Nozaru literatūra

 

Adizess, Ichaks Kalderons

     Tiecoties pēc uzplaukuma : Adizes programma uzņēmuma izaugsmei / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 285, [3] lpp. : portrets ; 23 cm.

        ISBN 9789934089367.

 

Barovskis, Ingus. 

     Mythopoeia : mūsdienu mītrade / Ingus Barovskis ; recenzenti: Ernestas Vasiļauskas, Velga Vēvere, Ieva Garda-Rozenberga ; zinātniskā redaktore: Janīna Kursīte ; literārā redaktore: Gita Kļaviņa ; vāka dizainu un maketu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 277, [2] lpp. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (249.-269. lpp.) un personu rādītāju (275.-[278.] lpp.). - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934186783.

 

Edelmans, Abrahams.

    [20-й век. Письмо]

    20. gadsimts. Vēstule / Abrahams Edelmans ; sastādītāja Ineta Zelča Sīmansone ; ievada autors Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr. hist. Uldis Neiburgs ; tulkojums no krievu valodas: Artis Ērglis ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; grafiskais dizains: Edvards Percevs. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Fābere, Adele.

     Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu / Adele Fābere un Eleina Mazliša ; ilustrāciju autore Kimberlija Anna Ko ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 350, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [345.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 347.-[351.] lpp.

        ISBN 9789934089619.

 

Lamsters, Kristaps.

     Mūsdienu ledāji / Kristaps Lamsters ; recenzenti: Dr. geol. Vitālijs Zelčs, Dr. geol. Juris Soms, Dr. geol. Jānis Karušs ; redaktore Ieva Zarāne ; kopsavilkumu angļu valodā rediģējusi Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 261, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 23 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 257.-[263.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

        1. Ieskats ledāju attīstībā, uzbūvē un dinamikā ; 2. Ledāji pagātnē un to veidošanās cēloņi ; 3. Mūsdienu ledāju raksturojums ; 4. Mūsdienu ledus vairogu raksturojums ; 5. Ledāji ārpus Zemes ; 6. Nozīmīgākie mūsdienu ledus vairogu atklājēji un pētnieki ; 7. Latvijas zinātnieku mūsdienu ledāju pētījumi.

        ISBN 9789934186325.

 

Lebeds, Aleksandrs.

     Rēzeknes varavīksne : [fotoalbums] / Aleksandrs Lebeds ; teksta autore Marina Sokolova. - Rēzekne : Aleksandrs Lebeds, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2021. - 126, [1]lpp. ; 16 cm. - Teksts paral. latviešu, krievu un angļu valodās. - Autori uz vāka un titullapā nav uzrādīti.

        ISBN 9789934233630.

 

Megrē, Karolīna de. 

     Vecāka, bet labāka... un tomēr vecāka / Karolīna de Megrē un Sofija Masa ; sadarbībā ar Anni Berestu un Odriju Divānu ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 263 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

        ISBN 9789934093609.

 

Mūsu Tēvzemes aprakstīšana : Krišjānis Barons un citi latvieši / sastādītāja un priekšvārda autore Rūta Šmite ; redaktore Ieva Jansone ; Ievas Krūmiņas ilustrācijas ; Žanetes Grendes pēcvārds. - Rīga : Imanta Ziedoņa fonds "Viegli", 2020. - [Rīga] : Livonia Print. , ©2020. - 369 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes, 1 salocīta atsevišķa lp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 22 cm + pielikums ([1] lp. : Landkārte [Latvijas teritorijas karte]). - Bibliogrāfija: 181.-182. lpp. un zemsvītras piezīmēs, vietvārdu rādītājs: 165.-180. lpp. - Grāmatā iekļauta pirmizdevuma faksimila "Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumâ saņemti" (1859) reprodukcija vecajā ortogrāfijā ar fraktūras burtiem un transkribētais teksts latviešu valodā.

        Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi, īsumā saņemti / Kornēlija Pokrotniece. Ģeogrāfija un tautas atmoda / Aleksejs Apīnis. Krišjāņa Barona unikālais devums ģeogrāfijā / Jānis Štrauhmanis. Kāds vārds par mūsu tēvu tēvu valodu / Kornēlija Pokrotniece. Mēs esam seni un būsim ilgum ilgi / Alberts Sarkanis. Kājāmgājējs / Valdis Segliņš. Jaunlatviešu ceļa mozaīka / Janīna Kursīte. 19. gadsimta atmodas procesi igauņu un latviešu sabiedrībā / Ilze Salnāja-Verva. Latviešu dāvana Nikolajam II - starp padevību un patstāvību / Janīna Kursīte. Liecības par latviešiem mākslā / Edvarda Šmite. Imanta Ziedoņa latviskās identitātes ceļš: tautasdziesmu un Krišjāņa Barona piemērs / Rūta Šmite.

        ISBN 9789934863868.

 

Ozolzīles zīmē / sastādītāji Sandra Ūdre, Edgars Blinovs ; redaktore Skaidrīte Svikša ; grāmatas dizains: Māris Justs. - Rēzeknes novads : Ozolaines pagasta pārvalde, 2021. - 351 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, faksimili, kartes ; 22 cm.

        ISBN 9789934233296.

 

Politiski represēto dzīvesstāsti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mutvārdu vēstures arhīvā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Valda Čakša ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Lāsma Drozde. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], 2021. - 359 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, tabulas, faksimili ; 22 cm.

        1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mutvārdu vēstures arhīvs: veidotāji, struktūra, saturs ; 2. Atmiņa - tagadnē svarīgas pagātnes lietošana un izmantošana identitātes un sabiedrības vērtību veidošanā ; 3. Pagātnes reprezentācija represēto rēzekniešu dzīvesstāstos - interviju pētnieciskais potenciāls ; 4. Represiju tematika: ieskats RTA vēsturnieku pētījumos un mutvārdu vēstures historiogrāfijā ; 5. Rēzeknes politiski represēto kluba biedru intervijas RTA mutvārdu vēstures arhīvā.

        ISBN 9789934233852.

 

Rēzeknes novada dievnami : pastkaršu komplekts / Viktorijas Grappas zīmējumi. - [Rēzekne] : Nezināmā Rēzekne, 2020. - 16 pastkartes : ilustrācijas. - Izdevums tapis ar Rēzeknes novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

        Draudzes - Attēlizdevumi.

        Latgale (Latvija). Rēzeknes novads (Latvija). Ozolmuižas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Bērzgales pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Rikavas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Nagļu pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Feimaņu pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Pušas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija). Kaunatas pagasts (Rēzeknes novads, Latvija).

 

Edelman, Abraham.

     20th Century. A Letter / Abraham Edelman ; anthologist Ineta Zelča Sīmansone ; introduction: Ilya Lensky ; history consultant Dr. hist. Uldis Neiburgs ; translation from Russian: Jānis Balodis ; literary editor Laine Kristberga ; design: Edvards Percevs. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Тёркл, Шерри. 

     Живым голосом : зачем в цифровую эру говорить и слушать / Шерри Тёркл ; перевод с английского Анны Шульгат. - Москва : АСТ, 2021. - 553, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бестселлер New York Times). (Анатомия современного общества). - Библиография: с. 473-534. . - Указатель: с. 537-554.

        ISBN 9785171142360.

 

Фентон, Ричард. 

     Я хочу услышать "нет" : как перестать бояться отказов и сделать их своим ресурсом : перевод с английского / Ричард Фентон, Андреа Вальц. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 173, [1] с. ; 22 см. - (Бог общения. Говори так, чтобы тебя услышал весь мир).

        ISBN 9785041211134.

 

Эдельман, Абрахам. 

