Nozaru literatūra

 

Bikova, Anna. 
    Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas" pieredzes stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre. - Rīga : Jumava, 2018. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934202568.

 

Fjodorova, Ludmila. 
    Frizūru veidošanas pamattehnika / Ludmila Fjodorova. - Rīga : Jumava, 2018. - 124, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 124.-125.lpp. . - Skaidrojošā vārdnīca: 119.-123.lpp.
        ISBN 9789934572074.

 

Kastanjeda, Marina. 
    Saprast homoseksualitāti / Marina Kastanjeda ; no franču valodas tulkojuši: Jurģis Sedlenieks un Liene Čakāne. - [Rīga] : b.i., [2017]. - 383, [2] lpp. ; 15 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Comprendre l'homosexualité.
        ISBN 9789934194276.

 

Laba redze : kā to saglabāt un kā ārstēt / sastādījusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, 2017. - 105, [5] lpp. : il. - (Mazā veselības bibliotēka).
        ISBN 9789934534508.

 

Sinsero, Džena. 
    Tu esi sasodīti lielisks / Džena Sinsero ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 253, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: You are a badass. - Uz vāka: "Pārstāj šaubīties par sevi un sāc dzīvot ar vērienu!".
        ISBN 9789934076701.

 

Skara, Nora. 
    Mazliet modes un svaiga gaisa : ceļš pie sevis / Nora Skara. - Rīga : Jumava, 2018. - 116, [3] lpp.
        ISBN 9789934202575.

 

Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību / sastādītāji: Evija Maļkeviča, Māra Mellēna, Guntis Pakalns ; redaktore: Rita Treija ; dizains: Vanda Voiciša ; priekšvārdi: Baiba Moļņika, Signe Pujāte, Rita Treija. - Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2018. - 144 lpp.
        ISBN 9789934855368.

 

Svilāns, Andrejs. 
    Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem / Andrejs Svilāns. - Rīga : Jumava, 2018. - 64 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789934202438.

 

Vēsture: avoti un cilvēki : humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli / atbildīgā redaktore Irēna Saleniece ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule ; Daugavpils Universitāte, 2017. - 440, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. - (Vēsture ; XX [20]). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. . - Īsas ziņas par autoriem: 439.-[441]. lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. - Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns.
    ISSN 1691-9297.

 

Zālītis, Pēteris. 
    Kokaudžu augšana mūsdienīgi veidotās jaunaudzēs = Tree Growth in Young Stands Formed According to Modern Scientific Findings / Pēteris Zālītis, Zane Lībiete, Jurģis Jansons. - Salaspils : Latvijas Valsts Mežzinātnes Institūts Silava ; Daugavpils : Saule, 2017. - 117 lpp.
        ISBN 9789984148052.

 

Rožkalne, Anita. 
    Kārļa Zariņa burvju aplis / Anita Rožkalne ; recenzenti Raimonds Briedis, Ieva Kalniņa, Jānis Zālītis ; redaktore Ieva E. Kalniņa. - Rīga : Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. - 511 lpp., [48] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka dizainam izmantota Kārļa Zariņa pildspalva no Talsu novada muzeja fondiem (TNM 10246/5) ; autores foto. . - Personu rādītājs: 483.-511. lpp.
        ISBN 9789984893167.

 

Раков, Павел. 
    Книга #непродур : [как стать девушкой на миллион] / Павел Раков. - Москва : АСТ ; Времена, 2018. - 316, [2] с. - (Карманный тренинг).
        ISBN 9785171101503.

 

Юуль, Еспер. 
    Дети страны хюгге : [уроки счастья и любви от лучших в мире родителей] / Еспер Юуль ; пер. с англ. Ирины Меркиной. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 250, [2] с. - (Хюгге. Уютные книги о счастье). - Dit kompetente barn: Oriģ. nos.
        ISBN 9785040954582.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Apškrūma, Kornēlija. 
    Latvija gaismas draudzē / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 x 18 cm. - Izmantoto fotogrāfiju autori: Māra Alševska, Laura Grīnvalde, Eduards Groševs, Vija Kilbloka, Vita Lēnerte, Mārtiņš Plotka, Ilze Šmite.
        ISBN 9789934076954.

 

Eivjārda, Viktorija. 
    Sarkanā karaliene : [romāns] / Viktorija Eivjārda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Red Queen.
        ISBN 9789934073830.

 

Grišams, Džons. 
    Informators : [romāns] / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 352 lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Whistler. - Īsas ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934073670.

 

Grofa, Lorina. 
    Gaisma un niknums / Lorina Grofa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 430, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Fates and Furies. - Uz vāka: "Baraka Obamas 2015. gada mīļākā grāmata".
        ISBN 9789934071867.

 

Jūna, Nikola. 
    Viss, itin viss : [romāns] / Nikola Jūna ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Everything, Everything. - Īsas ziņas par autori un ilustratoru: [318.] lpp.
        ISBN 9789934074684.

 

Korija, Džeina. 
    Vīrs, kura nav : [romāns] / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 442 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The dead ex.
        ISBN 9789984359182.

 

Meiere, Stefanija. 
    Ķīmiķe : romāns / Stefānija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 543, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Chemist. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers ; Spraiga sižeta trilleris ; Valdzinoša galvenā varone.
        ISBN 9789934076510.

 

Moriartija, Laiena. 
    Neaizmirstamā gadadiena : [romāns] / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 474 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The last anniversary.
        ISBN 9789984359120.

 

Nesers, Hokans. 
    Cilvēks bez suņa / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 444, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti ; [1]). - Oriģ. nos.: Människa utan hund. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934069307.

 

Vīgante, Dace. 
    Tad redzēs : stāsti / Dace Vīgante ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 110, [2] lpp. ; 21 cm.
        Saturs: Sūtījums ; Eņģelis ; Oda putekļiem ; Sastingums ; Klusā daba ar zaļiem āboliem ; Bezmiegs ; Starp diviem krastiem ; Gika ; Tumsa.
        ISBN 9789934076855.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Все игрушки войны : антология / составитель А. Громов и др. - Москва : TerraArt ; Садра, 2017. - 466, [5] с. : ил. ; 21 см. - На обложке: Алекс Громов, Арти Д. Александер, Табаи Сейед Нассер, Карина Сарсенова, А. Санти, Амария Рай, Ольга Шатохина, Ольга Дыдыкина, Алексей Васенов, Мунован Муноди.
        ISBN 9785906859396.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
    Наука страсти нежной : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Э, 2018. - 282, [1] с. - (Искусство детектива . Романы Т. Гармаш-Роффе).
        ISBN 9785040928217.

 

Джуэлл, Лайза. 
    И тогда она исчезла : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского А. Осипова. - Москва : Э, 2018. - 379, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: Then she was gone. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040934454.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Гнездо перелетного сфинкса : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 283 c. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785040954926.

