Nozaru literatūraBankovskis, Pēteris.  

     Palimpsests : ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā / Pēteris Bankovskis ; literārā redaktore Antra Bula ; māksliniece Ineta Berkmane. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 496 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 377.-395. lpp. un personu rādītājs: 396.-[489.] lpp.
        ISBN 9789934565922.Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 1067, [3] lpp. ; 25 cm. - Ērika Ādamsona dzejolis "Dziesma par gadusimteņiem", [3.] lpp. . - Personu un vietu rādītājs 2. grāmatā.
        1. grāmata. Notikumi.
        ISBN 9789934565571.Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 267, [2] lpp. ; 25 cm. - Ietver personu un vietu rādītāju.
        2. grāmata. Cilvēki un vietas.
        ISBN 9789934565571.Eiropas Savienības tiesības / K. Gailīša, A. Bukas, C. Schewe (K. Ševes) zinātniskajā redakcijā ; ievadvārdi: Egils Levits ; recenzenti: Dr.iur. Edmunds Broks, Dr.iur. Zane Sedlova, Aldis Čevers ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 413 lpp. : tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [383.]-413. lpp. un zemsvītras piezīmes, rādītājs: 373.-382. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Autori: Arnis Buka, Kaspars Gailītis, Vija Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potaičuks, Christoph Schewe, Ģirts Strazdiņš.
        I. Institucionālās tiesības.
        ISBN 9789934508721.Freids, Zigmunds.  

     Mākslinieks un fantazēšana / Zigmunds Freids ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 170.-172. lpp. un personu rādītājs: 187.-190. lpp. - Uz pirmā vāka: Zigmunda Freida portrets. 20.gs. 20. gadi.
        ISBN 9789934565724.Hants, Vinsents.  

     Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē : asinis mežā / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais konsultants Dr. hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; ievads: Viesturs Sprūde. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 351, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - Personu rādītājs: 350.-352. lpp. . - Bibliogrāfija: 344.-349. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 350.-[352.] lpp.
        ISBN 9789934154706.Joksts, Osvalds.  

     Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts ; recenzenti: Dr.iur. Valērijs Reingolds, Dr.iur. Allars Apsītis ; redaktores: Aija Lapsa, Ināra Mikažāne, Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 167 lpp. : tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 163.-167. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934563539.Korsaks, Pēteris.  

     Latviešu fotogrāfi - kara liecinieki = Latvian Photographers - Witnesses to War / Pēteris Korsaks ; zinātniskais redaktors Jānis Tomaševskis ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: brālis Y. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Fotogrāfi: Teodors Bidegs, Stepans Burkevics, Jānis/Džons Doreds, Gothards Grīnvalds, Jūlijs Karlovskis, Eduards Kraucs, Tālivaldis Lindbergs, Gustavs Luste, Mārtiņš Luste, Tenis Luste, Leopolds Sīpoliņš, Jānis Tālavs, Nikolajs Uldriķis, Ernests Zaļkalns, Juris Zīverts, Gustavs Žakerts.
        ISBN 9789934565755.Latvija: kultūru migrācija : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore Anita Rožkalne ; redkolēģija: Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Māris Kūlis [un vēl 3 redaktori] ; recenzenti: Dr.philol. Maija Burima, Dr.hist. Leo Dribins, Mg.philol. Andris Hiršs [un vēl 6 recenzenti] ; literārās redaktores: Gundega Blumberga, Arta Jāne, Gita Kļaviņa, Jana Taperte ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; personu rādītāju veidojusi Inguna Daukste-Silasproģe ; māksliniece Paula Lore ; LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 807 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 759.-807. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Redaktori arī: Anita Rožkalne, Renāte Siliņa-Piņķe, Gunita Zariņa. . - Recenzenti arī: Dr.phil. Ģirts Jankovskis, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.phil. Svetlana Kovaļčuka, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns, Dr.philol. Lembits Vaba.
        ISBN 9789934184727.

 

Lamberga, Dace.  

     Latvijas māksla simbolisma laikmetā / Dace Lamberga ; literārā redaktore Guna Pence ; dizains: Anta Pence ; fotogrāfi: Aigars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 451, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Bibliogrāfija: [431.]-432. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [433.]-444. lpp. - Vāka noformējumam izmantots Aleksandra Romana darbs "Ainava ar jātnieku" ap 1910.
        ISBN 9789934565748.Osipova, Sanita.  

     Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu : rakstu krājums / Sanita Osipova ; priekšvārdu autori Ph.D. Ineta Ziemele un Dr.hist. Guntis Zemītis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 559 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934508820.Pērkone, Inga.  

     Ekrāna skatuve : par aktiermākslu Latvijas kino / Inga Pērkone ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Viktors Freibergs, Dr.phil. Elīna Reitere, Dr.art. Ieva Struka ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: Anta Pence. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 292 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 289.-292. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934565885.Purviņš, Agris.  

     Ģenerālis Pēteris Radziņš : pirmais Lāčplēsis un pirmais armijas komandieris / Agris Purviņš ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dzenis. - Rīga : Jumava, 2020. - 266, [5] lpp., [16] lp. fotogrāfijas : fotogrāfijas ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        Saturs: Pētera Radziņa jaunības gadi, ģimene, reliģija un dzimtā vieta ; Cariskas Krievijas armijā ; Pirmais pasaules karš ; Ceļš uz Latvijas valsti ; Cīņa par Ukrainu ; Cīņa par Latvijas valsti ; Bermonta armijas sakāve ; latgales atbrīvošana ; Pēckara laiks ; Latvijas armijas komandieris (1924-1928) ; Dzīves pēdējie gadi ; Ģenerāļa Radziņa mūža pēdējās dienas.
        ISBN 9789934204043 : cietos vākos.Šuvajevs, Igors.  

     Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs ; redaktore Inta Rozenvalde ; recenzenti: Mārtiņš Mintaurs, Raivis Bičevskis ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Rīga : Zinātne, 2019. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 399 lpp. : fotogrāfijas, portreti, faksimili ; 22 cm.
        ISBN 9789934549755.Šuvajevs, Igors.  

     Rūpēs par dvēseli : vērtību likteņi / Igors Šuvajevs ; recenzenti: Dr.phil. Māra Kiope, Dr.phil. Raivis Bičevskis ; mākslinieks, vāka dizains: Modris Brasliņš ; redaktore Ināra Stašulāne. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 318 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 300.-318. lpp.
        ISBN 9789934549748.Zilgalvis, Jānis.  

     Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Juris Lorencs ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; ēku stāvu plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - [Rīga] : Vesta-LK, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 479, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 342.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
        3. daļa.
        ISBN 9789934511738.Daiļliteratūra latviešu valodāBelševica, Vizma.  

     Dienasgrāmata 1947-1960 / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 214, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 3). - Personu rādītājs: 206.-[215.] lpp.
        ISBN 9789934122385.Čajkovskis, Adrians.  

     Laika bērni : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 22 cm. - Artūra Klārka balva (Arthur C Clarke Award), 2016.
        ISBN 9789934553240.Dziesma par manu Sidu / no spāņu (senkastīliešu) valodas atdzejojis Uldis Bērziņš ; zinātniskais redaktors, glosārijs: Dens Dimiņš ; literārā redaktore Ingmāra Balode ; dizains: Armands Zelčs ; piezīmes, ievads: Uldis Bērziņš, Dens Dimiņš. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 198 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 198. lpp. un spāņu-latviešu personvārdu un vietvārdu rādītājs: 189.-194. lpp.
        ISBN 9789934565670.Elkota, Luīza Meja.  

     Mazās sievietes : romāns / Luīza Meja Elkota ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; mākslinieks Viesturs Grants ; redaktore Ieva Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 318, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984177410.Gaile, Inga.  

     Lieldienas : dzeja / Inga Gaile ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Zanes Ernštreites dizains un foto. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 69, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Grāmatā arī Rīsa Trimbla (Rhys Trimble) dzejolis "Confessional" Ingas Gailes brīvā tulkojumā (59.-61. lpp.).
        ISBN 9789934565427.Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds.  

     Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka [ievads], Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redaktores: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 332, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 323. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Uz vāka autors nav uzrādīts.
        ISBN 9789934565540.Kūlis, Ēriks.  

     Zemes telpa, jūras elpa : stāsti un noveles / Ēriks Kūlis ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; vāka noformējumā izmantots Toma Kalninska zīmējums ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 318, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083266.Sagāna, Fransuāza.  

     Manas labākās atmiņas / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2019. , ©2019. - 125, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934885600.Sodums, Dzintars.  

     Post Scriptum / Dzintars Sodums ; sastādītāja Nora Ikstena ; redaktori: Arturs Hansons, Vents Zvaigzne ; dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 337, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 322.-[323.] lpp.
        Chronika / Senžons Perss. Dzeja / Ričards Vilburs. Dzeja / Volless Stīvenss. Tukšā zeme / Tomass Stērnss Eliots. Būkolikas / Vergilijs. Odisejs, cilvēks. Dzintaram / Leons Briedis. Romantiķis ar raksturu / Krista Anna Belševica. Viņpuse. Viņpusē. Viņā pusē... / Nora Ikstena.
        ISBN 9789934546891.Šnipke, Gunta.  

     Ceļi : dzeja / Gunta Šnipke ; redaktore Inese Zandere ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2018. , ©2018. - 55, [8] lpp. ; 20 cm. - Ziņas par autori grāmatas beigās.
        ISBN 9789934121852.Verfels, Francis.  

     Musa Daga četrdesmit dienas : romāns / Francis Verfels ; tulkojums no vācu valodas, komentāri, pēcvārds: Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Dace Lāže ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 908, [3] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka. . - Ziņas par tulkotāju: [910.] lpp.
        ISBN 9789984237664.Žolude, Inga.  

     1904. Melanholiskais valsis : stāsts / Inga Žolude ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; konsultants Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ādolfa Zārdiņa zīmējums "Moderna sabiedrība", 1926/1947 ; Jāņa Pipara foto.

     ISBN 9789934546730.Līdzīgi raksti