Nozaru literatūra

 

Bjaņs, Džidžuns.  

     Piecas veselības stihijas : divdesmit pieci ķīniešu zelta vingrojumi / Bjaņs Džidžuns ; Vita Ņikitina, tulkojums latviešu valodā ; Liene Apine, vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, ©2016. - 118, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934562020.

 

Ceriņa, Valda.  

     Vilhelms Purvītis - ainavu gleznotājs / Valda Ceriņa = Vilhelms Purvītis als Landschaftsmaler von 1890 bis 1910 / Valda Ceriņa. - [Inčukalna novads] : [Valda Ceriņa], [2018]. , ©2018. - 167 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 112.-114. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā, ar atsevišķām titullapām. - Grāmatas pamatā pētījums maģistra grāda iegūšanai Reinas Frīdriha Vilhelma universitātes Filozofijas fakultātē (Bonnā, Vācijā).
        ISBN 9789934195105.

 

Dzīsmu un dzīdōjumu grōmota : ērgeļnīkim un kōru dzīdōtōjim / Bernadetas Everses priekšvārds. - Rēzekne : Rēzeknes - Aglyunas diecezes kūrija, 2016. - 274, [6] lpp. ; 30 cm. - Teksti latgaliešu rakstu valodā. - Aprakstīts pēc vāka.

 

Klimats un ilgtspējīga attīstība / Dagnija Blumberga, Jānis Brizga, Agrita Briede, Džineta Dimante, Gunta Kalvāne [un vēl 5 autori] ; Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Inese Silamiķele ; literārā redaktore Anna Šmite ; vāka noformējumu sagatavojusi Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 383 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Viesturs Melecis, Māris Kļaviņš, Ilze Prūse, Zane Vincēviča-Gaile, Jānis Zaļoksnis.
        ISBN 9789934181368.

 

Mantrovs, Vadims.  

     Apdrošināšanas tiesības / Vadims Mantrovs ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Dr.iur. Inese Druviete, Dr.iur. Zane Pētersone ; redaktore Sandra Priedīte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 303 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 293.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 301.-303. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934183676.

 

Nītiņa, Daina, 1942.  

     Jāņa Endzelīna lingvistiskie uzskati / Daina Nītiņa ; [recenzenti: Jurģis Pakeris, Ojārs Bušs ; atbildīgā redaktore Ilga Jansone]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2016. - 205, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 166.-[192.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Alfabētisks personu rādītājs: 193.-[201.] lpp.
        ISBN 9789984742830.

 

Vilčuka, Irēna.  

     Arvīds Egle Latvijas glezniecībā / sastādītāja, teksta autore: Irēna Vilčuka ; dizains: Silvija Berezovska ; tulkojis Roberts Deglis. - Rēzekne : Rēzeknes mākslinieku kopa, 2019. - 199 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934230240.

 

Беннет, Майкл.  

     Забей! : как жить без завышенных ожиданий, здраво оценивать свои возможности и преодолевать трудности / Майкл Беннет, Сара Беннет ; перевод с английского Екатерина Бакушева. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 499, [1] с. : табл. ; 17 cm. - (Альпина : психология и философия).
        ISBN 9785961468939.

 

Жоголева, Ольга Александровна.
    Аллергия и как с ней жить : руководство для всей семьи / Ольга Жоголева. - Москва : Эксмо, 2020. - 267, [5] с. : иллюстрации ; 22 см. - На обложке : О чем спросить у врача - аллерголога? Можно ли делать прививки аллергику? Как проявляется пищевая аллергия?.
        ISBN 9785041059859.

 

Кийосаки, Роберт Т.
    [Rich Dad, Poor Dad for Teens]
    Богатый папа, бедный папа для подростков / Р.Т. Кийосаки, перевод с английского Л.А. Бабук. - Минск : Попурри, 2019. - 128 c. ; 20 cm. - (Богатый Папа).
        ISBN 9789851542938.

 

Штипплер, Андреас.
    Мышцы. Как у вас дела? : о том, как тренировка мышц укрепляет здоровье и омолаживает кожу / Андреас Штипплер, Норберт Регитниг-Тиллиан ; перевод с немецкого Ю.С.Кныш. - Москва : Эксмо, 2020. - 189, [3] с. : иллюстрации ; 20 см. - (ТелОвидение. Внутрь тела без скальпеля и рентгена).
        ISBN 9785041094089.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dimzule, Iveta.  

     Pieskarties debesīm / Iveta Dimzule ; vāka dizains: Igors Madžulis ; Pāvela Plotņikova atdzejojumi. - [Rēzeknes novads] : [Iveta Dimzule], [2020]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 100 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži dzejoļi tulkoti krievu valodā.
        ISBN 9789934230486. 

 

Dreika, Dagnija.
    Izklaides ar laiku : proza / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2020. - 201, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984411323.

 

Horsts, Džorns Ljērs.
    Alu cilvēks / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 268 lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs).
        ISBN 9789934204159.

 

Judina, Dace.
    Viļņos : romāns / Dace Judina ; vāka dizains un mākslinieciskais noformējums: Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Viļņos : Latvijas Mediji, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 264, [5] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti ; 3. grāmata). - Ziņas par autoriem: [266.-267.] lpp.
        ISBN 9789934157615.

