Nozaru literatūra 

 

 

Baņģieris, Varis.
    Dienlilijas / Varis Baņģieris. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 29, [3] lpp., [16] lpp. iel.
        ISBN 978-9984-408-99-6.

 

  

Bikše, Kaspars.
    Lūdzu, skolotāj... : ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā : lekciju konspekts / Kaspars Bikše ; zīm. Annemarta Kreituse. - Rīga : Skola un Ģimene, 2009. - 126 lpp. : il.
        3. d.
        ISBN 978-9984-397-80-1.

 

  

400 idejas sētai un mājai Latvijā : laukos un pilsētā / sast. Vivanta Volkova ; red. un priekšv. sarakst. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 237 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8273-7-7.

   

Dimants, Ainārs.
    Žurnālistika : mācību un rokasgrāmata / Ainārs Dimants, Stefans Russ-Mols. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009. - 382 lpp. : diagr., il. - Bibliogr.: 355.-382. lpp. un nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-8283-1-2.

 

  

Dirkss, Koens.
    Tava prāta klupšanas akmeņi : ko iesākt ar emocijām darbā: racionāls efektivitātes treniņš / Koens Dirkss, Teo Eizermanss ; no angļu val. tulk. Maija Treilona. - Rīga : Jumava, 2009. - 77, [1] lpp. : tab. - Oriģ. nos.: The stumbling blocks of the mind.
        ISBN 978-9984-387-09-3.

 

  

Eiropas Padome - 800 miljoni eiropiešu / Terija Deivissa priekšv. - [B.v.] : [b.i.], 2009. - 102 lpp.

 

  

Jansone, Ivita.
    Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā : mācību metodiskais līdzeklis / Ivita Jansone, Iveta Dambe. - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2009. - 68 lpp. : diagr., sh., tab. - (Sociālā darba speciālistiem). - Bibliogr.: 67.-68. lpp.
        ISBN 978-9984-98427-8.

 

  

Jefimova, Astrīda.
    Konsultēšanas metode sociālā pedagoga darbībā : mācību metodiskais līdzeklis / Astrīda Jefimova, Antoņina Tarasova ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība" ; foto un vāka noform.: Raisa Breslava. - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2008. - 81 lpp. : sh., tab. - (Sociālā pedagoģija). - Bibliogr.: 79.-81. lpp.
        ISBN 978-9984-98422-3.

 

  

Lasmane, Zane.
    Sociālais darbs kā profesionālā karjera Latvijā ; Latvijas sociālo darbinieku profesijas standarti un profesijas nolikums un Latvijas sociālo aprūpētāju sociālo rehabilitētāju un sociālās palīdzības organizātoru profesiju standarti un nolikumi : mācību metodiskais līdzeklis / Zane Lasmane ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība". - Rīga : Attīstība, 2001. - 188 lpp. dal. pag. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 90.-94. lpp.
        ISBN 9984-95432-3.

 

  

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2010 / sast. un red. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku avīze, 2009. - 355 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8274-0-7.

 

  

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2010 / sast. un priekšv. aut. Aldis Sāvičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 237, [2] lpp. : krās. il., diagr., tab.
        ISBN 978-9984-8273-8-4.

 

  

Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas : 2009. gada 15. aprīļa zinātniskā semināra materiāli / Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2009. - 58 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs.
        Saturs: Ko varam mācīties no ekonomikas vēstures? / I. Brīvers. Latvijas industrializācija un deindustrializācija: pusotra gadsimta starp Rietumeiropu un Austrumeiropu / A. Fedotovs. Cilvēkkapitāla attīstības tendences Latvijā / L. Kamola. Pilsētu veidošanās tendences Latvijā / U. Kamols. Latvijas tautsaimniecība virzībā uz zināšanām balstītu ekonomiku: sasniegumi un problēmas / G. Oļevskis. Darbaspēka starptautiskās emigrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā / N. Ozols. Īpašuma aprobežojumu ar inženierkomunikācijas tīkliem tiesiskā regulējuma attīstība Latvijā / E. Saulītis. Latvijas ekonomika laika griežos un mūsdienu problēmas / J. Saulītis.
        ISBN 978-9984-323-77-0.

 

  

Nikitenko, Sanita.
    Rudens : 100 radošas idejas / Sanita Nikitenko ; aut. zīm. un foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 64 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-355-4.

