Nozaru literatūra

 

 Administratīvās atbildības likums : administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos : normatīvo aktu krājums / grafiskais dizains: Santa Tulpe. - 1. izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 511 lpp. : tabulas ; 23 cm. - Rādītāji: [460.]-511. lpp.
        ISBN 9789934508837.

 

 Broņislavas Martuževas likteņgaitu klade / Kaspars Strods, Anna Egliena, Aldis Kise, Andris Baltacis ; redaktore Baiba Baltace-Saukāne ; korektore Skaidrīte Svikša. - Rēzekne : Muzikālais teātris-studija "Baltie lāči", 2020. - 107 lpp. : fotogrāfijas, portreti, faksimili, notis ; 24 cm. - Grāmata spirāliesējumā.

        ISBN 9789934232411.

 

 Latvijas dizains 2020 : Latvijas dizaina stratēģija 2017-2020 / teksta autori: Dzintra Purviņa, Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris Teikmanis ; dizaina koncepcija: Ingūna Elere ; redaktore Anete Piņķe. - [Rīga] : [Latvijas Republikas Kultūras ministrija], [2018]. - 57, [6] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [63.] lpp.

 

 Pastare, Elīna. 

     Nezināmā Rēzekne : ceļvedis ziņkārīgajiem / Elīna Pastare, Andris Uškāns ; literārā redaktore un korektore Ligija Purinaša ; zinātniskais redaktors Kaspars Strods. - Rēzekne : Nezināmā Rēzekne, 2020. - 81, [2] lpp. : ilustrācijas, attēli, kartes ; 19 cm. - Uz grāmatas vāka autori nav norādīti.

        ISBN 9789934232343.

 

 Purinaša, Ligija. 

     Laikmeta nospiedumi : 20. gadsimta Latgales stāsti / Ligija Purinaša, Kaspars Strods ; zinātniskais redaktors un konsultants Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs ; literārā redaktore un korektore Mg. hist. Laura Melne. - Rēzekne : Hronologeja, 2020. - 313 lpp. : attēli, faksimili ; 22 cm.

        ISBN 9789934232220. 

 

Riekstiņš, Jānis. 

     PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā : 1940.-1991. gads / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume ; dizains: Gundega Lojāne ; [ievads]: Artis Pabriks ; pēcvārds: Ruta Pazdere. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2020. - [Rīga] : Zemgus LB, [2020]. - 214 lpp. : faksimili ; 22 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934836329. 

 

Sapunovs, Aleksejs. 

     Inflanti : novada, kas pazīstams ar nosaukumu "Poļu Inflanti", vēsturiskie likteņi = Инфлянты : исторические судьбы края, известного под именем Польских Инфлянт / Aleksejs Sapunovs ; sastādītāja un tulkotāja Genovefa Barkovska. - Daugavpils : Krievu kultūras centrs, 2020. - 58, [1], 71 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu un krievu valodā. - Grāmata lasāma no abām pusēm.

        ISBN 9789934888618.

 

Upmalis, Ilgonis. 

     Latvija - PSRS impērijas militarizētā kolonija : PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz Latvijas ekonomiku: 1940/1941 un 1945/1991 / Ilgonis Upmalis ; Ineses Vaideres priekšvārds ; māksliniece Dace Eglīte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; tulkotāji: Jānis Riekstiņš, Ēriks Tilgass, Ilgonis Upmalis. - Rīga : Jumava, 2020. , ©2020. - 343 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, shēmas ; 25 cm. - (Latvija 100). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, fragmenti krievu valodā. - Grāmata izdota ar Eiropas Parlamenta ETP grupas finansiālu atbalstu.

        ISBN 9789934204333. 

 

Джонс, Фил М. 

     Сказал как отрезал : самые действенные фразы для влияния и убеждения / Фил М. Джонс ; перевод с английского И. А. Селивановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 143 с. ; 22 см.

        ISBN 9785041139162. 

 

Ермаков, Юрий. 

     Ты сказка наших дней... : Русский дом в Даугавпилсе: история, пути развития, перспективы / Юрий Ермаков. - Daugavpils : Krievu kultūras centrs, 2019. - [Daugavpils] : Demra. - 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

        ISBN 9789934888601. 

 

Фокс, Маргалит. 

     Конан Дойль на стороне защиты : подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов : перевод с английского / Маргалит Фокс. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 353, [12] с. ; 22 см. - Библиография: с. 309-314.

        ISBN 9785001390718. 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Burga, Anna.  

     Tētis : romāns / Anna Burga ; redaktore Daina Grūbe ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934087639. 

 

Bušnela, Kendaisa. 

     Vai lielpilsētā vēl ir sekss? / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 270, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934087905. 

 

Fridrihsone, Madara.  

     atgūtais medusmēnesis : romāns / Madara Fridrihsone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/11 (257). - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157349. . - Uz vāka: Piedodot vakardienai, top rītdiena.
        ISBN 9789934157332. 

 

Grīnbergs, Andris. 

     Katru dienu ar piesitienu / Andris Grīnbergs ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; [priekšvārds]: Janīna Kursīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2020. - 250, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Ziņas par autoru: 249.-[251.] lpp.

        ISBN 9789934157608. 

 

Karīzi, Donato. 

     Dvēseļu tiesa : romāns / Donato Karīzi ; no itāļu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 429, [3] lpp. ; 22 cm. - Pazīstams arī ar nosaukumu "Romas pazudušās meitenes".

        ISBN 9789934595103. 

 

Keja, Elizabete. 

     Septiņi meli : romāns / Elizabete Keja ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 414 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestseller.

        ISBN 9789984359984. 

 

Kreņevskis, Alberts. 

     Meklējiet avotus / Alberts Kreņevskis ; vāka un grafisko zīmējumu autore Raimonda Strode. - [Latvija] : Alberts Kreņevskis, 2020. , ©2020. - 80 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. 

 

Krūmiņa, Inese. 

