Nozaru literatūra

  

Bergmane, Anta.
    Juris Ziemelis : [biogrāfija] / A. Bergmane ; foto Uldis Ofkants. - [Rīga] : Autoinfo, [2009]. - 13 lpp. : il.

  

Briežkalns, Igors.
    No Narofominskas līdz Imulai : ...no pirmās līdz pēdējai stundai frontē... / Igors Briežkalns. - Rīga : Latviešu strēlnieku apvienība, 2009. - 84 lpp., [10] lp. kauju shēmas : il., portr. - Ietver bibliogr. (84. lpp.).
        ISBN 978-9984-397-86-3.

  

Būmanis, Jānis.
    Rudzātu pagasta baznīcas, krucifiksi, kapsētas un piemiņas vietas / J. Būmanis. - Rīga : [b.i.], 1998. - 111 lpp. : il. - Bibliogr.: 109.-110. lpp.
        ISBN 9984-92332-0.

 

 

Būmanis, Jānis.
    Rudzētu pagasta skolas laikmetu griežos / J. Būmanis. - Rīga : [b.i.], 1997. - 63, [1] lpp., [8] lp. il. - Bibliogr.: 63.-64. lpp.

  

Edeirs, Džons.
    Līderība un inovācija : kā veidot radošumu komandā un gūt idejas / Džons Edeirs ; no angļu val. tulk. Inese Bernsone. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 126 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Leadership for innovation.
        ISBN 978-9984-99148-1.

  

Es. Sabiedrība. Valsts : rokasgrāmata pilsoniskās izglītības pasniedzējiem / Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība. - Rīga : Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2006. - 104 lpp. : il., tab. - Bibliogr. rakstu beigās.
        ISBN 9984-97927-1.

  

Gadagrāmata, 2006 / Nacionālā ziņu aģentūra LETA ; red. Sandis Fatjanovs, Rudīte Kalpiņa ; fotogr. Baiba Aprāne, Gatis Dieziņš, Agnese Gulbe, Lauris Nagliņš, Mārtiņš Plūme. - Rīga : LETA, 2007. - 223 lpp. : diagr., il., ģīm., tab.
        Saturs: Gada notikumi 2006 ; Gada cilvēki 2006 ; Gada apskats 2006.

  

Gadagrāmata, 2007 / Nacionālā ziņu aģentūra LETA ; red. Mārtiņš Barkāns, Agris Strautnieks ; fotogr. Ieva Čīka, Lita Krone, u.c. - Rīga : LETA, 2008. - 143 lpp. : diagr., il., ģīm., tab.
        Saturs: 2007. gada notikumi aprakstos un fotoattēlos.

  

Gregorija, Anne.
    Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana / Anne Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Santa Ludbārža. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 199 lpp. : il. - (PR sērija). - Oriģ. nos.: Planning and managing public relations campaigns.
        ISBN 978-9984-99141-2.

  

Jaunietis un sociālā vide : palīgmateriāls sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem un pašvaldībām darbā ar sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem. - Rīga : Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2008. - 48 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 47. lpp.

 

 

Kurpatovs, Andrejs.
    Līdzeklis pret bailēm : ekspreskonsultācija / Andrejs Kurpatovs ; no kr. val. tulk. Marita Freija. - Rīga : Vieda, 2004. - 189, [2] lpp. : diagr. - (Mazais psihoterapeits).
        ISBN 9984-7017-9-4.

 

Landsmane, Inga.
    Narkoloģija / Inga Landsmane, Sarmīte Skaida, Ilze Stankeviča ; no somu val. tulk. Matīss Treimanis ; Astrīdas Stirnas red. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2008. - 476 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija: 475.-476.lpp. - Oriģ. nos.: Päihdelääketiede.
        Saturs: Apreibinošo vielu lietošana sabiedrībā ; Apreibinošās vielas un veselība ; Apreibinošo vielu neirobioloģija ; Atkarība no alkohola ; Ar alkohola lietošanu saistītās slimības ; Citas apreibinošas vielas.
        ISBN 978-9984-8131-6-5.

  

Latvijas bērnu ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO Konvencijas par Bērna tiesībām izpildi valstī : uzklausīšanai Ženēvā 2006. gadā. - Rīga : Organizācija "Glābiet bērnus", 2006. - 84 lpp. : sh., tab.

  

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata, 2008 = Yearbook of health care statistics in Latvia, 2008 / Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra. Veselības statistikas departaments. - 10. izdevums. - Rīga : Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, 2009. - 311 lpp. : tab. - (Latvijas medicīnas statistika). - Teksts paral. angļu un latviešu val.
        ISBN 978-9984-695-71-6.

  

Lonstrupa, Brita.
    Mācīt pieaugušos ar atvērtību / Brita Lonstrupa ; no angļu val. tulk. Ilze Fišere. - Atkārtotais izd. - Rīga : [Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība], 2007. - 95 lpp.

 

 

Lonstrupa, Brita.
    Mācīt pieaugušos ar atvērtību / Brita Lonstrupa ; no dāņu valodas tulkojusi Ieva Ābiķe. - [Rīga : Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2003]. - 124 lpp.
        2. grām. palīglīdzeklis pasniedzējiem pieaugušo izglītošanas jomā.
        ISBN 9984-7180-4-2.
  

 

Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā : pētījums. - Rīga : Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2007. - 119 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr.  

 

 

Naudas plānošanas centra ABC / NPC Naudas plānošanas centrs. - Rīga : Naudas plānošanas centrs, [2009]. - 39 lpp. : il.

  

NVO bērnu tiesību tīkla ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā : organizācijas "Glābiet bērnus" pētījums ANO projekta ietvaros "Valsts vardarbība pret bērnu - vardarbības novēršana bērnu iestādēs". - Rīga : Organizācija "Glābiet bērnus", 2006. - 93 lpp.

  

Paegle, Dace.
    Rokasgrāmata darbam ar patvēruma meklētājiem / Dace Paegle, Juris Gromovs ; IOM Starptautiskā migrācijas organizācija. - Rīga : Starptautiskā migrācijas organizācija Rīgas birojs, [2008]. - 71, [1] lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 67.-71. lpp.

  

Pieaugušo izglītības kvalitātes vadības (KV) - Eiropas modelis. - Rīga : Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2006. - 34 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-97927-4.

  

Profesionālais un sociālais guvums : Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas individuālajās mobilitātēs : Comenius, Grundtvig, mācību braucieni / Valsts aģentūra "Akadēmisko programmu aģentūra", Eiropas Savienības izglītības programma SOCRATES ; [atbildīgā redaktore: Maija Vītuma]. - Rīga : Akadēmisko programmu aģentūra, 2009. - 94 lpp. : il.

  

Rancevs, Dmitrijs.
    Kinotācijas : teksti par kino un ne tikai : raksti, esejas, recenzijas, intervijas / Dmitrijs Rancevs ; no krievu val. tulk.: Anna Auziņa, Ingmāra Balode, Inga Gaile ... [u.c.] ; priekšv. aut. Vadims Agapovs. - Rīga : Mansards ; Orbīta, 2009. - 483 lpp. - (Kino raksti bibliotēka). - Personu rād.: 467.-[476.] lpp.
        Saturs: Notācijas ; Sarunas ; Personālijas ; Recenzijas ; Festivāli ; Ne par kino.
        ISBN 978-9984-8122-2-9.

  

Raņķis, Ivars.
    Industriālās elektronikas pamati / I. Raņķis, A. Žiravecka ; Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. - 212 lpp. : il. - Bibliogr.: 212. lpp.

  

Ribickis, L.(Leonīds).
    Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās / L. Ribickis, Jānis Valeinis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. - Rīga : [RTU], 2008. - 286 lpp. : il. - Bibliogr. : 285.-286. lpp.
        ISBN 978-9984-99640-0.

  

Sirds veselības veicināšanas ieteikumi / Vilnis Dzērve ... [u.c.]. - Atkārt. un papild. izd. - Rīga : Sabiedrības veselības aģentūra, 2008. - 29 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 28.-29. lpp. - Apr. pēc vāka.
        ISBN 978-9984-99950-0.

  

Skatiens bez brillēm : metodiskais materiāls pasniedzējiem, skolotājiem, visiem, kas strādā ar tolerances un diskriminācijas jautājumiem : projekts "Ieklausies, izproti, pieņem!" Nr. 2005/017-495-03-01/2-74/39. - Rīga : Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2008. - 80 lpp. : il. - Bibliogr.: 54.-55. lpp.

  

Smitsons, Roberts.
    Rakstu krājums / Roberts Smitsons ; tulk. no angļu val. Laura Prikule. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2009. - 395 lpp. : il. - Bibliogr.: 385.-387. lpp. un rād. 388.-[395.] lpp. - Oriģ. nos.: The Collected writings.
        Saturs: Publicētie raksti. Intervijas. Nepublicētie raksti.
        ISBN 978-9984-397-85-6.

  

Šarma, Robins S.
    Kurš raudās pēc tavas nāves? / Robins S. Šarma ; no angl. val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, 2009. - 220,[1] lpp. - Oriģ. nos.: Who will cry when you die?.
        ISBN 978-9984-8007-7-6.

  

Veselības statistikas rādītāji : definīcijas, aprēķinu formulas un datu ieguves avoti = Health statistics indicators : definitions, formulas and data acquirement sources / Latvijas Republikas Labklājības ministrija, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra. Veselības statistikas departaments = Health statistics indicators : definitions, formulas and data acquirement sources / Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, Health Statistics and Medical Technology Agency. Health Statistics Department. - 5. izdevums. - Rīga : Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra, 2009. - 175 lpp. : tab. - (Latvijas medicīnas statistika). - Teksts paral. angļu un latviešu val.
        ISBN 9984-695-72-3.

    

Volmeše, Susanne.
    Kustībās slēptā gudrība, jeb, Kā kļūt fiziski un garīgi līdzsvarotam / Susanne Volmeše ; no zviedru valodas tulkojusi Vineta Svelča ; Toštena Andersona ilustrācijas. - Rīga : Madris, [2009]. - 88, [1] lpp. : il. - (Veselīgs dzīvesveids). - Bibliogr.: 88.-[89.] lpp.
        ISBN 978-9984-310-02-2.

  

Ziedars, Jēkabs.
    Šūpo šūpuli : kā apturēt tautas izmiršanu : studija / Jēkabs Ziedars. - [Rīga] : B. Ziedare, 2009. - 159 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-397-97-9.

  

Агни Йога : учение живой этики. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 1183 с. - (Антология мысли).
        Том 1.
        ISBN 5-04-009673-9.

  

Верищагин, Дмитрий.
    Уверенность : система дальнейшего энергоинформационного развития : V ступень первый этап / Д. Верищагин. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 2002. - 187 с. : ил. - (система дальнейшего энергоинформационного развития ( ДЭИР).
        ISBN 5-8378-0082-4.

  

Дейноу, Шейла.
    Как пережить опасный возраст ваших детей? : [пер. с англ.] / Шейла Дейноу. - Москва : МИРТ, 1995. - 377,[2] с. - (Путь к успеху = Путь к счастью). - Ориг. назв.: How to survive your teenagers.
        ISBN 5-85029-062-1.

  

Делис, Дин К.
    Парадокс страсти: она его любит, а он ее нет / Дин К. Делис ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : МИРТ, 1994. - 446,[1] с. - (Путь к успеху = путь к счастью). - Ориг. назв.: The passion paradox when one loves more than the other.
        ISBN 585029046X.

  

Жикаренцев, Вадимир Васильевич.
    Жизнелюбие : практ. система возвращения к жизни / Владимир Жикаренцев. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петребург : Валери СПД, 2002. - 206, [1] с. : ил. - На обл. в подзаг.: Обретение внутр. силы.
        ISBN 5-699-01248-6. - ISBN 5-8142-0120-7.

  

Куликова, Татьяна Абрамовна.
    Семейная педагогика и домашнее воспитание : учеб. для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений / Т. А. Куликова. - Москва : Academia, 1999. - 230, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 227-229.
        ISBN 5-7695-0338-6.

  

Норвуд, Робин.
    Надо ли быть рабой любви? / Робин Норвуд ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : МИРТ, 1994. - 446,[1] с. - (Путь к успеху = путь к счастью). - Ориг. назв.: Women who love too much.
        ISBN 5-85029-054-0.

