Nozaru literatūra

 

Bormane, Anita. 
    Skaists bij' tas laiks... : Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 189.-190. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934154225.

 

Grēniņa, Aiga.

    Ceļojums medijpratībā : idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās / Aiga Grēniņa ; redaktore Ilze Stikāne ; grafiskais dizains Alise Štrause. - Rīga : Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, 2017. - 32 lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Bibliogrāfija: 25.-27. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Autors uz vāka nav uzrādīts.

        ISBN 9789934193965.

 

Danilāns, Anatolijs. 
    Dzīvo vesels! : profesora Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; ievads: Pēteris Strubergs. - Rīga : Jumava, [2017]. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas. - "Grāmatā izmantoti raksti no izdevniecības "Lauku Avīze", laikrakstiem "Diena", "Latvijas Avīze", un "Lauku Avīze", kā arī no žurnāliem "Aptiekāra padoms", "Aptiekāra Žurnāls", "Ārsts.lv", "Citādā Pasaule", "Doctus", "Latvijas Ārsts", "Veselība", "36,6°C" un "40 plus"" - Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934201684.

 

Eniņš, Guntis. 
    Koki mājas nepamet : Latvijas koki un likteņi gadsimtu gaitā / Guntis Eniņš ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; foto: Guntis Eniņš, Gunārs Janaitis, Jānis Deinats, Vilis Rīdzinieks. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 223.-[224.] lpp., Gunta Eniņa publikācijas par dižkokiem: 216.-222. lpp.
        ISBN 9789934154249.

 

Guļevska, Lia. 
    Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" - Latvijas fenomens / Lia Guļevska, Gunārs Jākobsons. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 239 lpp. : ilustrācijas, portreti. - Personu rādītājs: 228.-239. lpp.
        ISBN 9789934153662.

 

Hanters, Frensiss. 
    Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki : homeopātija tiem, kuri to lieto pirmo reizi, un viņu mīļdzīvniekiem / Frensiss Hanters, Stīvens Keins ; tulkojusi Vizma Zaķe ; redaktors Juris Jakušenoks. - Rīga : Homeopātiskās izglītības atbalsta fonds, 2016. - 115, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Peoples Are Pets.
        ISBN 9789934148866.

 

Kuzmina-Jukna, Guntra. 
    Sirdsgunteņa : [nošu burtnīcā] / Guntra Kuzmina-Jukna. - Rēzekne : Rēzeknes novada pašvaldība ; Bērzgales pagasta pārvalde, 2017. - 127 lpp. : il., notis.
        ISBN 9790900506702.

 

Marcinkēvičs, Alvis. 
    Ukrainas krīze : Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens / Alvis Marcinkēvičs ; zin. redaktori: Jānis Taurēns, Aldis Miņins. - Ķekava : Lasītava, 2017. - 296 lpp. : fotogrāfijas, kartes, diagrammas. - (las.ām).
        ISBN 9789934866487.

 

Melbārde, Indra. 
    Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārdu autori: Ilona Griboņika, Kaspars Bāliņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 238, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Soli pa solim). - Bibliogrāfija: 234. lpp. - Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs. . - Uz vāka un titullapā: NLP.
        2. grāmata. Mērķi ; Valodas maģija ; Metaprogrammas.
        ISBN 9789934073144.

 

Mikušina, Tatjana. 
    Imperators Nikolajs II : krusta ceļš / T. Mikušina, O. Ivanova, E. Iļjina ; no krievu val tulk., red. Marita Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 159, [1] lpp. : il., k., portr. - Bibliogrāfija: 156.-[160.] lpp. - Oriģ. nos.: Император Николай II: крестный путь.
        ISBN 9789984894706.

 

Paičs, Indulis. 
    Deviņi dvēseles uzdevumi : tuksneša tēvi un evolucionārā psiholoģija / Indulis Paičs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 240 lpp.
        ISBN 9789934073021.

 

Rancāne, Anna. 
    Rāznas nacionālajam parkam 10 gadu / Anna Rancāne ; foto: Andris Eglītis, Valdis Ošņš ; tulkojums angļu valoda Mārcis Ošiņš ; tulkojums krievu valora Larisa Podskočija ; dizains, makets Sandra Ošiņa ; redaktore, korektore Ilze Antēna. - Kaunata : Rāznas nacionālā parka biedrība, 2017. - 133, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934193248.

 

Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme : rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros / Rūdolfs Blaumanis ; Līvijas Volkovas rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un priekšvārds ; mākslinieks Māris Sīmansons ; redaktores Ieva Jansone (latv. val.), Ilona Pozņaka (vācu val.). - Rīga : Zinātne, 2017. - 671 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Teksts latviešu valodā, atsevišķas vēstules vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. - Personu rādītājs: [645.]-671. lpp. . - Prettitulā: "Rūdolfs Blaumanis Brakos", Augusta Annusa zīmējums.
        ISBN 9789934549380.

 

Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sast. Lilita Vīksna ; māksl. Sarmīte Māliņa, Dace Egīte ; atbild. red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 272 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934201417.

 

Vaivade, Anita. 
    Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās : [monogrāfija] / Anita Vaivade ; rec.: Jānis Lazdiņš, Sergejs Kruks ; red. Gita Bērziņa ; angļu val. red. Džefrijs Grīnvalds ; franču val. red. Žans Žaks Rangnuārs. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. - 367 lpp. : sh., tab. - (Studia humanitarica). - Bibliogr.: 294.-307. lpp. un zemsv. piez. . - Pers. rād.: 308. lpp. . - Priekšm. rād.: 309.-312. lpp. - Kopsavilkums angļu un franču val.
        ISBN 9789984893242.