     20-й век. Письмо / Абрахам Эдельман ; составитель Инета Зелча Симансоне ; автор введения Илья Ленский ; научный редактор Dr. hist. Улдис Нейбургс ; перевод введения на русский язык и литературный редактор: Яна Таперте ; графический дизайн: Эдвард Перцев. - Rīga : Creative Museum, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 71 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. - Grāmata mapes veidā.

        ISBN 9789934855498.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Isabella.

     Japāņu mīļākais / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934093548.

 

Apanā, Nataša.

     Pār jumtu debess vien : romāns / Nataša Apanā ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; māksliniece Baiba Baiba. - Rīga : Omnia mea, 2021. , ©2021. - 102, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934885631.

 

Berķis, Aivars. 

     Kūlas svilinātāji : romāns / Aivars Berķis ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; literārā redaktore Evija Veide ; Ērika Hānberga pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 515, [4] lpp. ; 21 cm. - Par autoru: 509.-[512.] lpp. . - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.

        ISBN 9789934159718.

 

Harana, Maeva. 

     Īstas franču kāzas : romāns / Maeva Harana. - Rīga : Kontinents, 2021. - 477 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 9789934250255.

 

Indriksone, Ramona. 

     Es biju cita : romāns / Ramona Indriksone ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 255, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934087455.

 

Mileika, Anita.

     Mūžīgā nepārtikusī stirna / Anita Mileika ; [redaktore Anna Rancāne ; vuoka muokslinīks Eduards Griškevičs]. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2015 (Microdot). - 63 lpp. ; 20 cm. - Teksts latviešu valodā un latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789934829123.

 

Ora, Helēna.

     Panika / teksta un zīmējumu autore Helēna Ora ; redaktore Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934096242.

 

Pilāne, Inese.

     Atdzimusi dzīvot / Inese Pilāne ; redaktore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 256 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934600739.

 

Račs, Guntars.

     365 : dzejoļi / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un grāmatas datorsalikums: Guntars Ošenieks. - [Rīga] : MicRec, 2021. - 191 lpp. ; 16 cm. - (365).

        3. daļa.

        ISBN 9789934873485.

 

Tenča-Goldmane, Veronika. 

     Sirmā stundā : dzejoļi / Veronika Tenča-Goldmane ; Māras Kancānes vāka zīmējums ; Pētera Korsaka ievads un fotoattēli. - Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. , ©2021. - 61, [2] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 23 cm. - Teksts latviešu valodā, viens dzejolis latgaliešu rakstu valodā.

 

Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos : no Latviešu leģiona līdz Briselei / sastādītājs Andris Dzenis ; Tonija Stroda vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. - 206, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas, portreti ; 21 cm.

        ISBN 9789934204975.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

     Любовь без права на ошибку : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 315 с. ; 17 см. - На обложке: Удивительная сила любви.

        ISBN 9785041208592.

 

Блейк, Сара.

     Тени нашего прошлого : история семьи Милтон / Сара Блейк ; перевод с английского Юрия Гольдберга. - Москва : Синдбад, 2021. - 572 с. ; 22 см.

        ISBN 9785001313403.

 

Габас, Лус.

     Пальмы в снегу : роман / Лус Габас ; перевод с испанского Ю. С. Каштанова. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 508, [3] с. ; 18 см. - На обложке: Российская премьера.

        ISBN 9785386141196.

 

Маринина, Александра. 

     Отдаленные последствия : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).

        Том 1.

        ISBN 9785041540135.

 

Маррс, Джон.

     Тьма между нами / Джон Маррс ; перевод с английского К. Карповой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер).

        ISBN 9785041226862.

 

Метлицкая, Мария. 

     Мандариновый лес : сборник / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041224899.

 

Натт-о-Даг, Никлас.

     1794 : роман / Никлас Натт-о-Даг ; перевод со шведского Сергея Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 637, [2] с. ; 18 см. - На обложке: Продолжение мирового бестселлера.

        ISBN 9785386141165.

 

Сафонова, Евгения.

     Лунный ветер : сага о Форбиденах / Евгения Сафонова. - Москва : T8 RUGRAM, 2020. - 438, [1] с. ; 22 см. - (Взрослые сказки Евгении Сафоновой).

        ISBN 9785517031754.

 

Степанова, Татьяна.

     Перекресток трех дорог : роман / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).

        ISBN 9785041539986.

 

Столяров, Владимир.

     И были времена другие... : повести и рассказы / Владимир Столяров. - Рига : Авторское издание, 2020. - 281, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9789934890413.

 

Твен, Марк.

     Янки из Коннектикута при дворе короля Артура : роман / Марк Твен ; перевод с английского Н. К. Чуковского. - Москва : Вече, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (100 великих романов).

        ISBN 9785448410215.

 

Хобб, Робин.

     Волшебный корабль : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 860, [1] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 1.

        ISBN 9785389128279.

 

Хобб, Робин.

     Безумный корабль : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 924, [3] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 2.

        ISBN 9785389128972.

 

Хобб, Робин.

     Корабль Судьбы : сага о живых короблях / Робин Хобб ; перевод с английского Марии Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 957, [1] с. ; 22 см. - (Звезды новой фэнтези). (Сага о живых короблях).

        Книга 3.

        ISBN 9785389129290.

 

Эзериня, Светлана.

     С тобой, моя Латгалия... / Светлана Эзериня ; ответственный редактор Кристине Лапиня. - Рига : Jumava, 2021. - 86, [1] с. : фотографии ; 21 см.

        ISBN 9789934204883.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Kurovskis, Francs.
    Nāves katls Kurzemē / Francs Kurovskis ; no vācu valodas tulkojis Toms Gulbis. - [Rīga] : [APP ART], [2021]. - 224 lpp. : kartes ; 22 cm.
        ISBN 9789934899614.

 

Ritenberga, Dzidra.
    Es atradu laimi : atmiņas / Dzidra Ritenberga ; mākslinieks un vāka grafiskais noformētājs Indulis Martinsons ; zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Edīte Tišheizere ; literārā redaktore Dace Kraule ; Dairas Āboliņas pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 266, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Filmogrāfija: 261.-[267.] lpp.
        ISBN 9789934159152.

 

Siņeļņikovs, Valērijs.
    Veselības receptes : labs ēdiens ķermenim un dvēselei / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 191 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934614019.

 

Svilāns, Jānis.
    Latvijas Romas-katoļu baznīcas un kapelas, 1975 / Jānis Svilāns. - 2. labots un papildināts izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 531 lpp. ; 21 cm. - Katrai daļai atsevišķa titullapa. . - Uz vāka autors nav uzrādīts.
        ISBN 9789984293462.

 

Косникова, Ольга.
    Страшная химия. Еда с Е-шками : из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться / Ольга Косникова. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Наука, сэр! Медицинский нон-фикшн для ума и тела). - Библиография: с. 268-287.
        ISBN 9785041159917.

 

Пархитько, Лидия.
    Я злюсь! И имею право : как маме принять свои чувства и найти в них опору / Лидия Пархитько. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 296 с. : ил. ; 21 см. - (Мама online. Книги для современных родителей).
        ISBN 9785041043469.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Naida okeāns / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - Rīga : Literārā brālība, 2021. , ©2021. - 276, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880419.

 

Auziņš, Arnolds.
    Čau, vecās miesas! : romāns / Arnolds Auziņš ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204890.

 

Devero, Džūda.
    No mīļotajiem nešķirieties... : mazpilsētas kaislības / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250262.

 

Kads.
    Dievu nīdēts : grēksūdze / Kads ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 145 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934600708.

 

Korelica, Džīna Hanfa.
    Sižets. Nozagtā dzīve : romāns / Džīna Hanfa Korelica ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 430 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: New York Times Bestselleru autore.
        ISBN 9789934250231.

 

Kuzmins, Svens.
    Dizažio : romāns / Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 278, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595400. . - ISBN 9789934546400.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        2. sējums.
        ISBN 9789934890857.