  

Овчарова, Р. В.(Раиса Викторовна).
    Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. - Москва : Сфера, 2001. - 478, [1] c. : ил., табл. - Библиогр.: с.477.
        ISBN 5-89144-177-2.

  

Пэйдж, Сьюзен.
    Если я такая замечательная, то почему я до сих пор одна? : пер. с англ. / Сьюзен Пэйдж. - Москва : МИРТ, 1994. - 378,[1] с. - (Путь к счастью = Путь к успеху). - Ориг. назв.: If i'm so wonderful, why am i still single?.
        ISBN 5-85029-042-7.

  

Синельников, Валерий Владимирович.
    Сила намерения / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 122,[1] c. : ил., табл. - (Тайны подсознания).
        ISBN 5-227-01929-0.

  

Свияш, Александр.
    Как быть, когда всё не так, как хочется / Александр Свияш. - 6. изд., перераб. и доп. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 250, [1] с. : ил. - (Ступени в разумный мир). - Библиогр.: с. 249.
        ISBN 5-9524069-6-3.

  

Тамаш, Марика.
    Потерянный возраст / Марика Тамаш. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 188 с. : ил. - (Сам себе психолог).
        ISBN 5-947237-95-4.

  

Хьюитт, Вильям.
    Тайные возможности вашей психики : развитие экстрасенсорных способностей / Вильям Хьюитт ; пер. с англ. О. Левых. - Санкт-Петербург : Питер, 2000. - 212, [1] с. : ил. - (Сам себе психолог).
        ISBN 5-314-00070-9.

  

Энтони, Роберт.
    Секреты уверенности в себе / Роберт Энтони ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : МИРТ, 1994. - 413,[1] с. ; 18 см. - (Путь к успеху = Путь к счастью). - Ориг. назв.: The ultimate secrets of total self-confidence.
        ISBN 5-85029-047-8.

  

Юнг, Карл Густав.
    Божественный ребенок : [аналит. психология и воспитание : сборник ] / Карл Густав Юнг; сост. и авт. предисл. П. С. Гуревич. - Москва : Олимп : АСТ ; Назрань, 1997. - 398 с. - (Классики зарубежной психологии).
        ISBN 5-7370-0493-4.

 

 

      

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

  

Azoru salu dzejas antoloģija / sast.: Urbanu Betenkūrs un Leons Briedis ; no portugāļu val. atdz. un priekšv. aut. Leons Briedis. - [Rīga] : Minerva, 2009. - 219 lpp. - Oriģ. nos.: Antologia da poesia açoriana.
        Aut.: Žozē Marija de Agijars Karreiru, Žozē Enriki Santušs Barušs, Eduardu Betenkūrs Pintu, Urbanu Betenkūrs, Luišs Filipi Boržišs, Emanuels Žorži Boteļju, Emanuels Fēlikss, Madalena Ferāna, Adelaidi Freitaša, Žozē Martinšs Garsija, Fernandu Martiņju Gimarainšs, Māriu Kabrals, Markolinu Kandeijašs, Antēru de Kentāls, Natālija Korreija, Armandu Kortišs-Rodrigišs, Fransišku Žozē Košta, Žozē Enriki Boržišs Martinšs, Ivu Mašādu, Ruijs Mašādu, Žoau-Luišs de Medeirušs, Robertu de Meškita, Manuels Garsija Monteiru, Vitorinu Nemēziu, Ālamu Olivera, Vašku Pereira da Košta, Luiza Ribeiru, Gabriela Silva, Pedru da Silveira, Eduīnu de Žezušs.
        . - ISBN 978-9984-637-44-1(atcelts).

  

Džeimsa, Erika.
    Dzīves krustceles : romāns / E. Džeimsa ; no angl. val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 416 lpp.
        ISBN 978-9984-354-76-7.

  

Kūpers, Glens.
    Mirušo bibliotēka : septītā dēla noslēpums : [romāns] / Glens Kūpers ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2009. - 382 lpp. - Oriģ. nos.: Library of the dead.
        ISBN 978-9984-354-66-8.