 

Карризи, Донато. 
    Подсказчик : [роман] / Донато Карризи ; пер. с итальянского Ирины Заславской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 474, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: Il suggeritore.
        ISBN 9785389145375.

 

Катишонок, Елена. 
    Против часовой стрелки : роман / Елена Катишонок. - 6-е изд., стер. - Москва : Время, 2018. - 480 с. - (Самое время!).
        ISBN 9785969117570.

 

Клевер, Алиса. 
    Два месяца и три дня : [трилогия] / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2016. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Романы Алисы Клевер). - 1-я книга трилогии.
        ISBN 9785699886722.

 

Клевер, Алиса. 
    Пятнадцатый рай : [трилогия] / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2016. - 379, [1] с. ; 17 см. - (Романы Алисы Клевер). - 3-я книга трилогии.
        ISBN 9785699914555.

 

Клевер, Алиса. 
    Четыре стороны света и одна женщина : [трилогия] / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2016. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Романы Алисы Клевер). - 2-я книга трилогии.
        ISBN 9785699905171.

 

Козлов, Юрий

(Юрий Вильямович). 
    Колодец пророков : [роман] / Юрий Козлов. - Москва : Вече, 2018. - 414, [1] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785448401275.

 

Крамер, Марина. 
    Силиконовая надежда / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
        ISBN 9785040959587.

 

Леонов, Николай Иванович (Николай Иванович). 
    Доза для тигра : [повести ] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Доза для тигра ; Древняя штучка.
        ISBN 9785040963560.

 

Линдсей, Джоанна. 
    Узы любви : [роман] / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа).
        ISBN 9785171106102.

 

Марклунд, Лиза. 
    Прайм-тайм : роман / Лиза Марклунд ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 383 с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).
        ISBN 9785227082145.

 

Метлицкая, Мария. 
    И все мы будем счастливы : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 345, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        Содерж.: И все мы будем счастливы ; Жить.
        ISBN 9785040965120.

 

Орс, Ольга. 
    Моя Вселенная : [стихи] / Ольга Орс ; дизайн обложки Игоря Маджулиса. - Резекне : б. и., 2018. - 71 с.
        ISBN 9789934862427.

 

Платова, Виктория Евгеньевна. 
    Ловушка для птиц : [роман] / Виктория Платова. - Москва : Э, 2018. - 381, [1] с. - (Мистический реализм Виктории Платовой).
        ISBN 9785040974566.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Сыщик моей мечты : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040955404.

 

Самаров, Сергей. 
    Конвейер смерти : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 286 с. - (Спецназ ГРУ). (Величие Родины - в ваших славных делах).
        ISBN 9785040957217.

 

Самаров, Сергей. 
    Летающие убийцы : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 286 с. - (Спецназ ГРУ). (Величие Родины - в ваших славных делах).
        ISBN 9785040962174.

 

Свириденкова, Галина (Галина Анатольевна). 
    Вектор движения : сборник стихов посвящаеться столетию Латгальского Конгресса и столетию образования Латвийского государства / Галина Свириденкова. - Резекне : [б. и.], 2018. - 164 с.
        ISBN 9789934195099.

 

Семенова, Мария (Мария Васильевна). 
    Братья : [роман] / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 508, [1] с. - (Миры Марии Семеновой).
        Книга 2. Царский витязь.
        ISBN 9785389145566.

 

Семенова, Мария (Мария Васильевна). 
    Братья : [роман] / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 444, [1] с. - (Миры Марии Семеновой).
        Книга 2. Царский витязь.
        ISBN 9785389149250.

 

Филатов, Никита. 
    Арабская вязь : [романы] / Никита Филатов. - Москва : Вече, 2018. - 349, [2] с. - (Миссия выполнима).
        Содерж.: Кубинский вариант ; Арабская вязь.
        ISBN 9785448403736.

 

Якимов, Александр. 
    Колокольным звоном полн... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви / автор стихов, редактор, автор вступительной статьи Александр Якимов ; вступительное слово Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, Яниса Урбановича ; фотографии Александра Дукшта. - Лудза : [б.и.], 2018. - 151 с. : иллюстрации, фотографии. - Автор указан на обороте тит. листа.
        Часть 2.
        ISBN 9789934865619.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas : Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums = Foreign investment: when law interacts : paper of the 74th scientific conference of the University of Latvia / redkolēģijas priekšsēdētājs: Jānis Rozenfelds ; redkolēģija: Ārija Meikališa u.c. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 419 lpp. : tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodās. - Virstitulā logo: Latvijas Universitāte, Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte.
        ISBN 9789934181573.

 

Borharts, Klauss Dīters. 
    ES tiesību ceļvedis / Klauss Dīters Borharts. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789279636714.

 

Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 3. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 358.-370. lpp.
        ISBN 9789934859069.

 

Eiropas Savienība : kas ir ES un ko tā dara / Eiropas Savienība. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 59 lpp.
        ISBN 9789279633881.

 

Es & ES : [Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta informācija iedzīvotājiem] / Eiropas Savienība. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. - 59, [2] lpp.
        ISBN 9789279640803.

 

Ieviņš, Ģederts. 
    Augu fizioloģija : funkcijas un mijiedarbība ar vidi / Ģederts Ieviņš ; zinātniskā recenzente Māra Vikmane ; redaktore Ieva Zarāne. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 607 lpp. : diagr., il., tab. ; 28 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Rādītāji: 589.-607. lpp.
        ISBN 9789934180910.

 

Iežu atsegumi un alas / galvenā redaktore: Ilze Čakare. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 96 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 5. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 5. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 88.-90. lpp.
        ISBN 9789934859083.

 

Latvijas Republikas Satversmei - 95 : Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums / Latvijas Universitāte ; redkolēģija: priekšsēdētājs Dr.iur. Jānis Rozenfelds, vietniece Dr.iur. Annija Kārkliņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 398 lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, rakstu virsraksti paralēli arī angļu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934182464.

 

Laukos ir aizraujoši : [bērniem par dzīvi lauku saimniecībā Eiropā] / sagatavojis Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2014. - 22 lpp. - 5.-6.
        ISBN 9789279373466.

 

Ludza : [fotoalbums] / foto: A. Lebeds, A. Rugāte, J. Supovs, A. Stjade, Ludzas pilsētas domes foto arhīvs ; dizains A. Lebeds. - Ludza : Ludzas pilsētas dome, [201-]. - 52 lpp.

 

Meži / galvenā redaktore: Sandra Ikauniece. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 167 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 6. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 6. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 162.-167. lpp.
        ISBN 9789934859090.