 

Ņekrasova, Jevgēņija.
    Katja un Kikimora : romāns / Jevgēņija Ņekrasova ; no krievu valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Ivo Grundulis ; Oļesjas Gonserovas ilustrācijas. - Rīga : Pētergailis, 2021. , ©2021. - 204, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9. - Vladimira Pankratova prēmija "Fiction 35".
        ISBN 9789984335384.

 

Vingeita, Līza.
    Pirms mēs bijām jūsu / Līza Vingeita ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 490, [5] lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934159237.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гиффорд, Элизабет.
    Добрый доктор из Варшавы : роман : перевод с английского / Элизабет Гиффорд. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 378, [4] с. ; 21 см. - На обложке: Чужих детей не бывает.
        ISBN 9785041212902.

 

Горский, Александр.
    Полнолуние : роман / Александр Горский. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Современный русский детектив). - Роман цикла о следователе Илье Лунине.
        ISBN 9785227095831.

 

Евгенидис, Джеффри.
    Свадебный сюжет : роман / Джеффри Евгенидис ; перевод с английского Анны Асланян. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Большой роман). - Лауреат Пулитцеровской премии.
        ISBN 9785386139230.

 

Кирьянова, Анна.
    Зигзаг судьбы : истории, которые дарят надежду / Анна Кирьянова. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 426, [1] с. ; 21 см. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых людей).
        ISBN 9785041138677.

 

Макгоуэн, Клер.
    Что ты сделал : роман / Клер Макгоуэн ; перевод с английского Анны Ремез. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 316, [3] с. ; 21 см. - (Вертиго).
        ISBN 9785907338036.

 

Линк, Шарлотта.
    Дом сестер / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Т. Садовниковой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 669, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Национальный бестселлер. Германия). (Inspiria).
        ISBN 9785041172220.

 

Пелевин, Виктор.
    Transhumanism inc. / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2021. - 605 с. : ил. ; 21 см. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин).
        ISBN 9785041231187.

 

Робертс, Нора.
    Эхо смерти : роман / Нора Робертс ; перевод с английского И. Метлицкой и Л. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041141813.

 

Трауб, Маша.
    Суп, второе и компот : [сборник] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 cm. - В тексте рецепты блюд.
        ISBN 9785041225063.

 

Тынянов, Юрий.
    Кюхля : [роман] / Юрий Тынянов. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. , ©2021. - 350, [1] с. : иллюстрации ; 20 см. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171374594.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Lafranka, Stefānija.
    Mēness sargātājas : ceļā uz pirmatnējo sievieti / Stefānija Lafranka [teksts], Vic Oh [ilustrācijas] ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 187.-188. lpp.
        ISBN 9789934093203.

 

Mazvērsīte, Daiga.
    Melnbaltās dziesmas 2 : lielo orķestru ēru nomaina vokāli instrumentālie ansambļi / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Otrā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".
        ISBN 9789934093715.

 

Rancāne, Aīda.
    Saules gads. Rudenāji / Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 270, [1] lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934089848.

 

Tāvu zemes kalendars, 2022 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 32. (83.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. - 295, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984293455.

 

Афанасьева, Елена.
    Моя мама сошла с ума : книга для взрослых, чьи родители вдруг стали детьми / Елена Афанасьева. - Москва : Захаров, 2021. - 246, [2] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785815916142.

 

Курпатов, Андрей.
    Красная таблетка : посмотри правде в глаза : книга для интеллектуального меньшинства / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал, 2021. - 343, [2] с. ; 20 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785906940629.

 

Курпатов, Андрей.
    Красная таблетка - 2 : вся правда об успехе : книга для интеллектуального меньшинства / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал, 2021. - 344, [1] с. ; 20 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785604360804.