 

Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā / sastādītāja un teksta autore Irēna Vilčuka ; dizains: Silvija Berezovska ; foto: Vjačeslavs Fomins, Normunds Brasliņš ; priekšvārdu sarakstīja Osvalds Zvejsalnieks ; sadarbības partneri: Biedrība "Rēzeknes mākslinieku kopa", Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. - [Rēzekne] : Biedrība "Latgalieši", [2017]. - 199 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija piezīmēs: 194.-195. lpp. un personu rādītājs: 196. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums krievu un angļu valodā.
        ISBN 9789934193545.

 

Zalāne, Paulīne. 
    Dzīvniekiem ir dvēsele / Paulīne Zalāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 63 lpp. : il.
        ISBN 9789984293011.

 

Žēlsirdības gads : 08.12.2015. - 20.11.2016. - Uz vāka: Esiet žēlsirdīgi kā tēvs (sal. LK 6,36). - [B.v.] : Latvijas Bīskapu konference, 2015. - 73 lpp.

 

Блект, Рами. 
    Две жены : как быть счастливыми в личной жизни / Рами Блект. - Москва : АСТ, 2018. - 223 с. ; 20 см.
        ISBN 9785171060909.

 

Бушков, Александр Александрович. 
    Сталин. Красный монарх : хроники великого и ужасного времени / Александр Бушков. - Москва : [б. и.], 2017. - 413, [2] с. ; 22 см. - (Загадки истории). - Библиогр. в конце кн.
        ISBN 9785852478672.

 

Куриный бульон для души : 101 история о женщинах, которая заставит вас снова влюбиться в жизнь / Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Дженнифер Рид Хоуторн, Марси Шимофф ; пер. с англ. А. А. Малышевой, А. Андреева. - Москва : Э, 2017. - 382 с. - (Kуриный бульон для души). - Oriģ. nos.: Chicken Soup for the Soul.
        ISBN 9785699943777.

 

Рубенис, Юрис. 
    Она и он : любовь, отношения, секс / Юрис Рубенис ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; рисунки Инты Саркане. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 320 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 309.-315. lpp. un atsauces komentāros: 281.-308. lpp. - Ориг. назв.: Viņa un viņš. - Ziņas par autoru: 317.-318. lpp. . - Grāmatā iekļautas Māra Subačas pasakas.
        ISBN 9789934071980.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aussalīts. 
    Viršu ziedonī / Aussalīts ; redaktore Ilona Vītola ; vāka dizains Viesturs Reķis. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. - 251 lpp. : il.
        ISBN 9789984835914.

 

Avramčenko, Maruta 
    Skusteņš viejā / Maruta Avramčenko ; redaktore Maruta Latkovska ; Silvija Tuča, vāka dizains. - [Viļāni] : Maruta Avramčenko, 2017. - 160 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Dzejoļi paralēli latgaliešu un latviešu valodā. - Skusteņš viejā = Lakatiņš vējā.
        ISBN 9789934192203.

 

Elliss, Deivids. 
    Spriedums : [romāns] / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs, Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 480 lpp. - Edgara Alana Po balvas laureāts - Uz vakā.
        ISBN 9789984358871.

 

Koļesņikovs, Nikolajs. 
    Pēteris un Otīlija / Nikolajs Koļesņikovs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 109 lpp. : il.
        ISBN 9789984293004.

 

Raibīs. 
    Pistacejis / Raibīs ; red. Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Biedrība Kukuži, 2017. - 88 lpp. : il.
        ISBN 9789934193712.

 

Teilore, Lulū. 
    Salā sastingusī saule / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - Oriģ. nos.: The winter children.
        ISBN 9789984358918.

 

Tikai mazliet, bet no sirds : [veltījums jaukai dienai : dzeja] / Maruta Avramčenko, Agnese Ezerroze, Antoņina Logina, Sigita Sīle, Inta Špillere ; grāmatas idejas autore un sastādītāja Agnese Piļāne. - [Rīga] : Autorizdevums, 2017. - 97, [6] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934558245.

 

Užāne, Jette. 
    Jettes dienu grāmata / Jette Užāne, Elīna Apsīte ; redaktore Ieva Janaite ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] : VESTA-LK, 2017. - 366 lpp. : ilustrācijas, faksimili ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Grāmatas vāks ar magnētisko aizdari.
        ISBN 9789934511431.

 

Zālīte, Māra. 
    Paradīzes putni : [romāns] / Māra Zālīte ; Jānis Esītis, vāka dizains ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 310, [1] lpp. - Romāna " Pieci pirksti" otrā grāmata.
        ISBN 9789934546501.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Laima, Rita. 
    Skylarks & rebels : a memoir about the Soviet Russian occupation of Latvia, life in a totalitarian state, and freedom / Rita Laima ; cover design by Krišjānis Rozentāls ; photograph by Andris Krieviņš. - Stuttgart : Ibidem-Verlag, [2017]. - 535 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - (Edition Noëma‏). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9783838208541.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллингем, Марджери. 
    Полиция на похоронах ; Цветы для судьи : [сборник] / Марджери Аллингем ; пер. с англ. Е. Романовой, Т. Борисовой. - Москва : АСТ, 2016. - 539, [2] с. - (Золотой век английского детектива).
        ISBN 9785170912896.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Тринадцать ведьм : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699912001.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Яд персидской сирени : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2017. - 379 с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699998289.

 

Браун, Дэн. 
    Происхождение : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ. И. Болычева, М. Литвиновой-Комненич. - Москва : АСТ, 2018. - 572, [1] с. - (Величайший интеллектуальный триллер). - Oriģ. nos.: Origin.
        ISBN 9785171061500.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна). 
    Шпионы тоже лохи / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. ; 20 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - Продолжение романа "Вафли по-шпионски".
        ISBN 9785171005986. . - ISBN 9785171006051.

 

Джиолито, Малин Перссон. 
    Зыбучие пески : [роман] / Малин Перссон Джиолито ; пер. со швед. Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2017. - 351 с. - (Мастера саспенса). - Ориг. назв.: Störst av allt (Quicksand).
        ISBN 9785171016555.

 

Дойл, Адриан Конан. 
    Неизвестные приключения Шерлока Холмса : перевод с английского / Адриан Конан Дойл, Джон Диксон Карр. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171053710.

 

Задорнов, Михаил Николаевич. 
    Придумано в СССР / Михаил Задорнов. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 415 с. : ил.
        ISBN 9785227064714.

 

Пастернак, Борис Леонидович. 
    Стихотворения / Борис Пастернак. - Москва : Э, 2016. - 414 с. - (Золотая серия поэзии). (Всемирная библиотека поэзии). (Великие поэты мира).
        ISBN 9785699866175. . - ISBN 9785699807765. . - ISBN 9785699665662.

 

Платова, Виктория Евгеньевна. 
    Что скрывают красные маки / Виктория Платова. - Москва : Э, 2017. - 315, [2] с. - (Завораживающие детективы Виктории Платовой).
        ISBN 9785040885343.

 

Пшеничная, Вита. 
    Ничего задарма! : стихи, новеллы, эссе / Вита Пшеничная. - Псков : б.и., 2016. - 167 с.
        ISBN 9785437300718.

 

Себежанин, Александр. 
    В каждом слове с_ LOVE : поэзия любви / Александр Себежанин. - Псков : б. и., 2015. - 224 с.
        ISBN 9785945423251.

 

Словенское поле - 2017 : стихи / сост. Андрея Бениаминова. - Псков : Псковское региональное отделение Союза писателей России, 2017. - 151 с. - Поэтический фестиваль "Словенское поле", Изборск.
        ISBN 9785945423398.

 

Ферранте, Элена. 
    История о пропавшем ребенке : моя гениальная подруга : зрелость, старость / Элена Ферранте ; пер. с ит. О. Ткаченко. - Москва : СИНДБАД, 2018. - 479 с. - (Неаполитанский квартет ; Книга 4). - Ориг. назв.: Storia di chi fugge e di chi resta.
        ISBN 9785906837752.

 

Хилтон, Л. С. 
    Госпожа / Л. С. Хилтон ; пер. с англ. Наталии Пресс. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 380, [1] с. ; 21 см. - 2-я книга трилогии.
        ISBN 9785389128590.

 

Хоули, Ной. 
    Перед падением : [роман] / Ной Хоули ; пер. с англ. А. Загорского. - Москва : АСТ, 2017. - 415 с. - (Must read - Прочесть всем!). - Ориг. назв.: Before The Fall.
        ISBN 9785170943326.

 

Шафак, Элиф. 
    Сорок правил любви / Элиф Шафак ; пер. с англ. Людмилы Володарской. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 415 с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Forty Rules of Love.
        ISBN 9785389134300.

 

Шутить - не плакать : история в лицах : пародии, шутки, эпиграммы, посвящения, шаржи / сост. И. Панченко ; шаржи В. Кузнецова. - Псков : Стерх, 2017. - 111 с. - 50-летию создания Псковского отделения Союза писателей России посвящается.
        . 2.
        ISBN 9785895291368.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Alfejeva, Jeļena. 
    Apdrošināšanas tiesības : monogrāfija / Jeļena Alfejeva ; recenzenti Osvalds Joksts, Viktors Justickis. - Rīga : Turība, 2017. - 173 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 37).
        ISBN 9789934543111.

 

Bikova, Anna. 
    Patstāvīgs bērns vai kā kļūt par "Ideālu mammu" / Anna Bikova ; tulkojusi Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, 2017. - 260, [6] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934534614.

 

Feldmanis, Roberts. 
    Par sevi un sev : autobiogrāfija un dzeja / Roberts Feldmanis ; teoloģiskais redaktors: Dr.theol. Guntis Kalme ; literārā redaktore Dr.philol. Ieva Kalniņa ; māksliniece Agata Muze ; dzejoļu atlase un sagatavošana publikācijai Mg.philol. Ilona Miezīte. - Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2017. - 207 lpp., 96 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts un dzejoļi latviešu valodā, priekšvārdi tulkoti angļu un vācu valodā.
        ISBN 9789934838491.

 

Jansons, Mātiņš. 
    Elizabeth. Simtgade saules staros : Artūra Butovica nams (1899-1910), īres nams Elizabetes ielā 3 (1910-1940), ģimenes viesnīca (1940-1944), viesnīca "Daugava" (1944-1969), viesnīca "Bāka" (1969-1988), "Elizabeth" nams (2013-) / teksts: Mārtiņš Jansons, Marianna Kozlinska, Anna Gurova ; sastādītājs un redaktors Aleksejs Muraško ; ; fotogrāfiju autori: Aleksejs Muraško, Mārtiņš Zemlickis. - Rīga : Vivax Communication Group (VCG), 2013. - 62 lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogr.: 62. lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. - Grāmatu izstrādājusi un izdevusi kompānija VCG pēc aģentūras "Ordo Agency" speciāla pasūtījuma.
        ISBN 9789934140150.