 

Ozola, Agrita. 
    Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss = Берестяные письма из Сибири = Letters written in Siberia on birch bark = Lettres sibériennes sur écorce de bouleau / Agrita Ozola ; vēstuļu transkripcija latviešu un krievu valodā: Anita Neimane un Zinta Paševiča ; tulkojums krievu valodā: Inga Anita Berjoza ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums franču valodā: Dita Podskočija. - [Tukums] : Tukuma muzejs, 2018. - 265 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Teksts paralēli latviešu, angļu, franču un krievu valodā.
        ISBN 9789934846373.

 

Piejūra, smiltāji un virsāji / galvenā redaktore: Brigita Laime. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 1. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 1. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 183.-187. lpp.
        ISBN 9789934859045.

 

Priede, Jānis. 
    (No Tuvo) Austrumu perspektīvas : literatūrzinātne, reliģijpētniecība, Latvija / Jānis Priede. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 175 lpp. : tabula ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 150.-164. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Rādītājs: 171.-175. lpp.
        ISBN 9789934181306.

 

Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību 2017. gadā / Drošības policija ; ievada autors Normunds Mežviets. - Rīga : [b.i.], 2018. - 46 lpp. : il.
        ISBN 9789934194641.

 

Purvi, avoti un avoksnāji / galvenā redaktore: Agnese Priede. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 4. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 4. sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 197.-202. lpp.
        ISBN 9789934859076.

 

Santijas Pērkondieva Vēdas : Pērkondieva Viedas Grāmata : Pirmais aplis / etnosenās kultūras biedrība "Svaga" ; Radamiera un Darislavas tulkojums no mūsdienu krievu valodas. - B.v. : Svaga, 2016. - 56 lpp.

 

Stranga, Aivars. 
    Latvijas ārējie ekonomiskie sakari : 1919.-1940. gads : attiecības ar lielvalstīm (saimnieciskie, politiskie, diplomātiskie aspekti) = The foreign economic relations of Latvia, 1919-1940 : relations with the great powers (economic, political and diplomatic aspects) / Aivars Stranga. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 439 lpp.
        ISBN 9789934180774.

 

Šaicāne, Irēna. 
    Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiskajai medaļai / Irēna Šaicāne ; redaktore Ilona Vītola ; vāka dizains: Liene Šaicāne. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 583 lpp. : il., karte, tab. - Bibliogrāfija: 564.-565. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 567.-583. lpp.
        ISBN 9789984835983.

 

Šarmers, Klauss Otto. 
    U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 445, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [417.]-439. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [440.]-445. lpp. - Oriģ. nos.: Theory U: Leading from the Future as it Emergies. - Ziņas par autoru: [446.] lpp. . - Iesaka Integrālās izglītības institūts - Uz vāka.
        ISBN 9789934076534.

 

Untāls, Edgars. 
    Korporatīvās pasakas : tavas jaunās dzīves sākums / Edgars Untāls ; Lejnieces ilustrācijas un vāka dizains ; autora redakcijā. - Jauns, papildināts izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 300, [2] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [302.] lpp.
        ISBN 9789934057526.

 

Upes un ezeri / galvenais redaktors: Andris Viesturs Urtāns. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 2. sējums). (Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā ; 2.sējums). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 182.-186. lpp.
        ISBN 9789934859052.

 

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls = journal of the humanities / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Reģionālistikas zinātniskais institūts ; autoru kolektīvs. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. - 206 lpp. : il., portr., sh. - Ietver daļu teksta latgaliešu dialektā.
        Nr. 10.
    ISSN 1691-5569.

 

Vladislavs Rubulis / redaktore Valentīna Unda ; priekšvārda autors Jānis Krišāns. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 124 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 17 x 13 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789984293073.

 

Zaļumballes : tradīciju burtnīca / sagatavoja Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa "Serde", 2018. - 149, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934837982.

 

 

Europe. After 100 Before : conference : 7th of May 2018, Riga / editors: Aiva Rozenberga, Inna Šteinbuka, Žaneta Ozoliņa ; cover design by Kristīne Plūksna-Zvagule ; layout by Oskars Stalidzāns. - Rīga : Zinātne, 2018. - 255 p. : tab., diagr. - Bibliogr. nod. beigās.
        ISBN 9789934549502.

 

The Low Countries : arts and society in Flanders and the Netherlands : yearbook : 26 / chief editor Luc Devoldere ; Flemish-Netherlands association "Ons Erfdeel vzw". - Rekkem : Ons Erfeel vzw, 2018. - 315 p. : ill., portr., tab., photo. - (TLC ; 26).
        Contents: Hidden gems by 5 curators ; Architecture ; Fashion ; History ; Literature ; Music ; Politics ; Science ; Theatre ; Visual arts.
        ISBN 9789079705290.

 

Masiļūne, Ņina. 
    Latvian national cuisine / Ņina Masiļūne ; translated by Kārlis Streips. - Rīga : Jumava, 2010. - 252 p. : il.
        ISBN 9789984387857.

 

Nekhoda, Evgeniya. 
    Social responsibility and competition / Evgeniya Nekhoda, Vladimir Gaga ; Russian-English translation: Anita Grauduma. - [Rīga] : Zinātne, 2018. - 151 p. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Социальная ответственность и конкуренция.
        ISBN 9789934549472.

 

 

Jeść zdrowiej / Hanna Stolińska, Karol Okrasa, Daria Ładocha i inni... - Warszawa : Lidl, 2018. - 288 s.

 

 

Кэнфилд, Джек. 
    Цельная жизнь : главные навыки для достижения ваших целей / Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Лес Хьюитт ; пер. с англ. Н. Колесниченко. - Новое издание, перераб. и доп. - Москва : Бомбора™, 2018. - 344 с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - (Психологический бестселлер). - Алф. указ.: с. 341-344.
        ISBN 9785040915057.

 

Панц, Аркадий. 
    Беседы о любви / Аркадий Панц, Галина Панц-Зайцева. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 175, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9789934077289.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aizupe, Velta. 
    Uz gaismas pusi : dzejas izlase / Velta Aizupe. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 167 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm.
        ISBN 9789934554001.

 

Dzene, Broņislava. 
    Pa gaismas taku / Broņislava Dzene ; Veltas Brinzas priekšvārds. - [Svēte] : Zariņš & Co, 2017. - 167, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Ziņas par autori: [6.-7.] lpp.
        ISBN 9789934859359.

 

Ejam pa dzīvi : pārdomas vārsmās / Imants Gailis, Aija Mikele, Jānis Bruģis, Artūrs Dilevka, Ina Marks, Iveta Dimzule, Maruta Avramčenko, Arvīds Gļauda, Kristīne Gļauda, Dainis Krievāns, Elvīra Pinka, Ieva Trimalniece. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 197 lpp. : ilustrācijas, portreti.
        ISBN 9789934555978.

 

Hansone, Helma. 
    Pārdotais Saules kalns : [romāns] / Helma Judīte Hansone ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ; autores pēcvārds. - Rīga : Latvijas Medijs, 2018. - 169 lpp. : ilustrācijas. - (Lata romāns ; 9/2018 (231).
        ISBN 9789934155208.