     Vilkme : romāns / Inese Krūmiņa ; grāmatas un vāka dizaina autore Zane Ernštreite ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 383, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934088315. 

 

Lāpāns, Māris. 

     Viegli pieskarties pasaulei vēlos / Māris Lāpāns ; redaktore Ilona Vītola ; māksliniece Elita Teilāne. - 3. pēdojums. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 2020. - 103 lpp. : ilustrācijas, notis ; 20 cm.

        ISBN 9789934554292 : mīkstos vākos. 

 

Remarks, Ērihs Marija. 

     Trīs draugi : romāns / Ērihs Marija Remarks ; no vācu valodas tulkojis Valdemārs Kārkliņš ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 415, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934087431. 

 

Ruiss Safons, Karloss. 

     Debesu gūsteknis / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934090448. 

 

Saule pusdienā : Ritas Gāles dzeja un dzīve / sakārtojusi un priekšvārdu sarakstījusi Inguna Daukste-Silasproģe ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktors Jānis Kalve ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 432 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789984335223. 

 

Tirzmaliete. 

     Bez saulītes : Tirzas perioda (1876-1912) stāsti : septiņi stāsti - pa vienam katru gadu no 1906. līdz 1912. gadam / Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārtojums, priekšvārds un komentāri ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2020. - 104 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

        Pret rītiem ; Prēdiena Andžs ; Bez saulītes ; Kad sirds sāp ; Incīts un sērdienīte ; Baltā salnas puķe ; Vīna ķekari.

        ISBN 9789934890901.

 

Vanags, Edgars. 

     Kristāla sindroms / Edgars Vanags ; redaktors, pēcvārda autors Valentīns Lukaševičs ; mākslinieciskais noformējums: Ēriks Krumpāns ; priekšvārds: Linda Kilevica. - Rīga : Sava grāmata, 2020. - 432 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm + 1 CD. - Resurss pieejams arī tiešsaistē.

        ISBN 9789934582837. 

 

Veinberga, Jana. 

     Mākoņaina nakts / Jana Veinberga ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 316, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934087240. 

 

Vērdiņš, Kārlis. 

     Gatavā dzeja / Kārlis Vērdiņš ; redaktors Raimonds Ķirķis ; dizains: Krišs Salmanis. - [Rīga] : Neputns, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 34, [8] lpp., 111, [5] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789934565984. 

 

Zīle, Monika. 

     Neizbiedēto putniņu valstība : romāns / Monika Zīle ; redaktore Dzintra Zālīte ; Litas Krones foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 224 lpp. - (Vakara romāns ; 12/2020 (258). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158605. . - Uz vāka: Rītdienai ir mīlestības vaibsti.

        ISBN 9789934158599. 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

  

Адамова-Слиозберг, Ольга. 

     Путь : воспоминания о двадцати годах тюрем, лагерей и ссылок сталинских времен / Ольга Адамова-Слиозберг. - Москва : АСТ, 2019. , ©2019. - 300, [1] с. ; 21 см. - (Памяти XX века).

        ISBN 9785171111533. 

 

Богданова, Ирина. 

     Мера бытия : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 733, [1] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785906853912.

 

Лавров, Валентин. 

     Блуд на крови : исторический детектив / Валентин Лавров. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 409, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Исторический детектив).

        ISBN 9785227079138. 

 

Леонов, Николай. 

     Миллион в лохмотьях / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041159429. 

 

Леонтьев, Антон. 

     Бизнес-ланч у минотавра : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. - (Авантюрная мелодрама).

        ISBN 9785041136109. 

 

Малышева, Анна. 

     Любовники по наследству : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 477, [2] с. ; 20 см. - (Детектив).

        ISBN 9785171266752. 

 

Наше слово : сборник стихов / редактор и составитель Галина Маслобоева. - Rēzekne : Русская община, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. - 143 с. ; 18 см.

        ISBN 9789934231544. 

 

Патни, Мэри Джо. 

     Прелестная бунтарка : роман / Мэри Джо Патни ; перевод с английского Е. Кириловой. - Москва : ACT, 2020. - 351, [1] с. ; 20 см. - (Шарм).

        ISBN 9785171183059. . - ISBN 5170644223. . - ISBN 9785171183059. 

 

Платова, Виктория. 

     Увидимся в темноте / Виктория Платова. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Завораживающие детективы Виктории Платовой). - На обложке: Внутри убийцы всегда еще кто-то есть.

        ISBN 9785041098452. 

 

Плохий, Сергей. 

     Человек, стрелявший ядом : история одного шпиона времен холодной войны : документальный триллер / Сергей Плохий ; перевод с английского Сергея Лунина. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2020. - 428, [1] с. ; 22 см. - (Разведкорпус).

        ISBN 9785171023249. 

 

Связующее слово / автор-составитель Л. Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2020. - 195 с. ; 20 см. - (Библиотека современной поэзии).

        Книга 19.

        ISBN 9785906009333. 

 

Стивенсон, Брайан. 

     Звонок за ваш счет : история адвоката, который спасал от смертной казни тех, кому никто не верил / Брайан Стивенсон ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2020. - 488, [1] с. ; 22 см. - (Best book awards. 100 книг, которые вошли в историю).

        ISBN 9785041071707.

 

Уотсон, С. Дж. 

     Прежде чем я усну : роман / С. Дж. Уотсон ; перевод с английского Александры Финогеновой. - Санкт - Петербург : Азбука, 2020. - 410, [4] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива).

        ISBN 9785389175938. 

 

Упите, Рута. 

     Еще так хотелось жить / Рута Упите ; художественное оформление Мадары Берзини ; перевод на русский язык Татьяны Слободчиковой ; редактор Карлис Стрейпс ; предисловие: Петерис Болшайтис, Хелмарс Рудзитис, Зента Мауриня, Аншлавс Эглитис. - Rīga : Vesta-LK, 2016. - [Rīga] : Euroconnect. , ©2016. - 176 lpp. ; 22 cm. - (Laika grāmata). - Pirmizdevums: Grāmatu Draugs (ASV), 1978.

        ISBN 9789934511356.

  

Шеевская, Ирина. 

     Оглянитесь-это я... : избранная лирика / Ирина Шеевская ; литературный редактор Галина Шешолина. - Резекне : [izdevējs nav zināms], 2020. - 264 с. : иллюстрации, фотографии ; 18 см.

  

Яковлева, Юлия. 

     Каннибалы : [роман] / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо, 2020. - 635, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041099251.

  

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Apals, Gints.  

     Latvieši, vācbaltieši un Krievija : polemiska saruna / Gints Apals, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 158, [1] lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 156.-158. lpp.
        ISBN 9789934884481.Birzniece, Juta.  

     Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanā : [mācību materiāls] / Juta Birzniece, Agnis Timermanis. - Rīga : Turība, 2021. - 60 lpp. : il., tab. ; 29 X 20 cm. - Bibliogr.: 60.lpp. (8 nos.).
        ISBN 9789934543265.Blūma, Inta.  

     Pārcēlāja dienasgrāmata : ceļā pie sevis / Inta Blūma ; redaktore Sanita Dāboliņa. - [Amatas novads] : Sirds ceļš, 2020. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934859861.Cimermanis, Saulvedis.  

     Tautas celtniecība Latvijas ainavā / Saulvedis Cimermanis ; redaktors Ieva Jansone. - Rīga : Zinātne, [2020]. - 687 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 29 cm. - (Letonikas bibliotēka).
        ISBN 9789934599002.Dispenza, Džo.  

     Superspēju potenciāls : kā parastam cilvēkam paveikt neparasto / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. , ©2017. - 334, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 329.-[335.] lpp.
        ISBN 9789984869995.Kalniņa, Vita.  

     Niķu nav! : būt kopā ar bērnu no 6 mēnešu līdz 3 gadu vecumam / Vita Kalniņa ; redaktore Iveta Troalika ; Daces Bukas dizains un ilustrācijas ; Kristīnes Zaveles fotogrāfijas. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs "Līna", 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 285 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 282.-283. lpp. - Ziņas par autori uz 4. vāka.
        ISBN 9789934887338.Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas autors Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, [2020]. - 244, [3] lpp. ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        10.grāmata.
        ISBN 9789934204517.Par Latviju : Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena / Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, teksts, sastādījums ; tekstu autori: Ilze Fedosejeva, Anda Ozoliņa, Arnis Strazdiņš, Mārtiņš Vāveris, Laima Kostrica ; tulkotāja Amanda Zaeska ; Arta Pabrika un Arņa Radiņa ievadvārdi ; foto: Vilis Rīdzinieks, Gunārs Birkmanis ; Jānis Pavlovskis, mākslinieniciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; literārā redaktore Zigrīda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Latvija : PNB Print. - 391, [1] lpp. : fotoattēli, zīmējumi ; 27 cm. - Personu rādītājs: 377.-391.lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        Saturā: Varoņu dzimšana no tautas gara / Ilze Fedosejeva. Lāčplēša Kara ordeņa izveidošana un karavīru apbalvošana / Anda Ozoliņa, Laima Kostrica. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri / Arnis Strazdiņš. Lāčplēša dienas tradīcija / Mārtiņš Vāveris.
        ISBN 9789934158636 : cietos vākos.Ramstede, Frīda.  

     Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 239, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 238.-239. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no zviedru valodas.
        ISBN 9789934089442.Roja, Ženija.  

     Cilvēkfaktors un ergonomika darbā : zinātniskā monogrāfija / Ženija Roja, Henrijs Kaļķis ; zinātniskie recenzenti: Andris Freivalds, Jānis Zaļkalns, Jānis Dundurs ; literārā redaktore Sarma Cire ; vāka māksliniece Ieva Parramore. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2020. - Rīga : Vecpilsetas drukātava. , ©2020. - 294 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 290.-293. lpp. - Ziņas par autoriem: [4.] lpp. . - Autori izsaka pateicību Inārai Rojai par ieguldījumu nodaļas "Kognitīvā ergonomika" tapšanā.
        ISBN 9789934231209.Šiliņš, Jānis.  

     Ķēpīga tēma. Latvieši - boļševiku balsts? / Jānis Šiliņš, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 110, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 108. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934884498.Zuicena, Ieva.  

     Filologs Viktors Vonogs / Ieva Zuicena. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 68, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 41.-55. lpp. - Grāmatas tekstā rakstīts Viktors Vanags.
        ISBN 9789984293387.Дерри, Томас.  

     Краткая история технологий : идеи, процессы и устройства, при помощи которых человек изменяет окружающую среду с древности до наших дней / Томас Дерри, Тревор Уильямс ; перевод с английского А. Ильиной. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 830, [1] с. : цв. ил. ; 21 см.
        ISBN 9785952454231.Легенды о Робин Гуде = Legends of Robin Hood / адаптация текста, коммент., упражнения, словарь Н. Чесовой. - Москва : Айрис-пресс, 2017. - 109, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Английский клуб Intermediate). (Домашнее чтение). - Текст англ., предисл. рус.
        ISBN 9785811264711.Daiļliteratūra latviešu valodāAbdullajevs, Čingizs.  

     Maniaka prāts / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. , ©2020. - 276, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880396.Bella, Dārsija.  

     Neliela izpalīdzēšana : romāns / Dārsija Bella ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Anita Poļakovska ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 335, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085543.Jauja, Lelde.  

     Vīrs, bērni un pieci randiņi : romāns / Lelde Jauja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 202, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088346.Knaidla, Laura.  

     Nepieskaries man : romāns / Laura Knaidla ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas mediji, 2020. , ©2020. - 367, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934158261.Kolmanis, Arvis.  

     Annas stāsti / Arvis Kolmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 221, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158377.Kvans, Kevins.  

     Pasakaini bagātā draudzene : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 460, [3] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 23 cm. - Romāna "Traki bagātie aziāti" turpinājums.
        ISBN 9789934090462.Služiteļs, Grigorijs.  

     Savēlija dienas : par kaķiem un cilvēkiem: kā vieni, tā otri attēlo kāda cita dzīvi / Grigorijs Služiteļs ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka ; priekšvārds: Jevgeņijs Vodolazkins ; vāka dizains: Andrejs Bondarenko ; ilustrācijas: Aleksandra Nikolajenko ; tulkojums kirgīzu valodā: Aišata Asanbekova ; literārā redaktore Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 261, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984238333.Štekelis, Jānis.  

     Domājos... : dzeja / Jānis Štekelis ; literārā redaktore Angelika Juško-Štekele ; dizains: Ilze Kukule. - [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2020. - 59 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latviešu, krievu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934582899.Vīgante, Dace.  

    Bumbulītis : stāsti / Dace Vīgante ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas vākam izmantota Gundegas Dūdumas glezna "Pliante dance".
        Saturs: Pirmais stāsts ; Bumbulītis ; Šanell ; Jeļena ; Augšāmcelšanās ; Īssavienojums ; Princese ; Mūžīgie svētki ; Krēslas dievs ; Mākslinieka darbnīcā ; Roņu nogalināšana ; Šarms ; Grande Allegro.
        ISBN 9789934089176.

 

Vuds, Toms.  

     Klauvējot pie durvīm : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Solvita Velde ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 427 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Uz vāka: Viņi meklē tavu vīru. Viņi grib tikai parunāt. Viņi melo...
        ISBN 9789984359960.

 

Zvirgzdiņš, Juris.  

     Esse un...un... / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Elīna Brasliņa. - "Esse un...un..." (2020) ir pārstrādāts un papildināts grāmatas "Esse un..." (1993) izdevums. Pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Pētergailis, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Vāka noformējumā izmantotas Jura Zvirgzdiņa ilustrācijas.
        ISBN 9789984335285.Daiļliteratūra krievu valodāАлександрова, Наталья.  

     Под знаком черепа : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171219956.Богданова, Ирина.  

     Неувядаемый цвет : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 685, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271833.Кван, Кевин.  

     Безумно богатая китайская девушка : роман / Кевин Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка, 2020. , ©2020. - 539, [1] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389167315.Корсакова, Татьяна.  

     Гремучий ручей / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2020. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа).
        ISBN 9785041164003.Лавров, Валентин.  

     Триумф графа Соколова : исторический детектив / Валентин Лавров. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 410, [2] с. ; 20 см. - (Исторический детектив).
        ISBN 9785227079091.Леонов, Николай.  

     Банда беспалых / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] c. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041131241.Линк, Шарлотта.  

     Обманутая / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Р. Прокурова. - Москва : Эксмо, 2020. - 508, [2] с. ; 21 см. - (Ток. Национальный бестселлер. Германия). (Inspiria).
        ISBN 9785041136888.Луганцева, Татьяна.  

     Феникс-птица угорелая : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785171118051.Прокудин, Николай.  

     Последняя обойма : роман / Николай Прокудин, Александр Волков. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 cm. - На переплете: Великолепный симбиоз боевого опыта, отваги и литературного мастерства!.
        ISBN 9785040984046.Ронина, Елена.  

     Три женщины : роман / Елена Ронина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Близкие люди. Романы Елены Рониной).
        ISBN 9785041084622.Скотт, Эмма.  

     Не дай мне упасть : роман / Эмма Скотт ; перевод с английского С. Абмаевой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 510 c. ; 20 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041126421.Скотт, Эмма.  

     Не оставляй меня : роман / Эмма Скотт ; перевод с английского С. Абмаевой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 538, [4] c. ; 20 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041102302.Līdzīgi raksti

 

 

Literatūra latviešu valodā

 

Bankovskis, Pauls.  

     Pasaules vēsture : romāns / Pauls Bankovskis ; redaktore Sigita Kušnere ; Jāņa Esīša vāku dizains ; atdzejotājs Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 597, [2] lpp. ; 22 cm. - Grāmatas noformējumā izmantoti Paula Bankovska zīmējumi.

     ISBN 9789934595073.

 

Čajkovskis, Adrians.  

     Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - [Rīga] : Prometejs, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.

     ISBN 9789934553387.

 

Čajkovskis, Adrians.  

     Laika bērni : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 22 cm. - Artūra Klārka balva (Arthur C Clarke Award), 2016.

     ISBN 9789934553240.

 

Eihmane, Līva.  

     Puiku alfabēts : arī drosmīgām meitenēm / Līvas Eihmanes teksts un ilustrācijas ; grāmatas dizains: Maija Rozenfelde ; redaktore Santa Klaiva. - [Mārupe] : LIV Design, [2019]. - [140] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XIII.

     ISBN 9789934199035.

 

Grīns, Aleksandrs.  

     Dvēseļu putenis : romāns / Aleksandrs Grīns ; Kristiana Rukuta vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; Dzintara Dreiberga priekšvārds. - Rīga : Jumava, 2019. - 693, [3] lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789934203589.

 

Gundars, Lauris.  

     Vaļa balss / Lauris Gundars ; māksliniece Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 54, [9] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - IX.

     ISBN 9789934574122.

 

Hai, Magdalena.  

     Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris / Magdalena Hai ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; mākslinieks Tēmu Juhani. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Šausmu veikaliņš). - X.

     ISBN 9789934157530.

 

Hartmanis, Lūkass. 

      Tik garš deguns : piedzīvojumu stāsts / Lūkass Hartmanis ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece ; māksliniece Māra Viška. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 174, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.

     ISBN 9789984237572.

 

Janovskis, Gunars.  

     Pilsēta pie upes : romāns / Gunars Janovskis ; Iva Zennes vāka grafiskais noformējums ; Agneses Zeltiņas vāka foto ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2020. , ©2020. - 277, [1] lpp. ; 20 cm. - Uz vāka: Trīs varas. Divas sievietes. Viena izvēle.

     ISBN 9789934203930.

 

Joņevs, Jānis.  

     Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

Intro ; Uzvarētāji ; Metode ; Teorija ; Durvis ; Ceļojums ; Bēgšana ; Burti ; Cita aģentūra ; Teorija : turpinājums ; Kāja ; Nosvītrotais ; Spēle ; Komponists ; Izmeklētājs ; Outro.

     ISBN 9789934595042.

 

Ķezbers, Kārlis.  

     Takšelis Makšelis / Kārlis Ķezbers ; ilustrējusi Ieva Jurjāne. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - 5.-6.

     ISBN 9789934122378.

 

Košeļeva, Sabīne.  

     Vientulības ministrija : stāsti / Sabīne Košeļeva ; redaktore Anda Ogriņa ; Aijas Andžānes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 110, [1] lpp. ; 21 cm.

Saturs: Rauga pankūkas ar ķiršu ievārījumu un putukrējumu vai jauna kleita ; Vešiņa, kas iekārdinās jebkuru vīrieti ; Mazo cilvēku zemē ; Mīnuss reiz mīnuss ir pluss ; Bēdīgākā seja visā pasaulē ; Matracis ; Skārleta + Oļegs = LOVE ; Vaskadrāna ; Dzīve ir dāvāts zirgs ; Vientulības ministrija.

     ISBN 9789934083280.

 

Krauzere, Kitija.  

     Mazie nakts stāsti / Kitija Krauzere ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 72 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - The Astrid Lindgren Memorial Award, 2010.

     ISBN 9789934574337.

 

Kuzina, Anna.  

     Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca / Anna Kuzina ; zinātniskā redaktore Ieva Zuicena ; literārā redaktore Vita Aišpure ; Jāņa Sipjagina vāka dizains. - Rīga : Madris, [2019]. - 237, [2] lpp. ; 25 cm.

     ISBN 9789984313047.

 

Kuzmins, Svens.  

     Hohma : [romāns] / Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 215, [1] lpp. : faksimili ; 22 cm.

     ISBN 9789934546761.

 

Lekija, Mariana.  

     Ko var redzēt no šejienes : [romāns] / Mariana Lekija ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Dace Lāže ; māksliniece Gita Treice. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Par tulkotāju: [271.] lpp.

     ISBN 9789984238128.

 

Liukasa, Linda.  

     Sveika, Rūbij! / Lindas Liukasas teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma, Raimonds Simanovskis, literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - Jelgavas novads : Droši un Koši, ©2018. - 104 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori: 104. lpp. . - Uz 4.vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

. Ekspedīcija internetā.

     ISBN 9789934856549.

 

Liukasa, Linda.  

     Sveika, Rūbij! / Linda Liukasa, teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma un Ance Kancere ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un koši, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori : 96. lpp. . - uz aizmugures vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

. Robots iet skolā.

     ISBN 9789934856587.

 

Lunde, Maja.  

     Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve : [romāns ar karikatūrām] / Maja Lunde ; Tegnehanne zīmējumi ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 207 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6. - Uz vāka: Norvēģu Grega Deinasgrāmatas versija.

     ISBN 9789934088827.

 

Magnasons, Andre Snaijs.  

     Zilās planētas stāsts / Andre Snaijs Magnasons ; ilustrējusi Kristīne Martinova ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 153, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6.

     ISBN 9789934574351.

 

Mateša, Linda.  

    Rukšons Parīzē : ceļvedis bērniem / Linda Mateša ; ilustrācijas: Elizabete Doloresa Šakare ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 38, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - VIII.

     ISBN 9789934585067.

 

Merca, Laura.  

     Tūkstoš un viens radījums / Laura Merca [idejas autore, teksts, ilustrācijas], Aino Jervinena [teksts] ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. , ©2020. - 57, [3] lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - II. - Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva.

     ISBN 9789934574436.

 

Muktupāvels, Valdis.  

     Tautas mūzikas instrumenti Latvijā / Valdis Muktupāvels ; māksliniece Arta Ozola-Slišāne. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2017]. - 319 lpp. : il., notis. - Avoti un literatūta: 270.-271. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem.

     ISBN 9789934182488.

 

Nemiera, Linda.  

     Kaķis otrpus ceļam : romāns / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285, [1] lpp. ; 21 cm. - "Grāmata "Kaķis otrpus ceļam" turpina sēriju par Leonīdas Fēliksas piedzīvojumiem, kurā jau iznākuši romāni "Kaķa lāsts", "Kaķis maisā" un "Kaķa koncerts"--Uz 4. vāka.

     ISBN 9789934082863.

 

Nūrdkvists, Svens.  

     Pankūku torte / Svena Nūrdkvista teksts un ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - ©2020. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - XI. - Ziņas par autoru: [24.] lpp.

     ISBN 9789934574467.

 

Plūdons, Vilis.  

     Rūķīši un Mežavecis : dzejoļi bērniem / Vilis Plūdons ; Initas Zērietes ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; sastādījusi Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2019]. - 24, [3] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

     ISBN 9789934590016.

 

Pračets, Terijs.  

     Mazā brīvā cilts : romāns / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; ilustrējis Paul Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 333, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Diska pasaules romāns). (Tifānijas Smelgas piedzīvojumi ; 1.). - 5.-6. - Ziņas par autoru priekštitullapā. . - Pirmā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem.

  1. grāmata.

     ISBN 9789934077265.

 

Pujāts, Marts.  

     Ej nu ej : dzejoļi / Marts Pujāts ; ilustrējusi Lāsma Pujāte ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 48, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - XII.

     ISBN 9789934574443.

 

Rauda, Pireta.  

     Kā izglābt mazītiņo mammu / Pireta Rauda ; autores ilustrācijas ; no ilgauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 113, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - XV.

     ISBN 9789934574474.

 

Romanišina, Romana.  