 

Foksa Kabāne, Olīvija. 
    Harismas mīts : personiskā magnētisma māksla un zinātne, ko var apgūt ikviens / Olīvija Foksa Kabāne ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 286 lpp. - Bibliogrāfija: [255.]-256. lpp. un piezīmēs: [277.]-286. lpp. - Oriģ. nos.: The Charisma Myth.
        ISBN 9789934070884.

 

Lāce, Dzidra. 
    Zvārde gadsimtu griežos : fakti un atmiņu stāsti par Zvārdes pagastu / Dzidra Lāce ; galv. red. Vineta Jurevica ; lit. red. Daina Tursa ; priekšvārds Valdis Kārklis. - Zvārde, Saldus novads : "Vienoti Zvārdei" Biedrība, 2017. - 696, [7] lpp., 16 lpp. ielīmes : faksim., il., portr. + 2 pielikumi. - Bibliogr.: 695.-[697.] lpp. . - Māju un to īpašnieku rād.: [667]-690. lpp. - Pielikumā karte (1 salocīta lp.) un personu rādītājs (8 nenumurētas lp.).
        ISBN 9789934192197.

 

Matulis, Ēriks. 
    Ar mani runā kaija / Ēriks Matulis. - [Ogre] : Socializācijas klubs, 2017. - 338 lpp.
        ISBN 9789934193378.

 

Mežs, Ilmārs. 
    Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos : Latgale / Ilmārs Mežs ; priekšvārdu autori: Ilmārs Mežs, Muntis Auns, Otīlija Kovaļevska, Anna Stafecka ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Anna Stafecka. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017. - 343 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 311.-312. lpp. un rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Karšu materiālu sagatavojusi SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta".
        ISBN 9789984829494.

 

Petenbergs, Uve. 
    Vīrieša princips : kāpēc daži vīrieši ir laimīgi, bet citi joprojām atrodas meklējumos / Uve Petenbergs ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 235, [4] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Das Männer-Prinzip.
        ISBN 9789934210129.

 

Rukšāne, Dace. 
    Latviskais laimes kods / Dace Rukšāne. - Rīga : Zvaigzne, 2017. - 236 lpp.
        ISBN 9789934072819.

 

Saprast Baltkrieviju / sastādītājs Voldemārs Hermanis ; redaktors Guntis Feldmanis ; angļu valodas redaktore Dzintra Bungs. - Rīga : Zelta grauds, 2017. - 134 lpp.

        ISBN 9789934840289.

 

Tirzmaliete : periodikā un grāmatās publicētie darbi : Tirzas periods : saraksts - rādītājs / Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2017. - 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Tirzas periods (1876.-VI-1912.IV), saraksts - rādītājs. Aktīvās literārās darbības laiks Tirzā no 1899. gada līdz 1912. gadam" - Uz vāka.
        ISBN 9789934858048.

 

Vollēbens, Pēteris. 
    Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki - ieskats apslēptā pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 220.-[222.] lpp. - Oriģ. nos.: Das geheime Leben der Bäume.
        ISBN 9789934070815.

 

В педагоги я пошел... : (библиотечная поддержка молодых педагогов) : методико-библиографические материалы / сост. Г. О. Матюхина ; гл. ред. В. И. Павлова ; Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2016. - 48 с.

 

Кшесинская, Матильда Феликсовна. 
    Воспоминания / Матильда Кшесинская. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 414, [1] с., [20] л. ил., портр. ; 21 см.
        ISBN 9785952452824.

 

Нортроп, Кристиан. 
    Богини никогда не стареют / Кристиан Нортроп ; пер с англ. О. Фаррелл. - Москва : Э, 2017. - 444, [2] с. - (Лаборатория красоты). - Ориг. назв.: Goddesses Never Age.
        ISBN 9785699909735.

 

Прилепин, Захар (Захар Николаевич). 
    Взвод : офицеры и ополченцы русской литературы / Захар Прилепин. - Москва : Редакция Елены Шубиной ; АСТ, 2017. - 731, [1] с. : портр. - (Захар Прилепин: биографии). - Библиогр. в конце книги.
        ISBN 9785171008208.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina. 
    Liktenim tīk pajokot / Daina Avotiņa ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 237, [3] lpp. : ilustrācijas. - (Lata romāns ; 12/2017 (222).
        ISBN 9789934154133.

 

Bonilja, Huans. 
    Bez biksēm ienākt aizliegts : romāns par Majakovski / Huans Bonilja ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 270. lpp. - Oriģ. nos.: Prohibido entrar sin pantalones.
        ISBN 9789984236490.

 

Bonjērs, Jūnass. 
    Nozagt helikopteru un naudu / Jūnass Bonjērs ; no angļu valodas tulkojusi Anna Beļeviča. - Rīga : Lasītava ; las.ām, 2017. - 389 lpp. - (las.ām). - Oriģ. nos.: Helikopterranet.
        ISBN 9789934866494.

 

Berzinska, Lilija. 
    Pasaules centrs : pasaka pieaugušajiem / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934546495.

 

Falka, Rita. 
    Skābo kāpostu koma / Rita Falka ; no vācu val. tulk. Renāte Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 254, [1] lpp. - (Izmeklē Francis Eberhofers). - Oriģ. nos.: Sauerkrautkoma.
        ISBN 9789934070396.

 

Ficeks, Sebastians. 
    Astotā nakts : romāns / Sebastians Ficeks ; no vācu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2017. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Acht Nacht.
        ISBN 9789984358864.

 

Finns, A. Dž. 
    Sieviete logā : [romans] / A. Dž. Finns ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 431 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Woman In The Window.
        ISBN 9789984358581.