 

Kinsela, Sofija. 
    Mana ne tik perfektā dzīve : [romāns] / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 380, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: My Not So Perfect Life. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934076213.

 

Kokle-Līviņa, Vēsma. 
    Dzīve mirkļu mainībā : dzeja, sajūtas un notis / Vēsma Kokle-Līviņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas, notis.
        ISBN 9789934200472.

 

Lapsa, Jānis. 
    Kapteiņu stāsti : [marīnistikas darbu izlase] / Jānis Lapsa ; sastādītājs, priekšvārda autors Gints Šīmanis. - Salacgrīva : Jāņa Lapsas piemiņas biedrība, 2017. - 277, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti.
        ISBN 9789934190094.

 

Lozda, Vitālijs. 
    Satikšanās : dzejoļi / Vitālijs Lozda ; redaktore Zane Brūvere. - [Latvija : b.i.], 2015. - 59, [1] lpp.

 

Meijere, Merisa. 
    Kresa : [romāns] / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 589, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: Cress.
        ISBN 9789934075797.

 

Mileiko, Vilis. 
    Manas dzīves stāsti / Vilis Mileiko. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2018. - 216 lpp. : il.
        ISBN 9789984293080.

 

Mopasāns, Gijs de. 
    Plūmīte un citas noveles / Gijs de Mopasāns ; no franču valodas tulkojusi Elija Kliene. - Rīga : Jumava, 2017. - 262, [2] lpp. : portrets ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Boule de suif.
        ISBN 9789934210112.

 

Ogriņš, Andris. 
    Debesu punkti : [dzeja] / Andris Ogriņš ; redaktore un priekšvārda autore Ingmāra Balode. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - 83 lpp.
        ISBN 9789984334431.

 

Puzirevska, Ieva. 
    Dzejā plaukstot : pārdomas vārsmās / Ieva Puzirevska ; teksta apstrāde, foto Daces Solovjevas. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - 56, [2] lpp. : ilustrācija, portrets ; 20 cm. - Ziņas par autori: [5.] lpp.
        ISBN 9789934555985.

 

Semeiko, Rita. 
    Sekvences / Rita Semeiko ; mākslinieks Raimonds Vindulis. - [Līvāni] : Rita Semeiko, 2016. - 71 lpp. : il.
        ISBN 9789934149337.

 

Sent-Ekziperī, Antuans de. 
    Mozais priņcs : autora orginaluos ilustracejis / Antuans de Sent-Ekziperī ; autora orginaluos ilustracejis ; tulkuotuoja Evika Muizniece. - Neckarsteinach : Edition Tintenfas, 2018. - 93, [3] lpp. : krās. il. - 5.-6.
        ISBN 9783946190738.

 

Sirdsliesmu vārdos : pārdomas vārsmās / Inese Apsāne, Jans Ikes (Jānis Lūciņš), Aivars Krūkliņš, Anita Orbidāne, Olga Pāvulsone, Ieva Puzirevska, Austra Zīle ; grāmatas idejas autore Dace Solovjeva. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. - 187 lpp. : portreti ; 20 cm.
        ISBN 9789934555671.

 

Tora, Inese. 
    Tā tikai mīlestība prot... / Inese Tora ; sastādījusi Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 159 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934554018.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз. 
    Третий вариант / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Э, 2018. - 318, [1] с. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785040960040.

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна). 
    Последняя драма Шекспира : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] c. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785040955732.

 

Веденская, Татьяна (Татьяна Евгеньевна). 
    Ключ к сердцу Майи : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040960217.

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна). 
    Земля перестанет вращаться : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785040957644.

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна). 
    Поединок с мечтой : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Нет запретных тем).
        ISBN 9785040900008.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Мент в законе. Одиночество волка / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2018. - 318 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785040963553.

 

Коул, Дэниел. 
    Палач : [роман] / Дэниел Коул ; пер. с англ. Виктора Липки. - Москва : АСТ, 2018. - 447 с. - (Мастера саспенса).
        ISBN 9785171072452.

 

Леонов, Николай Иванович (Николай Иванович). 
    Ноу-хау палача : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Черная кошка). - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Ноу-хау палача ; Фантомная сила.
        ISBN 9785040957477.

 

Маринина, Александра Борисовна. 
    Горький квест : [роман : в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Э, 2018. - 381, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 1.
        ISBN 9785040969937.

 

Михайлова, Евгения. 
    Изменить одиночеству : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Э, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785040959792.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна. 
    Никому не нужна. Свободна : [сборник] / Людмила Петрушевская. - Москва : Э, 2018. - 316, [2] с. : [4] л. ил. ; 19 см.
        Содержание: Маленькая девочка из "Метрополя" ; Рассказы.
        ISBN 9785040958894.

 

Пикуль, Валентин Саввич. 
    Моонзунд : роман-хроника / Валентин Пикуль ; сост., коммент. А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2017. - 477, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785444458617. . - ISBN 9785444458488.

 

Пикуль, Валентин Саввич. 
    Три возраста Окини-сан : [роман] / Валентин Пикуль ; сост., коммент. А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785444458440. . - ISBN 9785444458488.

 

Ригби, Эл. 
    Иди на мой голос : [роман] / Эл Ригби. - Москва : АСТ, 2018. - 572, [1] с. - (#YoungDetective).
        ISBN 9785171108182.

 

Рот, Вероника. 
    Знак : [роман] / Вероника Рот ; пер. с англ. С. Резник. - Москва : Эксмо, 2018. - 445, [1] с. : ил. ; 20 см. - Ориг. назв.: Carve the Mark. - Дилогии 1-й роман.
        ISBN 9785040957941.

 

Тайлс, Лоне. 
    Девушки с английского парома : [роман] / Лоне Тайлс ; перевод с датского Е. А. Гуровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. - (Детектив на основе реальных событий). - Ориг. назв.: Pigerne fra Englandsbåden.
        ISBN 9785040914739.

 

Трауб, Маша. 
    Любовь со странностями и без : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785040965182.

 


Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Bellersena Kvirīni, Kosima.

    Mājas kūpinājumi : gaļa, zivis, dārzeņi, maize, rieksti un vairāk / Kosima Bellersena Kvirīni ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 155 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Oriģ. nos.: Räuchern für Genießer: Fisch, Fleisch, Gemüse, Brot, Nüsse und mehr.

        ISBN 9789934154959.

 

Blumberga, Gundega. 
    Saule Mārtiņš Daugava : Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar Otto Ozolu / Gundegas Blumbergas sakārtojums ; vāka foto Atis Ieviņš ; intervētājs Otto Ozols. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. - 224 lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934832079.

 

Čekisti un komunisti / Lato Lapsas ievads ; Vizmas Belševicas, Induļa Roņa un Džeimsa Andersona citējumi. - [Rīga] : Mantojums, 2018. - 334 lpp. - Informācija atrodama arī www.pietiek.com.
        1. daļa.
        ISBN 9789984823386.

 

Lembergs, Aivars. 
    Zagļi Lemberga kurpēs / Aivars Lembergs ; redaktors Ritums Rozenbergs. - [Mārupe] : Goldberg Trust, 2018. - 290 lpp., 28 dažādi numurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas.
        1. cēliens. Mērķis - iznīcināt Lembergu.
        ISBN 9789934855924.

 

Lemešonoka, Inta. 
    Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 39.-40. lpp. - "Metodiskie materiāli" - Uz vāka.
        ISBN 9789934075964.

 

Makčesnijs, Kriss. 
    4 izpildes disciplīnas : īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai / Kriss Makčesnijs, Šons Kovejs, Džims Halings ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums, Jānis Barons, Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 320 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [296.]-299. lpp. un alfabētiskais rādītājs. - Oriģ. nos.: The 4 Disciplines of Execution. - Iesaka FranklinCovey - Uz vāka. . - Efektīvas stratēģijas ieviešana - Uz vāka. . - Ziņas par autoriem: [314.]-317. lpp.
        ISBN 9789934074462.

 

Rozenbaha, Linda. 
    Dziedinošas dzemdības / Linda Rozenbaha sadarbībā ar vecmātēm Dinu Cepli un vecmātēm Rudīti Brūveri, Guntu Freimani un Ivetu Bērziņu ; redaktore Eva Mārtuža. - [Rīga] : Vivat scriptum, [2018]. - 324 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 316.-319. lpp. - Grāmatas pirmajā daļā apkopotas vecmāšu zināšanas, pētījumi, dūlas un radību pieredzes vienkāršā, uztveramā valodā. Tas ir sieviešu un speciālistu secinājumos sakņots vēstījums par to, kā desmit gadu laikā mainījusies medicīnas un kopējā sabiedriskā doma par dzemdībām pēc ķeizargrieziena. Dziļāk aplūkota arī situācija, kad bērns vēderā guļ ar dibentiņu uz leju. Grāmatas otrā daļa ir dokumentāla - sieviešu atmiņas, sajūtas, nospiedumi no gaidību un radību stāstiem. - "Lasītāju iecienītās grāmatas "Gaidības un radības ar prieku" 2. daļa" - Uz vāka. . - Ziņas par autori: 7. lpp.
        ISBN 9789934195853.

 

Мэнсон, Марк. 
    Тонкое искусство пофигизма : парадоксальный способ жить счастливо / Марк Мэнсон ; пер. с англ. Глеба Ястребова. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 190 с. ; 20 см. - (Бестселлер The New York Times). - Ориг. назв.: Mark Manson. The subtle art of not giving a f*ck.
        ISBN 9785961465358.

 

Филиппова, Ирина(Ирина Александровна). 
    Грибы-целители : чага, трутовик, кап, ведьмина метла, груздь, волнушка, веселка, дождевик, молочный гриб, рисовый гриб : [эффективное лечение онкологии, диабета, псориаза, ожирения, мигрени, артроза, гинекологии, атеросклероза …] / Ирина Филиппова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 380 с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785227079534.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Berģis-Kalns, Dzintars. 
    Sinpas - sapnis par brīvu Rīgu : romāns / Dzintars Berģis-Kalns. - [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, [2018]. - 607, [1] lpp. ; 22 cm. - Nosaukumā vārds "sapnis" rakstīts no labas uz kreiso pusi. . - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Imanta Vilcāna fotogrāfija.
        ISBN 9789934194511.

 

Drūrija, Kerija. 
    Septītā diena : [romāns] / Kerija Drūrija ; no angļu vaodas tulkojis Allens Pempers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 409, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Day 7. - CrimFest Best YA Award 2017. - Romāna "Septītā kamera" turpinājums.
        ISBN 9789984237053.

 

Konelijs, Maikls. 
    Farmaceits. Divi patiesības veidi : [romāns] / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2018. - 425 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Two Kinds of Truth.
        ISBN 9789984359113.

 

Konjeti, Paolo. 
    Astoņi kalni : romāns / Paolo Konjeti ; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 237, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Le otto montagne. - Premio Strega 2017. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934076237.

 

Kūlis, Ēriks. 
    Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs : [romāns] / Ēriks Kūlis ; Svetlanas Galviņas ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8/2018 (230). - Bibliogrāfija: 221.-[223.] lpp. - Ziņas par autoru uz vāka atloka.
        ISBN 9789934155062.

 

Latvietis, Indriķis. 
    Vara : Bailes 2 / Indriķis Latvietis. - [B.v.] : Mantojums, 2018. - 448 lpp. - Triloģijas 2. daļa.
        ISBN 9789984823393.

 

Loida, Eimija. 
    Mīlestības slazdā : [romāns] / Eimija Loida ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs. - Rīga : Kontinents, 2018. - 394 lpp. - Oriģ. nos.: Innocent wife.
        ISBN 9789984359144.

 

Nazarova, Valentīna. 
    Slepenā dziesma : [romāns] / Valentīna Nazarova ; no angļu valodas tulkojusi Vizma Zaķe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 352 lpp. - (Trilleris). - Oriģ. nos.: The Hidden Track.
        ISBN 9789934154928.

 

Rudišs, Jaroslavs. 
    Grandhotel : romāns virs mākoņiem / Jaroslavs Rudišs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Jumava, 2018. - 207 lpp.
        ISBN 9789934202193.

 

100 dzejoļi Latvijai : [1918-2017] / sakārtojusi Inese Auziņa ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa ; fotogrāfi, Eduards Groševs, Gunārs Janaitis, Jānis Lācis, Bruno Rozītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127, [1] lpp. : fot. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934073229.

 

Steiga, Miermīlis. 
    Cik maksā sieviete : kriminālromāns / Miermīlis Steiga. - Rīga : Jumava, 2018. - 181, [1] lpp. ; 20 cm. - Ziņas par autoru: 179. lpp.
        ISBN 9789934202353.

 

Svonsons, Pīters. 
    Visi skaistie meli : [romāns] / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - Oriģin.nos.: All the Beautiful Lies.
        ISBN 9789984359083.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бродский, Михаил. 
    Сабанеев мост : [автобиографический роман] / Михаил Бродский. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 411 с. : фотографии. - (memoria). (Corpus ; 484).
        ISBN 9785171087586.

 

Горская, Евгения. 
    Груз семейных ценностей : роман / Евгения Горская. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040939602.

 

Джеймс Э Л. 
    Ещё темнее : "На пятьдесят оттенков темнее" глазами Кристиана / Э Л Джеймс ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Эрика Джеймс. Мировое признание). - Ориг. назв.: Darker.
        ISBN 9785040959969.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Презентация ящика Пандоры : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. : ил. - (Иронический детектив). (Любимица фортуны Степанида Козлова).
        ISBN 9785040942893.

 

Келлерман, Джонатан. 
    Дочь убийцы : [роман] / Джонатан Келлерман ; пер. с англ. Ю. Я. Гольдберг. - Москва : Э, 2018. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии). - Ориг. назв.: The murderer's dauther.
        ISBN 9785040919895.

 

Коломбани, Летиция. 
    Сплетение : [роман] / Летиция Коломбани ; перевод с французского Серафимы Васильевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 250, [1] с. - Ориг. назв.: La tresse. - На обложке: О женщинах в современном мире.
        ISBN 9785040919093.

 

Лавряшина, Юлия. 
    Простить нельзя помиловать : [сборник] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (За чужими окнами).
        Содерж.: Темное эхо: роман ; Звезды, шары и молнии: повесть.
        ISBN 9785040930371.

 

Лысёв, Александр. 
    Т-34. Выход с боем / Александр Лысёв. - Москва : Яуза ; Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Они сражались за Родину!).
        ISBN 9785040940752.

 

Любимов, Михаил. 
    С бомбой в постели / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316, [2] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785040922215.

 

Мартова, Людмила. 
    Первый шаг к мечте : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040939831.

 

Пудова, Анна. 
    Девичник на Борнео : любовный роман / Анна Пудова. - Москва : Эксмо, 2018. - 287 с. - (Лабиринты любви).
        ISBN 9785040917945.

 

Тайлер, Энн. 
    Дилетанское прощание : [роман] / Энн Тайлер ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 254, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The beginner's goodbye. - Лауреат Пулитцеровской премии.
        ISBN 9785864717868.

 

Тодд, Анна. 
    Сестры Спринг / Анна Тодд ; пер. с англ. М. Казанской. - Москва : Э, 2018. - 409, [4] с. - (Модное чтение). - Ориг. назв.: The Spring girls.
        ISBN 9785040957309.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна). 
    Слишком красивая, слишком своя : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 346, [1] с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной). - Ранее роман выходил под названием "Звезды на ладони".
        ISBN 9785040919581.

 

Уорф, Дженнифер. 
    Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда : трилогия / Дженнифер Уорф ; пер. с англ. Д. Горяниной. - Москва : Livebook, 2018. - 445, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Shadows of the workhouse. - Трилогии "Вызовите акушерку" 2-я книга.
        ISBN 9785990971318.

 

Уорф, Дженнифер. 
    Вызовите акушерку. Прощание с Ист-Эндом : трилогия / Дженнифер Уорф ; пер. с англ. Д. Горяниной. - Москва : Livebook, 2018. - 476, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Farewell to the east end. - Трилогии "Вызовите акушерку" 3-я книга.
        ISBN 9785604008225.

 

Уэйр, Рут. 
    Игра в ложь : [роман] / Рут Уэйр ; пер. с англ. Ю. Фокиной. - Москва : АСТ, 2018. - 477, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Ориг. назв.: The lying game.
        ISBN 9785179823704.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Feldhana, Šauntija.

    Laipnības skola : kā 30 dienās uzlabot jebkuras attiecības / Šauntija Feldhana ; redaktore Ingūna Pūkaine ; tulkotāja Ailita Kuka. - Rīga : Sauleja, 2018. - 220 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The kindness challenge by Shaunti Feldhahn.

        ISBN 9789934195143.

 

Grīns, Anselms. 

     Klusums dzīves ritmā : jeb māksla būt vienam / Anselms Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Terēze Tamoviča. - Rīga : Madris, [2018]. - 70 lpp. - Literatūra: 70. lpp. (16 nos.).

        ISBN 9789984310169.

 

Kļaviņš, Kaspars. 
    Savienotie trauki : [monogrāfija] / Kaspars Kļaviņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 231.-246. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu un organizāciju rādītājs: 247.-254. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934183508.

 

Krastiņš, Edmunds. 
    Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā : vēsturiski ekonomiska apcere / Edmunds Krastiņš ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 327, [1] lpp. : il., fot. - Bibliogrāfija: 288.- 293. lpp. . - Pielikumi: 294. - 311. lpp.
        ISBN 9789934202292.

 

Purēns, Vilnis. 
    Kā attīstīt kompetenci : rokasgrāmata skolotājiem: teorija, teoriju vēsture un metodiskie ieteikumi, jaunos mācību standartus ieviešot / Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2017. - 278 lpp. : tabulas. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Izmantotie avoti: 256.-278. lpp.
        ISBN 9789984463735.

 

Raudonis, Pāvils. 
    Elles ķēķa aizdurvē : piezīmes par partizānu karu / Pāvils Raudonis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 100, [1] lpp. : Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra.
        ISBN 9789934202513.

 

Vikss, Džo. 
    Slaids 15 minūtēs : 15 minūtēs pagatavojamas maltītes un vingrojumi slaiduma un veselības saglabāšanai / Džo Vikss ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 220 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Oriģ. nos.: Lean in 15. - Rādītājs: 218.-220. lpp.
        ISBN 9789934074431.

 

Лембергс, Айварс. 
    Воры в туфлях Лемберга / Айварс Лембергс ; перевод с латышского языка Дианыа Неймане. - [Mārupe] : Goldberg Trust, 2018. - 29, [1], 206 lpp., 18 dažādi numurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. - Oriģ. nos.: Zagļi Lemberga kurpēs.
        Действие 1. Цель - уничтожить Лемберга.
        ISBN 9789934855962.

 

Ом, Дарья. 
    Аскеза счастье в минимализме : счастье в минимализме : [этичное потребление, лагом, антистресс, фудшеринг, вегетарианство, правильное питание] / Дарья Ом. - Москва : АСТ, 2018. - 206, [1] с. - (Книга-тренд). (Времена). (Мировой бестселлер).
        ISBN 9785171042752.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Burdo, Olivjē. 
    Gaidot Bodžanglu / Olivjē Burdo ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 134 lpp. - Oriģ. nos.: En attendant Bojangles. - Vāka noformējumam izmantoti Karinē Paronjancas-Mamirovas gleznas "Pilnmēness ar vērsi un vāzi" fragmenti.
        ISBN 9789984236742.

 

Delanijs, JP. 
    Ticiet man : [romāns] / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 378 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Believe Me.
        ISBN 9789984359151.

 

Eglītis, Anšlavs. 
    Cilvēks mežā : [romāns] / Anšlavs Eglītis ; Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri. - Rīga : Zinātne, 2018. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - Romāns sagatavots pēc apgāda "Grāmatu Draugs" 1970. gada izdevuma.
        ISBN 9789934549533.

 

Hiltone, Lisa S. 
    Domina : [romāns] / Lisa S. Hiltone ; no angļu valodas tulkojusi Anna Zābere. - Rīga : Kompliments 18+, 2018. - 335, [1] lpp. ; 23 cm. - Romāna "Maestra" turpinājums.
        ISBN 9789934077340.

