieru un režijas mākslas teorija / Anna Eižvertiņa ; zinātniskais redaktors Dr.philol. Raimonds Briedis ; literārā redaktore Juta Ance Ķirķis ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 190 lpp. : portrets ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 177.-183. lpp. un personu rādītājs: 185.-190. lpp.
        ISBN 9789934601217.

 

Izaksons, Valters.
    Einšteins : viņa dzīve un Visums / Valters Izaksons ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks Jānis Esītis ; zinātniskais konsultants Dr.phys. Andris Muižnieks ; literārā redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 671, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 533.-[545.] lpp. un piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 625.-[672.] lpp.
        ISBN 9789934595349.

 

Jansone, Aija.
    Tautastērpa komplektēšanas pamati / Aija Jansone ; recenzentes: Dr.sc.ing. Dagmāra Prīberga, Dr.art. Ieva Pīgozne ; dizains: Mārtiņš Plotka ; zīmējumi: Aija Jansone, Kristiāna Jansone, Vita Jurjāne, Pauls Rubens ; tulkojums angļu valodā: Rita Kursīte. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2021]. , ©2021. - 135, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 135. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
        ISBN 9789934528422.

 

Kaminska, Rūta.
    Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; literārā redaktore Sanda Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; krievu teksta redaktors Aleksandrs Zapoļs ; foto: Māra Bakāne, Leonards Birzmalis, Anita Bistere [un vēl 9 fotogrāfi] ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 511 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 434.-435. lpp. un personu rādītājs: 444.-447. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, attēlu saraksts angļu un krievu valodā. - Ziņas par autorēm: uz vāka atloka. . - Fotogrāfi arī: Teodors Cīparsons, Ilmārs Dirveiks, Andrejs Holcmanis, Aivars Holms, Sarmīte Kviesīte, Inta Sarkane, Marika Vanaga, Pēteris Vanags, Juris Vasiļjevs.
        ISBN 9789934601156.

 

Krastiņš, Uldis.
    Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII² nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Trešais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 363 lpp. : portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 329.-348. lpp. - Ziņas par autoriem: 9.-11. lpp.
        ISBN 9789934508882.

 

Kucina, Irēna.
    Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti : bērns starp vecākiem un valstīm / Irēna Kucina ; zīmējumi: Ričards Kucins ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 431 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934508844.

 

Lasīšanas pandēmija : esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading pandemic : essays on the history of reading in Latvia / sastādītāja Maija Treile ; zinātniskā redaktore Vija Daukšte ; literārā redaktore Jolanta Treile ; dizainere Anete Krūmiņa ; vāka ilustrācijas autore Maija Kurševa ; tulkotājs angļu valodā Juris Beņķis ; priekšvārds: Dagnija Baltiņa. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2020. - 189, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.
        ISBN 9789984850955.

 

Nīmante, Dita.
    Dažādība un iekļaušanās izglītībā : monogrāfija / Dita Nīmante ; zinātniskās recenzentes: Alīda Samuseviča, Lūcija Rutka ; literārā redaktore: Agita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. , ©2021. - 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. - (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Grāmatā izmantoti Vaivaru pamatskolas skolēnu zīmējumi.
        ISBN 9789934186752.

 

Raščevska, Malgožata.
    Domāt precīzi vai daudzveidīgi - konverģenta un diverģenta domāšana : monogrāfija / Malgožata Raščevska ; recenzenti: Dr.psych. Anita Pipere, Dr.psych. Ingūna Griškēviča, Ph.D. Ģirts Dimiņš ; redaktore Ieva Zarāne ; vāka un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. , ©2021. - 118 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. - (Skolotāju izglītības joma: psiholoģija). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 110.-118. lpp. un nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934186745.

 

Riekstiņš, Jānis.
    Bāreņu atgriešanās : 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no Sibīrijas uz dzimteni (1946-1947) : dokumenti un atmiņas / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Ruta Puriņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. , ©2019. - 189, [2] lpp. : faksimils, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - K. Skalbes dzejolis "Aizvestais", [6.] lpp.
        ISBN 9789934184789.

 

Rūmanss, Godfrīds M.
    Klīniskā anatomija medicīnas studentiem / Godfrīds M. Rūmanss, Dzintra Kažoka, Māra Pilmane ; recenzenti: Jānis Gardovskis, Arnis Mugurēvičs ; redaktores: Aija Lapsa un Inga Lievīte ; ilustrāciju autors Mikus Čavarts ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 414 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 410.-412. lpp. - Ziņas par autoriem: 413.-414. lpp.
        1. nodaļa. Kakls (collum) ; 2. nodaļa. Augšējā ekstremitāte (pars libera membri superioris) ; 3. nodaļa. Mugura (dorsum) ; 4. nodaļa. Krūškurvis (thorax) ; 5. nodaļa. Vēders (abdomen) ; 6. nodaļa. Retroperitoneālā telpa un iegurnis (spatium retroperitoneale et pelvis) ; 7. nodaļa. Apakšējā ekstremitāte (pars libera membri inferioris) ; 8. nodaļa. Galva (caput) ; Āda un tās derivāti (cutis et derivati).
        ISBN 9789934563478.