 

Kamī, Alberts.
    Mēris : [romāns] / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Jumava, 2020. - 254 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934572593.

 

Konelijs, Maikls.
    Noziegumu hronists : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 400 lpp. ; 20 cm. - (#1 New Yourk Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359830.

 

Lekija, Mariana.
    Ko var redzēt no šejienes : [romāns] / Mariana Lekija ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Dace Lāže ; māksliniece Gita Treice. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Par tulkotāju: [271.] lpp.
        ISBN 9789984238128.

 

Loinerte, Luāna.
    Jānis Lapiņš. Karogs, vējos atraisījies, skrej / Luāna Loinerte ; Ivara Vimbas mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 140 lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (Latvijai 100). - Pielikumā: Jāņa Eduarda Lapiņa publikāciju saraksts 105.-140. lpp.
        ISBN 9789934204128.

 

Mihailovs, Aleksandrs.
    Politiskās represijas un likteņi : Latvijas republikas 101. gadadienai / Aleksandrs Mihailovs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 195 lpp. - Pielikumā: Uz Sibīriju izvesto Rēzeknes apriņķa iedzīvotāju saraksts.
        ISBN 9789984293325.

 

Morisa, Hetere.
    Cilkas ceļojums : romāns / Hetere Morisa ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 346, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934087653.

 

Sanda, Žorža.
    Valentīna / Sanda Žorža ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; māksliniece Lilija Rimicāne. - [Rīga] : Daugava, 2020. - 289 lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411293.

 

Šepa, Emēlija.
    Iezīmēti uz mūžu : [psiholoģiskās spriedzes romāns] / Emēlija Šepa ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934157547.

 

Valks, Jānis.

     "dāčinieki" : [romāns] / Jānis Valks ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktores Eva Jansone, Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 6/2020 (252). - Nosaukums rakstīts ar mazajiem burtiem pēdiņās. . - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Uz vāka: Mainoties notikumiem - maināmies arī paši!.
        ISBN 9789934157226.

 

Vuds, Toms.
    Miesassargs. Nāves spēle : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 464 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359793.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Burke, Alafair.
    The Ex / Alafair Burke. - London : Faber & Faber, 2016. - 384 pages ; 20 cm.
        ISBN 9780571328161.

 

Hosseini, Khaled.
    The Kite Runner : Khaled Hosseini. - London : Bloomsbury Publishing, 2018. - 343 pages ; 18 cm. - On cover: The number one international bestseller.
        ISBN 9781526604736.

 

Mansell, Jill.
    Maybe This Time : the heart-warming new novel of love and friendship from the bestselling author / Jill Mansell. - London : Headline Review, 2019. - 432 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781472248466.

 

Patterson, James.
    Instinct : you can't catch a killer without a little madness / James Patterson. - London : Arrow Books, 2018. - 400 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781787461307.

 

Paul, Gill.
    No Place For A Lady / Gill Paul. - London : Avon, 2015. - 432 pages ; 20 cm.
        ISBN 9780008102128.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданова, Ирина Анатольевна.
    Три Анны : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 780, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271291.

 

Вересков, Сергей.
    Шесть дней : роман / Сергей Вересков. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 19 см. - Пронзительный роман о молодости, смерти и любви.
        ISBN 9785041099176.

 

Вюргер, Такис.
    Клуб : роман / Такис Вюргер ; перевод с немецкого Н. Черепановой. - Москва : Рипол-Классик, 2020. - 238, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785386136680.

 

Горская, Евгения.
    Мы все не ангелы : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041107789.

 

Калинина, Наталья Дмитриевна.
    Секрет черной книги : роман / Наталья Калинина. - Москва : Т8 Издательские технологии ; RUGRAM, 2020. - 270, [2] с. ; 22 см. - (Проза Натальи Калининой).
        ISBN 9785517019509.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Кидд, Джесс.
    Смерть в стекле : [роман] / Джесс Кидд ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 с. ; 21 cm. - (Коллекционеры зла. Викторианский детектив).
        ISBN 9785041102326.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Гроза из поднебесья : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] c. ; 21 cm. - (Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками фронтовиков).
        ISBN 9785041104740.

 

Плетнева, Татьяна.
    Пункт третий : [роман] / Татьяна Плетнева. - Москва : Время, 2020. - 446 c. ; 17 cm. - (Непрошедшее время).
        ISBN 9785969119529.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Четыре всадника раздора : роман / Татьяна Викторовна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 cm. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785041115289.

 

Скотт, Эмма.
    Дотянуться до звезд / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [3] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041111427.

 

Тодд, Анна.
    Самые яркие звезды : роман / Анна Тодд ; перевод с английского Елены Корягиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 21 cm. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд и Эстель Маскейм). - Чувственная история о любви и заблуждении.
        ISBN 9785041105648.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Переплеты в жизни : сборник рассказов / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
        ISBN 9785041077211.

 

Шенбрунн, Светлана Павловна.
    Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст, 2019. - 956, [2] ; 20 cm. - (Семейный роман).
        Книга 2.
        ISBN 9785751615697. . - ISBN 9785751615680.

 

Līdzīgi raksti