 

Holsela, Rona. 
    Greizo spoguļu spēles : [romāns] / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 396 lpp. - Oriģ. nos.: Guilty Little Secrets.
        ISBN 9789984359106.

 

Kalna, Ziedīte. 
    Cilvēka ceļš : romāns / Ziedīte Kalna. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2018. - 287 lpp. - Romāns balstīts uz patiesiem notikumiem.
        ISBN 9789934558504.

 

Keplers, Lārss. 
    Rotaļlaukums : [kriminālromāns] / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 454, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Playground.
        ISBN 9789934122149.

 

Kreca, Ingrīda. 
    Snoushilas muižas mantinieki : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe. - Rīga : Jumava, 2018. - 319 lpp. - Oriģ. nos.: Die Erben von Snowhill Manor.
        ISBN 9789934202384.

 

Mihalkova, Jeļena. 
    Indīgais maigums : romāns-detektivs / Jeļena Mihalkova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2018. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: Нежные листья, ядовитые корни.
        ISBN 9789934202445.

 

Onodibio, Kristofs. 
    Ticēt brīnumainajam : [romāns] / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 222, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [224.] lpp. - Oriģ. nos.: Croire au merveilleux. - Romāna "Ienirt" turpinājums.
        ISBN 9789934077326.

 

Pereks, Žoržs. 
    Dzīve lietošanas pamācība : romāns / Žoržs Pereks ; no franču valodas tulkojuši Gita Grīnberga un Dens Dimiņš. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 667, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 571.-[627.] lpp. - Oriģ. nos.: La vie mode d'emploi.
        ISBN 9789934877100.

 

Teilāne, Kristīne. 
    Libertīna / Kristīne Teilāne. - [Rīga] : b.i., 2018. - 278 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934550232.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Барбера, Анжелик. 
    Бертран и Лола : [роиан] / Анжелик Барбера ; перевод с французского Е. Клоковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 508, [2] с. ; 19 см. - (Эталон французского романа). - Пер.: Barbérat, Angélique. Bertrand et Lola.
        ISBN 9785040948888.

 

Барро, Николя. 
    Кафе маленьких чудес : роман / Николя Барро ; перевод с немецкого Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389136083.

 

Брахт, Мэри Линн. 
    Белая хризантема : [роман] / Мэри Линн Брахт ; перевод с английского Алексея Смирнова. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 349, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Wnite chrysanthemum.
        ISBN 9785864717905.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна). 
    Дама из сугроба : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с. - (Романы Екатерины Вильмонт).
        ISBN 9785171076443. . - ISBN 9785171076450.

 

Гувер, Колин. 
    Уродливая любовь / Колин Гувер ; перевод с английского Т. Зюликовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 350 с. - (Мировой бестселлер).
        ISBN 9785040937806.

 

Данилова, Анна Васильевна (Анна Васильевна). 
    Сколько живут донжуаны : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Э, 2018. - 282, [1] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).
        ISBN 9785040938537.

 

Князева, Анна. 
    Девушка из тихого омута : [роман] / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 317 с. : иллюстрации. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785040956777.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Чужая жена / Владимир Колычев. - Москва : Э, 2018. - 317, [1] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785040956524.

 

Лапенья, Шери. 
    Супруги по соседству : [роман] / Шери Лапенья ; перевод с английского Дарьи Березко. - Москва : АСТ, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785179830047.

 

Мартова, Людмила. 
    Почти семейный детектив : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2017. - 313, [2] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040897995.

 

Менон, Сандхья. 
    Когда Димпл встретила Риши : [роман] / Сандхья Менон ; перевод с английского Н. В. Павливой. - Москва : ЭКСМО ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. - (Young adult. Бестселлеры романтической прозы). - Ориг. назв.: When Dipmle met Rishi.
        ISBN 9785040954797.

 

Мур, Лина. 
    Без маски : [роман] / Лина Мур. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 478, [1] с. - (Неправильная любовь).
        ISBN 9785171067854.

 

Островская, Екатерина(Екатерина Николаевна). 
    Актеры затонувшего театра : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040957668.

 

Сафарли, Эльчин. 
    Я вернусь... : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2018. - 279, [2] с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли).
        ISBN 9785170932795.

 

Слава Сэ. 
    Когда утонет черепаха / Слава Сэ. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с.
        ISBN 9785171077105.

 

Смит, Бетти. 
    Дерево растет в Бруклине : [роман] / Бетти Смит ; перевод с английского Ирины Климовицкой. - Москва : Like book, 2018. - 446, [1] с. - Ориг. назв.: A tree grows in Brooklyn.
        ISBN 9785040958238.

 

Спилман, Лори Нелсон. 
    Список заветных желаний : [роман] / Лори Нельсон Спилман ; перевод с английского Екатерины Большелаповой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2018. - 477, [1] с. ; 19 см. - (New York Times book revieu). - Ориг. назв.: The life list.
        ISBN 9785389133020.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна). 
    Русалочье счастье : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 410, [1] с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).
        ISBN 9785040911943.

 

Уайт, Лорет Энн. 
    Приманка для моего убийцы : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского И. Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 506, [2] с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива).
        ISBN 9785040929641.


Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Ivuškāns, Artūrs.

    Ceļa locītava : traumas un citi bojājumi fizioterapeita skatījumā / Artūrs Ivuškāns, teksts un zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 175.-176. lpp.

        ISBN 9789934074080.

 

Gēls, Jans. 
    Pilsētas cilvēkiem / Jans Gēls ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; konsultants arhitektūras jautājumos, priekšvārds: Artis Zvirgzdiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 264.-266. lpp. un rādītājs: 268.-[271.] lpp. - Oriģ.nos.: Byer for mennesker. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789984236902.

 

Goldbergs, Brūss. 
    Pagājušo un nākamo dzīvju atklājumi : hipnozes seansu liecības un pašhipnozes vingrinājumi / Brūss Goldbergs ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - Rīga : Lietusdārzs, [2018]. - 215, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 213.-[214.] lpp. - Oriģin. nos.: Past Lives, Future Lives Revealed. - Ziņas par autoru: 215.-[216.] lpp.
        ISBN 9789934576041.

 

Vudforda, Sūzena. 
    Kā aplūkot mākslas darbus / Sūzena Vudforda ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Bibliogrāfija: 172. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. - Oriģ.nos.: Looking at Pictures. - Teksts tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789984236773.

 

Уоррик, Джоби. 
    Черные флаги : Ближний Восток на рубеже тысячелетий / Джоби Уоррик ; перевод с английского Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 445, [1] с. - (Corpus). - Указатель: с. 439-445, [1]. - Лауреат Пулитцеровской премии 2016 года.
        ISBN 9785171023027.