 

Judina, Dace. 
    Kad klusums kliedz / Dace Judina. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - 234, [5] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - (Latvijas simtgades romāni ; 3). - Bibliogrāfija: [238.] lpp. - "Tillmaņu dzimtas stāsts" - [238.] lpp. . - Ziņas par autori: [238.] lpp.
        ISBN 9789934154232.

 

Kings, Stīvens. 
    Tas : [romāns] / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 477, [1] lpp. ; 24 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934071539.

 

Mikele, Aija. 
    Kritušais eņģelis / Aija Mikele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 254 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934071744.

 

Sjouns.

    Skugabaldrs (Ēnu lapsa) : tautas pasaka / Sjón (Sjouns) ; no isl. val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Mansards, 2017. - 125, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Skugga-Baldur / Sjón.

        ISBN 9789934121814.

 

Zeibots, Andris. 
    Plēve : stāsti / Andris Zeibots ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 285, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934073656.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Архипов, Андрей Михайлович. 
    Волжане : Поветлужье ; Ветлужцы ; Ветлужская Правда / Андрей Архипов. - Москва : АСТ ; Ленинград, 2017. - 973, [2] с. ; 22 см. - (Боевая фантастикаfanta). (Цикл "Волжане").
        ISBN 9785179824947.

 

Бликер, Эмили. 
    Крушение : [роман] / Эмили Бликер ; пер. с англ. Н. В. Екимовой. - Москва : Э, 2017. - 382 с. - (Роман, пробуждающий сердца).
        ISBN 9785699994687.

 

Кун, Кристина. 
    Клуб понедельника. Первая жертва / Кристина Кун ; пер. с нем. А. Николаева. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - (Young adult. ТРИЛЛЕРЫ. Мировой бестселле).
        ISBN 9785699904266.

 

Макмахон, Дженнифер. 
    Остров потерянных детей : [роман] / Дженнифер Макмахон ; пер. с англ. А. Бушуева. - Москва : Э, 2017. - 317 с. - (Саспенс нового поколения).
        ISBN 9785040887811.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Время-судья : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2017. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040885794.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич. 
    Дорога цариц / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. ; 20 см. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).
        ISBN 9785699993895.

 

Ричмонд, Мишель. 
    Брачный договор : [роман] / Мишель Ричмонд ; перевод с английского Елены Матвеевой. - Москва : Э, 2017. - 475, [1] с. ; 20 см. - (New York Times bestseller). (Лучший психологический триллер).
        ISBN 9785699999989.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна. 
    Жили-были, ели-пили… : семейные истории / Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2018. - 431 с. : ил., портр., факс. ; 22 см.
        ISBN 9785040895618.

 

Рубанов, Андрей(Андрей Викторович). 
    Патриот : роман / Андрей Рубанов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2017. - 505, [1] с. - (Новая русская классика). - На обл. : Финалист премий Национальный бестселлер, Большая книга.
        ISBN 9785171018115.

 

Уэбб, Кэтрин. 
    Опускается ночь : [роман] / Кэтрин Уэбб ; пер. с англ. Татьяны Шушлебиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 446 с. - Ориг. назв.: The night falling.
        ISBN 9785389129719.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Petrovs, Ņikita.  Bendes. Viņi pildīja Staļina pavēles : nāves mehānisms, kas ierāva arī latviešus / Ņikita Petrovs ; tulkojusi Lāse Vilka. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 355, [4] lpp. : fotogrāfijas. - Avoti un literatūra: 334.-342.lpp. . - Personu rādītājs: 343.-353.lpp. - Oriģ. nos.: Палачи. Они выполняли заказы Сталина.
        ISBN 9789934153709.

 

Brōļu Skrindu dzeive un darbeiba / sastōdejis Raimonds Krasinskis ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2017. - 47, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 47. lpp. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789984292984.

 

Šneps-Šneppe, Manfrēds.  Latviešu strēlnieki : Rīgas revolūcija 1917 / Manfrēds Šneps-Šneppe ; red. Evija Babrovska ; Kārļa Poča priekšv. - [Rīga] : Sava grāmata, 2017. - 291 lpp. : fotogr., k.
        Saturā: Par darbiem un ļaudīm, ko vēsture "aizmirsusi" ; Vācu jūgā: no Krusta kariem līdz Poltavas kaujai ; Latviešu pāriešana "krievu" ticībā - pirmā nacionālā atmoda ; Jaunlatvieši - par krievu valodu ; Kā Pēteris Balodis kļuva par valsts noziedznieku ; 1905. gads latvijā un tā pasaules nozīme ; Proletariāta revolūcija Rīgā 1917. gada 17. maijā ; Kārļa baloža nākotnes valsts projekti ; Latviešu strēlnieku traģēdijas ģeopolitiskie aspekti.
        ISBN 9789163935558 : cietos vākos.

 

Vaclava, Vanda.  Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms : ikdienas praktiskā darba pieredze / Vanda Vaclava, Ulla Aldenrūda, Stēfans Ilsteds ; tulk. Dagnija Lapsa ; red., grafiskais iekārt., fotogr. Stēfans Ilsteds. - Atkārtots izd. - Latvija : Velku biedrība ; Linčēpinga : Futurum, 2012. - 143 lpp. : il., fotogr. - Ieteicamā lit.: 142.lpp. - Oriģ. nos.: Barn med autism och Asperger syndrom.
        ISBN 9789934827808.