 

Svirževska, Lilita.
    Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; L. Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, 2019. - 117 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm.
        ISBN 9789934534829.

 

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova [un vēl 7 autori] ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Otrais, papildinātais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 311 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 285.-302. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Autori arī: Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa. . - Ziņas par autoriem: 307.-311. lpp.
        ISBN 9789934563560.

 

Жуковски, Марина.  

     Эта необычная Польша : захватывающая история о переезде в Восточную Европу и различиях менталитетов / Марина Жуковски. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Travel Story. Книги для отдыха).
        ISBN 9785041175658.

 

Талалаева, Дина.  

     Как взлететь на крыльях рода и поменять свою судьбу / Дина Талалаева. - Москва : Эксмо, 2022. - 205, [1] с. ; 20 см. - (ВЕДЫ: веди меня к счастью).
        ISBN 9785041181703.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Birze, Miervaldis.
    Rozā zilonis : satīrisks stāsts / Miervaldis Birze ; ievads: Līga Siliņa ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Ziemele. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 310 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934204838.

 

Buču pods : dzejoļi māmiņai / sastādītājs Guna Pitkevica ; māksliniece Una Leitāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 79, [1] lpp. ; 22 cm. - XII.
        ISBN 9789934086960.

 

Bulgakovs, Mihails.
    Meistars un Margarita / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojis Ojārs Vācietis. - Rīga : Jumava, 2020. - 431, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984388892.

 

Dobičins, L.
    Enpils / Leonīds Dobičins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; pēcvārda autors Aleksandrs Zapoļs ; redaktors Vents Zvaigzne ; dizaineri: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško. - [Rīga] : Orbīta, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 131, [1] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka).
        ISBN 9789934591044.

 

Garsija Markess, Gabriels.
    Simts vientulības gadu / Gabriels Garsija Markess ; no spāņu valodas tulkojis Voldemārs Meļinovskis. - Rīga : Jumava, 2020. - 415, [1] lpp.
        ISBN 9789934204067.

 

Gundars, Lauris.
    Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A. / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; dzejas citējumi: Knuts Skujenieks, Gunārs Freimanis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. , ©2021. - 244, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934595318.

 

Kamī, Albērs.
    Svešinieks / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Milda Grīnfelde. - [Rīga] : Jumava, [2021]. , ©2021. - 116, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934572784.

 

Klīdzējs, Jānis.
    Cilvēka bērns : [romāns] / Jānis Klīdzējs ; [Pētera Klīdzēja pēcvārds]. - Rīga : Jumava, [2013]. - 263, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934113192.

 

Kosteņecka, Marina.
    Mans XX gadsimts : saruna ar Georgu Stražnovu (dialogs skaipā) / Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Maija Stūrniece ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; dizains: Anna Aizsilniece ; [priekšvārds]: Dainis Īvāns. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 283, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Marinas Kosteņeckas glezna "Pašportrets" (1978).
        ISBN 9789934861444.

 

 

Kosteņecka, Marina.
    Vēstules no XX gadsimta / Marina Kosteņecka ; krievu vēstuļu tekstu tulkojums latviešu valodā: Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Jana Taperte ; dizains: Anna Aizsilniece ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; [priekšvārds]: Knuts Skujenieks. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.
        ISBN 9789934861468.

 

Paruļskis, Sigits.
    Tumsa un partneri : romāns / Sigits Paruļskis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 223, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238685.

 

Serbs, Antals.
    Ceļinieks un mēnessgaisma : romāns / Antals Serbs ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 236, [3] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204739.

 

Tolstojs, Ļevs.
    Anna Kareņina : romāns / Ļevs Tolstojs ; no krievu valodas tulkojis Jūlijs Vanags ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 846, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934091964.

 

Zandere, Inese.  Mantojumi / Inese Zandere ; redaktore Ieva Lešinska ; dizains: Dita Pence. - Rīga : Neputns, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 102 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934601118.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Ахерн, Сесилия.  

     Веснушка : [роман] / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Марии Чомахидзе-Дорониной. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2021. - 365, [2] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389195868.

