{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Jaunumi lasītavā. 17. maijs',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=396:jaunumi-lasitava-17-maijs&catid=167:gramatu-apskati&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Foto: Horia Varlan, licence 

     2010. gada 17. maijā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītava iepriecina savus lasītājus ar 10 jaunām grāmatām. Esat laipni gaidīti!

 

Šteimans J. Vēsture un filozofija, socioloģija un politika

Grāmatas autors ir centies lakoniski izklāstīt dažādu sabiedrisko zinātņu problēmas, lai parādītu to ciešo sakarību. Filozofiskas pārdomas izraisa mūsdienu aktuālās problēmas. Filozofi pēta to cēloņus, prognozē sekas. Filozofija māca meklēt patiesību…

 

Rakstnieks Jānis Sārts

Gadu plūdumā laiks nežēlīgi izdzēš pat dziļi iemītas ievērojamu kultūras darbinieku pēdas. Pastāv uzskats: cilvēks aiziet, bet viņa darbi turpina dzīvot tautā. Pagājuši jau divdesmit deviņi gadi, kopš šķīrāmies no trīsdesmitajos gados visā Latvijas valstī pazīstama cilvēka, kurš sarakstījis ap divdesmit romānu, pāri par simts stāstu un vairākas lugas. Diemžēl jaunatnei šis rakstnieks ir pilnīgi svešs, padomju skolās viņa vārds netika minēts.Šī grāmata ļauj iepazīt visu rakstnieka traģisko likteni.

 

Šteimans J. Latvijas vēstures historiogrāfija

Historiogrāfija ir zinātne par vēstures zinātņu attīstību. Tā aplūko gan vēstures pētnieku darbības īpatnības, gan viņu pētījumu saturu, pievēršot sevišķu uzmanību tām novitātēm, kuras satur zinātnieku grāmatas, un novērtējot viņu darbu nozīmi.

 Latvijas vēstures historiogrāfijas detalizēta apgaismošana vienā grāmatā nav reāli iespējama. Tāpēc šīs grāmatas autors par seno laiku vēsturi raksta tikai dažus apsvērumus ievadā, bet pārējās nodaļas veltītas vēsturnieku pētījumiem, kas aptver astoņus gadsimtus – no 13. līdz 20., necenšoties aplūkot visas publikācijas un pakavējoties pie atsevišķiem darbiem.

 

Humanitāro zinātņu žurnāls Via Latgalica Nr. 1/2008

„Via Latgalica” pirmais numurs apkopo Rēzeknes Augstskolas pētnieku skatījumus folkloras, literārā teksta recepcijā un izpratnē, vēstures un kulturoloģijas faktu analīzē, kā arī akadēmiskās un lietišķās valodniecības aktuālajās tēmās.

 

Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100

Pieminot A. Skrindas gramatikas apaļo jubileju (2008. gadā tai palika 100 gadu), tika uzsākta starptautiska konferenču sērija, kas pulcē latgaliešu valodas un literatūras pētniekus. Šajā krājumā apkopoti latgalistikas kongresu materiāli, un tas īpaši noderēs ikvienam, kas interesējas par latgaliešu valodu, pēta to un seko līdzi tās attīstībai.  

 

Ziņojums par tautsaimniecības attīstību. 2009. gada decembris

Šis ir jau trīsdesmit pirmais Ekonomikas ministrijas speciālistu sagatavotais ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Tāpat kā iepriekšējos ziņojumos arī šajā vērtēts valsts ekonomiskais stāvoklis un reformu gaita, kā arī prognozētas tautsaimniecības attīstības perspektīvas.  

 

Latvija 2009. Galvenie statistikas rādītāji

Šis izdevums ietver datus par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, mājsaimniecībām, iedzīvotājiem, izglītību un sociālekonomiskajiem rādītājiem u. c.  

 

Valodas Austrumlatvijā. Pētījuma dati un rezultāti

Šis ir pirmais pētījums, kas tik visaptveroši atklāj Latgales iedzīvotāju valodu prasmi, lietojuma sfēras, attieksmi pret dažādām valodām un to funkcionalitāti lokālā un valsts mērogā, kā arī norāda uz reliģijas, tautības un valodas lomu identitātes paušanā. Pētījumā gūtie dati prezentēti un aprobēti vairākās konferencēs un zinātniskajos lasījumos.  

 

Zeile P. Latgales glezniecība

Grāmatā aplūkoti visi galvenie laikposmi Latgales glezniecības attīstībā, sākot ar V. Purvīti Rēzeknē un beidzot ar visjaunākās paaudzes māksliniekiem – Mākslas akadēmijas absolventiem, kā arī monogrāfiskas apceres par redzamākajiem gleznotājiem – F. Varslavānu, A. Egli, V. Kalvānu, J. Pīgozni, O. Zvejsalnieku, A. Stankeviču, G. Rancāni u. c.  

 

Olūts. 14. laidiens

Literatūras almanaha 14. laidienā publicēti Jāņa Blaževiča, Eleonoras Tjarves, Diānas Varslavānes, Roberta Upinīka, Vilmas Leles, Annas Šīrones, Ilzes Keišas, Romona Spaitāna, Valentīna Lukaševiča, Izidora Krūgaļauža, Leonarda Rakicka, Jāņa Rapšas, Līgas Andronovas, Ingunas Būmanes-Lūses, Voldemāra Vogula, Lauras Bicānes, Vincenta Čepuļa, Broņislava Belogrīva, Jāņa Rudiņa, Antona Rancāna, Oņtes Leičujoņa, Aijas Zujas, Sergeja Žukova, Leokadijas Razgales, Pētera Meikstuma, Antona Matvejāna, Vilhelmīnes Urtānes, Eleonoras Terēzijas Vaivodes, Ilonas Salcevičas, Pētera Zeiles, Alberta Spoģa un Ilgas Apines darbi, kā arī izdevniecības vadītāja Jāņa Elkšņa sagatavotā informācija par teksta noformējumu un iniciāļiem. Almanahā atrodama arī Latgales Kultūras centra izdevniecības darbu bibliogrāfija.  

 

Līdzīgi raksti