 

Vikings, Meiks.  Mazā hygge grāmata : labsajūta dāņu gaumē / Meiks Vikings ; Kopenhāgenas Laimes pētniecības institūts ; tulkojums, Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 287, [1] lpp. : il., fotogr. - Oriģ. nos.: The Little Book of Hygge: the Danish Way to Live Well.
        ISBN 9789934070372.

 

Хей, Луиза.  Большая книга богатства и счастья : перевод с английского / Луиза Хей. - Москва : Э, 2017. - 446 с. : ил. ; 24 см. - (Луиза Хей. Бестселлер).
        Содерж.: Мудрость женщины ; Исцели свою жизнь ; Стань счастливым за 21 день ; Я могу сделать это.
        ISBN 9785699918195.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Berjlindi, Silla.  Šūpuļdziesma : [romāns] / Silla & Rolfs Berjlindi ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 428, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Sov du lilla videung. - Ceturtā grāmata sērijā par Olīviju Renningu un Tomu Stiltonu. Sērijā arī romāni "Pilnmēness paisums", "Trešā balss", "Melnā rītausma".
        ISBN 9789934072277.

 

Freimane, Ilze.  Magones laiks : [romāns] / Ilze Freimane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 255 lpp.
        ISBN 9789934069321.

 

Hiltone, L. S.  Maestra / L. S. Hiltone ; tulkojusi Anna Zābere. - [Rīga] : Kompliments 18+, 2017. - 320 lpp.
        ISBN 9789934065071.

 

Jānsone, Susanne.  Upurpurvs : [romāns] / Susanne Jānsone ; no zviedru valodas tulkojuši Ineta Balode. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 287, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Offermossen.
        ISBN 9789984236728.

 

Kaboni, Kristina.  Smaržu noslēpums : [romāns] / Kristina Kaboni ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 414 lpp. - Oriģ. nos.: Il sentiero dei profumi.
        ISBN 9789934065163.

 

Korija, Džeina.  Asinsmāsas : [romāns] / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 443 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Blood sisters.
        ISBN 9789984358826.

 

Kùkle / šòs "Kùkles" steigas sastìpe I. Leidumnìks ; faksimilizdevumu sagatavojusi Margarita Stoka. - Faksimilizdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 87 lpp. ; 21 cm. - Faksimils no: , Rèzekne : Ontons Skrinda, 1914 (Dorbs un Ziniba). - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        I [1.] gròmota.
        ISBN 9789984292991.

 

Kūlis, Ēriks.  Nelūdz, sudrabkaija : izlase : stāsti un noveles / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 253, [2] lpp. ; 21 cm.
        Saturs: Dzīves kārtis ; Nopietnas lietas ; Vecpiebalgas ūdensrozes ; Darījums starp paralēlajām pasaulēm ; Nelūdz, sudrabkaija ; Glezna ar sudrabkaiju ; Pedagoģijas praktiskais variants ; Parāds ; Intelekta pārbaude ; Sveiks, Brāl ; Draugs ; Akmens cilvēciņš ; Pūcēns ; Kur ir mana lidmašīna? ; Debeszilie kanārijputniņi ; Dīvainais Ziemassvētku vecītis ; Stiprais vārds ; Vecā gada garās stundas ; Jautājums Jānim Betjānim ; Vēlais zvans ; Zemes garša.
        ISBN 9789934069673.

 

Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene, kas meklēja savu ēnu : [romāns] / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 398, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Millennium ; [5. grāmata]). - Oriģ. nos.: Mannen som sökte sin skugga. - Stīga Lārsona Millenium sērijas turpinājums.
        ISBN 9789934072925.

 

Morels, Deivids. 
    Nakts valdnieks : [romāns] / Deivids Morels ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2017. - 430 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Ruler of the Night. - Trešais romāns par detektīva Tomasa de Kvinsija izmeklētāja gaitām. Pirmais romāns "Slepkavība kā smalkā māksla" un otrais "Nāves inspektors".
        ISBN 9789984358857.

 

Sendija, Klēra. 
    Ne gluži ideāla ģimene : [romāns] / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2017. - 442 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: A not Quite Perfect Family.
        ISBN 9789984358833.

 

Sepa, Maija. 
    Migrēna : izlaušanās : romāns / Maija Sepa ; lit. redaktore Dzintra Auziņa ; Santa Liģere, tulkojums latviešu val. - [Rīga] : BaibaBooks, 2017. - 271 lpp. - Oriģ. nos.: The Migraine Mafia.
        ISBN 9789934539183.

 

Vaita, Kārena. 
    Vēja čuksti stikla lauskās : [romāns] / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 493 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Sound of Glass.
        ISBN 9789984358840.

 

Vilipsons, Aivars. 
    Āprātija piedzīvojumi / Vilipsōns ; Noras Ikstenas teksta apdare ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 192 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934546488.

 

Voicāns, Rob. 
    Vēstule draugam / Rob. Voicāns ; redaktore Skaidrīte Svikša ; ievads: Gunārs Spodris ; vāku noformējums: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 51 lpp. : portrets ; 17 cm.
        ISBN 9789984292977.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Баркер, Джей Ди. 
    Четвертая обезьяна : роман / Джей Ди Баркер ; пер. с англ. А. В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 446, [1] c. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива № 1). - Oriģ. nos.: The Fourth Monkey.
        ISBN 9785227076212.

 

Берри, Флинн. 
    В опасности : [роман] / Флинн Берри ; пер. с англ. С. Алукард. - Москва : АСТ, 2017. - 285, [2] с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Ориг. назв.: Under the harrow.
        ISBN 9785171032944.

 

Быков, Дмитрий Львович, публицист. 
    Июнь : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 507, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170923687.