 

  

Nucho, Aina Ozoliņa.
    Garīgā inteliģence: meklējumi un attīstība / Aina Ozoliņa-Nucho, Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, 2009. - 167 lpp. : grafiki, tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Psiholoģija izglītībai). - Ietver bibliogr.: [161.-167. lpp.].
        ISBN 978-9984-460-85-7.

 

  

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola / sast. Inta Pujāte ; latviešu val. red. Gunta Ķīse ; tulk. angļu val. Stella Pelše ; māksl. un fotogr. Vjačeslavs Fomins. - [Rēzekne] : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 43, [3] lpp. : il., ģīm. - Hronoloģija krievu un angļu val.

 

  

Skaistuma vēsture / sast. Umberto Eko ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 438 lpp. : krās. il. - Citātu avoti: 431.-432.lpp. - Oriģ. nos.: Storia della bellezza.
        Saturs: Estētiskais ideāls Grieķijā ; Apolloniskais un dionīsiskais ; Skaistums kā samērs un harmonija ; Gaisma un krāsa viduslaikos ; Briesmoņu skaistums ; No ganītes līdz eņģeliskajai sievietei ; Maģiskais skaistums 15.un 16.gadsimtā ; Dāmas un varoņi ; No grācijas uz nemierīgo skaistumu ; Saprāts un skaistums ; Cildenais ; Romantiskais skaistums ; Skaistuma reliģija ; Jaunais priekšmets ; Mašīnu skaistums ; No abstraktajām formām iekšup matērijas dzīlēs ; Mēdiju skaistums.
        ISBN 978-9984-233-12-3.

 

  

Skubiņa, Valda.
    Brīvprātīgie sociālajā darbā : māc. metod. līdz. / Valda Skubiņa ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstsk. "Attīstība". - Rīga : Attīstība SDSPA, 2001. - 114 lpp. : il. - Bibliogr.: 111.-114.lpp.
        ISBN 9984-95430-7.

 

  

Stetems, Bils.
    Zini, ko tu pērc! : e-vielu labirints pārtikas produktu veikalā / Bils Stetems ; no angļu val. tulk. Ruta Galoburda. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 175 lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Chemical maze shopping companion.
        ISBN 978-993-400-842-9.

 

  

Šlesindžere, Lora.
    10 muļķības, ar kurām laulātie sabojā savstarpējās attiecības / Lora Šlesindžere ; no angļu val. tulk. Dace Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 293, [3] lpp. - Oriģ. nos.: 10 stupid things couples do to mess up their relationships.
        ISBN 978-9984-403-30-4.

 

  

Špona, Ausma.
    Audzināšana. Pašaudzināšana / Ausma Špona, Inta Čamane. - Rīga : RaKa, 2009. - 260 lpp. : diagr., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.: 254.-260. lpp.
        ISBN 978-9984-460-84-0.

 

  

Tomass, Ričards.
    Daba dziedē sāpes : drošas un iedarbīgas dziedināšanas rokasgrāmata / Ričards Tomass ; konsultants un priekšv. aut. Dr. Pīters Olbraits ; no angļu val. tulk. Gunta Lebedoka. - Rīga : Madris, [2009]. - 160 lpp. : krās. il., tab. - Bibliogr.: 155. lpp. - Oriģ. nos.: The complete book of natural pain relief.
        ISBN 978-9984-310-50-3.

 

  

Turka, Ināra.
    Pesticīdi un vide / Ināra Turka ; Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, Zviedrijas-Latvijas kopprojekts "Vidi saudzējoša lauksaimniecība, BAAP II". - [Ozolnieki] : Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000. - 35 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 35.lpp.

 

  

Zalcmane, Sandra.
    Sociālais darbs ar cilvēku tirdzniecībā cietušām personām : mācību metodiskais līdzeklis / Sandra Zalcmane ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība". - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2004. - 45 lpp. - Bibliogr.: 44.-45. lpp.
        ISBN 9984-96953-3.

 

  

Zeidlers, Ints.
    Pašmasāža / Ints Zeidlers. - 2. izd. - Rīga : Avots, 2009. - 100, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 99.-[101.] lpp.
        ISBN 978-9984-8008-5-1.

