Nozaru literatūraBankovskis, Pēteris.  

     Palimpsests : ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā / Pēteris Bankovskis ; literārā redaktore Antra Bula ; māksliniece Ineta Berkmane. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 496 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 377.-395. lpp. un personu rādītājs: 396.-[489.] lpp.
        ISBN 9789934565922.Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 1067, [3] lpp. ; 25 cm. - Ērika Ādamsona dzejolis "Dziesma par gadusimteņiem", [3.] lpp. . - Personu un vietu rādītājs 2. grāmatā.
        1. grāmata. Notikumi.
        ISBN 9789934565571.Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 267, [2] lpp. ; 25 cm. - Ietver personu un vietu rādītāju.
        2. grāmata. Cilvēki un vietas.
        ISBN 9789934565571.Eiropas Savienības tiesības / K. Gailīša, A. Bukas, C. Schewe (K. Ševes) zinātniskajā redakcijā ; ievadvārdi: Egils Levits ; recenzenti: Dr.iur. Edmunds Broks, Dr.iur. Zane Sedlova, Aldis Čevers ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 413 lpp. : tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [383.]-413. lpp. un zemsvītras piezīmes, rādītājs: 373.-382. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Autori: Arnis Buka, Kaspars Gailītis, Vija Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potaičuks, Christoph Schewe, Ģirts Strazdiņš.
        I. Institucionālās tiesības.
        ISBN 9789934508721.Freids, Zigmunds.  

     Mākslinieks un fantazēšana / Zigmunds Freids ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 170.-172. lpp. un personu rādītājs: 187.-190. lpp. - Uz pirmā vāka: Zigmunda Freida portrets. 20.gs. 20. gadi.
        ISBN 9789934565724.Hants, Vinsents.  

     Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē : asinis mežā / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais konsultants Dr. hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; ievads: Viesturs Sprūde. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 351, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - Personu rādītājs: 350.-352. lpp. . - Bibliogrāfija: 344.-349. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 350.-[352.] lpp.
        ISBN 9789934154706.Joksts, Osvalds.  

     Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts ; recenzenti: Dr.iur. Valērijs Reingolds, Dr.iur. Allars Apsītis ; redaktores: Aija Lapsa, Ināra Mikažāne, Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 167 lpp. : tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 163.-167. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934563539.Korsaks, Pēteris.  

     Latviešu fotogrāfi - kara liecinieki = Latvian Photographers - Witnesses to War / Pēteris Korsaks ; zinātniskais redaktors Jānis Tomaševskis ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: brālis Y. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Fotogrāfi: Teodors Bidegs, Stepans Burkevics, Jānis/Džons Doreds, Gothards Grīnvalds, Jūlijs Karlovskis, Eduards Kraucs, Tālivaldis Lindbergs, Gustavs Luste, Mārtiņš Luste, Tenis Luste, Leopolds Sīpoliņš, Jānis Tālavs, Nikolajs Uldriķis, Ernests Zaļkalns, Juris Zīverts, Gustavs Žakerts.
        ISBN 9789934565755.Latvija: kultūru migrācija : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore Anita Rožkalne ; redkolēģija: Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Māris Kūlis [un vēl 3 redaktori] ; recenzenti: Dr.philol. Maija Burima, Dr.hist. Leo Dribins, Mg.philol. Andris Hiršs [un vēl 6 recenzenti] ; literārās redaktores: Gundega Blumberga, Arta Jāne, Gita Kļaviņa, Jana Taperte ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; personu rādītāju veidojusi Inguna Daukste-Silasproģe ; māksliniece Paula Lore ; LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 807 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 759.-807. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Redaktori arī: Anita Rožkalne, Renāte Siliņa-Piņķe, Gunita Zariņa. . - Recenzenti arī: Dr.phil. Ģirts Jankovskis, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.phil. Svetlana Kovaļčuka, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns, Dr.philol. Lembits Vaba.
        ISBN 9789934184727.

 

Lamberga, Dace.  

     Latvijas māksla simbolisma laikmetā / Dace Lamberga ; literārā redaktore Guna Pence ; dizains: Anta Pence ; fotogrāfi: Aigars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 451, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Bibliogrāfija: [431.]-432. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [433.]-444. lpp. - Vāka noformējumam izmantots Aleksandra Romana darbs "Ainava ar jātnieku" ap 1910.
        ISBN 9789934565748.Osipova, Sanita.  

     Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu : rakstu krājums / Sanita Osipova ; priekšvārdu autori Ph.D. Ineta Ziemele un Dr.hist. Guntis Zemītis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 559 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934508820.Pērkone, Inga.  

     Ekrāna skatuve : par aktiermākslu Latvijas kino / Inga Pērkone ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Viktors Freibergs, Dr.phil. Elīna Reitere, Dr.art. Ieva Struka ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: Anta Pence. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 292 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 289.-292. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934565885.Purviņš, Agris.  

     Ģenerālis Pēteris Radziņš : pirmais Lāčplēsis un pirmais armijas komandieris / Agris Purviņš ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dzenis. - Rīga : Jumava, 2020. - 266, [5] lpp., [16] lp. fotogrāfijas : fotogrāfijas ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        Saturs: Pētera Radziņa jaunības gadi, ģimene, reliģija un dzimtā vieta ; Cariskas Krievijas armijā ; Pirmais pasaules karš ; Ceļš uz Latvijas valsti ; Cīņa par Ukrainu ; Cīņa par Latvijas valsti ; Bermonta armijas sakāve ; latgales atbrīvošana ; Pēckara laiks ; Latvijas armijas komandieris (1924-1928) ; Dzīves pēdējie gadi ; Ģenerāļa Radziņa mūža pēdējās dienas.
        ISBN 9789934204043 : cietos vākos.Šuvajevs, Igors.  

     Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs ; redaktore Inta Rozenvalde ; recenzenti: Mārtiņš Mintaurs, Raivis Bičevskis ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Rīga : Zinātne, 2019. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 399 lpp. : fotogrāfijas, portreti, faksimili ; 22 cm.
        ISBN 9789934549755.Šuvajevs, Igors.  

     Rūpēs par dvēseli : vērtību likteņi / Igors Šuvajevs ; recenzenti: Dr.phil. Māra Kiope, Dr.phil. Raivis Bičevskis ; mākslinieks, vāka dizains: Modris Brasliņš ; redaktore Ināra Stašulāne. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 318 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 300.-318. lpp.
        ISBN 9789934549748.Zilgalvis, Jānis.  

     Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Juris Lorencs ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; ēku stāvu plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - [Rīga] : Vesta-LK, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 479, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 342.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
        3. daļa.
        ISBN 9789934511738.Daiļliteratūra latviešu valodāBelševica, Vizma.  

     Dienasgrāmata 1947-1960 / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 214, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 3). - Personu rādītājs: 206.-[215.] lpp.
        ISBN 9789934122385.Čajkovskis, Adrians.  

     Laika bērni : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 22 cm. - Artūra Klārka balva (Arthur C Clarke Award), 2016.
        ISBN 9789934553240.Dziesma par manu Sidu / no spāņu (senkastīliešu) valodas atdzejojis Uldis Bērziņš ; zinātniskais redaktors, glosārijs: Dens Dimiņš ; literārā redaktore Ingmāra Balode ; dizains: Armands Zelčs ; piezīmes, ievads: Uldis Bērziņš, Dens Dimiņš. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 198 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 198. lpp. un spāņu-latviešu personvārdu un vietvārdu rādītājs: 189.-194. lpp.
        ISBN 9789934565670.Elkota, Luīza Meja.  

     Mazās sievietes : romāns / Luīza Meja Elkota ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; mākslinieks Viesturs Grants ; redaktore Ieva Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 318, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984177410.Gaile, Inga.  

     Lieldienas : dzeja / Inga Gaile ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Zanes Ernštreites dizains un foto. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 69, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Grāmatā arī Rīsa Trimbla (Rhys Trimble) dzejolis "Confessional" Ingas Gailes brīvā tulkojumā (59.-61. lpp.).
        ISBN 9789934565427.Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds.  

     Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka [ievads], Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redaktores: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 332, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 323. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Uz vāka autors nav uzrādīts.
        ISBN 9789934565540.Kūlis, Ēriks.  

     Zemes telpa, jūras elpa : stāsti un noveles / Ēriks Kūlis ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; vāka noformējumā izmantots Toma Kalninska zīmējums ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 318, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083266.Sagāna, Fransuāza.  

     Manas labākās atmiņas / Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2019. , ©2019. - 125, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934885600.Sodums, Dzintars.  

     Post Scriptum / Dzintars Sodums ; sastādītāja Nora Ikstena ; redaktori: Arturs Hansons, Vents Zvaigzne ; dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 337, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 322.-[323.] lpp.
        Chronika / Senžons Perss. Dzeja / Ričards Vilburs. Dzeja / Volless Stīvenss. Tukšā zeme / Tomass Stērnss Eliots. Būkolikas / Vergilijs. Odisejs, cilvēks. Dzintaram / Leons Briedis. Romantiķis ar raksturu / Krista Anna Belševica. Viņpuse. Viņpusē. Viņā pusē... / Nora Ikstena.
        ISBN 9789934546891.Šnipke, Gunta.  

     Ceļi : dzeja / Gunta Šnipke ; redaktore Inese Zandere ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2018. , ©2018. - 55, [8] lpp. ; 20 cm. - Ziņas par autori grāmatas beigās.
        ISBN 9789934121852.Verfels, Francis.  

     Musa Daga četrdesmit dienas : romāns / Francis Verfels ; tulkojums no vācu valodas, komentāri, pēcvārds: Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Dace Lāže ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 908, [3] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka. . - Ziņas par tulkotāju: [910.] lpp.
        ISBN 9789984237664.Žolude, Inga.  

     1904. Melanholiskais valsis : stāsts / Inga Žolude ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; konsultants Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ādolfa Zārdiņa zīmējums "Moderna sabiedrība", 1926/1947 ; Jāņa Pipara foto.

     ISBN 9789934546730.Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Andra Neiburga : valoda, dzimte, stāstījums, attēls : rakstu krājums / sastādītājs, zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Jānis Ozoliņš. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 212.-215. lpp.

ISBN 9789984893389.

 

Bolšaitis, Pēteris.

Latvijas klusie varoņi / Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna Žīgure ; redaktores: Antra Mieze, Ligita Kovtuna ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vesta LK, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 240 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Laika Grāmata). - Bibliogrāfija rakstu beigās.

ISBN 9789934511608.

 

Bondarevska, Sandra.

Pētersoni Īrijā / Sandra Bondarevska ; vāka māksliniece, dizainere Santa Siliņa ; redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa. - Rīga : Vesta-LK, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 159 lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 155.-158. lpp. un rādītājs: 140.-154. lpp.

ISBN 9789934511578.

 

Joksts, Osvalds.

Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts ; recenzenti: Dr.iur. Valērijs Reingolds, Dr.iur. Allars Apsītis ; redaktores: Aija Lapsa, Ināra Mikažāne, Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. , ©2019. - 167 lpp. : tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 163.-167. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

ISBN 9789934563539.

 

Lapenieks, Vilis.

Dullā Daukas piezīmes : impresijas un ekspresijas / Vilis Lapenieks ; ievada autore Sarma Lapenieks-Rosenberga ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, 2019. - 278, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Personāliju saraksts: 270.-[279.] lpp.

ISBN 9789984313160.

 

Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs Kārlis Vērdiņš ; recenzenti: Dr.philol. Lita Silova, Dr.philol. Raimonds Briedis ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka noformējums: Anete Konste, Reinis Pētersons. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 414 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoriem: 414. lpp. . - Vāka noformējumam, sadarbībā ar platformu "Latvian Literature", izmantots komikss no cikla "Life of I". Idejas autore Anete Konste, mākslinieks Reinis Pētersons.

ISBN 9789984893334.

 

Šneps, Manfrēds.

Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

ISBN 9789984314846.

 

Zilgalvis, Jānis.

Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Juris Lorencs ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; ēku stāvu plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - [Rīga] : Vesta-LK, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 479, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 342.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.

  1. daļa.

ISBN 9789934511738.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem

 

Goba, Arturs.

Sīki, jautri kukainīši : dzejoļi bērniem / Arturs Goba ; Margaritas Stārastes ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasi kopā ar Margaritu Stārasti). (Radīts Latvijā). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata sagatavota pēc Artura Gobas darba "Sienāža debesskrāpis" (Brīnumzemes pasakas, 2016).

ISBN 9789934087059.

 

Gulbe, Evija.

Koko un Riko niekojas / Evija Gulbe ; ilustrācijas: Linda Lošina ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Radīts Latvijā). - Pirmsskolas vecuma bērniem.

ISBN 9789934087028.

 

Gulbe, Evija.

Koko un Riko sapņo par vasaru / Evija Gulbe ; ilustrācijas: Linda Lošina ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Radīts Latvijā). - Pirmsskolas vecuma bērniem.

ISBN 9789934087035.

 

Melece, Anete.

Kiosks / Anete Melece ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, [2019], [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.

ISBN 9789934574108.

 

Melgalve, Ieva.

Īsti cilvēki : [pasaka bērniem] / Ieva Melgalve ; Anitas Rupeikas ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.

ISBN 9789934079320.

 

Petraškevičs, Juris.

Ērika un bailes / Juris Petraškevičs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.

ISBN 9789934574092.

 

---Bērniem

 

Auziņa, Ieva.

Glābējcūka / Ieva Auziņa ; māksliniece Ilze Raudiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 38, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - IX.

ISBN 9789934856570.

 

Braķe-Klaverī, Lelde.

Grafiti noslēpums / Lelde Braķe-Klaverī, Nils Klaverī. - [Rīga] : Sapņu spalva, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 60, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Tīģerēnu-detektīvu piedzīvojumi). - X.

ISBN 9789934861321.

 

Eihmane, Līva.

Puiku alfabēts : arī drosmīgām meitenēm / Līvas Eihmanes teksts un ilustrācijas ; grāmatas dizains: Maija Rozenfelde ; redaktore Santa Klaiva. - [Mārupe] : LIV Design, [2019]. - [140] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XIII.

ISBN 9789934199035.

 

Kivirehks, Andruss.

Oskars un lietas / Andruss Kivirehks ; māksliniece Anne Pikova ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere ; pēcvārds: Jānika Palma (Jaanika Palm) ; Andrusa Kivirehka fotoattēls: Ieva Lūka ; Maimas Grīnbergas fotoattēls: Gints Ivuškāns. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 297, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - X.

ISBN 9789934574061.

 

Kivirehks, Andruss.

Tilda un putekļu eņģelis / Andruss Kivirehks ; māksliniece Takinada (Irina Šabarova) ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 140, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - X.

ISBN 9789934085840.

 

Liukasa, Linda.

Sveika, Rūbij! / Linda Liukasa, teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma un Ance Kancere ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un koši, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori : 96. lpp. . - uz aizmugures vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

Robots iet skolā.

ISBN 9789934856587.

 

Liukasa, Linda.

Sveika, Rūbij! / Lindas Liukasas teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma, Raimonds Simanovskis, literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - Jelgavas novads : Droši un Koši, ©2018. - 104 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori: 104. lpp. . - Uz 4.vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

Ekspedīcija internetā.

ISBN 9789934856549.

 

Merca, Laura.

Tūkstoš un viens radījums / Laura Merca [idejas autore, teksts, ilustrācijas], Aino Jervinena [teksts] ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. , ©2020. - 57, [3] lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - II. - Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva.

ISBN 9789934574436.

 

Paegle, Anita.

Rožu spoks : pils stāsts / Anita Paegle ; pils stāstu pierakstījis Andrejs Vīksna ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 27 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XXIX. . - VII. - Romantisks detektīvstāsts bērniem, mākslas un leģendu mīļotājiem un visiem, kam patīk Rundāles pils.

ISBN 9789934574115.

 

Rauda, Pireta.

Kā izglābt mazītiņo mammu / Pireta Rauda ; autores ilustrācijas ; no ilgauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 113, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - XV.

ISBN 9789934574474.

 

Romanišina, Romana.

Skaļi, klusu, čukstus / Romana Romanišina un Andrijs Lesivs, teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - [55] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - III. - 2018. gada Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balva Bologna Ragazzi Award kategorijā “Izziņas grāmatas”.

ISBN 9789934574405.

 

Runājošie suņi : pēc Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" motīviem / redaktore Inese Zandere ; māksliniece Elīna Brasliņa ; dizaina mākslinieks Artis Briedis ; filma un komikss veidoti pēc Luīzes Pastores grāmatas "Maskačkas stāsts" motīviem. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - X.

ISBN 9789934574238.

 

Šruts, Pavels.

Lietrīļas / Pavels Šruts ; Galinas Miklīnovas ilustrācijas ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 227, [6] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - X.

ISBN 9789984334912.

 

Ungerers, Tomijs.

Kāpēc es neesmu tu? : atbildes uz filozofiskiem bērnu jautājumiem / Tomijs Ungerers ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; literārā konsultante Inga Karlsberga ; pēcvārds: Aiga Dzalbe, Artis Svece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - XV.

ISBN 9789984236964.

 

Vanaga, Agnese.

Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? / Agnese Vanaga ; Agates Lielpēteres ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 59, [2] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - II.

ISBN 9789934088513.

 

---Jauniešiem

 

Bellova, Bianka.

Ezers : [veltīts cilvēkiem ceļā] / Bianka Bellova ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 187, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - 7.-9. - European Union Prize for Literature (Eiropas Savienības Literatūras balva), 2017. . - Magnesia Litera (Magnesia gada balva literatūrā, Čehijā), 2017. . - Čehijas Nacionālā jaunatnes balva, 2017. - Ziņas par autori: [191.] lpp.

ISBN 9789984334752.

 

Lunde, Maja.

Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve : [romāns ar karikatūrām] / Maja Lunde ; Tegnehanne zīmējumi ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 207 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6. - Uz vāka: Norvēģu Grega Deinasgrāmatas versija.

ISBN 9789934088827.

 

Magnasons, Andre Snaijs.

Zilās planētas stāsts / Andre Snaijs Magnasons ; ilustrējusi Kristīne Martinova ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 153, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6.

ISBN 9789934574351.

 

Rūmnieks, Valdis.

Zaļais gredzens : [stāsti] / Valdis Rūmnieks ; vāka un grāmatas dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; māksliniece Agija Staka ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.

ISBN 9789934084508.

 

---Pieaugušajiem

 

Bariko, Alesandro.

Spēle : the Game / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 348, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

ISBN 9789934087516.

 

Benjamins, Valters.

Vardarbība un melanholija : eseju krājums / Valters Benjamins ; sastādītājs, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece ; izmantoti Viļņa Zābera zīmējumi. - Rīga : Neputns, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 204 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Personu rādītājs: 189.-198. lpp. . - Uz pirmā vāka: Valters Benjamins 1897. gadā.

ISBN 9789934565892.

 

Čajkovskis, Adrians.

Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - [Rīga] : Prometejs, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.

ISBN 9789934553387.

 

Dovlatovs, Sergejs.

Zona : cietuma uzrauga piezīmes / Sergejs Dovlatovs ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; no krievu valodas tulkojis Vilis Kasims ; pēcvārda autors izdevumam latviešu valodā Sergejs Moreino. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2019. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. - (Lēģeru literatūras klasika). - Ziņas par autoru: 183.-[185.] lpp.

ISBN 9789934156946.

 

Grīns, Aleksandrs.

Dvēseļu putenis : romāns / Aleksandrs Grīns ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. - Grāmata sagatavota pēc 1989. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 782, [2] lpp. : portrets ; 22 cm. - Vāka dizainā izmantots Niklāva Strunkes zīmējums.

ISBN 9789934086144.

 

Langa, Liāna.

Velēnu kleita / Liāna Langa ; redaktors Jānis Rokpelnis ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 87 lpp. ; 16 cm.

ISBN 9789934565380.

 

Latviešu fabulas lieliem un maziem / sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica; māksliniece Una Leitāne; dizaina autore Māra Alševska. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava]: Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp.: ilustrācijas; 23 cm. - 5.-6. - Rādītāji: 138.-[144.] lpp.

ISBN 9789934079535.

 

Rokpelnis, Jānis.

Tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Ditas Pences dizains ; Kristapa Kalna foto. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. - Dzejoļu krājuma nosaukums un dzejoļu nosaukumi rakstīti ar mazo sākuma burtu.

ISBN 9789934565656.

 

Skalbe, Kārlis.

Pasakas / Kārlis Skalbe ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; priekšvārds: Dr. philol. Lita Silova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 449, [6] lpp. : portrets ; 22 cm. - Krājumā apkopotas visas Kārļa Skalbes pasakas no rakstnieka dzīves laikā publicētām grāmatām un kopotu rakstu izdevumiem.

ISBN 9789934546785.

 

Šalamovs, Varlams.

Kolimas stāsti / Varlams Šalamovs ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārda autors izdevumam latviešu valodā Sergejs Bondarenko. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 227, [12] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (GULAGa literatūras klasika).

ISBN 9789934155659.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

Dempsija, Eimija.  

    Sirreālisms / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Aiga Dzalbe. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 175, [1] lpp. : 100 krāsu ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm. - (Mākslas pamati). - Vārdnīca [terminu]: 164. - 168. lpp. . - Ieteicamā literatūra: 169. lpp. . - Personu rādītājs: 172. - 174. lpp.
        ISBN 9789984237602.

 

Dispenza, Džo.  

    Tu esi placebo : veselības atgūšana dabīgas ārstniecības ceļā / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 325, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789984869827.

 

Geka, Dzintra.  

    Šalom, Sibīrija! : 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņas = Шалом, Сибирь... : воспоминания евреев, которые были вывезены из Латвии в Сибирь в 1941 и 1949 годах = Shalom, Siberia! : memoirs of Jews who were taken from Latvia to Siberia in 1941 and 1949 / Dzintra Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzintra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule, Žanna Ezīte, Dzintra Geka ; dizains: Vanda Voiciša. - [Rīga] : Sibīrijas bērni, [2020]. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2020. - 659 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.
        ISBN 9789934821974.

 

Harmss, Tomass.  

    Nebaidies no bērna raudāšanas : kā iejūtīgi, droši un klātesoši atbalstīt raudošu mazuli / Tomass Harmss; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule. - Rīga : Līna, [2020]. - 143 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934887321.

 

Leibus, Inguna.  

    Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva ; konsultante Gaida Kalniņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte. - Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. , ©2020. - 318 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: 318. lpp.
        ISBN 9789984896182.

 

Skī, Ralfs.  

    Impresionisms / Ralfs Skī ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Ķīna. , ©2019. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Bibliogrāfija: 171. lpp. un personu rādītājs: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984237381.

 

Skrīvele, Māra.  

    Es mācos augļkopību / Māra Skrīvele; māksliniece Nataļja Kugajevska; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; zinātniskā konsultante Sandra Ruska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 415, [1] lpp. ; 24 cm. - Literatūras saraksts: 403.-415. lpp.
        ISBN 9789934158322.

 

Skutelis, Antons.  

    Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās / Antons Skutelis ; redaktore Olita Zariņa. - [Rīga] : Medikamentu informācijas centrs, [2020]. , ©2020. - 110, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [111.] lpp.
        ISBN 9789934885747.

 

Štorha, Maja.  

    Mans svars : kā zemapziņa palīdz sasniegt mērķi / Maja Štorha ; no vācu valodas tulkojusi, vāka dizaina autore Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu enerģija, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 157.-162. lpp.
        ISBN 9789934870170.

 

Tolle, Ekharts.  

    Tagadnes spēks : ceļvedis uz garīgu apskaidrību / Ekharts Tolle ; vāka dizains: Jēkabs Samsons ; makets: Inta Fiļipova. - Ķekavas novads : A&A Vision, 2017. - 260 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 260. lpp.
        ISBN 9789934864711.

 

Басовская, Наталия.  

    Фееричная Франция / Наталия Басовская. - Москва : АСТ, 2020. - 141, [1] с. ; 21 с. - (Histiria Magna).
        ISBN 9785171327514.

 

Бенедикт, Кристиан.  

    Сон в XXI веке : сколько нужно спать, как это делать и почему сон так важен для нашего здоровья : новейшие исследования / Кристиан Бенедикт, Минна Тунбергер ; перевод со шведского А. Туревского. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 206, [1] с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 9785386137090.

 

Бон, Аннемари.  

    Фейк! : все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора / Аннемари Бон ; иллюстрации Венди Пандерс ; перевод с голландского Е. Торицыной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 167 с. : илл. ; 24 см. - (МИФ детство).
        ISBN 9785001691310.

 

Жуков, Иван.  

    Компьютер и ноутбук : большой понятный самоучитель : все подробно и "по полочкам" : самая современная версия / Иван Жуков. - Москва : АСТ, 2020. - 350 с. : иллюстрации, таблицы ; 21 см. - (Современный самоучитель).
        ISBN 9785171213442.

 

Зюфке, Бьорн.  

    Мужская душа : психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола : перевод с немецкого / Бьор Зюфке. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041132859.

 

Непряхин, Никита.  

    Анатомия заблуждений : большая книга по критическому мышлению / Никита Непряхин. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. , ©2020. - 576, [1] с. : илл. ; 21 см.
        ISBN 9785961431445.

 

Понедельник, Анастасия.  

    Про овощи : большая книга про овощи и не только / Настя Понедельник. - Москва : Эксмо, 2020. - 223 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Инстакулинария). (Вкусный понедельник). - Указатель: с. 222-223.
        ISBN 9785041002329.Daiļliteratūra latviešu valodāCybuļu Jurs.  

    Byusi vasals! / Cybuļu Jurs, Krakopu Zintis, Krapacu Ļuce, Linužu Jurs. - Reiga : Raudava, 2020. - 176 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934890703.

 

Čerkovskis, Rihards.  

    Manas bijušās / Rihards Čerkovskis ; teksta redaktore: Dace Prīdāne-Skukina. - [Rīga] : Riharda Čerkovska aģentūra, 2020. - 175, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934897207.

 

Felka, Romija.  

    Nāves jūdze / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. , ©2020. - 448 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158452.

 

Gromova, Olga.  

    Cukura bērns : stāsts par pagājušā gadsimta meiteni, ko izstāstījusi Stella Nudoļska / Olga Gromova ; Ludmilas Uļickas priekšvārds ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 191, [1] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789983238227. . - ISBN 9789984238227.

 

Hohgaterers, Pauluss.  

    Dzīves saldme : romāns / Pauluss Hohgaterers ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Dace Lāže ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 253, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238272.

 

Laganovska, Vija.  

    Pirms un pēc : stāsti / Vija Laganovska ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 157, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934087417.

 

Lecinska, Ilze.  

    Vienā likteņdejā savijušies mūži : Džuzepe Tomazi di Lampedūza un Aleksandra fon Volfa / Ilze Lecinska, Džoakīno Lanca Tomazi ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Irīda Miska ; Džoakīno Lancas Tomazi grāmatas fragmentu tulkojumi: Ieva Lešinska. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 175, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 170.-173. lpp. - Grāmatas fragmenti tulkoti no itāļu valodas. - "Grāmatā izmantoti Džoakīno Lancas Tomazi grāmatas "Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. A Biography through Images" fragmenti"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934204371.

 

Muižniece, Lalita. 

    Pēdas ; Melita Rīga / Lalita Muižniece; redaktors Jānis Oga; pēcvārds Baiba Krogzeme-Mosgorda. - Rīga : Mansards, [2020]. - 140, [3] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934122415.

 

Murakami, Haruki.  

    Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 447, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. daļa. Idejas parādīšanās.
        ISBN 9789934089633.

 

Murakami, Haruki.  

    Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 464 lpp. ; 21 cm.
        2. daļa. Gaistošā metafora.
        ISBN 9789934089633.

 

Sila, Inita.  

    Tango ar diviem misteriem V* : (Vēzi un vīrieti) / Inita Sila. - [Priekuļu novads] : 100 vēstules, 2020. - 415 lpp. ; 21 cm. - (Laimes meklētājas dienasgrāmata).
        ISBN 9789934231872.

 

Vaita, Kārena.  

    Zudušais medaljons : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 479 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).
        ISBN 9789984359953.

 

Vējiņš, Edžus.  

    Nepārbraukušie : Viļa un Valentīnas Vītolu dzīvesstāsts / Edžus Vējiņš ; māksliniece Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - [Rīga] : UG1, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 334 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, kartes ; 25 cm. - Nosaukums no iespiedziņām. . - Nosaukums uz vāka un titullapā attēlots, izmantojot kvadrāta simbolu "Nepār□raukušie".
        ISBN 9789934231261.Daiļliteratūra krievu valodāАлександрова, Наталья.  

    Четки Изабеллы Кастильской : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 cm. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041154301.

 

Бакман, Фредрик.  

    Вторая жизнь Уве / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Руслана Косынкина. - Москва : Синдбад, 2019. - 378, [3] с. : иллюстрации, портрет ; 21 см.
        ISBN 9785905891977.

 

Басинский, Павел.  

    Любовное чтиво : [роман-фейк] / Павел Басинский. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 416 c. ; 21 см. - Лауреат премии "Большая книга". - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171268831.

 

Бейкер Клайн, Кристина.  

    Поезд сирот : роман / Кристина Бейкер Клайн ; перевод с английского Александры Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389181526.

 

Богстам, Анна.  

    Очевидец : роман / Анна Богстам ; перевод со шведского А. Нордштрема. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Новый скандинавский триллер).
        ISBN 9785041104054.

 

Горская, Евгения.  

    Пока ложь не разлучит нас : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041165437. . - ISBN 978041165437.

 

Катишонок, Елена.  

    Счастливый Феликс : рассказы и повесть / Елена Катишонок. - Москва : Время, 2020. - 191 с. - (Самое время!).
        ISBN 9785969119901.

 

Кван, Кевин.  

    Проблемы безумно богатых азиатов : роман / Кевин Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка, 2020. , ©2020. - 570, [4] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389167322.

 

Кристи, Агата.  

    Смерть на Ниле / Агата Кристи ; перевод с английского В. Харитонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Agatha Christie, Poirot). (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041136871.

 

Ли, Мелинда.  

    Приготовься умирать : роман / Мелинда Ли ; перевод с английского Михаила Дремина. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли). (Бестселлер № 1 Amazon Charts и Wall Street Journal).
        ISBN 9785171195434.

 

Малышева, Анна.  

    Тамбур : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171220938.

 

Михайлова, Евгения.  

    Перевернутый мир : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041153762.

 

Несбе, Ю.  

    Королевство : роман / Ю Несбё ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 571, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке: Два брата. Одна кровь. Слишком много тайн.
        ISBN 9785389179325.

 

Олкотт, Луиза Мэй.  

    Маленькие женщины : [роман] / Луиза Мэй Олкотт ; перевод и примечания Ирины Бессмертной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389174535.

 

Олкотт, Луиза Мэй.  

    Юные жены : [роман] / Луиза Мэй Олкотт ; перевод и примечания Ирины Бессмертной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 442, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Продолжение романа "Маленькие женщины".
        ISBN 9785389181564.

 

Оруэлл, Джордж.  

    1984 ; Скотный Двор ; Эссе : [сборник] : перевод с английского / Джордж Оруэлл. - Москва : АСТ, 2020. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126452.

 

Солнцева, Наталья.  

    Смертельный псевдоним / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171191382.

 

Устинова, Татьяна.  

    По ЗОЖу сердца : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041154745.

 

Līdzīgi raksti

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Ozola, Līva.

Eju meklēt! / Līvas Ozolas stāsts un ilustrācijas ; Ineses Zanderes skaitāmpanti ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Normunds Ozols, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.

ISBN 9789934574207.

 

Purviņa, Maija Viktorija.

Lācēna ziema = Little Bear's Winter / Maija Viktorija Purviņa ; Arvīda Purviņa tulkojums. - 2. izdevums. - Rīga : Avots, [2018]. - 23 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

ISBN 9789934534744.

 

Rībela, Dorisa.

Ko mēs ēdam? : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem / Dorisas Rībelas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2018]. - [14] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

ISBN 9789984319513.

 

Zēriete, Inita.

Pasakas par gadalaikiem : pasakas / Initas Zērietes teksts un ilustrācijas. - Rīga : Avots, 2020. - 74, [2] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.

ISBN 9789934590139.

 

     ---Jauniešiem latviešu valodā

 

Bernere, Rotraute Zuzanne.

Pasaku komikss / Rotrautes Zuzannes Berneres teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Gita Hofmane ; literārā konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 53, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - XI.

ISBN 9789984236933.

 

Latviešu brīnumu pasakas / sastādītāja un atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice ; Gunta Pakalna priekšvārds un komentāri. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 92, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - (Latvija 100). - Komentāri: 84.- [93]. lpp. - XI.

ISBN 9789984236452.

 

Lindgrēne, Astrida.

Ak, šis Emīls! : [stāsts] / Astrida Lindgrēne ; Bjerna Berga ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore un atdzejotāja Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [32] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - IX.

ISBN 9789934074967.

 

Lindgrēne, Astrida.

Trokšņu ciema bērni : [stāsts] / Astrida Lindgrēne ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkeviča ; ilustrācijas: Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [80] lpp. : krāsainas ilustrācijas ; 25 cm. - X.

ISBN 9789934069550.

 

Sakse, Anna.

Pasakas par ziediem / Anna Sakse ; Kārļa Sūniņa ilustrācijas ; priekšvārda autore Saulcerīte Viese ; redaktore Inese Pelūde. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 285, [2] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. -5.-6.

ISBN 9789934045332

 

Stāraste, Margarita.

Zelta pasakas / māksliniece Margarita Stāraste ; Ilzes Isakas vāka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2017. - 502, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - XV.

ISBN 9789934033216.

 

Ziedonis, Imants.

Krāsainas pasakas / Imants Ziedonis ; māksliniece Ieva Maurīte ; redaktore Inese Auziņa ; mākslinieciskā redaktore Māra Alševska. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 75, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - 5.-6.
ISBN 9789934064869.


     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Azimovs, Aizeks.

Otrais Fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; 3. grāmata). - Ziņas par autoru: [318.] lpp.

ISBN 9789934076558.

 

Blaumanis, Rūdolfs.

Noveles / Rūdolfs Blaumanis ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 148, [3] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934202872.

 

Judina, Dace.

Pēdas putekļos : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 383, [1] lpp.

ISBN 9789934158346.

 

Paegle, Ligita.

Otra puse / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm.

ISBN 9789934157301.

 

Railija, Lūsinda.

Saules māsa : Elektras stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 716, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 6. grāmata). - Bibliogrāfija: [717.]-[718.] lpp.

ISBN 9789934090790.

 

Sabaļauskaite, Kristina.

Pētera imperatore / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 397, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. grāmata.

ISBN 9789934089190.

 

Skalbe, Kārlis.

Pasakas / Kārlis Skalbe ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; priekšvārds: Dr. philol. Lita Silova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 449, [6] lpp. : portrets ; 22 cm.

ISBN 9789934546785.

 

Svīre, Māra.

Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 119 lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934084317.


Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Андерсен, Ганс Христиан.

Дюймовочка : сказка / Ганс Христиан Андерсен ; перевод с датского Анны и Петра Ганзен ; иллюстрации Антона Ломаев а. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - [36] с. : ил. ; 32 см.

ISBN 9785389138780.

 

Красная шапочка и другие сказки / редактор-составитель Анна Козырь. - Москва : Симбат, 2020. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 22 см.

ISBN 9785506009290.

 

Русские народные сказки / художники И. Максимова и др. - Москва : Стрекоза, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 17 см.

ISBN 9785995131281.

 

     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Гауф, Вильгельм.

Карлик Нос ; Маленький Мук : перевод с немецкого / Вильгельм Гауф ; иллюстрации Максима Митрофанова. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - XI.

ISBN 9785699749096.

 

Гауф, Вильгельм.

Сказки / Вильгельм Гауф ; перевод с немецкого Т. Габбе и А. Любарской ; худож. В. Нечитайло. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 141, [2] с. : ил. ; 27 см. - XI.

ISBN 9785353067177.

 

Даррелл, Джеральд.

Говорящий сверток : сказочная повесть / Джеральд Даррелл ; перевод с английского Наталии Рахмановой ; иллюстрации Михаила Беломлинского. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 286, [1] с. : иллюстрации ; 20 см. - 5-6.

ISBN 9785353088707.

 

Искандер, Фазиль.

Тринадцатый подвиг Геракла ; Рассказы о Чике / Фазиль Искандер. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. ; 21 см. - 5-6.

ISBN 9785171067267. . - ISBN 9785171067274.

 

Кэмп, Джереми.

Верю в любовь : роман : перевод с английского / Джереми Кэмп, Дэвид Томас. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 21 см.

ISBN 9785171227289.

 

Линдгрен, Астрид.

Эмиль из Леннеберги : повесть / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. Брауде и Е. Паклиной ; рисунки Натальи Кучеренко. - Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2019. - 92, [2] с. : иллюстрации ; 22 см. - IX.

ISBN 9785389158313.

 

Лондон, Джек.

Белый клык : [повесть] / Джек Лондон ; перевод с английского Н. Волжиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 221, [2] с. ; 18 см. - 5-6.

ISBN 9785389026858.

 

Носов, Николай.

Витя Малеев в школе и дома / Николай Носов ; в рисунках Виктора Чижикова. - Москва : Самовар ; И. П. Носова издание, 2019. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - X.

ISBN 9785978111330.

 

Остер, Григорий.

Котёнок по имени Гав : сказки / Г. Остер ; художники Б. Акулиничев, Л. Шварцман, В. Сутеев, Т. Черкасова. - Москва : АСТ, 2020. - 75, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. - XI.

ISBN 9785171172244.

 

По, Эдгар Аллан.

Золотой жук и другие рассказы / Эдгар По ; перевод с английского К. Бальионта ; иллюстрации Жака Вели. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2019. - 205 с. : ил. ; 18 см. - 7-9.

ISBN 9785960304993.

 

Русские народные сказки / составитель Кристина Хомякова ; художники Виктория Чалова, Евгения Рубцова. - Москва : Симбат, 2019. - 94, [1] с. : цветные иллюстрации. - XI.

ISBN 9785506037811.

 

Свифт, Джонатан.

Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт ; художник Ольга Подивилова ; пересказ с английского Тамары Габбе. - Москва : Самовар-книга, 2020. - 140, [3] c. : иллюстрации ; 21 cm. - X.

ISBN 9785978109269.

 

Твен, Марк.

Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; перевод с английского Н. Дарузес. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - 5-6.

ISBN 9785041166199.

 

Толкин, Джон Р. Р.

Хоббит : [роман] / Джон Р. Р. Толкин ; перевод с английского К. Королева ; перевод стихов В. Тихомирова. - Москва : АСТ, 2020. - 284, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - 7-9.

ISBN 9785171145316.

 

Успенский, Эдуард Николаевич (Эдуард Николаевич).

Про девочку Веру и обезьянку Анфису : [сказочные истории] / Э. Успенский ; [худож. Г. Соколов]. - Москва : АСТ, 2019. - 77, [2] c. : ил. - XI.

ISBN 9785171046712.

 

Чехов, Антон.

Каштанка : рассказы / А. П. Чехов. - Москва : Эксмо, 2019. - 188, [2] с. : ил. ; 21 cm. - 5-6.

ISBN 9785041068479.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.

В ожидании апокалипсиса : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041097875.

 

Булгаков, Михаил.

Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков. - Москва : АСТ, 2020. - 508, [3] с. ; 18 см.

ISBN 9785170878840.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

Моя любовь-в ваш почтовый ящик… : к 120-летнему юбилею великой актрисы / Фаина Раневская. - Москва : АСТ, 2016. - 234, [2] с. ; 22 см.

ISBN 9785170990764.

 

Рубина, Дина Ильинична.

При чем тут девочка? : сборник / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 см.

ISBN 9785041064419.

 

Рубина, Дина.

Синдикат / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2018. - 653, [2] с. ; 18 cm.

ISBN 9785040977147.

 

Тамоников, Александр.

Комендантский год : роман / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785041138776.

 

Шекспир, Уильям.

Трагедии / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. Л. Пастернака. - Москва : АСТ, 2018. - 473 [4] с. : ил. ; 21 см.

ISBN 9785171127596.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Balode, Antra.  

     Lilijas : dabā un dārzā / Antra Balode ; vāka foto: Līga Pētersone ; fotoattēli: Antra Balode, Līga Pētersone, Viesturs Balodis ; zīmējumi: Antra Balode. - Rīga : Burtene, 2020. , ©2020. - 382 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 381.-382. lpp. un rādītājs: 373.-380. lpp. - Ziņas par autori: [383.] lpp.
        ISBN 9789984833170.

 

Geskina, Aina Meja.
    Vecmātes Ainas Mejas ceļvedis dzemdībām : būtiskākais par dzemdībām / Aina Meja Geskina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Kuduliņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 295.-301. lpp.
        ISBN 9789934087974.

 

Niemiste, Penti.
    Bērzu audzēšana un izmantošana : Somijas mežzinātnieku rakstu krājums / Penti Niemiste, Anneli Vihere-Ārnio, Pirko Vellinga, Henriks Herejervi, Erki Verkasalo ; no somu valodas tulkojusi Laimdota Lāce ; atbildīgais redaktors Agris Meilerts ; literārā redaktore Guna Kalniņa ; vāka dizains: Dita Pence. - [Rīga] : Latvijas Finieris AS, 2020. - 246 lpp. : attēli, diagrammas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9789934892301.

 

Paičs, Indulis.
    Klātbūtne : brīdis kopā ; ikvakara sarunas par garīgām, psiholoģiskām un eksistenciālām tēmām / Indulis Paičs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 346, [5] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091377.

 

Prokopenko, Igors.
    Dzīve pēc pandēmijas : koronavīruss / Igors Prokopenko ; no krievu valodas tulkojušas Aina Cebura un Inna Vaitmane ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2020. - 245 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590177.

 

Rība, Aija.
    Laika menedžments : veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei / Aija Rība ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ; grāmatas vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2020. - 127 lpp. : shēmas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9789934087929.

 

Rūšifte, Kristina.
    Visi skaitās / Kristina Rūšifte ; redaktors Inese Zandere ; tulkotaja Jolanta Pētersone ; autores ilustrācijas. - [Rīga] : Liels un mazs, [2020]. - 59 nenumurētas lpp. ; 34 cm. - III.
        ISBN 9789934574504.

 

Saļmes Stērnīnē : tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi / redaktore: Ieva Zepa ; māksliniece Zane Ernštreite ; nošu salikums: Bernadeta Everse. - [Varakļānu novads] : Stirnienes draugu biedrība, 2020. - 158, [1] lpp. : fotogrāfijas, notis + 2 CD.
        ISBN 9790900508508.

 

Gaisma šodienas pasaulei : bīskaps Boļeslavs Sloskāns / sastādītāja un redaktore: Ieva Zepa ; literārā konsultante: Janīna Kursīte ; teoloģiskais konsultants: Andris Marija Jerumanis ; māksliniece: Zane Ernštreite. - Rīga : Stirnienes draugu biedrība, 2020. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2020. - 223 lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 25 cm. - Grāmatas nosaukums uz vāka: "Bīskaps Boļeslavs Sloskāns- gaisma šodienas pasaulei".
        ISBN 9789934231551.

 

Veiss, Braiens L.
    Brīnumi notiek : iepriekšējo dzīvju dziedējošais spēks / Braiens Veiss, Eimija Veisa ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2020. - 301, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576249.

 

Виттрам, Райнхарл.
    История прибалтийских народов : от подданных Ливонского ордена до независимых государств / Райнхард Виттрам ; перевод с немецкого С. Ю. Чупрова. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 412, [1] с. : карты ; 21 см.
        ISBN 9785952454491.

 

Жуков, Иван.
    Компьютер и Интернет с самых азов : максимально просто и понятно : для любого возраста / Иван Жуков. - Москва : АСТ, 2020. - 351 с. : иллюстрации, таблицы ; 21 см. - (Современный самоучитель).
        ISBN 9785171271848.

 

Мишаненкова, Екатерина.
    Чумазое средневековье : мифы и легенды о гигиене / Екатерина Мишаненкова. - Москва : АСТ, 2020. - 316, [3] с. : ил. ; 22 cv. - (История и наука Рунета). - Библиография: с. 313-317.
        ISBN 9785171230425.

 

Наумов, Александр.
    Как стать другом своему ребенку : папа, папочка, папуля / Александр Наумов. - Санкт-Петербург : Весь, 2020. - 156 с. ; 21 см.
        ISBN 9785957331094.

 

Русских, Андрей.
    ВСД, панические атаки, навязчивые мысли : полный курс избавления / Андрей Русских. - Москва : АСТ, 2020. - 319, [1] с. ; 21 см. - (Авторские методики: психология и здоровье).
        ISBN 9785170944026.

 

Харари, Юваль Ной.
    21 урок для XXI века / Юваль Ной Харари ; перевод с английкого Юрия Гольдберга. - Москва : Синдбад, 2020. - 414 с. ; 24 с.
        ISBN 9785001311362.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Citas debesis : angļu un amerikāņu klasisko šausmu stāstu izlase / sastādījusi un no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktors Daina Grūbe ; vāka dizaina un vinješu autors Didzis Upens. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 415, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934082252.

 

Devero, Džūda.
    Kurš ir nākamais : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestsellers.
        ISBN 9789984359922.

 

Dimante, Inguna.
    Ilūziju spēles / Inguna Dimante ; vāka dizaina autore Nataļja Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 172, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934085802.

 

Gaile, Inga.
    Rakstītāja : romāns / Inga Gaile ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskie konsultanti: Gundega Grīnuma un Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāka dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 213, [2] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... ; Ivande Kaija).
        Ivande Kaija.
        ISBN 9789934595158.

 

Helds, Juris.
    Svētījiet maldugunis / Juris Helds. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 95, [1] lpp.
        ISBN 9789934090011.

 

Karlena, Odrija.
    Kalendāra meitene IV / Odrija Karlena, no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 412, [2] lpp. - (Kalendāra meitene ; IV).
        4. grāmata. Oktobris - Decembris.
        ISBN 9789934091056.

 

Klimāčeks, Viliams.
       Karstā 68. gada vasara / Viliams Klimāčeks ; no slovāku valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka noformējumā izmantota Ivana Kašaja (Kašaj) ilustrācija. - Rīga : Pētergailis, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 285, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335247.

 

Lunde, Maja.
    Bišu vēsture : romāns / Maja Lunde ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 399 lpp. ; 23 cm. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934090233.

 

Martiness, Giljermo.
    Slepkava Alise / Giljermo Martiness ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 300, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934087165.

 

Montefjore, Santa.
    Mīlestības aizvējā / Santa Montefjore; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 475, [1] lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).
        ISBN 9789984359946.

 

Paegle, Ligita.
    Otra puse / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/10 (256).
        ISBN 9789934157301.

 

Railija, Lūsinda.
    Saules māsa : Elektras stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 716, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 6. grāmata). - Bibliogrāfija: [717.]-[718.] lpp. - Uz vāka: Romānu cikls "Septiņas māsas".
        ISBN 9789934090790.

 

Rēdliha, Iveta.
    Mānīgā ziemeļblāzma / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 414, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088605.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Антропов, Петр.
    Я - человек не праздничного дня... : избранная лирика / Петр Антропов ; редактор Александр Черевченко ; вступительное слово Антонины Пикуль. - Рига : [izdevējs nav zināms], 2020. - Rīga : Zelta Rudens Printing. , ©2020. - 191, [1] с. ; 15 см.
        ISBN 9789934231650.

 

Астахов, Павел Алексеевич.
    Судья : тайная сторона правосудия : роман / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041119348.

 

Аткинсон, Кейт.
    Хозяйка лабиринта : роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Москва : Иностранка, 2019. - 442, [3] с. ; 22 cm. - (Большой роман).
        ISBN 9785389168145.

 

Басфилд, Андреа.
    Неверная : роман / Андреа Басфилд ; перевод с английского Инны Шаргородской. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 330, [1] с. ; 21 см. - (Роза ветров).
        ISBN 9785906986603.

 

Бочарова, Татьяна.
    Старшая подруга : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785041160296.

 

Гранн, Дэвид.
    Убийцы цветочной луны : нефть, деньги, кровь / Дэвид Гранн ; перевод с английского Е. Мордашева. - Москва : Эксмо ; ГрандМастер, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детективная история. Как это было).
        ISBN 9785040991341.

 

Диккер, Жоэль.
    Правда о деле Гарри Квеберта / Жоэль Диккер ; перевод с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ ; CORPUS, [2020]. , ©2020. - 718 с. ; 22 cм.
        ISBN 9785170862627.

 

Камминс, Дженин.
    Американская грязь : роман / Дженин Камминс ; перевод с английского Маши Степановой. - Москва : Синдбад, 2020. , ©2020. - 527 с. ; 21 см.
        ISBN 9785001311928.

 

Кингсолвер, Барбара.
    Библия Ядоносного дерева : роман / Барбара Кингсолвер ; перевод с английского И. Дорониной. - Москва : АСТ, 2020. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Литературные сокровища XX века).
        ISBN 9785171214661.

 

Коллинз, Сьюзен.
    Баллада о змеях и певчих птицах : фантастический роман / Сьюзан Коллинз ; перевод с английского Д. Целовальниковой. - Москва : АСТ, [2020]. , ©2020. - 511 с. ; 21 cm. - (Голодные игры).
        ISBN 9785171221188.

 

Колычев, Владимир.
    Сердечная отрава : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041138721.

 

Кондратьев, Иван.
    Салтычиха : история кровавой барыни : все преступления самой жестокой русской женщины / Иван Кондратьев. - Москва : Родина, 2020. - 318, [1] c. ; 21 cm. - (Документальный триллер).
        ISBN 9785907149694.

 

Миронина, Наталия.
    Счастье за три дня : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 20 см. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).
        ISBN 9785041137526.

 

Остапцева, Дарья.
    Птица белая : стихи / Дарья Остапцева ; редактор Тамара Рожукалнс. - [Rēzekne] : [izdevējs nav zināms], 2020. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2020. - 129 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934231681.

 

Романова, Галина.
    Позови ее по имени : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041160494.

 

Шехтер, Гарольд.
    Принцесса ада : история леди Синей Бороды / Гарольд Шехтер ; перевод с английского Е. Рубиной. - Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21 см. - (True crime). - Библиография: с. 287-319.
        ISBN 9785171176419.

 

Līdzīgi raksti