 

Дивер, Джеффри.
    Двенадцатая карта : [роман] / Джеффри Дивер ; перевод с английского В. Полещикова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 507, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389183834.

 

Донцова, Дарья.
    Чугунные сапоги-скороходы : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Детектив на диете Татьяна Сергеева).
        ISBN 9785041558895.

 

Ильин, Андрей.  

     Увидеть Париж - и победить! : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 319 с. - (Обет молчания).
        ISBN 9785171329525.

 

Каннингем, Майкл.
    Часы : роман / Майкл Каннингем ; перевод с английского Дмитрия Веденяпина. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - Пулитцеровская премия 1999.
        ISBN 9785171157302.

 

Кондратьев, Олег.
    Бомба для президента / Олег Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 21 cm. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе).
        ISBN 9785041229474.

 

Корита, Майкл.
    Те, кто желает мне смерти / Майкл Корита ; перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041214616.

 

Костенецкая, Марина.
    Мой ХХ век : разговор с Георгом Стражновым (диалог в Скайпе) / Марина Костенецкая ; литературный редактор Людмила Мадисон ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; [предисловие]: Дайнис Иванс. - Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 313, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Marinas Kosteņeckas glezna "Pašportrets" (1978).
        ISBN 9789934861451.

 

Костенецкая, Марина.
    Письма из ХХ века / Марина Костенецкая ; перевод писем на русский язык: Марина Костенецкая ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; литературный редактор Людмила Мадисон ; [предисловие]: Кнут Скуениекс. - Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts krievu valodā, dažas vēstules tulkotas no latviešu valodas.
        ISBN 9789934861475.

 

Ларина, Татьяна.
    В клетке со зверем : [роман] / Татьяна Ларина. - Москва : АСТ, 2021. - 639, [1] с. ; 21 см. - (Wattpad. ТОП на русском).
        ISBN 9785171378707.

 

Леонтьев, Антон.
    Остров вчерашнего дня : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1]с. ; 21 см. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785041571825.

 

Малышева, Анна.
    Пианино из Иерусалима : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Арт-детектив).
        ISBN 9785171209735.

 

Мартова, Людмила.
    Алая гроздь турмалина / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [3] с. ; 20 см. - (Желание женщины).
        ISBN 9785041571610. . - ISBN 9785041576684.

 

Мельников, Павел.
    На горах / Павел Мельников. - Москва : Эксмо, 2021. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        Том 1.
        ISBN 9785041229030.

 

Мельников, Павел.
    На горах / Павел Мельников. - Москва : Эксмо, 2021. - 572, [2] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        Том 2.
        ISBN 9785041229047.

 

Мортон, Кейт.
    Дом у озера : роман / Кейт Мортон ; перевод с английского И. Метлицкой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 540, [1] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389194694.

 

Нестерова, Наталья.
    Милое исчадие : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).
        ISBN 9785171454661.

 

Омер, Майк.
    Как ты умрешь / Майк Омер ; перевод с английского Александра Шабрина. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Первый роман из цикла о Зои Бентли. Предистория супербестселлера "Внутри убийцы".
        ISBN 9785041159689.

 

Романова, Галина.
    Конец игры с продолжением : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041572525.

 

Свешникова, Мария.
    Пара Ноя : роман / Мария Свешникова. - Москва : АСТ, 2021. - 378, [2] с. ; 21 см. - (Городская проза). (Это личное!).
        ISBN 9785171447427.

 

Устинова, Татьяна.
    Мини-модель : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2021. - 218, [2] c. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041539511.

 

Харкнесс, Дебора.
    Книга Жизни : [роман] / Дебора Харкнесс ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 668, [2] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        Книга 3.
        ISBN 9785389138063.

 

Харкнесс, Дебора.
    Тень ночи : [роман] / Дебора Харкнесс ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 732, [2] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        Книга 2.
        ISBN 9785389138070.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Ekure, Velga.
    Cilvēka vārds un numeroloģija : kā vārds ietekmē likteni / Velga Ekure ; Vitas Lēnertes grāmatas un vāka dizains ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 268, [2] lpp. ; 22 cm. - Autors uz vāka nav uzrādīts.
        ISBN 9789934094439.

 

Endžela, Beverlija.
    Atbrīvojies no emocionālas vardarbības : kā izbeigt emocionālos pāridarījumus attiecībās un atgūt pašapziņu / Beverlija Endžela ; no angļu valodas tulkojusi Ināra Siliņa. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 262, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 261.-[263.] lpp.
        ISBN 9789934576348.

 

Vardecka, Berbela.
    Sievišķais narcisms : alkas pēc atzinības / Berbela Vardecka ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Kudiņa. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2021]. - 269 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934887369.