 

  

Žlabe, Gertija.
    Sociālā darba funkcijas ar brīvības atņemšanu sodīto personu sociālās dzīves normalizācijā : māc. metod. līdz. / Gertija Žlabe ; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība". - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2000. - 139 lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 136.-139.lpp. un norādes parindēs.
        ISBN 9984-90978-6.

 

  

Буйвид, Эрнест.
    Латвийский путь: к новому кризису : сборник статей / Эрнест Буйвид. - Рига : Э. Г. Буйвид, 2009. - 413 с.
        ISBN 978-9984-396-05-7.

 

  

 

 

 

      

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

 

Berijs, Stīvs.
    Dzintara istaba : romāns / Stīvs Berijs ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Kontinents, 2008 (Jelgava). - 474, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Amber Room.
        ISBN 978-9984-354-39-1.

 

  

Brauns, Dens.
    Zudušais simbols : romāns / D. Brauns ; no angl. val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 509 lpp.
        ISBN 978-9984-354-95-8.

 

  

Dreika, Dagnija.
    Patiesības izrakumi : romāns-bildīšmīkla / Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, [2009]. - 213, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-410-33-3.

 

  

Ikstena, Nora.
    Šokolādes Jēzus : [eseju krājums] / Nora Ikstena ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 126, [2] lpp.
        Saturā nod.: Nacionālais pasūtījums. Dzīves māksla. Griķu eņģelis. Īstenība un koraļļi.
        ISBN 978-9984-8471-7-7.

 

  

Koelju, Paulu.
    Uzvarētājs ir viens : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 451, [2] lpp. - Oriģ. nos.: O vencedor estά sό.
        ISBN 978-9984-233-19-2.

 

  

Lukjanskis, Egils.
    Žēlsirdības dāvana / Egils Lukjanskis ; il. V. Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 250 lpp. : il. - (Lata romāns ; 11(125). - Romāns par ikdienišķu, bet reizē pārdzīvojumiem bagātu dzīvi. Tā darbība iesākas pirmskara Latvijā, turpinās kara laikā, kas viss negaidītu risinājumu rod mūsdienās.
        ISBN 978-9984-8274-7-6.

 

  

Meiere, Stefanija.
    Aptumsums : [romāna "Krēsla" turpinājums] / Stefanija Meiere ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 564, [1] lpp. - (Krēslas sērija ; 3. grām.). - Oriģ. nos.: Eclipse.
        ISBN 978-993-400-668-5.

 

  

Meiere, Stefanija.
    Rītausma / Stefanija Meiere ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 696, [1] lpp. - (Krēslas sērija ; 4. grām.). - Oriģ. nos.: Breaking dawn.
        ISBN 978-993-400-845-0.

 

  

Mofruā, Mirjela.
    Rūmī meita : pēc labākajām "Alķīmiķa" tradīcijām / Mirjela Mofruā ; no angļu val. tulk. Ieva Zālīte. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009. - 226, [6] lpp. - Oriģ. nos.: Rumi's Daughter.
        ISBN 978-9984-8282-7-5.

 

  

Šķipsna, Ilze.
    Vēja stabules : stāsti / I. Šķipsna. - [B.v.] : Tilta Apgāds, 1961. - 295 lpp.

 

  

Šķipsna, Ilze.
    Vidējā īstenība : stāsti / I. Šķipsna. - [B.v.] : Grāmatu Draugs, 1974. - 187 lpp.

 

 

         

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

 

Антропов, Петр(Петр Иванович).
    Я последний романтик ушедшей эпохи... : избранная лирика / Петр Антропов. - Рига : JUMI, 2007. - 226 с. : ил.
        ISBN 978-9984-301-42-6.

 

  

Бойня в Майами : пер. с англ. / Пендлтон, Д. ; Убить, чтобы остаться / Филипс, Д. ; Труп на сцене / Браун, К. - Москва : Интердайджест, 1993. - 365 с. - (Супер криминальный клуб). - Ориг. назв.: Slaughter in Miami.
        ISBN 582840024X.

 

  

Браун, Картер.
    Могилы, которые я раскапываю ; Унылая соблазнительница ; Ледяная обнаженная / Картер Браун ; пер. с англ. О. Колесникова, А. Коршунова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 414 с. - (Pulp Fiction). - Ориг. назв.: Graves, i Dig!.
        ISBN 978-5-699-38257-6.