 

Штайнке, Дарси.
    Жизнь на менопаузе : как выжить среди приливов и бурь / Дарси Штайнке ; перевела с английского Н. Болдырева. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 286 с. : ил. ; 21 см. - Указатель: с. 280-286.
        ISBN 9785001164722.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bleidela, Sāra.
    Meita / Sāra Bleidela ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - [Rīga] : Liegra, [2021]. , ©2021. - 245, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālizdevums dāņu valodā tulkots no angļu valodas.
        I daļa. Ģimenes mistērija.
        ISBN 9789934572753.

 

Felka, Romija.
    Rēgu nams : [kriminālromāns] / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2020. - 336 lpp.
        ISBN 9789934158865.

 

Pundure, Anna.
    Es ziedēšu atmiņās / Anna Pundure ; Valentīnas Kašas sakārtojumā ; redaktore Valentīna Unda ; dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - Szczecin : Print Group. , ©2021. - 147, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789984293448.

 

Tilaks, Dzintars.
    Kūlenis : [romāns] / Dzintars Tilaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094262.

 

Vaita, Kārena.
    Pēdējā nakts Londonā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 540 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250149.

 

Zembergs, Imants.
    Kur sapņiem nav vietas... : romāns / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934890864.

 

Zīle, Baiba.
    Dzīves simulācija / Baiba Zīle ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934095900.

 

Žuravska, Dzintra.
    Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934614002.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Берсенева, Анна.
    Игры сердца : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : RUGRAM, 2021. - 407 с. ; 21 см. - (Три дочери). (Mainstream Collection).
        ISBN 9785517039910.

 

Гурина, Юлия.
    Сестры : роман / Юлия Гурина. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] c. ; 21 cm. - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785041161859.

 

Дженкинс, Тиффани.
    Чистый кайф : я отчаянно пыталась сбежать из этого мира, но выбрала жизнь / Тиффани Дженкинс ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань - На переплете.
        ISBN 9785041105679.

 

Колочкова, Вера.
    Шведская семья Ивановых / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 284, [2] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041204181.

 

Крестовская, Мария.
    Ранние грозы / Мария Крестовская. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 309, [2] с. ; 21 см. - (Галерея слов). (Истории сквозь века).
        ISBN 9785386143831.

 

Леонов, Николай.
    Постороннее лицо / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041209230.

 

Малышева, Анна.
    Нежное дыхание смерти : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171374242.

 

Полякова, Татьяна.
    Ставка на слабость : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, [1] с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785041227869.

 

Уэлч, Дженна Эванс.
    Клуб путешественников с разбитым сердцем / Дженна Эванс Уэлч ; перевела с английского А. Тихоновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times). (Десять лучших книг для подростков. Второй сезон).
        ISBN 9785386142193.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934159053.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Olsone, Kristīna.

    Tukšās pils noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2021. - 218, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - 5.-6.

        ISBN 9789934092787.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.

    Bīstamie sakari / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2014. - 435, [8] lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Kliftonu sāga par divu ģimeņu likteņiem.

        ISBN 9789984357379.

 

Bērziņš, Māris.

    Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 415, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Vilis Lācis).

        . Vilis Lācis.

        ISBN 9789934595370.

 

Blodone, Iveta.

    Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/5 (263). - Uz vāka: Neņem galvā, ko par tevi domā citi!. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934158537.

 

Grosa, Maija.

    Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265).

        ISBN 9789934159190.

 

Gundars, Lauris.

    Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A. / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; dzejas citējumi: Knuts Skujenieks, Gunārs Freimanis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. , ©2021. - 244, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595318.

 

Judina, Dace.

    Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 443, [4] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 14. grāmata). - Uz vāka: pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot visu...

        ISBN 9789934159114.

 

Kouls, Daniels.

    Spēle beigusies / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093463.

 

Nesbē, Jū.

    Karaļvalsts : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 524, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).

        ISBN 9789934093838.

 

Patersons, Džeimss.

    Melnā grāmatiņa / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093081.

 

Railija, Lūsinda.

    Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 479, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934094583.

 

Zaķe, Ingrīda.

    Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/6 (264). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159022.