 

Шофф, Джилл Потвен.
    Чистый дом без химии : подробное руководство по уборке натуральными чистящими средствами : перевод с английского / Джилл Потвен Шофф. - Москва : Эксмо, 2019. - 224 с. : иллюстрации ; 25 см. - (Порядок в доме. Лучшие методики организации пространства). - Алфавитный указатель: с. 218-220. - На обложке : более 200 советов и рецептов.
        ISBN 9785041075767.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Paradums mirt / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - [Rīga] : Literārā brālība, 2021. , ©2021. - 276, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880433.

 

Abots, Džefs.
    Slazds / Džefs Abots ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežale. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 458 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250378.

 

Džeksone, Stīna.
    Sudraba ceļš : romāns / Stīna Džeksone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Visvaldis Ārness. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 269, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Gada labākais kriminālromāns Zviedrijā.
        ISBN 9789934097058.

 

Grūbe, Daina.
    Vienīgie / Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934095191.

 

Hanna, Kristīne.
    Baltā nekuriene : romāns / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 444, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934096204.

 

Jundze, Arno.
    Vienīgais liecinieks : romāns / Arno Jundze ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934096525.

 

Kalniete, Sandra.
    Tev būs četri vīri : [Latvijas sieviešu dzīvesstāsti] / Sandra Kalniete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 303, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934096433.

 

Katalpa, Jakuba.
    Vācieši : romāns / Jakuba Katalpa ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335414.

 

Kvinna, Džūlija.
    Hercogs un es : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 381, [1] lpp. ; 23 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 1. grāmata). - Uz vāka: NETFLIX iedvesmojis seriāla tapšanu Bridžertoni. . - "Hercogs un es" ir pirmā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934096181.

 

Nemiera, Linda.
    Rīgas raganas / Linda Nemiera ; Vitas Lēnertes vāka un lapu dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 413, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmatas dizainā izmantots Aijas Vinkelmanes zīmējums un Jura Dreimaņa fotogrāfijas. . - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934096402.

 

Nesbē, Jū.
    Greizsirdis un citi stāsti / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934097263.

 

Railija, Lūsinda.
    Pazudusī māsa : Meropes stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 687 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 7. grāmata). - Bibliogrāfija: [686.]-687. lpp. - Uz vāka: Romānu cikls "Septiņas māsas".
        ISBN 9789934097034.

 

Veika, Džūlsa.
    Koventgārdena sniegā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liena Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 445 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Uz vāka: Eņģeļa Skūpsts.
        ISBN 9789934250323.

 

Zusta, Zane.
    tauriņa spārnu vēzieni : romāns / Zane Zusta ; vāka dizains: Ilze Isaka ; redaktore Jana Boikova. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā vārdi attēloti ar mazajiem burtiem.
        ISBN 9789934097331.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Мудрость палача / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2021. - 479, [1] с. ; 21 cm. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785041222017.

 

Акунин, Борис.
    Беллона : романы / Борис Акунин, Анатолий Брусникин. - Москва : АСТ, 2021. - 445, [2] с. ; 21 см. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171372514.

 

Волкова, Лилия.
    Изнанка : роман / Лилия Волкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041565275.

 

Волкова, Лилия.
    Изнанка : роман / Лилия Волкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041565275.

 

Володарская, Ольга.
    Нерассказанная сказка Шахерезады : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041571856.

 

Галевска, Марина.
    Прошлое наступит завтра : детективный роман / Марина Галевска ; редактор Ксения Милова ; оформление обложки: Аэлита Галевска. - Рига : Sava grāmata, 2018. - 227 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934582028.

 

Дорош, Елена.
    Портрет девочки в шляпе : роман / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2021. - 317 с. ; 21 cm. - (Вечерний детектив Елены Дорош).
        ISBN 9785041560966.

 

Киз, Дэниел.
    Разоблачение Клаудии : [история основанная на реальных событиях] / Дэниел Киз ; перевод с английского Елены Парахневич. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041161040.

 

Мельников, Павел.
    В лесах / Павел Мельников. - Москва : Эксмо, 2021. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        Том 1.
        ISBN 9785041228965.

 

Мельников, Павел.
    В лесах / Павел Мельников. - Москва : Эксмо, 2021. - 605, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        Том 2.
        ISBN 9785041228972.

 

Несбё, Ю.
    «Крысиный остров» и другие истории : сборник / Ю Несбё ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 412, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389190825.

 

Николаева, Юлия.
    Папа на сезон : роман / Юлия Николаева. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 239, [2] с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517053701.

 

Ора, Хэлен.
    Паника / Хэлен Ора, автор текста и рисунков ; перевод с латышского Инги Лыщики и Людмилы Нукневич ; редактор Людмила Нукневич. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934097966.

