{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Jaunās grāmatas lasītavā. Februāris',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=536:jaunas-gramatas-lasitava-februaris&catid=167:gramatu-apskati&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Foto: Horia Varlan, licence  

           No 1. februāra Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas krājums papildināts ar 18 jaunām grāmatām. Turpinājumā īss jaunieguvumu apskats. 

 

„Polija un 1938.–1939. gada starptautiskā krīze Eiropā” Pirmajā grāmatas nodaļā iekļautajos dokumentos raksturota Polijas ārējā situācija laikposmā no 1938. gada marta līdz septembrim, kad līdz ar Vācijas īstenoto Austrijas anšlusu un pašas Polijas panākto attiecību noregulējumu ar Lietuvu atsākās strauja virzība uz bruņotu konfliktu Eiropā. Otrajā nodaļā apkopotie dokumenti attiecas uz laiku no 1938. gada septembra līdz 1939. gada martam, kad norisinājās Čehoslovākijas valsts pakāpeniska likvidācija, bet trešajā – uz laiku no 1939. gada marta līdz septembrim, kad Polija kļuva par Vācijas ārpolitiskās un militārās ekspansijas galveno mērķi. Ceturtajā nodaļā iekļautajos vēstures avotos atspoguļojas Otrā pasaules kara sākumposma dramatiskie notikumi, kad Polijā iebruka Vācija, PSRS un Slovākijas bruņotie spēki.

 

O. Āboltiņš „No ledus laikmeta līdz globālajai sasilšanai”

Izdevums sniedz populārzinātnisku priekšstatu par to, kā pēdējos 20–22 gadu tūkstošos veidojusies mūsu dabas vide, kāda nozīme tās tapšanā ir ledājiem, kā izpaudusies ledāju darbība un ietekme. Aplūkoti arī citi procesi, kas ietekmējuši Latvijas teritorijas attīstību laikā, kad ledāji izkusa, un arī pēc tam, kad leduslaikmets bija jau beidzies.

  

A. Ponomarjovs „Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika”

Šajā grāmatā pētīta to speciālistu ētika, kuri strādā par algotiem grāmatvežiem, darbojas sabiedriskajā praksē, sniedzot grāmatvedības pakalpojumus, strādā par neatkarīgajiem revidentiem, finanšu un nodokļu konsultantiem. Grāmata ir paredzēta ekonomikas bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu studentiem, kas apgūst mācību kursus grāmatvedībā un revīzijā, kā arī praktizējošiem speciālistiem un visiem tiem, kas interesējas par profesionālās ētikas jautājumiem.

 

„Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā”

Šī grāmata ir pirmais plašākais mēģinājums aptvert un izprast akadēmisko un ikdienas dzīvi Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē no 1944. līdz 1991. gadam. Grāmatas pirmajā daļā ir publicēti mutvārdu vēstures avoti – interviju fragmenti ar mācībspēkiem, kuri docējuši Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē padomju laikā. Otro daļu veido galvenokārt Latvijas Valsts arhīva dokumentu studijās balstīts pētījums.

 

K. Vilbers „Visaptverošā teorija”  

Šī grāmata ir īss pārskats par visaptverošo teoriju. Autors piedāvā neparastu un patiesi oriģinālu ceļu, kas palīdz izprast pašam sevi, savu vietu sabiedrībā un globālajā Kosmiskajā kārtībā un, pats galvenais, palīdz izdzīvot pasaulē, kas kļūst aizvien neparedzamāka un nedrošāka.

 

G. Pelše, I. Ruperte „Mazā biznesa kurss”

Grāmata ir mācību līdzeklis vidējā līmeņa profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem un atbilst mazā biznesa kursa programmai, tā paredzēta ekonomikas, uzņēmējdarbības, mārketinga, uzņēmumu vadīšanas, nodokļu, grāmatvedības un lietvedības pamatu apguvei.

 

P. Krūgmens „Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008. gada krīze”  

Šī grāmata pēc savas būtības ir analītisks traktāts. Tā nestāsta tik daudz par to, kas notika, bet gan par to, kāpēc tas notika. Izdevums būs lieliska mācība no citu kļūdām un vērtīga lasāmviela ne tikai uzņēmējiem un finanšu nozares studentiem un pētniekiem, bet arī politiķiem un valsts pārvaldes darbiniekiem.

 

A. Plotkāns „Cita ekonomika”

Šī grāmata ir izaicinājums konservatīvajai domāšanai un nosūbējušām teorijām, tā ir gan vienkāršs un katram saprotams ekonomisko procesu skaidrojums, gan loģiska reakcija uz šobrīd ekonomikā notiekošo.

 

P. Fisks „Klientu apkalpošanas ģēnijs”

Grāmata pēta, ko nozīmē uz klientiem orientēts bizness un kāpēc tas ir labākais biznesa īstenošanas veids, kā mainās klienti, ko viņi vēlas, kā bizness var izmantot šīs jaunās klientu gaidas, kā var strādāt jaunos un aizraujošos veidos un kādu ietekmi tas atstās uz tirgu un komercdarbību.  

 

G. Rešina „Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets”  

Šo grāmatu kā mācību līdzekli var lietot studenti un maģistranti, kuri studē ekonomiku, finanses, politoloģiju, tieslietas, kā arī attiecīgā profila doktoranti savās pētniecības programmās un plašas komersantu aprindas, kuru pārstāvji interesējas par monogrāfijā aplūkotajiem jautājumiem. 

 

„Bizness pāri robežām”   

Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Grāmatas saprotamais un lietišķais stils padara to pieejamu plašam lasītāju lokam – gan uzņēmumu vadītājiem, gan ekonomikas profila studentiem. 

 

S. Lībs „Spēle galā”   

Jauki ciniska, skarba un patiesa grāmata par to, kā pasaule, tai skaitā Latvija, nekad nesasniegs maldīgi uzstādītos nepelnītas labklājības mērķus. 

 

G. Ķeniņš Kings „Krīzes laika komentāri”  

Plašais skatījums un situācijas analīze, ekonomikas teorijai, politiskām un ekonomiskām aktualitātēm mijoties ar interesantiem ģeogrāfiskiem un vēsturiskiem ekskursiem autora bagātajā dzīves un darba pieredzē, padara šo darbu par vērtīgu avotu.  

 
V. Praude „Finanšu instrumenti” 1. sēj.

Grāmatā dots visaptverošs skaidrojums par finanšu instrumentiem un to tirgiem. Aplūkoti mūsdienu tirgus attīstības faktori un to valsts regulēšanas sistēma, apskatīti finanšu instrumentu veidi un kategorijas. Autors raksturo akciju, obligāciju, ķīlu zīmju, valsts finanšu instrumentu, naudas tirgus instrumentu, atvasināto finanšu instrumentu būtību, klasifikāciju, to emisijas un apgrozības principus. Grāmata adresēta studentiem, doktorantiem, pasniedzējiem, speciālistiem un interesentiem.  

 

V. Bikse „Ekonomika un bankas”  

Viena no mācību grāmatu sērijas izdevumiem, kas paredzēti profesionālās kompetences paaugstināšanas programmas „Latvijas banku speciālists” apgūšanai. To var izmantot augstskolu, koledžu studenti un komercskolu audzēkņi, kā arī citi interesenti, kuri apgūst ekonomikas pamatus un banku zinības. 

 
 
 
Līdzīgi raksti