Nozaru literatūra

 

Aspazija - Rainis. Dzīvā dzīve : kolektīvā monogrāfija / sast., zin. red. un iev. aut. Maija Burima ; tekstu aut.: Māris Baltiņš, Ina Druviete, Gatis Dilāns u.c. ; tulk. angļu val. Sandra Meškova. - Rīga : Zinātne, 2017. - 462 lpp. : faks., fotogr., notis. - Bibliogr. rakstu beigās. . - Personu rādītājs: [435.]-457. lpp. . - Ziņas par autoriem: [459.]-462. lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
     ISBN 9789934549397.

 

Avoti vēl neizsīkst : latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā / sastādītājas: Anna Stafecka, Liene Markus-Narvila ; atbildīgā redaktore Anna Stafecka ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2016. - 510, [1] lpp. : il., kart., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 459.-[475.] lpp.
        ISBN 9789984742847.

 

Cilvēki labklājības nozares Eiropas sociālā fonda projektos : astoņi stāsti par līdzdalību / Labklājības ministrija. - Rīga : Labklājības ministrija, 2017. - 19 lpp. : il.
     ISBN 9789984817071.

 

Franks, Pjērs.
     Mīlēt kaislīgi : septiņi likumi piepildītam seksam / Pjērs Franks ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 203 lpp. : tab.
     ISBN 9789934201141.

 

Karmilova, Kīra.
     Iepazīsti savu bērnu : vecāku ceļvedis bērna agrīnajā attīstībā / Kīra Karmilova, Anete Karmilova-Smita ; no angļu valodas tulkojusi Arita Piķe. - Rīga : J.L.V., 2013. - 159, [1] lpp. : il. - Alfabētiskais rādītājs: 158.-[160.] lpp.
     ISBN 9789934111570.

 

Kas jāzina par 1. tipa cukura diabētu? / Latvijas Diabēta federarācija. - Rīga : Latvijas Diabēta federācija, 2016. - 80 lpp. : il., diagr., tab.

 

Kiope, Māra.

     Klātbūtne : latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs / Māra Kiope ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015 (Rīga). - 521 lpp. : faks., il., portr. - (Filosofiskā bibliotēka. Letonika). - Bibliogr.: 457.-490.lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Pers. rād.: [519].-521.lpp. - Kopsav. angļu val.

     ISBN 9789934506260.

 

Pētersone, Olga.

     Casta Diva : sarunas ar Latvijas operdziedātājām: Inese Galante, Sonora Vaice, Inga Kalna, Elīna Garanča, Kristīne Opolais, Marina Rebeka, Liene Kinča / Olga Pētersone ; redaktore Sandra Ņedzvecka ; fotogrāfs Juris Šulcs ; Gunāra Straumes dizains. - Rīga : Mansards, 2014. - 326, [1] lpp. : il. ; 20 cm.

     ISBN 9789934120756.

 

Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību 2016. gadā / Drošības policija ; ievada autors Normunds Mežviets. - Rīga : [b.i.], 2017. - 34 lpp. : il.
     ISBN 9789934192456.

 

Reliģiski-filozofiski raksti : [rakstu krājums] / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - 207 lpp. : tab., fotogr. - Pers. rād.: [203.]-207. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodās.
     21. sēj.
     ISSN 1407-1908.

 

Sēle, Laimdota.
     Zlēkas. Laiki un likteņi / Laimdota Sēle. - [Ventspils novads] : Zlēku attīstības fonds, 2015. - 709 lpp. : faks., il., portr. - Bibliogrāfija: 704.-705. lpp.
     ISBN 9789934146114.

 

Višķere, Zane.
     Spēlējies un audz! : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem / Zane Višķere. - [Rīga] : J.L.V., 2017. - 143 lpp. : fotogr. - Bibliogrāfija: 143. lpp.
     ISBN 9789934200854.

 

Zariņš, Kristaps.
     Un atkal "ziedošu jaunavu pavēnī" = De nouveau "A l'ombre des jeunes filles en fleurs" = And once more "in the shadow of young girls in flower" / Kristaps ; sastādītāja un galvenā redaktore Helēna Demakova ; latviešu valodas redaktore: Guna Kalniņa ; tulkotājs uz angļu valodu: Jānis Frišvalds ; tulkotājs uz franču valodu: Dita Podskočija, Florija Baelena. - Rīga : Rīgas Marsela Prusta biedrība, 2017. - 30, [5] lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu, franču un angļu valodā. - Izstādes "Un atkal "ziedošu jaunavu pavēnī", 18.04.2017.-21.05.2017., Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, katalogs.
     ISBN 9789934191855.