  

Rēzekne - 2009 : literāri māksliniecisks almanahs / sast. Olga Afanasjeva. - Rēzekne : [b.i.], 2009. - 257 lpp. : il.

  

Rīgerte-Tālivalde, Irēna.
    Saules zaļā starā... : dzeja / Irēna Rīgerte-Tālivalde ; [fotogr. Juris Močuļskis]. - [B.v.] : Adverts, 2008. - 107, [2] lpp. : fotogr.

  

Stumbre, Lelde.
    Mācītājas māja : [romāns] / Lelde Stumbre ; māksl. A. Otto. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 171 lpp. : il. - (Lata romāns ; 9(123).
        ISBN 978-9984-8273-6-0.

  

Zīle, Monika.
    Pati sev māsa : (Lakstīgalu asaras 2) : romāns / Monika Zīle ; māksl. M. Rikmene. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 3 (117).
        ISBN 978-9984-8272-1-6.

 

 

      

Daiļliteratūra krievu valodā

  

Бронте, Шарлотта.
    Виллет : пер. с англ. / Шарлотта Бронте. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2009. - 557 с. - Ориг. назв.: Villete.
        ISBN 978-966-14-0163-0. - ISBN 978-5-9910062-1-7.

  

Вербинина, Валерия.
    Синее на золотом / Вербинина Валерия. - Москва : Эксмо, 2009. - 347 с. - (Вера, надежда, любовь).
        ISBN 978-5-699-33809-2.

  

Гарбера, Кэтрин.
    Город греха : роман / Кэтрин Гарбера ; пер. с англ. Э. Э. Кунтыш. - Москва : АСТ, 2009. - 254 с. - Ориг. назв.: Sex With a Stranger. .
        ISBN 978-5-17-060563-7. - ISBN 978-5-403-01819-7.

  

Знаменская, Алина.
    Свидетельница : роман / Алина Знаменская. - Москва : АСТ, 2009. - 349 с.
        ISBN 978-5-17-060341-1. - ISBN 978-5-403-01859-3. - ISBN 978-5-17-060333-6. - ISBN 978-5-403-01858-6.

  

Майер, Стефани.
    Гостья : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. Н. Балашовой. - Москва : АСТ, 2009. - 668, [4 ] с. - Ориг. назв.: The Host.
        ISBN 978-5-17-062134-7. - ISBN 978-5-403-02132-6.

  

Маринина, Александра Борисовна.
    Взгляд из вечности : роман / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382 с. - (А. Маринина - королева детектива).
        Кн. 1. Благие намерения.

  

Митчелл, Дэвид.
    Литературный призрак / Дэвид Митчелл ; пер. с англ. И. Климовицкой. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2009. - 605, [1] с. - Ориг. назв.: Ghostwritten. .
        ISBN 978-5-699-37154-9.

  

Робертс, Нора.
    Там, где живет надежда : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 478 с. - Ориг. назв.: Sanctuary.
        ISBN 978-5-699-37015-3.

  

Смит, Барбара Доусон.
    Беспутный холостяк : роман / Барбара Доусон Смит ; пер. с англ. Н. В. Паниной. - Москва : АСТ, 2009. - 313, [7] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: The Rogue Report.
        ISBN 978-5-17-059487-0. - ISBN 978-5-403-01358-1.

  

Токарева, Виктория Самойловна.
    Дерево на крыше : [сборник] / Виктория Токарева. - Москва : АСТ, 2009. - 319 с.
        Содерж.: Дерево на крыше ; Мужская верность ; Можно и нельзя ; Старая собака ; Пропади оно пропадом.
        ISBN 978-5-17-057295-3. - ISBN 978-5-403-00519-7. - ISBN 978-5-17-057293-9. - ISBN 978-5-403-00516-6. - ISBN 978-5-17-058761-2. - ISBN 978-5-403-00857-0.

  

Файн, Александр Маркович.
    Прости, мое красно солнышко : [сборник] / Александр Файн. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2009. - 254 с. - Содерж.: Мальчики с Колымы ; Прости, мое красно солнышко ; Чистая душа ; Дуська.
        ISBN 978-5-17-058780-3. - ISBN 978-5-271-23507-8. - ISBN 978-5-226-01445-1.