 

Парипская, София.
    Срок Серебряный : история страны вторгается в историю семьи : роман / София Парипская. - Москва : Эксмо, 2021. - 415 с. ; 22 cm.
        ISBN 9785041229825.

 

Рубина, Дина.
    Маньяк Гуревич : жизнеописание в картинках / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 507, [3] с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной). - На переплете: Содержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785041549077.

 

Тронина, Татьяна.
    Тайная жизнь моего мужа : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2021. - 313, [1] с. ; 20 см. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).
        ISBN 9785041574093.

 

Шарапов, Валерий.
    Жестокое эхо войны / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).
        ISBN 9785041556105.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Turčinskis, Zigmārs.
    Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība" : pretošanās padomju okupācijai 1946.-1954. gads / Zigmārs Turčinskis ; zinātniskā konsultante Inese Dreimane ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediju, 2021. - 574, [1] lpp. : il., kartes, portr., tab. ; 24 cm. - Pretošās kustības dalībnieku un atbalstītāju saraksti: 447.-502. lpp. . - Bibliogrāfija: 555.-564. lpp. . - Personu rādītājs: 545.-554. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934159091.

 

Vilde, Māra.
    Miers mājās : attiecību stupceļi un speciālistu ceļazīmes, kas ļauj no tiem izkļūt / Māra Vilde. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izzini, uzzini, apzini).
        ISBN 9789934576331.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Bekmanis, Zigmunds, 1966-.
    Apkārt pasaulei blusas mugurā / Zigmunds Bekmanis ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Milda Klampe ; mākslinieciskais noformējums: Gundega Muzikante. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - X. - Ilustrācijas un māksliniecisko noformējumu veidoja Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņi.
        ISBN 9789934158810.

 

Gregorija, Filipa.
    Vētras nesēji : vēsturisko romānu cikla "Tumsas ordenis" otrā grāmata / Filipa Gregorija ; no angļu val. tulkojusi Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 287, [1] lpp. : il. - (Tumsas ordenis ; 2. grāmata). - Oriģ. nos.: Stormbringers.
        ISBN 9789934044168.

 

Lindgrēne, Astrida.
    Grāmata par Pepiju Garzeķi / Astrida Lindgrēne ; māksliniece Ingrīda Vanga Nīmane ; no zviedru valodas tulkojušas Elija Kliene un Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 261, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks!). - 5.-6.
        ISBN 9789934005510.

 

Olsone, Kristīna.
        Spoku mājiņas noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. , ©2021. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934097249.

 

Tilaks, Dzintars.
    M+A : skolas vecuma romāns / Dzintars Tilaks ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934097287.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Džeferisa, Dina.
    Pazudusī māsa : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; [redaktore Elga Rusmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 350, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934091117.

 

Ezera, Regīna, 1930-2002.
    Cilvēkam vajag suni / Regīna Ezera. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 92 lpp. - (Vajadzīga grāmata).
        ISBN 9789934055218.

 

Galbraits, Roberts.
    Zīdtārpiņš : [kriminālromāns] / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 541, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; [2.]). - Oriģin. nos.: The Silkworm. - "Zīdtārpiņš" ir otrais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku.
        ISBN 9789934074097.

 

Grūbe, Daina, 1960-.
    Vienīgie / Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934095191.

 

Hanna, Kristīne.
    Baltā nekuriene : romāns / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 444, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934096204.

 

Holsela, Rona.
    Greizo spoguļu spēles : [romāns] / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 396 lpp. - Oriģ. nos.: Guilty Little Secrets.
        ISBN 9789984359106.

 

Jundze, Arno.
    Vienīgais liecinieks : romāns / Arno Jundze ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934096525.

 

Konstantīna, Liva.
    Plēsoņa / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 457 lpp. - (National Bestseller).
        ISBN 9789984359441.

 

Kvinna, Džūlija.
    Hercogs un es : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 381, [1] lpp. ; 23 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 1. grāmata). - Uz vāka: NETFLIX iedvesmojis seriāla tapšanu Bridžertoni. . - "Hercogs un es" ir pirmā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934096181.

 

Mulīns, Pēters.
    Pēdējā dzīvība / Pēters Mulīns, Pēters Nīstroms; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 429, [2] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934205125.

 

Nesbē, Jū.
    Greizsirdis un citi stāsti / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934097263.

 

Sagāna, Fransuāza.
    Visos sirds nostūros / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 158, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091070.

 

Santopolo, Džila.
    Gaisma, kuru mēs pazaudējām : [romāns] / Džila Santopolo ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Light We Lost.
        ISBN 9789984358703.

 

Svonsons, Pīters.
    Visi skaistie meli : [romāns] / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - Oriģ.nos.: All the Beautiful Lies.
        ISBN 9789984359083.

 

Zusta, Zane, 1982-.
    Tauriņa spārnu vēzieni : romāns / Zane Zusta ; vāka dizains: Ilze Isaka ; redaktore Jana Boikova. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā vārdi attēloti ar mazajiem burtiem.
        ISBN 9789934097331.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Bērniem krievu valodā

 

Уилтшир, Алекс.
    Roblox. Лучшие ролевые игры : комиксы : более 40 популярных игр / Уилтшир Алекс, Кокс Алекс ; перевод с английского Б. Токарева. - Москва : АСТ, 2021. - 93, [3] c. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Roblox). - III.
        ISBN 9785171158170.

 

---Pusaudžiem krievu valodā

 

Брэльер, Макс.
    Последние подростки на Земле / Макс Брэльер ; перевод с английского Виктории Горпинко ; иллюстрации Дугласа Холгейта. - Москва : Издательство АСТ, 2020. - 237, [1] c. : иллюстрации ; 21 cm. - (Герой галактики). - 5-6. - На обложке: Оригинальный сериал NETFLIX.
        ISBN 9785171107604.

 

Вильмонт, Екатерина.
    Секрет пустой квартиры / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2018. - 316, [3] с. ; 21 см. - (Даша и Ко). - 7-9.
        ISBN 9785171079826.

 

Полярный, Александр.
    Одна ночь в зимнем саду / Александр Полярный. - Москва : АСТ, 2021. - 160 с. ; 21 см. - (Мятная сказка). - 5.-6.
        ISBN 9785171391454.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Авеярд, Виктория.
    Алая королева : [роман] / Виктория Авеярд ; перевод с английского В. С. Сергеевой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Культовый мировой бестселлер). (Young adult. Мировой бестселлер Виктории Авеярд).
        ISBN 9785041034450.

 

Донцова, Дарья, 1952-.
    Жираф - гроза пингвинов : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 17 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041170608.

 

Макквесчин, Карен.
    Лунное дитя : [роман : перевод с английского] / Карен Макквесчин. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Романы о больших сердцах).
        ISBN 9785041205539.

 

Макманус, Карен М.
    Один из нас лжет : роман / Карен М. Макманус ; перевод с английского М. Б. Левина. - Москва : АСТ, 2021. - 352 c. ; 21 cm. - (Neoclassic: разсследование).
        ISBN 9785171377007.

 

Скотт, Эмма.
    Зажечь небеса : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 416 с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). - На обложке: без тебя мне нечем дышать.
        ISBN 9785041116323.

 

Степанова, Татьяна.
    Перекресток трех дорог : роман / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041539986.

 

 

Nozaru literatūraAkvarelists Vladislavs Paurs : katalogs : mākslas darbu reprodukcijas / atbildīgā par izdevumu, priekšvārda autore Diāna Apele ; dizainere Zaiga Protizāne ; literārā redaktore Vita Ansone ; tulkotājas Sandra Ūdre (latgaliešu valodā), Izolde Aņiskoviča (angļu valodā). - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. , ©2021. - [120] lpp. : il. ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu, latgaliešu rakstu un angļu valodās.

    ISBN 9789984442525.

 

Galeoti, Marks.

    Vori: Krievijas supermafija : Krievijas supermafija / Marks Galeoti ; no angļu valodas tulkojuso Aija Uzulēna ; ilustrējis Jānis Esītis ; redaktors Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 463, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934595455.

 

Kadiķe, Maija.

    Eņģeļu dārzā : Miers. Maigums. Mīlestība / Maija Kadiķe ; [Māras Alševskas dizains ; Maijas Kadiķes krāsainās ilustrācijas ; redaktore Ilze Cine]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014. - 79 lpp. : il. ; 20 cm.

        ISBN 9789934049767.

 

Līpiņš, Leonards.

    Koksnes mācība / Leonards Līpiņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2021 (Latgales druka). - 168 lpp. : il., tab. ; 28 cm.

        ISBN 9789934857690.

 

Rankina, Lisa.

    Prāts pārspēj medicīnu : zinātniski pierādījumi cilvēka spējai dziedināt pašam sevi / Lisa Rankina ; no angļu valodas tulkojusi Ilva Priedniece ; redaktore Inita Saulīte-Zandere ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 261, [2] lpp. ; 23 cm. - Bibliohrāfija: 234.-[262.] lpp.

        ISBN 9789934576324.

 

Rebolda Bentona, Dženeta.