 

Zavadskis, Mišels.
     Pārdošanas meistarība : veiksmīga pārdevēja rokasgrāmata / Mišels Zavadskis ; no kr. val. tulk. Signe Kurga. - Papildināts izdevums. - Rīga : Jumava, 2017. - 300, [3] lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Bibliogrāfija: [303.] lpp.
     ISBN 9789934200540.

 

Inde, Vilis.
     The glass mountain / Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ; editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ; designer Anna Aizsilniece. - Riga : Latvian National Library Foundation, 2016. - 78 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 26 cm. - Ziņas par autoru: 77.-78. lpp.
     Part 1. Climbing the mountain.
     ISBN 9789934861413.

 

Inde, Vilis.

     The glass mountain / Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ; editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ; designer Anna Aizsilniece. - Riga : Latvian National Library Foundation, 2016. - 38 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 26 cm.

     Part 3. The castle of light.

     ISBN 9789934861413.

 

Евреи в меняющемся мире : материалы 7-й международной конференции : Рига, 27 августа 2009 г. / под ред. Г. Брановера, Р. Фербера ; Центр изучения иудаики Латвийского университета. - Рига : Латвийский университет, 2013. - 319, [1] с.
     ISSN 1407-785X.

 

Кавалло, Роберта.
     Не программируйте ребенка : как наши слова влияют на судьбу детей / Роберта Ковалло, Антонио Панарезе : пер. с итал. А. Богуславской. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 245, [1] c. : ил.
     ISBN 9785961462234.

 

Мотова, Елена.
     Мой лучший друг - желудок : еда для умных людей / Елена Мотова. - Москва : АСТ, 2017. - 495 c. : ил. - (Научпоп для всех).
     ISBN 9785171016050.

 

Пашолок, Юрий Игоревич.

     Т-60 и машины на его базе : конструирование и производство / Юрий Пашолок. - Москва : Тактикал Пресс, 2013. - 222, [1] с. : ил., табл. ; 28 см. - (WORLD of TANKS). - Библиогр. в конце книги.

     ISBN 9785906074072.

 

Перепеченко, Владимир Петрович.

     История с двойником Героя / Владимир Перепеченко. - Вологда : Академия, 2016. - 105 с. : ил., портр., факс. ; 22 см. - (История Великой Отечественной войны. Архивно-поисковые исследования).

     ISBN 9785901659031.

 

Псковская крепость = The Fortress of Pskov : путеводитель = a guide / сост. И. Панченко, О Волочкова ; пер. Т. Рыжовой. - Псков : Великолукская городская типография, 2010. - 140 с. : ил., портр. - (На рубежах Отчизны). (Standing Guard Over Russan Lands).
     Pleskava (Krievija).

 

Шполянский, Михаил, протоиерей.
     10 заповедей : как выжить в современном мире / протоиерей Михаил Шполянский. - Москва : Никея, 2016. - 140, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785917613147.

 

Lietuvių šventinis kalendorius / Laima Anglickienè, Giedrė Barkauskaitė, Dalia Senvaitytė, Arūnas Vaicekauskas, Asta Venskienė. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2014. - 239 p. : 1 flezhka.

     ISBN 9786094670251. . - ISBN 9789955344766. . - ISBN 9786094670268. . - ISBN 9789955344773.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Apšeniece, Leontīne.

     Lidojošā slieka : fabulas bērniem / Leontīne Apšeniece ; red. Marija Leščinska. - Rīga : J. L. V., 2017. - 54, [1] lpp. : il. - XII. - Veltījums Francim Trasunam 150 gadu jubilejā.

     ISBN 9789934200687.

 

Apšeniece, Leontīne.

     Puika un Niķis : [dzejoļi] / Leontīne Apšeniece ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Valters un Rapa, 2015. - [32] lpp. : il. - XII.
     ISBN 9789984805832.

 

Auziņš, Arnolds.

     Bīstama līdzība : romāns / Arnolds Auziņš ; Emila Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atb. redaktore Eva Jansone ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 213, [2] lpp.

     ISBN 9789934201110.

 

Avotiņa, Daina.
     Paliekoši uzzibsnījumi : laikabiedru vēstules un atmiņu kripatas / Daina Avotiņa ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 157, [3] lpp. : il., portr. - Uz vāka: Imants Auziņš, Māris Čaklais, Jānis Sudrabkalns, Mirdza Ķempe, Ārija Elksne, Regīna Ezera, Olga Lisovska.
     ISBN 9789934067495.

 

Buiķis, Emīls.
     Skaisti šķiras tikai tilti : [dzeja, proza] / Emīls Buiķis ; Mareka Ruskula ilustrācijas. - Rīga : Jumava, 2017. - 143 lpp. : il.
     ISBN 9789934200953.

 

Loiko, Sergejs.
     Reiss / Sergejs Loiko ; no krievu valodas tulkojusi Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 461, [1] lpp.
     ISBN 9789934546464.