 

  

Браун, Картер.
    Красотка : [романы] : пер. с англ. / Картер Браун ; сост. В. П. Кирчев. - Новосибирск : ЭЯ, 1992. - 431 с. - (Криминальный роман ; Вып. 8).
        Содерж.: Бэби, ценой в миллион ; Блондинка ; Красотка ; Жестокая Саломея.
        ISBN 5-87216-011-9.

 

  

Васильев, Владимир.
    Идущие в ночь / Владимир Васильев, Анна Ли. - Москва : АСТ, 2002. - 605 с. - (Звездный лабиринт : Коллекция).
        ISBN 5-17-006711-9.

 

  

Вильямс, Чарлз.
    Дыхание смерти ; Большой обманщик ; Человек в бегах ; Бетонный фламинго ; Глубокое синее море : пер. с англ. / Чарлз Вильямс. - Москва : Центрполиграф, 1992. - 538 с. : ил. - (Мастера остросюжетного детектива ; Вып .10).
        ISBN 5-7105-0029-1.

 

  

Воронин, Андрей.
    Груз для Слепого : [роман] / Андрей Воронин. - Москва : Мартин ; АСТ, 1997. - 383 с.
        ISBN 5-88105-079-7.

 

Гарднер, Эрл Стенли.
    Мейсон рискует : Показания одноглазой свидетельницы : : повесть : : роман / Э.С.Гарднер. - Петрозаводск : Барс, 1992. - 235 с. : ил. - (Зарубежный детектив).
        ISBN 585914010X.

 

  

Гаррисон, Гарри.
    Мир смерти / Гарри Гаррисон ; сост. И.Л. Павловский. - Москва : Матеко, 1991. - 416 с. - (Миры фантастики).
        Содерж.: Неукротимая планета ; Специалист по этике ; Конные варвары ; Линкор в нафталине.
        ISBN 57012010009.

 

  

Гаррисон, Гарри.
    Фантастическая сага : сборник научно-фантастических произведений : пер. с англ. / Гарри Гаррисон ; сост. Е. А. Девис. - Москва : Мир, 1991. - 428 с.
        ISBN 5-03-002651-7.

 

  

Джеймс, Филлис Дороти.
    Неестественные причины : роман / Филлис Дороти Джеймс ; пер. с англ. И. Бернштейн, Л. Мотылева, Г. Чхартишвили. - Москва : Независимая газета, 2002. - 415 с. - (Сочинитель убийств). - Ориг. назв.: Unnatural Causes.
        ISBN 5-86712-129-1.

 

  

Дойл, Артур Конан.
    Затерянный мир : фантастические произведения пер. с англ. / Артур Конан Дойл ; послесл. М. Урнова ; ил. Л. Фалина. - Москва : Правда, 1990. - 510 с. : ил.
        ISBN 5-253-00166-2.

 

  

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Летучий самозванец : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 379 с. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 978-5-699-37657-5.

 

  

Жаколио, Луи.
    Грабители морей : роман / Л. Жаколио ; пер. с франц. Е. Киселева. - Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1992. - 335 с.
        ISBN 5-7610-0326-0.

 

  

Живой, А. Я.
    Битва на Калке : эпизод первый / А. Я. Живой. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2006. - 375 с. - (Альтернативная фантастика).
        ISBN 5-17-037560-3. - ISBN 5-9725046-9-3.

 

  

Живой, А. Я.
    Сицилийское королевство / А. Я. Живой. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2007. - 375 с. - (Альтернативная фантастика).
        ISBN 978-5-17-046457-9. - ISBN 978-5-9725087-3-0.

 

  

Жуков, Вячеслав Владимирович.
    Ненастоящий полковник / Вячеслав Жуков. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 443 с. - (Убойный отдел).
        ISBN 5-699-07999-8.

 

  

Завозова, Анастасия Михайловна.
    Таран и Недобитый Скальд : роман / А.Завозова ; худож. В.Успенская. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2003. - 442 с. : ил.
        ISBN 5-935562-64-2.

 

  Ильф, Илья Арнольдович.
    Двенадцать стульев ; Золотой теленок / И. Ильф, Е. Петров. - Рига : Транс-издевейс, 1991. - 589 с. : ил.   

Казаков, Дмитрий.
    Грязная магия : фантастический роман / Дмитрий Казаков. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 394 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-032077-9. - ISBN 5-9713050-8-5. - ISBN 5-9578229-6-5.