    Kā saprast mākslu / Dženeta Rebolda Bentona ; tulkojusi Renāte Punka. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - 175 lpp. ; 21 cm. - (Mākslas pamati). - Ieteicamā literatīra: 171. lpp.

        ISBN 9789984238562.

 

Remess, Andžils.

    Sporta smaidi un grimases : Latvijas sportistu dzīves zibšņi / Andžils Remess ; redaktors Kraule Dace. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - 183, [7] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934159640.

 

Šilovs, Sergejs.

    Silmalas skolas stāsts = Рассказ Силмалской школы / Sergejs Šilovs. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], 2020. - 128 lpp.

 

Turčinskis, Zigmārs.

    Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība" : pretošanās padomju okupācijai 1946.-1954. gads / Zigmārs Turčinskis ; zinātniskā konsultante Inese Dreimane ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediju, 2021. - 574, [1] lpp. : il., kartes, portr., tab. ; 24 cm. - Pretošās kustības dalībnieku un atbalstītāju saraksti: 447.-502. lpp. . - Bibliogrāfija: 555.-564. lpp. . - Personu rādītājs: 545.-554. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934159091.

 

Veikša, Ingrīda.

    Autortiesības digitālajā laikmetā : monogrāfija / Ingrīda Veikša. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. - 457 lpp. ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 41).

        ISBN 9789934543333.

 

Vilde, Māra.

    Miers mājās : attiecību stupceļi un speciālistu ceļazīmes, kas ļauj no tiem izkļūt / Māra Vilde. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izzini, uzzini, apzini).

        ISBN 9789934576331.

 

Мясников, Александр (Александр Леонидович).

    Пора лечиться правильно : медицинская энциклопедия / Мясников А. Л., Родионов А. В., Парамонов А. Д. и другие. - Москва : Эксмо, 2018. - 400 с. : табл. ; 27 см. - (Медицинская энциклопедия). - Алфавитный указатель: с. 398-400. - На переплете: Симптомы и диагностика более 400 заболеваний сердца, суставов, желудка, кишечника и эндокринной системы, список действительно помогающих лекарств, нормы показателей при различных анализах, авторы - врачи, которым доверяют миллионы россиян : все, что нужно знать о здоровье под одной обложкой.

 

Ньюмарк, Эми.

    Куриный бульон для души. Я решила - смогу! : 101 история о женщинах, для которых нет ничего невозможного / Эми Ньюмарк ; предисловие Джон Гордон. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. - 415 с. ; 22 см. - (Куриный бульон для души).

        ISBN 9785041004880.Daiļliteratūra latviešu valodāAtpile-Jugane, Ineta.

    Burtu vuoceleite : dzeja bārnim / Ineta Atpile-Jugane. - [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. - [37] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - XII. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789984442587.

 

Bakena, Elizabete.

    Divas sievietes Romā : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 410 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 9789934250347.

 

Dzejnieka ID : 146 autoru kopdarbs / sastādītāja Agnese Piļāne un Aigars Zirnītis. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - Karte "Dzejas ģeogrāfija" - Titullapā.

        ISBN 9789934600661.

 

Fīla, Ivans.

    Vīrs, kas stāvēja ceļā / Ivans Fīla ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Jumava, [2021]. - 301, [3] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934205002.

 

Hotakainens, Kari.

    Nākotnes pilsētas stāsts : romāns / Kari Hotakainens ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktore Daina Vilemsone ; dizains: Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tiporāfija. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984335407.

 

Kūlis, Ēriks.

    Raksti / Ēriks Kūlis ; Edgara Lāma ievads. - Rīga : Jumava, [2021]. - 340, [3] lpp. ; 21 cm.

  1. Rīta cēliens.

 

Lāksonena, Heli.

    Paņēmi manu sirdi no plaukta : dialogs dzejā / Heli Laaksonen, Aleksandrs Čaks ; atdzejojis Guntars Godiņš ; literārā redaktore Sandra Godiņa ; dizains: Jorens Godiņš. - [Somija] : Kynälä, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 57, [2] lpp. ; 21 cm + pielikums (1 atsevišķa salocīta lp. ar ilustrācijām). - Tulkots no somu valodas. - Atbildes uz Aleksandra Čaka dzejoļiem lībiešu dialektā.

        ISBN 9789526859521.

 

Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 344 lpp. 

        ISBN 9789934871450.

 

Savvins, Dmitrijs.

    Rīts brīvajā Latvijā : antiutopija : romāns / Dmitrijs Savvins ; mākslinieks, vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Sallija Benfelde, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 205, [2] lpp. ; 21 cm. - Tulkots no krievu valodas. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159695.

        ISBN 9789934159688.

 

Sēks, Makss.

