Nozaru literatūra

 

Bērsons, Ilgonis.
    Segvārdi un segburti : noslēpumi un meklējumi / Ilgonis Bērsons ; redaktore Aija Lāce. - Rīga : Mansards, 2014. - 388 lpp. : il., ģīm., faks. - Segvārdu un segburtu rādītājs: 360.-365. lpp., personu un pseidonīmu rādītājs: 366.-385. lpp.
        1. grāmata.
        ISBN 9789934120497.

 

Četri mežzinātņu motīvi : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" / Jānis Donis, Pēteris Zālītis, Dainis Ruņģis, Tālis Gaitnieks, Jurģis Jansons ; zinātniskais redaktors un ievada autors Jurģis Jansons. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2014 (Rēzekne). - 171 lpp. : diagr., il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Monogrāfijā apkopoti oriģinālraksti par četru gadu pētījumu rezultātiem. Tie noderēs ikvienam mežsaimniecības speciālistam savu zināšanu papildināšanai un profesionālās pārliecības nostiprināšanai. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984146799.

 

Kalnačs, Jānis.
    Kārlis Padegs / Jānis Kalnačs ; māksliniece Anta Pence ; lit. redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014. - 108, [4] lpp. : il., fotogr. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109]. lpp. . - Saīsinājumi: [109]. lpp. - Teksts paral. latv., angl.
        ISBN 9789934512278.

 

Kārlis Melbārzdis / sastādījusi un biogrāfiju rakstījusi Elizabete Melbārzde. - Rīga : Nordik, 2014. - 102, [2] lpp. : il., faks. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī angļu valodā.
        ISBN 9789984854533.

 

Kļaviņš, Eduards.

    Vilhelms Purvītis / Eduards Kļaviņš ; māksliniece Anta Pence ; lit. redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014. - 105, [6] lpp. : il., fotogr. - (Latvijas mākslas klasika). - Literatūra: [107]. lpp. . - Saīsinājumi: [107]. lpp. - Profesora Eduarda Kļaviņa sagatavota neliela monogrāfija par izcilo latviešu gleznotāju Vilhelmu Purvīti. Grāmata iznāks sērijā "Latvijas mākslas klasika" ar tulkojumu angļu valodā. - Teksts paral. latv., angl.
        ISBN 9789934512254.

 

Lamberga, Dace.
    Rūdolfs Pērle / Dace Lamberga ; sērijas redaktore Laima Slava ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. - Rīga : Neputns, 2014. - 93, [2] lpp. : il., ģīm. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: 89. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512223.

 

Marija S. ( Māsa no Rīgas Doma).

    Dvēseles sarunas un lūgšanas / Māsa Marija S. no Rīgas Doma. - B.v. : b.i., 2008. - 125 lpp.

 

Nikolsa, Lisa.

    Lai tur vai kas! : 9 soļi pretī laimīgai dzīvei / Lisa Nikolsa ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 296 lpp. - Oriģ. nos.: No matter what!.
        ISBN 9789934014895.

 

Pujāte, Inta.
    Janis Rozentāls / Inta Pujāte ; māksliniece Anta Pence ; lit. redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014. - 124, [3] lpp. : il., fotogr. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [125]. lpp. . - Saīsinājumi: [125]. lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.
        ISBN 9789934512278.

 

Šahe, Rīdigers.
    Sirds magnēta noslēpums / Rīdigers Šahe ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 203, [4] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Geheimnis des Herzmagneten.
        ISBN 9789934015748.

 

Tišheizere, Edīte.
    Abpus rāmjiem : sarunas par mākslu un dzīvi / Edīte Tišheizere ; redaktore Ieva Rodiņa ; mākslinieks Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja : LiePA, 2014. - 153 lpp. : il., ģīm. - Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte".
        ISBN 9789934522161.

 

Vitāle, Džo.
    Bez robežām : noslēpumainā havajiešu sistēma, kā iegūt bagātību, veselību un dvēseles mieru / Džo Vitāle, Ihaleakala Hjū Lens ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012]. - 262 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [255.]-[261.] lpp. - Oriģ. nos.: Zero limits.
        ISBN 9789934020827.

 

Zubko-Melne, Andra.
    Nautrānu Romas katoļu draudze : veltījums Nautrānu Romas katoļu baznīcai 100 gadu jubilejā / Andra Zubko-Melne. - Dekteri : Sovim ļaudim, 2014. - 143 lpp. : il., kartes, faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 138.-140. lpp.
        ISBN 9789934142215.

 

Culinary heritage of Latgale and Vitebsk regions / Bella Dvina. - N.p. : n.d., [2014]. - 72 p.

 

Key data on early childhood education and care in Europe / European Comission. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2014. - 202 lpp. : kartes, tab. ; 30 cm. - (Eurydice and Eurostat Report. Education and training). - Bibliogrāfija piezīmēs: 149.-152. lpp. - "Published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency"-Titullapas otrā pusē. . - "Text completed in June 2014"-Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789292015671.

 

Некрасов, Анатолий(Анатолий Александрович).
    Материнская любовь / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2014. - 250 с. - (Мир во мне).
        ISBN 9785170649815.

 

Субботина, Елена Александровна.
    Взрослые ответы на детские вопросы / Е. А. Субботина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 159 с. : ил. - (Психологический практикум).
        ISBN 9785222195178.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Alliksārs, Arturs.
    Dzeja / Arturs Alliksārs ; no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņs. - Rīga : Mansards, 2013. - 95 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789934120398.

 

Brūveris, Pēters.
    Mācos rakstīt jeb Ātrs palīglīdzeklis poētisku tekstu apguvē / Pēters Brūveris ; sast. un ievadv. aut.: Indra Brūvere-Daruliene, Māris Salējs ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2014. - 214 lpp. : il., ģīm., faks. - Tetraloģijas "Valodas ainava" ceturtās grāmatas pirmā daļa.
        ISBN 9789934120596.

 

Damroze, Jānis.
    Sapņu meitenei : dzeja / Jānis Damroze ; red. Lilita Vīksna ; Unas Šneideres foto un dizains. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - [101] lpp. : krās. il. ; 14x22 cm.
        ISBN 9789984828114.

 

Dzīvo skaisti / sakārtoja Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 47 lpp. : il. ; 16 x 16 cm. - Ietver bibliogrāfiju (46.-47. lpp.).
        ISBN 9789934028229.

 

Gekišs, Nauris.
    Putni un mēs : veltījums skolotājai Lilijai Skangalei : dzeja / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2014 (tava). - 77 lpp. ; 21 cm. - Dzejas grāmata ir jaunā dzejnieka N. Gekiša iesāktā dabas tēmu cikla turpinājums sekojot "Dzejai par ziediem". Jūs mīlat putnus? Tad šī grāmata ir domāta jums. Ja arī jums šķiet, ka putni jums ir vienaldzīgi, vai pat neciešami, iespējams, šī grāmatiņa mainīs jūsu domas. Autors novēl patīkamu lasīšanu!. - rā.
        ISBN 9789934844737.

 

Gekišs, Nauris.
    Zvēru pulkā : veltījums skolotājai Indrai Krūmbergai : dzeja / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2014. - 61 lpp. ; 21 cm. - N. Gekiša dzejoļu krājums iepazīstina lasītājus ar mūsu mazajiem brāļiem, ļaujot kārtējo reizi pārliecināties, cik daudz mums patiesībā ir kopīga ar viņiem. Dzeja palīdzēs izprast cilvēkus un dzīvniekus.
        ISBN 9789934844751.

 

Hammaršelds, Dāgs.
    Ceļa zīmes : politiķa un mistiķa dienasgrāmata / Dāgs Hammaršelds ; no zviedru valodas tulkojusi Aija Eimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 151, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Vägmärken.
        ISBN 9789934043628.

 

Helds, Juris.
    Viņpus : dzeja / Juris Helds. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 95 lpp.
        ISBN 9789934046407.

 

imt.
    Nāka : [dzeja] / imt ; māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Neputns, 2013. - 118 lpp.
        ISBN 9789934512117.

 

Just dziļi dzīvību un nāvi... : Jānis Ziemeļnieks dialogā ar Aspaziju un Raini / sastādītājs , priekšvārda un komentāru autors Jānis Zālītis ; atb. redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : J.L.V., 2014. - 207, [1] lpp. : fotogr. - Personu rādītājs: 198.- 206. lpp.
        Saturā: Jānis Ziemelis / Aspazija.
        ISBN 9789934116018.

 

Petrosjana, Mariama.
    Nams, kurā... : [romāns] / Mariama Petrosjana ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 765, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Дом, в котором...
        ISBN 9789984234328.

 

Pujāts, Marts.
    Nāk gaismā pati lampa / Marts Pujāts. - Rīga : Mansards, 2013. - 38 lpp.
        ISBN 9789934120084.