 

  

Картер, Крис.
    Распинатель : роман / Крис Картер. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 382 с. - (Мастера остросюжетного романа). - Ориг. назв.: The Crucifix Killer.
        ISBN 978-5-9524455-9-8.

 

  

Картленд, Барбара.
    Ускользающий ангел ; Английская роза : романы / Барбара Картленд ; пер. с англ. С. Саксина и Т. Черезовой. - Москва : ЭКСМО-Пресс ; ЭКСМО-Маркет, 2000. - 380 с. - Ориг. назв.: An Angel Runs Away.
        ISBN 5-04-004496-8.

 

  

Кин, Дэй.
    Моя плоть сладка ; Поцелуй или смерть ; Любовь и преступная ненависть ; Исчезла любимая : романы : пер. с англ. / Дэй Кин. - Москва : Центрполиграф, 1992. - 496 с. : ил. - (Мастера остросюжетного детектива ; Вып. 6).
        ISBN 5-7001-0015-0.

 

  

Криминальные войны РУОП / [Дащкова, П., Устинов, С., Руденко, Б., Молчанов, А., Волос, А., Сергеев,А.]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 470, [2] с.
        ISBN 5-04-002560-2.

 

  

Кэрролл, Стивен.
    Комната влюбленных : роман / Стивен Кэрролл ; пер. с англ. Т. Апакидз]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 283, [2] с. - (Любовь без правил). - Ориг. назв.: The Lover's Room.
        ISBN 978-5-9985001-5-2.

 

  

Ливадный, Андрей Львович.
    Бремя воина : романы / Андрей Ливадный. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 604 с. - (Экспансия). - (Дорога к звездам).
        ISBN 5-699-07326-4.

 

  

Никитин, Юрий Александрович.
    Уши в трубочку / Юрий Никитин ; худож. Лео Хао. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 508 с. - Цикл "Зубы настежь".
        ISBN 5-699-04006-4.

 

  

Остросюжетный детектив : романы. - Харьков : Интербук-Украина, 1992. - 703 с.
        Содерж.: Нервы / Д.Френсис ; Одержимый / Д.Чейз ; Убийца полицейских / Эд Макбейн ; Дело о нервном соучастнике/ Э.Гарднер.
        ISBN 5-7664-0664-9.

 

  

Райан, Нэн.
    Аромат розы : роман / Нэн Райан ; пер. с англ. В. А. Сазонова. - Москва : АСТ, 2000. - 381 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Desert Storm.
        ISBN 5-17-003333-8.

 

  

Роулэнд, Пора Джо.
    Засекреченные приключения Шарлотты Бронте / Роулэнд, Лора Джо ; пер. с англ. - Москва : АСТ, 2010. - 415, [1] с. - Ориг назв.: The Secret Adventures of Charlotte Bronte.
        ISBN 978-5-17-058470-3.

 

  

Саймак, Клиффорд.
    Братство Талисмана : фантастические произведения / Клиффорд Саймак ; сост. Д. Исаков ; пер. с англ. Р. Рыбнина, А. Ставинской, Д. Жукова, С. Васильевой, Л. Моргуна. - Москва : Интерфейс, 1992. - 447 с.
        Содерж.: Торговля в рассрочку ; Необъятный двор ; Кимон ; Театр теней ; Братство Талисмана.
        ISBN 5-7016-0002-5.

 

  

Саймак, Клиффорд.
    Заповедник гоблинов : сборник зарубежной фантастики / Клиффорд Саймак, Фрэнсис Карсак, Артур Кларк. - Воронеж : Первичная организация Союза журналистов редакции газеты "Коммуна", 1991. - 414 с. - (Библиотека "Коммуны" ; Том 1).
        ISBN 586742009.

 

  

Свиридов, Алексей.
    Миры, что рядом : Сборник фантастических произведений / Алексей Свиридов ; худож. М. Иевлева, В. Мартыненко. - Москва : Траян-Р ; Полина, 1996. - 570,[1] с. : ил. - (Феникс).
        Содерж.: Человек с железного острова ; Десять минут за дверью ; Человек с дешевым плейером : рассказы ; Да, я умею смеяться... : песни.
        ISBN 5-88117-023-7.