        ISBN 9789934159015.

 

Zoldnere, Dina.

    Sniegā / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 237 lpp.

        ISBN 9789934093661.

 

Žuravska, Dzintra.

    Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934614002.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pusaudžiem krievu valodā

 

Дёрст, Сара Бет.

    Девочка, которая не видела снов / Сара Бет Дёрст ; перевод с английского Эльзы Фишерман. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. : иллюстрации ; 22 см. - 5.-6.

        ISBN 9785041032074.

 

Уикс, Сара.

    Больше, чем я / Сара Уикс ; перевод с английского А. Пеховой. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 142, [1] с. ; 22 см. - (Юфь). - 7.-9. - На обложке: Прекрасная история о том, что все, в чем мы нуждаемся, спрятано в одном слове... Kirkus.

        ISBN 9785386134907.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

    Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 352 с. ; 20 см.

        ISBN 9785041168865.

 

Водолазкин, Евгений.

    Лавр : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 440, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - На переплете : Премия "Большая книга".

        ISBN 9785170787906.

 

Кинг, Стивен.

    Чужак : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 571, [2] с. ; 21 см. - На обложке: У страха много лиц.

        ISBN 9785171214852.

 

Литвинова, Анна.

    Улыбка смерти на устах / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - На обложке: Убийство сладким не бывает.

        ISBN 9785041159047.

 

Мартин, Чарльз.

    Слезы небес : роман / Чарльз Мартин ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Я буду любить тебя вечно. Бестселлеры Чарльза Мартина). - На обложке: Одна ошибка - два пути ее исправить. Какой ты выберешь?.

        ISBN 9785041207304.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.

    Пояс Ориона : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).

        ISBN 9785041139278.

 

Сокол, Лена.

    Водитель для дочери / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 317, [1] с. ; 20 см.

        ISBN 9785041221447.

 

Тамоников, Александр.

    Башни немецкого замка : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] c. ; 17 см. - (СМЕРШ - Cпецназ Сталина).

        ISBN 9785041222635.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Lestlande, Anitra.

     Kaitēkļi un slimības : viena grāmata visa dārza aprūpei / Anitra Lestlande ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 286 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Slimību un kaitēkļu rādītājs: 272.-286. lpp.
        ISBN 9789934154584.Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934159053.Villido, Ingvars.  

     Emocijas : cilvēces lielākā atkarība / Ingvars Villido ; no igauņu valodas tulkoja Elīna Bandēna ; redaktores: Inita Saulīte-Zandere, Māra Vilde ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jalgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 370 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.
        ISBN 9789934612015.Антология "мировой закулисы" / под редакцией О. Селина. - Москва : Родина, 2021. - 526, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Хозяева мира).
        ISBN 9785001802310.Ричо, Дэвид.  

     Эмоциональные триггеры : как понять, что вас огорчает, злит или пугает, и обратить реакцию в ресурс : перевод с английского / Дэвид Ричо. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 237, [2] с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - (Психологический тренин).
        ISBN 9785001697886.
Daiļliteratūra latviešu valodāAizsila, Ilze.  

     Dzīvot naktij : romāns / Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/8 (266).
        ISBN 9789934159251.Bērziņš, Māris.  

     Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 415, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Vilis Lācis).
        . Vilis Lācis.
        ISBN 9789934595370.Deja, Silvija.  

     Nešķirami kopā : romāns / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā: Anna Zābere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - [Rīga] : [Zvaigzne ABC], [2021]. - 445, [1] lpp. ; 20 cm. - (Kompliments 18+). (Krustuguns / Silvija Deja ; [5.] grāmata).
        ISBN 9789934090059.Grosa, Maija.  

     Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265).
        ISBN 9789934159190.Hofmans, R. Dž.  

     Klaunu smaidi : romāns / R.Dž. Hofmans ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250248.Jēgerfelde, Jennija.  

     Stendapa karaliene / Jennija Jēgerfelde ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Signe Viška. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 218, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934159244.Mariņina, Aleksandra.  

     Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 301, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. sējums.
        ISBN 9789934890840.Norta, Klēra.  

     Harija Augusta pirmās piecpadsmit dzīves / Klēra Norta ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. - [Rīga] : Prometejs, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 391, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934553448.Pārksa, Adele.  

     Man tev kaut kas jāatklāj : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 445 lpp. ; 21 cm. - (#1 The Sunday Times Bestseller).
        ISBN 9789934250224.Patersons, Džeimss.  

     Melnā grāmatiņa / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093081.

 

Poikāne, Sarmīte.  

     Neskaties atpakaļ, tur nekā nav! / Sarmīte Poikāne ; redaktore Iveta Reinsone ; Kristiānas Kristbergas ilustrācijas ; vāka noformējums: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 350 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934600630.Ričmonda, Mišela.  

     Brīnumu tests : romāns / Mišela Ričmonda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 460 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250200.Stēna, Kamilla.  

     Mirušo dvēseļu ciems / Kamilla Stēna ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 326, [1] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no vācu valodas.
        ISBN 9789934204869.Stumbre, Lelde.  

     Perfekcioniste : romāns / Lelde Stumbre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Dinas Ābeles vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 525, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934159039.Zebris, Osvalds.  

     Šaubas / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; vāku ilustrācija Roberts Zitmanis ; Jānis Esītis, vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 174, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā ietverti dzejoļi: Sevis apzināšanās. Gamma / Ojārs Vācietis. Pusaudzis / Fjodors Dostojevskis. Dzīve, dzīve / Arsēnijs Tarkovskis. Pati ar savu vēju / Regīna Ezera.
        ISBN 9789934595424.Daiļliteratūra krievu valodāАкунин, Борис.  

     Дорога в Китеж : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. , ©2021. - 414, [1] с. : иллюстрации ; 24 см. - (История Российского государства в повестях и романах).
        ISBN 9785171378684.Алексеева, Наталия.  

     Кукла в чужих руках / Наталья Алексеева. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Виноваты звезды).
        ISBN 9785171344405.Бахтиярова, Анна.  

     Мертва и опасна / Анна Бахтиярова. - Москва : RUGRAM, 2021. - 150 с. ; 21 см. - (Любовный роман).

        ISBN 9785517050007.

 

Володарская, Ольга.  

     О чем молчит ветер : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041230999.Вудсон, Жаклин.  

     Мечты темнокожей девочки / Жаклин Вудсон ; перевод с английского И. Ермолиной. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Национальная книжная премия США).
        ISBN 9785041176884.Колычев, Владимир.  

     Черная полоса : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041195908.Латынина, Юлия.  

     Стальной король / Юлия Латынина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317 с. ; 21 см. - (Избранные романы).
        ISBN 9785041205614.Нестерова, Наталья.  

     Сарафанное радио : рассказы / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 316, [2] с ; 20 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестероввой).
        ISBN 9785171374204.Оутс, Джойс Кэрол.  

     Блондинка : роман / Джойс Кэрол Оутс ; [перевод с английского Наталии Рейн]. - Москва : Иностранка, 2021. - 925 с. ; 22 см. - (Большой роман).
        ISBN 9785389192089.Ростопчина, Евдокия.  

     Счастливая женщина / Евгения Растопчина. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 255, [2] с. ; 21 см. - (Галерея слов). (Истории сквозь века).
        ISBN 9785386143947.Фаррелл, Мэтью.  

     Что ты натворил : роман / Мэтью Фаррелл ; перевод с английского Марии Максимовой. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171216825.Цхай, Максим.  

     Про папу / Максим Цхай. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 409, [2] с. ; 21 см. - (Классное чтение).
        ISBN 9785171273736.Экман, Клас.  

     Способные люди : роман / Клас Экман ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Рипол Классик, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Скандинавская коллекция).
        ISBN 9785386142094.

  

 

Līdzīgi raksti