     Skaļi, klusu, čukstus / Romana Romanišina un Andrijs Lesivs, teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - [55] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - III. - 2018. gada Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balva Bologna Ragazzi Award kategorijā “Izziņas grāmatas”.

     ISBN 9789934574405.

 

Romanišina, Romana.  

     Tā es redzu / Romana Romanišina un Andrijs Lesivs, teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : liels un mazs, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 55 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - III.

     ISBN 9789934574412.

 

Runājošie suņi : pēc Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" motīviem / redaktore Inese Zandere ; māksliniece Elīna Brasliņa ; dizaina mākslinieks Artis Briedis ; filma un komikss veidoti pēc Luīzes Pastores grāmatas "Maskačkas stāsts" motīviem. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - X.

ISBN 9789934574238.

 

Samauska, Ieva.  

     Pavasaris lapsas alā / Ieva Samauska ; māksliniece Liene Mackus ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 52, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - XII.

     ISBN 9789934574306.

 

Šneps, Manfrēds.  

     Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

     ISBN 9789984314846.

 

Vendels, Edvards van de.  

     Zilās zāles vasara : romāns / Edvards van de Vendels ; no holandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Irēna Auziņa ; māksliniece, vāka ilustrācijas autore Elīna Brasliņa. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. , ©2020. - 158, [1] lpp. ; 22 cm. - Pusaudžiem un jauniešiem. - 2000. gadā saņēmusi Nīderlandes literatūras balvu "Gouden Zoen". - Ziņas par autoru : [153.] lpp. . - Piezīmes : 155. - [159.] lpp.

     ISBN 9789934574399.

 

Zālīte, Māra.  

     Paradīzes putni : [romāns] / Māra Zālīte ; Jānis Esītis, vāka dizains ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 310, [1] lpp. - Romāna " Pieci pirksti" otrā grāmata.

     ISBN 9789934546501.

 

Ziedonis, Imants.  

     Es skaitīju un nonācu pie Viena : dzejoļi = Ich zählte und kam somit auf Eins : Gedichte / Imants Ziedonis ; no latviešu valodas atdzejojis Valdis Bisenieks ; atbildīgā redaktore Lilita Vīksna ; māksliniece Ieva Krūmiņa ; vāka grafiskais noformējums: Una Spektore ; Jāņa Rokpeļņa ievads. - Rīga : Jumava ; Klagenfurt : Wieser Verlag, [2018]. , ©2018. - 157 lpp. ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.

     ISBN 9789934202117.

 

Zvirgzdiņš, Juris.  

     Lāču republika : stāsts / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrācijas un dizains: Līva Ozola ; redaktors Jānis Kalve. - Rīga : Pētergailis, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - XI.

     ISBN 9789984334967.

 

Literatūra krievu valodā

 

Залите, Мара.  

     Пять пальцев : роман / Мара Залите ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; редактор перевода Ольга Юдина ; оформление: Янис Эситис. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 247, [1] с. ; 21 см. - Latvijas Literatūras gada balva, 2013.

     ISBN 9789934546914.

 

Тимофеев, Сергей.  

     Сказка о рыцаре, у которого болели зубы / Сергей Тимофеев ; иллюстрировала Рута Бриеде ; редактор Инесе Зандере ; дизайн: Артис Бриедис, Рута Бриеде. - [Rīga] : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XI.

     ISBN 9789934574139.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 Češīrs, Lī.  

     Pagrieziena punkti mākslā / Lī Češīrs ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka ; literārā konsultante Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. , ©2019. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Vārdnīca [terminu]: 169.-172. lpp. . - Personu rādītājs: 173.-174. lpp.
        Saturā: Renesance ; Jauno laiku sākums ; Deviņpadsmitais gadsimts ; Divdesmitā gadsimta sākums ; Pēckara gadi.
        ISBN 9789984237398.Mazvērsīte, Daiga.  

     Mirgo mana Margarita / Daiga Mazvērsīte ; mākslinieks, grāmatas dizaina autors Indulis Martinsons ; fotogrāfi: Jānis Deinats, Aivars Liepiņs. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 303 lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934158391.Tolle, Ekharts.  

     Jauna pasaule : atmosties savas dzīves mērķim / Ekharts Tolle ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Apermane. - Ķekavas novads : A&A Vision, 2019. , ©2019. - 294, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934864742.Daiļliteratūra latviešu valodāAizpuriete, Amanda.  

     Pirms izvākšanās : dzeja / Amanda Aizpuriete ; redaktors Cilda Redliha. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - 205, [2] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934565991.Dambis, Egils.  

     Sieviete un mīlestība : dzeja / Egils Dambis. - Rīga : Ezerrozes grāmatas SIA, 2020. - 200 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934587924.Hilderbrenda, Elīna.  

     Ideāls pāris / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 474 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984359977.Lubāna nākamie simts : [lubāniešu atmiņu stāsti] / sastādītāji Aija Andersone, Līga Birziņa, Biruta Ēķe, Ilze Kraukle, Juris Lorencs [un vēl 3 sastādītai]. - Rīga : Jumava, 2020. , ©2020. - 535, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 24 cm. - Uz 1.vāka izmantota Jāņa Grāvera fotogrāfija, uz 4. vāka izmantota Jura Lorenca fotogrāfija. . - Grāmatas izmantotas fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem.
        ISBN 9789934204395.Šūlmanis, Leonards.  

     Šūlmaņu dzimtas hronika / Leonards Šūlmanis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Gunitas Kulmanes sastādījums. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (dzimtas romāns).
        ISBN 9789934204388.Vīka, Hilda.  

     Dobeles karalis : romāns / Hilda Vīka ; redaktore Inese Zandere ; ar autores ilustrācijām ; dizains: Armīns Ozoliņš. - Pirmizdevums. - [Dobele] : Dobeles Novadpētniecības muzejs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 367, [1] lpp., 6 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.
        ISBN 9789934196867.Daiļliteratūra krievu valodā

Богданова, Ирина.  

     Несёт меня лиса : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 489, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271840.Веденеев, Василий.  

     Двести тысяч золотом / Василий Веденеев. - Москва : Вече, 2019. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Исторические приключения).
        ISBN 9785448415852.Донцова, Дарья Аркадьевна.  

     Жираф - гроза пингвинов : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041138950.Кван, Кевин.  

     Безумно богатые азиаты : роман / Кевин Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка, 2020. , ©2020. - 554, [3] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389165878.Колочкова, Вера.  

     Женщина с ребенком / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 288 с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041140045.Перова, Евгения.  

     Связанные любовью / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 19 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
        ISBN 9785041160289.Райли, Люсинда.  

     Полуночная роза : [роман] / Люсинда Райли ; перевод с английского Ларисы Таулевич. - Москва : Эксмо, 2020. - 492, [2] с. ; 21 см. - (Inspiria). - Премия "Epic Novel".
        ISBN 9785041000158.Степанова, Татьяна Юрьевна.  

     Последняя истина, последняя страсть : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041160579.Тамоников, Александр Александрович.  

     Воин. Горец : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2009. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Воин). - На обложке: Служу Отечеству!.
        ISBN 9785699369409.Тронина, Татьяна.  

     Обманщик, обманщица : роман / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 314,[1] с ; 20 см. - (Нити любви. Романы татьяны Трониной).
        ISBN 9785041137557.Удивительные истории о бабушках и дедушках : сборник / Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Юлия Фаро, Светлана Волкова, Валентин Стасюк и другие. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Удивительные истории). - Авторы также: Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Оксана Иванова, Юля Фаро, Светлана Волкова, Валентин Стасюк, Светлана Кулакова, Иван Бескровный, Светлана Пригорницкая, Саша Арсланова [и ещё 19 авторов].
        ISBN 9785171325886.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūraBankovskis, Pēteris.  

     Palimpsests : ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā / Pēteris Bankovskis ; literārā redaktore Antra Bula ; māksliniece Ineta Berkmane. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 496 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 377.-395. lpp. un personu rādītājs: 396.-[489.] lpp.
        ISBN 9789934565922.Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 1067, [3] lpp. ; 25 cm. - Ērika Ādamsona dzejolis "Dziesma par gadusimteņiem", [3.] lpp. . - Personu un vietu rādītājs 2. grāmatā.
        1. grāmata. Notikumi.
        ISBN 9789934565571.Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 267, [2] lpp. ; 25 cm. - Ietver personu un vietu rādītāju.
        2. grāmata. Cilvēki un vietas.
        ISBN 9789934565571.Eiropas Savienības tiesības / K. Gailīša, A. Bukas, C. Schewe (K. Ševes) zinātniskajā redakcijā ; ievadvārdi: Egils Levits ; recenzenti: Dr.iur. Edmunds Broks, Dr.iur. Zane Sedlova, Aldis Čevers ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 413 lpp. : tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [383.]-413. lpp. un zemsvītras piezīmes, rādītājs: 373.-382. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Autori: Arnis Buka, Kaspars Gailītis, Vija Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potaičuks, Christoph Schewe, Ģirts Strazdiņš.
        I. Institucionālās tiesības.
        ISBN 9789934508721.Freids, Zigmunds.  

     Mākslinieks un fantazēšana / Zigmunds Freids ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 170.-172. lpp. un personu rādītājs: 187.-190. lpp. - Uz pirmā vāka: Zigmunda Freida portrets. 20.gs. 20. gadi.
        ISBN 9789934565724.Hants, Vinsents.  

     Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē : asinis mežā / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais konsultants Dr. hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; ievads: Viesturs Sprūde. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 351, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - Personu rādītājs: 350.-352. lpp. . - Bibliogrāfija: 344.-349. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 350.-[352.] lpp.
        ISBN 9789934154706.Joksts, Osvalds.  

     Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts ; recenzenti: Dr.iur. Valērijs Reingolds, Dr.iur. Allars Apsītis ; redaktores: Aija Lapsa, Ināra Mikažāne, Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 167 lpp. : tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 163.-167. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934563539.Korsaks, Pēteris.  

     Latviešu fotogrāfi - kara liecinieki = Latvian Photographers - Witnesses to War / Pēteris Korsaks ; zinātniskais redaktors Jānis Tomaševskis ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: brālis Y. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Fotogrāfi: Teodors Bidegs, Stepans Burkevics, Jānis/Džons Doreds, Gothards Grīnvalds, Jūlijs Karlovskis, Eduards Kraucs, Tālivaldis Lindbergs, Gustavs Luste, Mārtiņš Luste, Tenis Luste, Leopolds Sīpoliņš, Jānis Tālavs, Nikolajs Uldriķis, Ernests Zaļkalns, Juris Zīverts, Gustavs Žakerts.
        ISBN 9789934565755.Latvija: kultūru migrācija : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore Anita Rožkalne ; redkolēģija: Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Māris Kūlis [un vēl 3 redaktori] ; recenzenti: Dr.philol. Maija Burima, Dr.hist. Leo Dribins, Mg.philol. Andris Hiršs [un vēl 6 recenzenti] ; literārās redaktores: Gundega Blumberga, Arta Jāne, Gita Kļaviņa, Jana Taperte ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; personu rādītāju veidojusi Inguna Daukste-Silasproģe ; māksliniece Paula Lore ; LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 807 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 759.-807. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Redaktori arī: Anita Rožkalne, Renāte Siliņa-Piņķe, Gunita Zariņa. . - Recenzenti arī: Dr.phil. Ģirts Jankovskis, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.phil. Svetlana Kovaļčuka, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns, Dr.philol. Lembits Vaba.
        ISBN 9789934184727.

 

Lamberga, Dace.  

     Latvijas māksla simbolisma laikmetā / Dace Lamberga ; literārā redaktore Guna Pence ; dizains: Anta Pence ; fotogrāfi: Aigars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 451, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Bibliogrāfija: [431.]-432. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [433.]-444. lpp. - Vāka noformējumam izmantots Aleksandra Romana darbs "Ainava ar jātnieku" ap 1910.
        ISBN 9789934565748.Osipova, Sanita.  

     Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu : rakstu krājums / Sanita Osipova ; priekšvārdu autori Ph.D. Ineta Ziemele un Dr.hist. Guntis Zemītis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 559 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934508820.Pērkone, Inga.  

     Ekrāna skatuve : par aktiermākslu Latvijas kino / Inga Pērkone ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Viktors Freibergs, Dr.phil. Elīna Reitere, Dr.art. Ieva Struka ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: Anta Pence. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 292 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 289.-292. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934565885.Purviņš, Agris.  

     Ģenerālis Pēteris Radziņš : pirmais Lāčplēsis un pirmais armijas komandieris / Agris Purviņš ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dzenis. - Rīga : Jumava, 2020. - 266, [5] lpp., [16] lp. fotogrāfijas : fotogrāfijas ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        Saturs: Pētera Radziņa jaunības gadi, ģimene, reliģija un dzimtā vieta ; Cariskas Krievijas armijā ; Pirmais pasaules karš ; Ceļš uz Latvijas valsti ; Cīņa par Ukrainu ; Cīņa par Latvijas valsti ; Bermonta armijas sakāve ; latgales atbrīvošana ; Pēckara laiks ; Latvijas armijas komandieris (1924-1928) ; Dzīves pēdējie gadi ; Ģenerāļa Radziņa mūža pēdējās dienas.
        ISBN 9789934204043 : cietos vākos.Šuvajevs, Igors.  

     Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs ; redaktore Inta Rozenvalde ; recenzenti: Mārtiņš Mintaurs, Raivis Bičevskis ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Rīga : Zinātne, 2019. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 399 lpp. : fotogrāfijas, portreti, faksimili ; 22 cm.
        ISBN 9789934549755.Šuvajevs, Igors.  

     Rūpēs par dvēseli : vērtību likteņi / Igors Šuvajevs ; recenzenti: Dr.phil. Māra Kiope, Dr.phil. Raivis Bičevskis ; mākslinieks, vāka dizains: Modris Brasliņš ; redaktore Ināra Stašulāne. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 318 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 300.-318. lpp.
        ISBN 9789934549748.Zilgalvis, Jānis.  

     Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Juris Lorencs ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; ēku stāvu plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - [Rīga] : Vesta-LK, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 479, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 342.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
        3. daļa.
        ISBN 9789934511738.Daiļliteratūra latviešu valodāBelševica, Vizma.  

     Dienasgrāmata 1947-1960 / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 214, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 3). - Personu rādītājs: 206.-[215.] lpp.
        ISBN 9789934122385.Čajkovskis, Adrians.  

     Laika bērni : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 22 cm. - Artūra Klārka balva (Arthur C Clarke Award), 2016.
        ISBN 9789934553240.Dziesma par manu Sidu / no spāņu (senkastīliešu) valodas atdzejojis Uldis Bērziņš ; zinātniskais redaktors, glosārijs: Dens Dimiņš ; literārā redaktore Ingmāra Balode ; dizains: Armands Zelčs ; piezīmes, ievads: Uldis Bērziņš, Dens Dimiņš. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 198 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 198. lpp. un spāņu-latviešu personvārdu un vietvārdu rādītājs: 189.-194. lpp.
        ISBN 9789934565670.Elkota, Luīza Meja.  

     Mazās sievietes : romāns / Luīza Meja Elkota ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; mākslinieks Viesturs Grants ; redaktore Ieva Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 318, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984177410.Gaile, Inga.  

     Lieldienas : dzeja / Inga Gaile ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Zanes Ernštreites dizains un foto. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 69, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Grāmatā arī Rīsa Trimbla (Rhys Trimble) dzejolis "Confessional" Ingas Gailes brīvā tulkojumā (59.-61. lpp.).
        ISBN 9789934565427.Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds.  

     Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka [ievads], Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redaktores: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 332, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 323. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Uz vāka autors nav uzrādīts.
        ISBN 9789934565540.Kūlis, Ēriks.  

     Zemes telpa, jūras elpa : stāsti un noveles / Ēriks Kūlis ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; vāka noformējumā izmantots Toma Kalninska zīmējums ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 318, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083266.Sagāna, Fransuāza.  

     Manas labākās atmiņas / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2019. , ©2019. - 125, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934885600.Sodums, Dzintars.  

     Post Scriptum / Dzintars Sodums ; sastādītāja Nora Ikstena ; redaktori: Arturs Hansons, Vents Zvaigzne ; dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 337, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 322.-[323.] lpp.
        Chronika / Senžons Perss. Dzeja / Ričards Vilburs. Dzeja / Volless Stīvenss. Tukšā zeme / Tomass Stērnss Eliots. Būkolikas / Vergilijs. Odisejs, cilvēks. Dzintaram / Leons Briedis. Romantiķis ar raksturu / Krista Anna Belševica. Viņpuse. Viņpusē. Viņā pusē... / Nora Ikstena.
        ISBN 9789934546891.Šnipke, Gunta.  

     Ceļi : dzeja / Gunta Šnipke ; redaktore Inese Zandere ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2018. , ©2018. - 55, [8] lpp. ; 20 cm. - Ziņas par autori grāmatas beigās.
        ISBN 9789934121852.Verfels, Francis.  

     Musa Daga četrdesmit dienas : romāns / Francis Verfels ; tulkojums no vācu valodas, komentāri, pēcvārds: Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Dace Lāže ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 908, [3] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka. . - Ziņas par tulkotāju: [910.] lpp.
        ISBN 9789984237664.Žolude, Inga.  

     1904. Melanholiskais valsis : stāsts / Inga Žolude ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; konsultants Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ādolfa Zārdiņa zīmējums "Moderna sabiedrība", 1926/1947 ; Jāņa Pipara foto.

     ISBN 9789934546730.Līdzīgi raksti