 

Santopolo, Džila.
     Gaisma, kuru mēs pazaudējām : [romāns] / Džila Santopolo ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 383, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984358703.

 

Simses, Mērija.
     Mīlestības un gramatikas likumi : romāns / Mērija Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 365, [1] lpp.
     ISBN 9789934069888.

 

Viegliņa-Valliete, Gina.
     Rainis un viņa mātes : biogrāfisks romāns / Gina Viegliņa-Valliete ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - 295, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 292.-[293.] lpp. - "Grāmatas vāka noformējumam izmantota fotogrāfija no Rakstniecības un mūzikas muzeja" - Titullapas 2. pusē.
     ISBN 9789934201080.

 

Zeiļa, Ingūna.
     Ieskats Rēzeknes vēsturē : izglītojoša krāsojamā grāmata bērniem / Ingūna Zeiļa ; ilustratore Māra Aleksandroviča ; redaktore Anna Rancāne. - Rēzekne : Ingūna Zeiļa, [2017]. - 43 lpp. : il., tabl. - VII.
     ISBN 9789934192265.

 

Žerebcova, Poļina.

     Smalkais sudraba pavediens : 33 stāsti no Čečenijas dienasgrāmatas / Poļina Žerebcova ; no krievu val.tulkojusi Ineta Strazdiņa ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; atb. redaktore Eva Jansone ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 246, [1] lpp.

     ISBN 9789934200922.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Rainis.
     The glass mountain / Rainis ; translator by Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ; editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ; designer Anna Aizsilniece. - Riga : Latvian National Library Foundation, 2016. - 198 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm.
     Part 2. The golden horse.
     ISBN 9789934861413.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна).

     Вафли по-шпионски / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. ; 20 см. - (Романы Екатерины Вильмонт).

     ISBN 9785171005665.

 

Гейман, Нил.
     Скандинавские боги : [роман] / Нил Гейман ; пер. с англ. Анны Блейз и Алексея Осипова. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Мастера магического реализма).
     ISBN 9785171009069.

 

Гришэм, Джон.
     Информатор : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. А. Ю. Кабалкина. - Москва : АСТ, 2017. - 415, [1] с. ; 21 см. - (Гришэм: лучшие детективы).
     ISBN 9785171028770.

 

Грохоля, Катажина.

     Хрустальный ангел : [роман] / Катажина Грохоля ; пер. с пол. Л. Машинской. - Москва : Э, 2017. - 507, [1] с. - (Мировой бестселлер. Romance).

     ISBN 9785699965311.

 

Гудвин, Дэйси.
     Виктория: роман о юной королеве : роман / Дэйси Гудвин ; пер с англ. Олега Буйвола. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 404 с. - (Исторический детектив).
     ISBN 9786171225602.

 

Мартин, Чарльз.

     Бог пятничного вечера : [роман] / Чарльз Мартин ; пер. с англ. С. Н. Самуйлова. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - На обл.: New York Times Bestselling Author.

     ISBN 9785699945337.

 

Пратчетт, Терри.
     Вор Времени / Терри Пратчетт ; пер. с англ.: Н. Берденникова, А. Жикаренцева. - Москва : Э ; Санкт-Петербург : Домино, 2016. - 478, [1] с.
     ISBN 9785699454235.

 

Саид, Курбан.
     Али и Нино : роман / Курбан Саид ; пер. с нем. Севиндж Кязымовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 317 с. - (Азбука-бестселлер).
     ISBN 9785389129313.

 

Спаркс, Николас.
     Дважды два : [роман] / Николас Спаркс ; пер. с англ. У. Сапциной. - Москва : АСТ, 2017. - 607 с. - (Спаркс: чудо любви).
     ISBN 9785171004576.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.
     Грехи и мифы Патриарших прудов : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Э, 2017. - 348 с. : ил. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой).
     ISBN 9785699974436.

 

Стил, Даниэла.

     Ночь волшебства : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. Д. Кайдалова. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - (Миры Даниэлы).

     ISBN 9785171006112.

 

Стокетт, Кэтрин.

     Прислуга : [роман] / Кэтрин Стокетт ; пер. с англ. М. Александровой. - Москва : Фантом Пресс, 2017. - 512 с.

     ISBN 9785864717325.

 

Страут, Элизабет.
     Меня зовут Люси Бартон / Элизабет Страут ; пер. с англ. Е. Фрадкиной. - Москва : Э, 2016. - 187, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер).
     ISBN 9785699926572.

 

Фитцек, Себастьян.

     Тот, кто виновен : роман / Себастьян Фитцек ; пер. с нем. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 351 с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).

     ISBN 9785227076045.

 

Līdzīgi raksti:

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes