Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gadā Bibliotēku nedēļa notiks laikā no 23. līdz 29. aprīlim, tās vadmotīvs – “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Šajā nedēļā bibliotēkas īpaši piesaista sabiedrības uzmanību ar dažādām norisēm un aktivitātēm. Bibliotēku nedēļa Latvijā pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma tiek atzīmēta kopš 1997. gada. Katru gadu tā norisinās aprīlī.

 

     Mūsdienu mainīgajā pasaulē jābūt pietiekami drosmīgiem un aktīviem,  lai ietekmētu sabiedrībā notiekošos procesus. Jāatzīst, ka bibliotēku darbība pozitīvi ietekmē sabiedrības attīstību. Mūsdienu bibliotēka ir ne tikai informācijas resursu krātuve, tā nodrošina saikni ar plašo pasauli, tā ir saturīga brīvā laika pavadīšanas vieta, daudzviet tā ir vienīgā iespēja socializēties.

 

     Bibliotēkās tiek sniegti arī citi, pēc būtības nebibliotekārie, bet iedzīvotājiem svarīgi pakalpojumi – konsultācijas elektronisko pakalpojumu izmantošanā, dokumentu elektroniska piegāde, izdruka, skenēšana, apmācības informācijas tehnoloģiju apgūšanā un lietošanā.

 

     Bibliotēku nedēļas laikā Rēzeknes novada bibliotēkās norisināsies daudzas aktivitātes – atvērto durvju dienas, informācijas un jaunumu dienas, ekskursijas uz bibliotēku,  literatūras un citu materiālu izstādes, konkursi, viktorīnas, tikšanās un pārrunas, aptaujas un citas aktivitātes. Lai popularizētu lasīšanu, kas ir viena no nepieciešamākajām prasmēm cilvēka dzīvē, bibliotēku darbinieki ar savu piedāvājumu dosies uz izglītības iestādēm.

 

     No 23. aprīļa būs iespēja iepazīties ar jaunumiem grāmatu plauktos Audriņu, Dricānu, Griškānu, Gaigalavas pagasta bibliotēkā, Kaunatas pagasta 1. bibliotēkā, Lendžu, Maltas, Pušas pagasta bibliotēkā, Vērēmu un Silmalas pagasta Štikānu bibliotēkā.

 

     Rikavas pagasta bibliotēkā tiks piedāvāts literatūras izstāžu cikls “Sava pasaule literatūrā” – “Kas jauns”, “Rēzeknes novads grāmatā”, “Grāmatas visām paaudzēm”.

 

     Pagastu bibliotēku krājumus veido ne tikai iespieddarbi, tiek piedāvāti arī audiovizuālie resursi, spēles, bibliotēkās bez maksas pieejamas tiešsaistes datubāzes Letonika un Lursoft ”Laikrakstu bibliotēka”, nodrošināta pieeja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitālajiem resursiem, kuri tiks popularizēti arī šīs nedēļas laikā.

 

     Tāpat bibliotēkās būs apskatāmas fotoizstādes, zīmējumu un darinājumu izstādes. Daudzviet tiks rīkotas radošās darbnīcas. Fotoizstādi  “Meži un dabas vērtības “Natura 2000” teritorijās” varēs apskatīt Maltas pagasta bibliotēkā, fotoizstādi “Rāznas ezera ainavas” – Mākoņkalna pagasta bibliotēkā.

 

23.04. plkst. 10.30 notiks radošā darbnīca “Pavasara ziedi” Ilzeskalna pagasta bibliotēkā;

24.04. plkst. 13.30 būs tikšanās ar laikraksta “Vietējā Latgales Avīze” žurnālisti Skaidrīti Svikšu Feimaņu pagasta bibliotēkā;

24.04. plkst. 14.00 – tematisks, informatīvs  pasākums “Bibliotēka piedāvā” Ozolmuižas pagasta bibliotēkā;

24.04. plkst. 15.40 – tematiska pēcpusdiena “Mans vaļasprieks – lasīšana” Ozolaines pagasta bibliotēkā;

24.04. plkst. 18.00 bibliotekārā stunda skolēniem “Mūsdienu bibliotēka piedāvā” Griškānu pagasta bibliotēkā;

25.04. plkst. 14.00 radošā darbnīca “Bibliotēkas bērnu stūrīša dekorēšana un uzlabošana” Bērzgales pagasta bibliotēkā;

25.04. plkst. 14.00 bērni tiek aicināti uz pirmo tikšanos Silmalas pagasta Ružinas bibliotēkā;

25.04. plkst. 14.00 konkurss bērniem “Vai pazīsti Latvijas putnus” Stoļerovas pagasta bibliotēkā;

25.04. plkst. 15.00 tematisks pasākums bērniem “Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?” Mākoņkalna pagasta bibliotēkā;

26. aprīlī plkst. 10.00 tematiskas pārrunas Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā “Mainās bibliotēka. Mainās sabiedrība. Mainīsimies kopā?”;

26.04. plkst. 12.00 tikšanās ar bērnu rakstnieci Eviju Gulbi “Piedzīvojumi kopā ar pelēniem Koko un Riko” Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā;

26.04. plkst. 15.00 tematiska pēcpusdiena un pārrunas “Latgale un tās ļaudis” Mākoņkalna pagasta bibliotēkā;

26.04. plkst. 15.30 radošā darbnīca “Prieks radīt skaistumu!" Kaunatas pagasta 1. bibliotēkā.

 

     Visi tiek mīļi gaidīti! Ja nekad vēl nav gadījies iegriezties bibliotēkā, aizejiet, jums būs vēl viens atklājums!

 

     Savukārt bibliotēku darbiniekiem Bibliotēku nedēļas ietvaros 24. aprīlī tiks organizēta izbraukuma metodiskā diena – tikšanās Latgaliešu rakstniecības muzejā un iepazīšanās ar Zaļo sinagogu.

 

Informāciju sagatavoja
Valentīna Viša,
Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste