Nozaru literatūra   

 

 

Akadēmiskā dzīve = Academic life : rakstu krājums / [aut. kolektīvs]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 135 lpp. : il.
        46/2009.
        ISBN 978-9984-451-25-1.
 

 

 

Akmens guļ uz ūdeņa : [tautas dziesmas par mums] / sast. un priekšv. sarakst. Māra Treiberga ; Irēnas Lūses noform. - Rīga : Lietusdārzs, [2009]. - 94, [1] lpp. - Bibliogr.: 94. lpp.
        Saturā aforismu aut.: Ernests Brastiņš, Anna Brigadere, Kārlis Egle, Zenta Mauriņa, Kārlis Skalbe, Kārlis Ulmanis, Krišjānis Valdemārs.
        ISBN 978-993-480-204-1.
 

 

 

Antiquitas Viva : studia classica / Latvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa un Hellēnistikas centrs ; redkol.: Valda Čakare, Nijole Juhņevičiene, Benedikts Kalnačs, Sergejs Karpjuks, Ojārs Lāms, Vita Paparinska, Ilze Rūmniece ; sast. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms, Brigita Aleksejeva ; latviešu val. tekstu lit. red. Gita Bērziņa ; angļu val. tektu tulk. un red. Māra Antenišķe ; priekšv. sarakst. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 169 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.
        3.
        ISBN 978-9984-450-86-5. 
 

 

 

Baltu un slāvu kultūrkontakti : rakstu krājums = Балто-славянские культурные связи : сборник статей / sast., atb. red. un priekšv. sarakst. Janīna Kursīte ; tulk. Ilze Šteina. - Rīga : Madris, 2009. - 598 lpp. : il., tab., kartes. - Bibliogr. rakstu beigās. - Rakstu krājums ir kaimiņvalstu zinātnieku saruna par kopīgo valodā, folklorā, arheoloģijā, vēsturē un citās saskares jomās. Tajā pārstāvēti gan arheologu, vēsturnieku, gan valodnieku, folkloras pētnieku, sociālās un kultūras antropoloģijas, literatūrzinātnes speciālistu un filozofu raksti. Rakstu krājums sākas ar ieskatu mitoloģijā un noslēdzas ar robežas jautājuma iztirzājumu filozofijā, pa vidu atstājot gana plašu telpu skatam uz baltu un slāvu kultūrtelpu no konkrētākiem redzespunktiem. - Paral. latviešu un krievu val.
        ISBN 978-9984-311-46-3.
 

 

 

Bariko, Alesandro.
    Hēgeļa dvēsele un Viskonsinas govis : pārdomas par kopto mūziku un moderno pasauli ; Bēgošais ģēnijs : divi apcerējumi par Džoakīno Rosīni muzikālo teātri / Alesandro Bariko ; no itaļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Neputns, 2009. - 127 lpp. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: L'anima di Hegele e le mucche del Wisconsin. Il genio in fuga.
        ISBN 978-9984-8074-4-7.
 

 

 

Cēbere, Gundega.
    Jānis Skučs / Gundega Cēbere ; lit. red. Guna Pence ; tulk. angļu val. Vita Limanoviča, Terēze Svilane ; māksl. Dita Pence. - Rīga : Neputns, 2009. - 87, [1] lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8074-5-4.
 

 

 

Dabaszinātnes : nozīmīgi dati, fakti, notikumi un ievērojamas personas / no vācu val. tulk. Larisa Vjatare ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2008. - 399 lpp. : il., fotogr. - Alfab. rād.: 387. -399. lpp. - Oriģ. nos.: Naturwissenschapten. Wann war? Was war? Wer war?.
        ISBN 978-9984-8006-2-2.
 

 

 

25 zivju vietas Latvijā / sast.: Juris Robežnieks, Aldis Jermaks ; priekšv. sarakst. Māris Olte ; foto: Aldis Jermaks, Andris Eglītis, Alvis Birkovs, Māris Olte, Edgars Lūsēns, Aivars Rudzinskis, Ināra Koha, Egīls Ozols, Māris Rudzītis, Ineta Ūdre, Andris Bergmanis, Juris Kuprijanovs, Ilmārs Birulis, Kārlis Freivalds. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 206 lpp. : il., kartes.
        ISBN 978-9984-8272-8-5.
 

 

 

Gerbers, Hanss Joahims.
    Gleznotājs Edgars Vinters : mans mērķis ir tiekties pretī gaismai / Hanss Joahims Gerbers, Ojārs Spārītis ; no vācu val. tulk. Aija Trauberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 175 lpp. : il., ģīm., faks., karte.
        Saturs: "Birztala" Tartu / H.J. Gerbers. Pirmā tikšanās ar gleznotāju Edgaru Vinteru 2001.gadā. Edgara Vintera dzīves un daiļrades ceļš: Bērnība; Skolas gadi un jaunība; Pirmās publikācijas; Studiju laiks Latvijas Mākslas akadēmijā; Karavīrs latviešu leģionā; Krievu gūstā; Tēlotājmākslas skolotājs un gleznotājs padomju laikā; Brīvība mākslā un atzinība pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā; Vintera skolotāji, to ietekme un mākslinieka rokraksta veidošanās; Dzīve mākslai. "Nabago ļaužu gleznotāja" Edgara Vintera paradokss / O. Spārītis. Edgara Vintera darbi, tehnikas un motīvi / H.J. Gerbers. Manas krāsas. Reprodukcijas / E. Vinters. Zīmējumi ar spalvu un zīmuli. Linogrebumi. Pastelis. Akvareļglezniecība. Eļļas glezniecība.
        ISBN 978-993-400-756-9.
 

 

 

Hausmanis, Viktors.
    Latviešu drāmas sākotne : [monogrāfija] / Viktors Hausmanis ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2009. - 318 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: [306.] lpp. un norādes parindēs. - Teātra zinātnieks V. Hausmanis monogrāfijā aplūko mūsu dramatiskās rakstniecības sākotni un vēro, kā latvieši mācījās lugas rakstīt, līdz Ādolfs Alunāns, Rūdolfs Blaumanis un Aspazija radīja komēdijas un drāmas, kuras gadu desmitu laikā rūsa nav maitājusi un kuras joprojām pieder pie latviešu kultūras bagātībām.
        ISBN 978-9984-8086-2-8.
 

 

 

Jānis Kreicbergs : [fotoalbums] / sast. un red. Alise Tīfentāle ; tekstu aut.: Laima Slava, Katrīna Teivāne, Alise Tīfentāle ; tulk. Lāsma Ēķe ; fotogr.: Ulvis Alberts, Bruno Apsītis, Aivars Āķis, Leons Balodis, Dzeno Basari, Gunārs Binde, Jānis Blumbergs, Valdis Brauns, Oļegs Burbovskis, Helēna Hofmane, Ilmārs Jākobsons, Valentīns Kronbergs, Ojārs Martinsons, Niko Millers, Leopolds Miltiņš, Jāzeps Ozoliņš, Vitālijs Stīpnieks, Ilga Sūna, Džozefs Šnēbergs. - Rīga : Neputns, 2009. - 240 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 236.-239. lpp. - Paral. latviešu un angļu val.
        
ISBN 978-9984-8074-6-1.
 

 

 

Jemberga, Sanita.
    VVF : prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas politiskā biogrāfija / Sanita Jemberga, Pauls Raudseps, Gunta Sloga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 420, [2] lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (393.-[413.] lpp.) un rādītāju (414.-[421]. lpp.).
        ISBN 978-9984-7898-9-7.
 

 

 

Jēruma, Inga.
    Ivars un Maija : 100 gadi dokumentālajā kino / Inga Jēruma ; teksts: Maija Selecka, Ivars Seleckis ; māksl. Zane Ernštreite ; foto: Ivars Seleckis ; izmantotas Gunāra Bindes, Harija Burmeistera, Igora Boikova, Ulda Brauna, Aivara Cāna, Aivara Čakstes, Aivara Dambekalna, Andreja Dripes, Aivara Dzelmes, Leopolda Elkšņa, Herca Franka, Ērika Fridrihsona, Arnolda Grosa, Voldemāra Gaiļa, Ojāra Griķa, Valda Ilzēna, Valdemāra Jemeļjanova, Oļega Kotoviča, Bruno Kozlovska, Ralfa Krūmiņa, Jāņa Krūmiņa, Valda Lavrinoviča, Vilhelma Mihailovska, Ulda Ofkanta, Jāņa Pilskalna, Raita Puriņa, Imanta Prēdeļa, Fainas Robinsones, Modra Resnā, Gvido Skultes, Andra Slapiņa, Jāņa Šulca, Aivas Veibrantes, Ulda Veisa, Kalvja Zalcmaņa fotogr. - Rīga : Neputns, 2009. - 462 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 451.-454. lpp.
        ISBN 978-9984-8074-8-5.
 

 

 

Jungs, Karls Gustavs.
    Psiholoģiskā tipoloģija un māksla / Karls Gustavs Jungs ; no vācu val. tulk. un sakārt. Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 99, [1] lpp. - Bibliogr. norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Psychologische typen.
        ISBN 978-9984-405-24-7.
 

 

 

Laime, Sandis.
    Svētā pazeme : Latvijas alu folklora / Sandis Laime ; Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve ; red. Ināra Stašulāne ; kopsav. angļu val. tulk. Valdis Bērziņš. - Rīga : Zinātne, 2009 (Rīga). - 469, [1] lpp. : il., ģīm., faks., k. - (Novadu folklora). - Izmantoto LFK manuskriptu saraksts: 410.-[412.] lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Latvijas alu pētniecības vēsture ; Svēto alu izpēte: avoti un klasifikācija ; Alas-saimnieciskā telpa ; Alas-tūrisma telpa ; Alas-sakrālā telpa ; Latvijas alu nosaukumi ; Alas un alu teikas Latvijas novados.
        ISBN 978-9984-8086-1-1.
  

 

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 94 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.
        725. sēj. Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā.
        ISBN 978-9984-450-89-6.
    ISSN 1407-2157.
 

 

 

Lediņš, Verners Rodrigo.
    Roberts Hiršs, 1895-1972 / Verners Rodrigo Lediņš ; priekšv. sarakst. Juris Zaķis ; fotogr. Sarmīte Livdāne. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 388 lpp. : il., ģīm., faks., sh., karte. - (Latvijas Universitātes mecenāti). - Bibliogr.: 367.-386. lpp.
        ISBN 978-9984-451-20-6.
 

 

 

Naumanis, Normunds.
    Kultūrnieze : ["Diena" (1997-2007) : sleju izlase] / Normunds Naumanis ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 278, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8470-3-0.
 

 

 

Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca : kristietība / sast. un aut.: Inese Dreimane, Veronika Gesta, Laura Hansone, u.c. ; red. un priekšv. aut. Leons Gabriels Taivans ; Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 178 lpp.
        1. sēj. A-Č.
        ISBN 978-9984-8256-1-8.
 

 

 

Profesors Dr.honoris causa Augusts Tentelis : dzīve un darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka ; bibliogr. sast. Diāna Paukšēna ; angl. val. tulk. Normunds Titāns ; krievu val. tulk. Raisa Pavlova. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 247 lpp. : il., fotogr., faks. - (Latvijas Universitātes rektori). - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latv., angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-451-17-6.
 

 

 

Raiga, Kulle.
    Sāremā valsis : Georga Otsa dzīve / Kulle Raiga ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Oļģerta Grāvīša priekšv. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 191 lpp., [32] lpp. iel. : notis. - (Baltijas bibliotēka). - Teksta beigās: Saarenmaan valssi / mūz. Raimond Valgre ; Deboras Vārandi vārdi.
        ISBN 978-9984-8273-1-5.
 

 

 

Rietuma, Dita.
    Personības, parādības personīgi / Dita Rietuma, Normunds Naumanis ; māksl. Līga Sarkane, Inta Sarkane ; foto: Dita Rietuma, Agnese Zeltiņa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 303 lpp. : il., ģīm.
        Saturs: Vudijs Allens, Havjers Bardems, Džeina Birkina, Keita Blānšeta, Katrīna Breijā, Džonijs Deps, Marks Forsters, Pīters Grīnevejs, Anna Hetaveja, Izabella Ipēra, Klints Īstvuds, Leonardo di Kaprio, Džordžs Klūnijs, Ītens Koens, Džoels Koens, Daniels Kreigs, Hīts Ledžers, Bezs Lurmens, Keira Naitlija, Manuels Oliveira, Karloss Kastiljo Rejgadass, Mārtins Skorsēze, Džūljens Šnābels, Tilda Svintone, Larss Trīrs.
        ISBN 978-9984-8470-5-4.
 Rokasgrāmata fizikā / Kīts Džonsons ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojis Gunārs Sermons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 432 lpp. : il. - Ietver alf. rād. (427.-[431.] lpp.).
        ISBN 978-993-400-469-8.
 

 

 

Siliņa, Māra.
    Melngalvju nams / Māra Siliņa. - Rīga : Jumava, 2009. - 127, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr. (126. lpp.).
        ISBN 978-9984-387-11-6.
 

 

 

100 Indijas brīnumi : dižākās kultūras un dabas vērtības / Nirad Grover teksts ; no angļu val. tulk. Gunta Šustere un Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 208 lpp. : krās. il., kartes. - Oriģ. nos.: 100 wonders of India.
        ISBN 978-993-400-554-1.
 

 

 

Taurēns, Jānis.
    Famous five / Jānis Taurens ; lit. red. Guna Pence ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2009. - 95 lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-9-3.
 

 

 

Tīfentāle, Alise.
    Alnis Stakle / Alise Tīfentāle ; llit. red. Guna Pence ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2009. - 103 lpp. : il., ģīm. - (Studijas bibliotēka). - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8074-0-9.
 

 

 

Vandenbergs, Filips.
    Faraonu lāsts : modernā zinātne atšifrē gadsimtiem senu mītu / Filips Vandenbergs ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2009. - 233, [1] lpp. : il., ģeneal. tab. - Bibliogr.: 219.-[226.] lpp. - Oriģ. nos.: Der Fluch der Pharaonen.
        ISBN 978-9984-386-67-6.
 

 

 

Vedins, Ivans.
    Loģika : [mācību grāmata] / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, 2009. - 399 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: [397.]-399. lpp. - Kopsav. angļu un krievu val.
        ISBN 978-9984-8008-3-7.
 

 

 

Zeidels, Matiass.
    Ēģipte / Matiass Zeidels, Regīne Šulca ; Abdela Gafara, Martinas Ulmanes papild. ; no angļu val. tulk. Ilze Paegle. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 608 lpp. - (Māksla un arhitektūra). - Terminu vārdn.: 584.-593.lpp. - Oriģ. nos.: Kunst & Architektur. Aegypten.
        Saturs: Faraonu vēsture ; Modernā Ēģipte : skaitļi un fakti ; Aleksandrija un Delta ; Kaira, Gīza un Memfisa ; No Sakāras līdz Faijūmai ; No Benī Hasanas uz Hermopoli ; Abīda un Dandara ; Tēbas (Luksora) ; Rietumu Tēbu nekropole ; No Esnas uz Komombo ; Asuāna un tās apkārtne ; Nūbija un tās tempļi ; Sināja pussala.
        ISBN 978-9984-233-05-5.
 

 

 

Ziedonis, Imants.
    Latvija man : sajūtu grāmata : [fotoalbums] / Imanta Ziedoņa tekstu pieraksts: Nora Ikstena, Ieva Puķe ; iev. sarakst. Nora Ikstena ; māksl. Sarmīte Māliņa ; fotogr. Kristaps Kalns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 171, [2] lpp. : il., ģīm. - Latvija dzejniekam I. Ziedonim nozīmē Latvijas cilvēkus, mežus, jūru un laukus, kuri ir mūžīgi. Pārfrāzējot I. Ziedoņa dzejas rindu - viņš Latvijai ieskatījies acīs un bijis viņai viss. Jūsu priekšā ir caurspīdīga sajūtu grāmata. Fotogrāfijas, kurās pēc gadiem ar citām acīm mēģināts notvert I. Ziedoņa skatīto. Lai ietu līdzi šai grāmatai, varbūt pat lai mēģinātu nokļūt vietās un sajūtās, ko piedzīvojis I. Ziedonis, ir vajadzīgs laiks un dvēseles miers.
        ISBN 978-9984-7898-8-0.
 

 

 

Ziema, Gunārs.
    Pārupe un Kalnkrogs Rūjienā / Gunārs Ziema. - Rīga : Jumava, 2009. - 253, [2] lpp., [32] lpp. il., ģīm. : kartes.
        ISBN 978-9984-386-40-9.
 

 

 

Zinātne un mana dzīve : 69 emeritēto zinātnieku atmiņas un dzīvesgājums / Valsts emeritēto zinātnieku biedrība "Emeritus" ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, [2009]. - 468 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. un rādītāju.
        1. sēj.
        ISBN 978-9984-451-29-9.
    

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā   

 

 

Bliksena, Karena.
    Atriebes ceļi / Pjērs Andresels (Karena Bliksena) ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga : Atēna, 2009. - 268, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Gengældelsens veje.
        ISBN 978-9984-343-44-0.
 

 

 

Brontē, Šarlote.
    Zaļais punduris / Šarlote Brontē ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, [2009]. - 118, [1] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Orig. nos.: Green dwarf. - "Angļu autores darbs par veco laiku mīlestību" -- Uz vāka.
        ISBN 978-9984-410-34-0.
 

 

 

Demirāgs, Fikrets.
    Gaisos tālu medību balsis : [dzeja] / Fikrets Demirāgs ; no turku val. atdzej. un iev. Uldis Bērziņš. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2009]. - 63 lpp. - Oriģ. nos.: Havada ince av sesleri.
        ISBN 978-993-480-205-8.
 

 

 

Dohertijs, Pols.
    Seta slepkavas / Pols Dohertijs ; no angļu val. tulk. Kristīne Dudareva ; māksl. Dace Draveniece. - Rīga : Jumava, 2009. - 262, [2] lpp. - (Neatkarīgā Rīta avīze Latvijai). - Oriģ. nos.: The Slayers of Seth.
        ISBN 978-9984-386-86-7.
 

 

 

Eijers, Bruno K.
    Melns kā sudrabs : dzeja / Bruno K.Eijers ; no zviedru val. atdzej.: Jānis Gulbītis, Juris Kronbergs. - Rīga : Mansards, 2009. - 101, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Svart som silver.
        ISBN 978-9984-8123-7-3.
 

 

 

Falkoness, Ildefonso.
    Jūras katedrāle : [romāns] / Ildefonso Falkoness ; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 550, [2] lpp. - Oriģ. nos.: La Catedral del Mar.
        ISBN 978-9984-7899-5-8.
 

 

 

Fellouza, Virdžīnija M.
    Šekspīra kods / Virdžīnija M. Fellouza ; no angļu val. tulk. un red. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 366 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 337.-366. lpp. - Oriģ. nos.: The Shakespeare code.
        ISBN 978-993-400-438-4.
 

 

 

FS.
    Skumju vairs nav : [dzeja] / fs ; sast., no igauņu val. atdzejojis un priekšv. uzrakst. Guntars Godiņš. - [Rīga] : Mansards, 2009. - 108, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8124-1-0.
 

 

 

Grūbers, Maikls.
    Gaisa un ēnu grāmata / Maikls Grūbers ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 439, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The book of air and shadows.
        ISBN 978-9984-8450-0-5.
 

 

 

Hāss, Volfs.
    Silentium! : kriminālromāns / Volfs Hāss ; no vācu val. tulk. Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 179, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silentium!.
        ISBN 978-9984-233-10-9.
 

 

 

Ivanauskaite, Jurga.
    Placebo / Jurga Ivanauskaite ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 353, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8470-0-9.
 

 

 

Jeerīts, Jāks.
    CD : [dzeja] / Jāks Jeerīts ; sast., no igauņu val. atdzejojis un iev. aut. Guntars Godiņš ; māksl. Jorens Godiņš. - Rīga : Mansards, 2009. - 74, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8123-9-7.
 

 

 

Luika, Vīvi.
    No smaga prieka : [dzeja] / Vīvi Luika ; sast., no igauņu val. atdzejojis un iev. aut. Guntars Godiņš ; māksl. Jorens Godiņš. - Rīga : Mansards, 2009. - 74, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Rängast rõõmust.
        ISBN 978-9984-8124-0-3.
 

 

 

Repše, Gundega.
    Septiņi stāsti par mīlu [Skaņu ieraksts] : stāsti : [lasījumi] / Gundega Repše ; lasa autore ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - [Rīga] : Apostrofs, 2009. - 1 skaņu CD (ap 114 min.) : digitāls, stereo ; 12 cm. + 1 brošūra (6 lpp.). - (Klausāmgrāmata). - Mp3 formātā. - Pielikumā: inform. par G.Repši [4] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā.
        Saturs: Vējam līdzi ; Gadsimta nakts ; Vestsaidas dārzs ; No pūces kliedziena līdz trešajiem gaiļiem ; Svešā māja ; Stigma ; Zīmogu atvēršana.
 

 

 

Sepulveda, Luiss.
    Sirmgalvis, kas lasīja mīlas romānus / Luiss Sepulveda ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 107, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Viejo que leía novelas de amor.
        ISBN 978-9984-233-11-6.
 

 

 

Sofokls.
    Trāhīnietes / Sofokls ; no sengrieķu val. atdzej. Ābrams Feldhūns ; priekšv., piezīmes un pēcv. sarakst. Ābrams Feldhūns ; māksl. Aleksandrs Busse. - Rīga : Zinātne, 2009. - 69, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Traxiniai.
        ISBN 978-9984-8085-4-3.
 

 

 

Vaidars, Tālis.
    Katram sava : ceļā uz drāmu... ceļā ar drāmu... : dramaturgiskie darbi / Tālis Vaidars. - Rīga : Index I, 2009. - 495 lpp.
        ISBN 978-9984-632-33-9.
      

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā   

 

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    
Самородок в чулке : [роман] / Борис Бабкин. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с.
        ISBN 978-5-403-02269-9. - ISBN 978-5-17-050323-0.
 

 

 

Бенцони, Жюльетта.
    Голубая звезда : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. В. Жуковой, Н. Хотинской. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 446 с. - Ориг. назв.: Le boiteux de varsovie l'etoile bleue.
        ISBN 978-5-699-38003-9.
 

 

 

Бенцони, Жюльетта.
    Любовь, только любовь : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. А. и Н. Васильковых. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 446 с. - Ориг. назв.: Catherine, il suffit d'un amour.
        ISBN 978-5-699-38005-3.
 

 

 

Бродский, Иосиф Александрович.
    Избранные стихотворения = Dzejas izlase / Иосиф Бродский ; atdzej.: Amanda Aizpuriete, Irēna Auziņa, Ronalds Briedis ... [u.c.] ; sast. Kārlis Vērdiņš ; red. un iev., Jānis Rokpelnis ; red.: Amanda Aizpuriete, Aleksandrs Zapoļs, Sergejs Moreino ; iev. tulk. krievu val. Sergejs Moreiko. - Rīga : Neputns, 2009. - 211 lpp. : fotogr. - Teksts paral. krievu un latviešu val. - На облож. назв. не указано.
        ISBN 978-9984-8074-3-0.
 

 

 

Грановская, Евгения.
    Замок на Воробьевых горах : [роман] / Евгения Грановская, Антон Грановский. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Детектив полуночи).
        ISBN 978-5-699-37269-0.
 

 

 

Робертс, Нора.
    Безумие смерти : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. В. Тирдатова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 415 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Purity in death.
        ISBN 978-5-699-38927-8.
 

 

 

Рой, Олег.
    Мужчина в окне напротив : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 349 с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-37920-0.
 

 

 

Сьюэлл, Китти.
    След крови : [роман] / Китти Сьюэлл ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2009. - 413 с. - Ориг. назв.: Bloodprint.
        ISBN 978-966-14-0491-4. - ISBN 978-5-9910090-8-9.
 

 

 

Флетчер, Донна.
    Подари мне нежность : роман / Донна Флетчер ; пер. с англ. И. В. Зыриной. - Москва : АСТ, 2009. - 316, [1] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Return of the Rogue.
        ISBN 978-5-17-061091-4. - ISBN 978-5-403-02080-0.
 

 

 

Фрэнсис, Дик.
    Ноздря в ноздрю : [роман] / Дик Фрэнсис, Феликс Фрэнсис ; пер. с англ. В. Вебера. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 352 с. - Ориг. назв.: Dead heat.
        ISBN 978-5-699-38345-0.
 

 

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Ангел мертвого озера ; Уткоместь, или Моление о Еве / Галина Щербакова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 341 с.
        ISBN 978-5-699-38713-7.