 

  

Стаут, Рекс.
    В лучших семействах ; Слишком много женщин : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Санина, В. Орлова. - Москва : Интерграф Сервис, 1992. - 350 с. : ил. - (Все звезды ; Книга 7).
        ISBN 5-85052-034-1.

 

  Стаут, Рекс.
    Бокал шампанского : Право умереть : : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Горского, ю. Смирнова. - Москва : Интерграф Сервис, 1990. - 239 с. : ил. - (Все звезды. 1).
        ISBN 5-85052-002-3.

 

Стаут, Рекс.
    Убийство из-за книги ; Дело о скрученном шарфе : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Санина, Н. Емельянниковой, Б. Озерова. - Москва : Интерграф Сервис, 1992. - 223 с. : ил. - (Все звезды ; Книга 8).
        ISBN 5-85052-036-8.

 

  

Стаут, Рекс.
    Умолкнувший оратор ; Окончательное решение : романы / Рекс Стаут ; пер. с англ. А. Горского, Ю. Смирнова ; послесл. Г. Анджапаридзе. - Москва : Интерграф Сервис, 1990. - 240 с. : ил. - (Все звезды ; Книга 2).
        ISBN 5-85052-003-1.

 

  

Твин Пикс : Тайный дневник Лоры Палмер / Дж. Линч. Воспоминания специального агента ФБР Дэйла Купера / С. Фрост / пер. с англ. Ю. Кацнельсон, Т. Шишова. - Москва : Вагриус ; Ростов-на-Дону : Гермес, 1993. - 447 с.

 

  

Федотова, Надежда Григорьевна.
    Куда они уходят : роман / Надежда Федотова. - Москва : АРМАДА ; АЛЬФА-КНИГА, 2007. - 348 с. - (С веселой историей).
        ISBN 5-935568-71-3.

 

  

Флеминг, Ян.
    Живи и дай умереть ; Операция "Шаровая молния" ; Доктор No ; Жизнь дается лишь дважды : романы : пер. с англ. / Ян Флеминг. - Москва : Центрполиграф, 1992. - 508 с. - (Мастера остросюжетного детектива ; Вып. 14).
        ISBN 570010533.

 

  

Флеминг, Ян.
    На тайной службе Ее Величества : романы : : пер. с англ. / Я.Флеминг ; предисл. ю.Комова. - Москва : СКС, 1991. - 415 с.
        ISBN 5-86092-007-5.

 

  

Фьюри, Мэгги.
    Ориэлла / Мэгги Фьюри ; пер. с англ. В. Ю. Кравченко. - Москва : АСТ, 1996. - 686 с. : ил. - (Век дракона). - Ориг. назв.: Aurian.
        ISBN 5-88196-703-8.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. А. И. Корженевского, В. П. Ковалевского, Н. П. Штуцер. - Рига : Полярис, 1992. - 591 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 1. Кукловоды.
        ISBN 5-88132-001-8.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. И. Полоцк, Ю. Зараховича. - Рига : Полярис, 1992. - 495 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 2. Звездный зверь.
        ISBN 5-88132-012-3.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. А. Киракозова, Ю. Зараховича. - Рига : Полярис, 1993. - 495 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 4. Свободное владение Фарнхэма.
        ISBN 5-88132-017-4.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. Н. Виленской, И. Почиталина. - Рига : Полярис, 1994. - 479 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 7. Красная планета.
        ISBN 5-88132-043-3.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. Н. Виленской, А. Шарова. - Рига : Полярис, 1994. - 431 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 9. Космическое семейство Стоун.
        ISBN 5-88132-058-1.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. А. Иорданского, Е. Маевского. - Рига : Полярис, 1994. - 718 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 18. Число Зверя.
        ISBN 5-88132-099-9.

 

  

Хайнлайн, Роберт.
    Миры Роберта Хайнлайна / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. Н. Виленской. - Рига : Полярис, 1994. - 494 с. - Ориг. назв.: Worlds of Robert A. Heinlein.
        Книга 21. Уплыть за закат.
        ISBN 5-88132-091-3.

 

  

Чандлер, Рэймонд.
    Сестренка ; Убийство в дождь ; Бей-сити блюз ; В горах не бывает преступлений ; Высокое окно : романы и повести : пер. с англ. / Рэймонд Чандлер. - Рига : Стеф, 1992. - 734, [1] с. - (Детектив).