 

Видинеев, Дмитрий. 
    Занавес упал : [роман] / Дмитрий Видинеев. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] c. - (Интеллектуальный триллер). - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040042784.

 

Вишневский, Януш Леон. 
    Все мои женщины. Пробуждение / Януш Леон Вишневский ; пер. с пол. Марины Тогобецкой. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2017. - 511 с. : ил. - (Януш Вишневский: о самом сокровенном). - Ориг. назв.: Wszystkie moje kobiety. Przebudzenie.
        ISBN 9785179831556.

 

Джеймс, Питер. 
    Умри сегодня : [роман] / Питер Джеймс ; пер. с англ. Т. Борисовой, Я. Саравайской. - Москва : ГрандМастер, 2017. - 412, [1] с. ; 22 см. - (Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Need you dead.
        ISBN 9785040900855.

 

Илиш, Майя. 
    Комната кукол / Майя Илиш ; пер. с нем. Олеси Малой. - Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Харьков, 2017. - 493 с. - Ориг. назв.: Das puppenzimmer.
        ISBN 9785991037440. . - ISBN 9786171216662.

 

Кабре, Жауме. 
    Голоса Памано : [роман] / Жауме Кабре ; перевод с каталанского Елены Зерновой. - Москва : Иностранка, 2017. - 607 с. : ил. ; 22 см. - (Большой роман).
        ISBN 9785389107557.

 

Крюкова, Тамара Шамильевна. 
    Триптих в черно-белых тонах : [молодежный роман] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 476, [3] с. - (Современная проза).
        ISBN 9785906950093.

 

Маклин, Джулианна. 
    Цвет судьбы : [роман] / Джулианна Маклин ; пер. с анг. Н. Холмогоровой. - Москва : Э, 2017. - 346, [2] с. - (Цвета жизни). - Ориг. назв.: The Colour Of Destiny. - На обложке: USA Today Bestselling Author.
        ISBN 9785040887828.

 

Рубина, Дина Ильинична. 
    Крепче веселитесь! : [сборник] / Дина Рубина. - Москва : Э, 2017. - 347, [1] с. - (Малая проза).
        Содержание: Дорога домой ; Бабка ; Снег в Венеции ; Любовь - штука деликатная ; В Сан-Серге туман ; Рената ; Самоубийца ; Кошки в Иерусалиме ; Долгий летний день в синеве лазури ; Наш королевский ужин ; Пресс-папье Чехова.
        ISBN 9785040885497.

 

Соболева, Лариса Павловна. 
    Она всегда с тобой : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2017. - 381, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив по новым правилам).
        ISBN 9785171054656.

 

Уэбб, Кэтрин. 
    Девушка из Англии : [роман] / Кэтрин Уэбб ; пер. с англ. Михаила Тарасова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 509 с. - Ориг. назв.: The English girl.
        ISBN 9785389127241.

 

Хиллинг, Венди. 
    Моя жизнь - в его лапах : удивительная история Теда - самой заботливой собаки в мире / Венди Хиллинг ; перевод на русский Т. О. Новиковой. - Москва : Э, 2017. - 283, [1] с. : ил. - (Самый верный друг). - Oriģ. nos.: My Life in His Paws. The Story of Ted and How He Sawed Me.
        ISBN 9785699886463.

 

Шепард, Сара. 
    Хорошие девочки : [роман] / Сара Шепард ; пер. с англ. П. Киселевой. - Москва : АСТ, 2017. - 349, [1] с. - (Перфекционистки). - Oriģ. nos.: The good girls.
        ISBN 9785170997718.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Eimens, Daniels G.

    Uzmanības deficīta sindroms : praktiskā programma neiroloģisku uzvedības traucējumu novēršanā bērniem un pieaugušajiem / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 348 lpp. : ilustrācijas. - Oriģ. nos.: Healing Add.

        ISBN 9789984869971.

 

Klinkerte, Lilita Maija.

    Margarita Stāraste : Post Scriptum / Lilita Maija Klinkerte ; māksl. Daiga Brinkmane ; red. Zigrīda Dūda. - Rīga : Latvijas grāmata, 2017. - 207, [1] lpp. : faksim., il., portr. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934816734.

 

Rudzītis, Viesturs.

    Ģimene / Viesturs Rudzītis ; lit. red. Gundega Blumberga ; māksl. Sandra Konstante. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2017. - 318, [1] lpp. : tab., il., sh. - Bibliogr. zemsv. piezīmēs.

        ISBN 9789934848643.

 

Уэзерфорд, Джек. 
    Чингисхан и рождение современного мира / Джек Уэзерфорд ; пер. с англ. Ефрема Лихтенштейна. - Москва : КоЛибри ; Азбука-Аттикус, 2017. - 381, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 369-[382]. - Oriģ. nos.: Genghis Khan and the Making of the Modern World.
        В содерж.: Степное царство террора ; Монгольская мировая война. 1162-1206 ; Всеобщее пробуждение. 1262 год.
        ISBN 9785389133709.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Beinerte, Vija.

    Vārdi un klusums : esejas, pārdomas, sajūtu pieraksti / Vija Beinerte ; māksliniece Anita Paegle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143 lpp. ; 21 cm. - Uz 4. vāka Valta Kleina autores foto.

        ISBN 9789934073557.

 

Brauns, Dens. 
    Sākums : [romāns] / Dens Brauns ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 547 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789984358888.

 

Dreiže, Laura. 
    Tā runāja Zosu māte / Laura Dreiže ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 589, [2] lpp. - Avoti: 588.- [590] lpp. - Daļa teksta angļu valodā.
        ISBN 9789934071126.

 

Hanna, Sofija. 
    Aizvērtais šķirsts : [romāns] / Sofija Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 349, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Closed Casket. - Pēc Agatas Kristi fonda aicinājuma S. Hanna raksta turpinājumus par Erkila Puaro izmeklētajiem noziegumiem.
        ISBN 9789934067518.

 

Kristi, Agata. 
    Slepkavība Austrumu ekspresī / Agatha Christie ; no angļu valodas tulkojusi Lūcija Rambeka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 255, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Murder on the Orient Express. - "Izdevums sagatavots pēc 1970. gadā izdevniecībā "Liesma" publicētā darba, saglabājot šī izdevuma īpatnības"- Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934073083.

 

Madeleine, Laura.

    Mazā Parīzes konditoreja / Laura Madelaine ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: The Confectioner’s Tale.

        ISBN 9789934069291.

 

Mortone, Keita. 
    Ezera māja : [romāns] / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 460, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Lake House.
        ISBN 9789934068294.

 

Nībergs, Renē. 
    Pēdējais vilciens uz Maskavu / Renē Nībergs ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona. - Rīga : Jumava, 2017. - 190, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs: 169.-[186.] lpp. un personu rādītājs: 187.-[191.] lpp. - Oriģ. nos.: Viimeinen juna Moskovaan. - Aleksandra Kušnera dzejolis "Apolons sniegā" Irīdas Miskas atdzejojumā, 162.-[163.] lpp.
        ISBN 9789934201295.

 

Remess, Andžils. 
    Kara ēna sekoja man : kokrūpnieka dēla vaļsirdības / Andžils Remess. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 284, [3] lpp., [16] lp. il. : fotogr. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934154089.

 

Sunds, Ēriks Aksls. 
    Kraukļu meitene : [romāns] / Ēriks Aksls Sunds ; romānu tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 780, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Kråkflickan.
        ISBN 9789934071690.

 

Ullmanna, Linna. 
    Trauksmainie : romāns / Linna Ullmanna ; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 333, [1] lpp. - Bibliogr.: 333.-[334.] lpp. - Oriģ. nos.: De urolige.
        ISBN 9789934071669.

 

Vesta, Keisija. 
    P.S. Tu man patīc / Keisija Vesta ; no angļu val. tulkojusi Ilze Burnovska. - Rīga : BaibaBooks, 2017. - 245, [2] с. : portrets. - Oriģ. nos.: P.S. I Like You.
        ISBN 9789934539176.

 

Ziedonis, Rimants. 
    Dzīves pieredze un ziepju burbuļi : stāsti / Rimants Ziedonis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 237, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmata sagatavota pēc 1992. gada izdevuma.
       ISBN 9789934066184.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллен, Сара Эдисон. 
    Первые замороски / Сара Эдисон Аллен ; пер. с англ. Ирины Тетериной. - Москва : Иностранка, 2017. - 379, [2] с.
        ISBN 9785389133648.

 

Болдаччи, Дэвид. 
    Победитель / Дэвид Болдаччи ; пер. с англ. С. М. Саксина. - Москва : Э ; Гранд Мастер, 2017. - 540, [1] с. ; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1).
        ISBN 9785040890866.

 

Вагнер, Яна. 
    Кто не спрятался : история одной компании : [роман] / Яна Вагнер. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 541, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785179826811.

 

Доусон, Люси. 
    Кто прислал мне письмо? / Люси Доусон ; пер. с англ. С. Алукард. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (Детектив: новый уровень). (Психологический триллер). - Ориг. назв.: You sent me a letter.
        ISBN 9785171003081.

 

Карризи, Донато. 
    Девушка в тумане : [роман] / Донато Карризи ; пер. с ит. Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 347, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: La ragazza nella nebbia.
        ISBN 9785389135512.

 

Марклунд, Лиза. 
     Дурная кровь : роман / Лиза Марклунд ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 494 с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).
        ISBN 9785227077141.

 

Марсонс, Анджела.

     Кровные узы / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2017. - 380, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Oriģ. nos.: Blood Lines.
        ISBN 9785699998425.

 

Марсонс, Анжела.

    Притворись мертвым : [роман] / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Ориг. назв.: Play dead.
        ISBN 9785699979974.

 

Моггак, Дебора. 
    Тюльпанная лихорадка : [роман] / Дебора Моггак ; пер. с англ. В. Соколова. - Москва : АСТ, 2017. - 219, [2] с. - Ориг. назв.: Tulip Fever.
        ISBN 9785170791644.

 

Прах, Вячеслав. 
    Кофейня на берегу океана : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2017. - 281, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171055103.

 

Пушкин, Александр Сергеевич. 
    Капитанская дочка : [повести] / Александр Пушкин. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 475, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика).
        ISBN 9785389047327.

 

Рюдаль, Томас. 
    Отшельник : роман / Томас Рюдаль ; пер. с дат. А. В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 477, [1] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1). - Oriģ. nos.: Eremitten.
        ISBN 9785227077684.

 

Тан Тван Энг. 
    Сад вечерних туманов / Тан Тван Энг ; пер. с англ. В. Мисюченко. - Москва : Э, 2017. - 508 с. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых премий).Ориг. назв. The garden of evening mists.
        ISBN 9785699983551.

 

Фитцек, Себастьян. 
    Посылка : роман / Себастьян Фитцек ; пер. с нем. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 318, [1] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1). - Ориг. назв.: Das Paket. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785227077455.

 

Шувалов, Александр. 
    Оживший / Александр Шувалов. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с., ил. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785699996360.

 

 

Līdzīgi raksti