 

Rušdi, Salmans.
    Lūka un dzīvības uguns : [romāns] / Salmans Rušdi ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Atēna, 2013. - 184 lpp. - Oriģ. nos.: Luka and the Fire of Life.
        ISBN 9789984344584.

 

Spāņu dzejas antoloģija 20. gs. = La Antologia ge la Poesia Espanola del siglo 20 / sakārtojis, atdzejojis un pēcvārdu rakstījis Leons Briedis ; antoloģijā iekļauti Egila Plauža un Knuta Skujenieka atdzejojumi ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Neputns, 2014. - 429, [2] lpp. : il. - Teksts paral.latv., spāņu val.
        ISBN 9789934512230.

 

Teika par Igora karagaitu / Knuta Skujenieka un Ulda Bērziņa atdzejojumā ; ar Marijas Pļuhanovas eseju un komentāriem ; Arvīds Grigulis, atdzejojums, komentāri ; mākslinieks Valdis Villerušs ; radaktore Ināra Stašulāne. - Rīga : Zinātne, 2014. - 198, [1] lpp. : faksim., il. - (Literatūras pieminekļi). - Atsevišķi literatūras saraksti krievu val. - Ilustrācijām izmantotas miniatūras no vēstījuma par Igora karagaitu XV gadsimta Radzivilu hronikā, kas glabājas Krievijas Zinātņu akadēmijas bibliotēkā Sanktpēterburgā.
        ISBN 9789984879680.

 

Zandere, Inese.
    Putna miegā : dzejoļi / Inese Zandere ; redaktore Ieva Lešinska ; mākslinieki: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Neputns, 2014. - 79 lpp.
        ISBN 9789934512285.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Браун, Сандра.
    Мелодия зимы / Сандра Браун ; пер. с англ. О. Хитрук. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 283 с. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). - Ориг. назв.: Tidings of great joy.
        ISBN 9785699745173.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
    Легкое дыхание лжи : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (Высокое искусство детектива).
        ISBN 9785699756483.

 

Деверо, Джуд.
    Бархатный ангел : роман / Джуд Деверо ; пер. с англ. Б. Зацепиной. - Москва : АСТ, 2014. - 286 c. - (Шедевры Джуд Деверо).
        ISBN 9785170850747.

 

Джонс, Лиза Рене.
    Исповедь души : [роман] / Лиза Рене Джонс ; пер. с англ. М. А. Комцян. - Москва : АСТ, 2014. - 286 c. - (Просто любовь).
        ISBN 9785170797752.

 

Калинина, Дарья Александровна.
    Остров в море наслаждений : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 314, [1] с. : ил. - (Детектив-приключение Д. Калининой).
        ISBN 9785699755783.

 

Кинг, Стивен.
    Мистер Мерседес : [роман ] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. Вебера. - Москва : АСТ, 2014. - 476, [3] с. ; 21 см. - (Темная башня).
        ISBN 9785170853120.

 

Куликова, Галина, (Галина Михайловна)
    Половодье чувств, или Рыбка моя : [роман] / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 389 с. - (Галина Куликова. Смешной лирический роман).
        ISBN 9785699737178.

 

Лекей, Алексис.
    Дама пик : роман / Лекей Алексис ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. - Москва : Аст ; Corpus, 2014. - 479 с. ; 21 см. - (Secret corpus ; 277). (Лучшие детективы мира). - Пер.: Lecaye, Alexis. Dame de pique. - На пер.: Тайное становится явным.
        ISBN 9785170843923.

 

Локхарт, Эмили.
    Виновата ложь : [роман] / Э. Локхарт ; пер. с англ. А. Харченко. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [3] c. : ил. - ([Бестселлер The New York Times]). - Ориг. назв.: Lockhart, E. We were liars.
        ISBN 9785170867868.

 

Сейерс, Дороти Ли.
    Возвращение в Оксфорд : [роман] / Дороти Л. Сэйерс ; пер. с англ. Александры Борисенко, Екатерины Кузнецовой. - Москва : АСТ ; Corpus, 2014. - 793, [2] с. - (Не только Скотленд-Ярд: частный сыск и частная жизнь).
        ISBN 9785170836499.

 

Тилье, Франк.
    Атомка : [роман] / Франк Тилье ; пер. с фр. Натальи Васильковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 315, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Thilliez, Franck. Atomka. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785389060647.

 

Туманова, Анастасия.
    Дама полусвета : [роман] / Анастасия Туманова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 378, [1] с. - (Королева исторического романа).
        ISBN 9785699738946.

 

Līdzīgi raksti