 

Чибисов, Василий. 
    Вся фигня - от мозга?! : простая психосоматика для сложных граждан / Василий Чибисов. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Научпоп для все). - Примечания и ссылки: с. 400-411.
        ISBN 9785171057657.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abgarjana, Narinē. 
    No debesīm nokrita trīs āboli : romāns / Narinē Abgarjana ; no krievu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 204, [3] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: С неба упали три яблока. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789984236759.

 

Celle, Māra. 
    Mežaparka meitene uzaug Amerikā / Māra Celle. - Rīga : Vesta-LK, 2018. - 207, [1] lpp. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934511479.

 

Džordāno, Mario. 
    Tante Poldī un sicīliešu lauvas : kriminālromāns / Mario Džordāno ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 287, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģin. nos.: Tante Poldi und die sizilianischen Löwen.
        ISBN 9789934064173.

 

Fridrihsone, Madara. 
    Aina no cita laika / Madara Fridrihsone ; Andra Otto-Hvoinska ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7/2018 (Nr. 229).
        ISBN 9789934155086.

 

Grosmans, Levs. 
    Burvju zeme / Levs Grosmans ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims , redaktore Anete Caune. - Rīga : Prometejs, 2018. - 443, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Magician's Land.
        ISBN 9789934553172.

 

Hēgs, Pēters. 
    Ziloņkopēju bērni / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 383, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģin. nos.: Elefantpassernes børn.
        ISBN 9789934068270.

 

Hornbija Anjello, Simoneta. 
    Mandeļu vācēja : romāns / Simoneta Anjello Hornbija ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 317, [1] lpp. ; 23 cm. - Orģin. nos.: La Mennulara.
        ISBN 9789934072932.

 

Koljers, Miks. 
    Iz Baltikas : jaunatklātais Džeimsa Bosvela un Semjuela Džonsona brauciens pa Kurlandi, Livoniju un Igauniju 1778. gadā / Miks Koljers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 390, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģin. nos.: Up the Baltick. - Vāka noformējumā izmantota Mika Koljera uzņemta Alūksnes Tempļa kalna rotondas fotogrāfija, kā arī dažādu 18. gs. gravīru fragmenti.
        ISBN 9789934546631.

 

Sigurdardotira, Irsa. 
    DNS : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģin. nos.: DNA. - "DNS" aizsāk detektīvromānu sēriju, kurā noziegumus izmeklē psiholoģe Freija un detektīvs Huldars.
        ISBN 9789934076817.

 

Svīre, Māra. 
    Nopietni pa jokam : notikumi, vērojumi, kopābūšana / Māra Svīre ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece, vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 156, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Aivara Bites, Gunāra Janaiša, Ginta Māldera, Valda Semjonova, Vladimira Kaijaka, Māras Svīres foto. . - Grāmatā arī Vladimira Kaijaka dzejolis rokraksta kopijā.
        ISBN 9789934072710.

 

Vaita, Kārena. 
    Laika upes krastos : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģin.nos.: The Time Between.
        ISBN 9789984359090.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Vieta, kur sirds silst : veltījums Latvijas simtgadei : romāns / Dzintra Žuravska ; ilustrējusi Ina Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894805.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Альенде, Исабель. 
    Японский любовник : роман / Исабель Альенде ; перевол с испанского Кирилла Корконосенко. - Москва : Иностранка, 2018. - 348, [1] с. - (Большой роман). - Луреат премии "Ясная Поляна 2017".
        ISBN 9785389128583.

 

Бонда, Катажина. 
    Очкарик : роман / Катажина Бонда ; перевод с польского И. А. Войтыры. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 590, [1] с. - (Иностранный детектив). - Лауреат премии Roze Gali – 2014. - На обложке: Шедевры детектива # 1.
        ISBN 9785227080370.

 

Валиуллин, Ринат Рифович. 
    Девушка по имени Москва / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 2018. - 444, [1] с. : ил. - (Антология любви).
        ISBN 9785171000219.

 

Джио, Сара. 
    Назад к тебе : роман / Сара Джио ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [1] c. ; 20 см. - (Зарубежный романтический бестселлер.). (Международный бестселлер № 1). - Ориг. назв.: Back to You.
        ISBN 9785040942282.

 

Кессиди, Энн. 
    Девочки-мотыльки : [роман] / Энн Кессиди ; перевод с английского Ольги Медведь. - Москва : Like book ; Эксмо, 2018. - 284, [1] с. ; 20 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: Moth Girls.
        ISBN 9785040932986.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич. 
    Усмешка Люцифера : перстень Иуды - 4 / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
        ISBN 9785170903030.

 

Лабыч, Мария. 
    Сука : роман / Мария Лабыч. - Москва : Эксмо, 2018. - 253, [1] с. - (Может ли быть две правды?). - На обложке: Содержит нецензурную брань. . - На обложке: Люди или звери!.
        ISBN 9785040940479.

 

Лаймон, Ричард. 
    Луна-парк / Николь Джордан, перевод с английского Николая Гусева. - Москва : АСТ, 2018. - 638, [1] с. - (Мастера ужасов). - Лауреат премии Брэма Стокера. - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171075286.

 

Леонов, Николай. 
    Сыщики и шаманы / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Сыщики и шаманы ; Форсаж на крови : повести.
        ISBN 9785040938582.

 

Молчанов, Андрей Алексеевич. 
    Газетчик : [роман] / Андрей Молчанов. - Москва : Эксмо, 2018. - 220, [1] с. - (Русский нуар. Криминальные романы А. Молчанова).
        ISBN 9785040899401.

 

Нелидова, Юлия. 
    Секрет индийского медиума / Юлия Нелидова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Губернскiй детективъ). (Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой).
        ISBN 9785040938186.

 

Олдхэм-Эшкрафт, Тами. 
    Во власти стихии : реальная история любви, суровых испытаний и выживания в открытом океане / Тами Олдхэм-Эшкрафт, при участии Саси Макгерхарт ; перевод с английского Елены Королево. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Азбука бестселлер). - На обложке: Читайте книгу, смотрите фильм.
        ISBN 9785389147928.

 

Рой, Олег(Олег Юрьевич ). 
    Маленькие люди / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 411, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - На обложке: Капризы изменчивой судьбы.
        ISBN 9785040938735.

 

Трауб, Маша. 
    Всегда кто-то платит : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785040889587.

 

Ялович-Симон, Мария. 
    Нелегалка : как молодая девушка выжила в Берлине 1940-1945 гг. / Мария Ялович-Симон ; обработка Ирены Штратенверт и Хермана Симона ; послесловие Хермана Симона ; перевод с немецкого Н. Федоровой. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 423, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Памяти ХХ века). (Corpus ; 478). - Оригин. назв.: Untergetaucht.
        ISBN 9785171049324.


Līdzīgi raksti