    Ļaunuma tīkls / Makss Sēks ; No somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 539, [2] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - New York Times Bestsellera autors - Uz vāka.

        ISBN 9789934159916.

 

Tevi vienu : veltījums jaunlaulātajiem : dzeja / sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 162 lpp. ; 21 cm. - Autori: L. Vištarte, L. Daugiša, D. Cabe, A. Zirnīte, A. Ezerroze un citi...

        ISBN 9789934600722.

 

Troalika, Iveta.

    Tūlīt paliks labāk : romāns / Iveta Troalika ; redaktore Krista Anna Belševica ; Kārļa Dovnoroviča vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2021. , ©2021. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934122538.

 

Zālītis, Jānis.

    Kam puķe zied... : romāns / Jānis Zālītis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 423, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Ziemeļnieks). - Bibliogrāfija: 385.-[386.] lpp. . - Personu rādītājs: 387.-[419.] lpp.

        . Jānis Ziemeļnieks.

        ISBN 9789934595493.Daiļliteratūra krievu valodāБарановский, Василий (Василий Савич).

    Единственный град во Вселенной... : стихотворные повествования / Василий Барановский. - Даугавпилс : Авторское издание, 2021. - 151 с.

 

Боджалиан, Крис.

    Бортпроводница : [роман] / Крис Боджалиан ; перевод с английского Эвелины Несимой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).

        ISBN 9785389199620.

 

Горская, Евгения.

    Чужих не жалко : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).

        ISBN 9785041550592.

 

Гусейнова, Ольга.

    Оборотни клана Морруа : роман / Ольга Гусейнова. - Москва : АСТ, 2021. - 476, [1] с. ; 21 cм. - (Другие миры).

        ISBN 9785171383589.

 

Данилова, Анна.

    Тайна церковной мыши : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).

        ISBN 9785041555627.

 

Джеффрис, Дайна.

    Жена чайного плантатора / Дайна Джеффрис ; перевод с английского Евгении Бутенко. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2021. - 540, [2] с. ; 19 см.

        ISBN 9785389192553.

 

Дукуль, Янина.

    Всё те же соловьи : стихи, проза, переводы / Янина Дукуль. - Rēzekne : Autorizdevums, 2021. - 231, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu, krievu valodās.

        ISBN 9789934234385.

 

Жарова, Наталья.

    Любовь с привкусом проклятья : роман / Наталья Жарова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 290 с. ; 22 cm.

        ISBN 9785517038173.

 

Кара, Лесли.

    Сплетня : роман / Лесли Кара ; перевод с английского А. Воронцова. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Не) преступление).

        ISBN 9785171174521.

 

Карлайл, Роуз.

    Девушка в зеркале : [роман] / Роуз Карлайл ; перевод с английского А. Лисочкинa. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Супер белый детектив).

        ISBN 9785041190620.

 

Колина, Елена.

    Дорогая Дуся : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [2] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).

        ISBN 9785171393212.

 

Колычев, Владимир.

    Украденная невеста / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] c. ; 21 см. - (Роковой соблазн).

        ISBN 9785041229481.

 

Леонов, Николай.

    Улика с того света / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 382, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041229368.

 

Митфорд, Нэнси.

    Любовь в холодном климате : роман / Нэнси Митфорд ; перевод с английского Н. Кудашевой. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785171349677.

 

Романова, Галина.

    Цена откровения : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).

        ISBN 9785041550370.

 

Семенов, Юлиан.

    Межконтинентальный узел / Юлиан Семенов. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041553876.

 

Семенов, Юлиан.

    Противостояние / Юлиан Семенов. - Москва : Эксмо, 2021. - 384 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041229450.

 

Семенов, Юлиан.

    Тайна Кутузовского проспекта / Юлиан Семенов. - Москва : Эксмо, 2021. - 380 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041228118.

 

Симмонс, Дэн.

    Террор : роман / Дэн Симмонс ; перевод с английского Марии Куренной. - Сант-Петербург : Азбука, 2020. - 893, [1] с. : ил., карта ; 18 см. - (The big book).

        ISBN 9785389110496.

 

Соловьева, Елена.

    Нянька из другого мира / Елена Соловьева. - Москва : Литнет, 2021. - 256 с. ; 21см. - (Литнет. Юмористическое фэнтези).

        ISBN 9785517049933.

 

Тамоников, Александр.

    Огненное побережье / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Боевая хроника. Романы о памятных боях).

        ISBN 9785041229405.

 

Чайлдс, Джилл.

    Любовница : роман / Джилл Чайлдс ; перевод с английского Е. Дворецкой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 334, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9785386144258.Līdzīgi raksti